Saltar apartados

EL PORTFOLIO COM A INSTRUMENT D'AVALUACIÓ

Codi del curs: 10F20.

IMPARTIT Per:

Dra. María Martínez Lirola

DIRIGIT A:

Personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

OBJECTIUS:

- Introduir al professorat en com dur a la pràctica nous maneres d'avaluació en els quals l'examen siga una nota més i no l'únic element en l'avaluació.
- Explorar les principals característiques d'un portfolio així com els seus principals avantatges i inconvenients per al professorat i l'alumnat.
- Analitzar diferents portfolios i aprendre a dissenyar un portfolio per a una assignatura concreta.
- Observar la relació entre les metodologies actives, les noves maneres d'avaluació i la motivació de l'alumnat.

CONTINGUTS:

1. Introducció
- Crèdits europeus: ECTS
- L'ensenyament per competències
- L'aprenentatge autònom
- L'aprenentatge al llarg de la vida (Lifelong Learning)
2. El nou model d'avaluació en l'Espai Europeu d'Educació Superior.
3. El portfolio com instrument d'avaluació
3.1 El portfolio. Aspectes pràctics de la seua implementació
3.2 Catàleg de productes del portfolio
3.3 El portfolio en el marc de les competències
3.4 Nous papers del professorat i l'alumnat en aquesta manera d'avaluació.
3.5 La relació entre la implementació del portfolio i les tutories.
4. Avantatges i inconvenients de l'ús del portfolio per al professorat i l'alumnat.
5. Resultats i conclusions

METODOLOGIA:

Per a desenvolupar els objectius i continguts del programa presentats en els apartats anteriors, s'empraran classes teòric-pràctiques. Les pràctiques consistiran en diferents tasques: anàlisis de diferents portfolios, revisió de referències bibliogràfiques, debat en classe sobre qüestions presentades en els continguts o d'interès per al professorat assistent, etc.

MATERIALS:

Material per a descarregar (arxiu WinRar)
Si necessita descarregar el descompresor WinRar

AVALUACIÓ:

Assistència (mínim el 85% de les hores totals del curs).
Preparació del disseny d'un portfolio per a una assignatura concreta, que serà presentat en la classe del 14 de desembre. LA DATA LÍMIT D'ENVIAMENT DE PORTFOLIOS ÉS EL DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE.

INFORMACIÓ GENERAL:

Durada:  20 hores (15 hores presencials i 5 hores no presencials).
Nombre de places: 25, atorgades per rigorós ordre d'entrada del butlletí d'inscripció en la Secretaria de l'ICE

Termini d'inscripció
: finalitzat

 

Dates, lubar i horari:

 • 7 i 8 de setembre de 2010, de 9 a 14 hores. Aula IU/ 1001 Edifici Instituts Universitaris.
 • 14 de desembre de 2010, de 16 a 21 hores. Aula 1004 Edifici Germà Bernàcer.

CERTIFICACIÓ:

La Universitat d'Alacant podrà incloure la realització d'algun tipus de prova evaluatoria per a poder obtenir el corresponent certificat d'aprofitament.

RELACIÓ D'ADMESOS

 

 •       ALEMANY BARCELO, VICENTA
 •      ALIAGA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN
 •      BARREDA SUREDA, JAVIER
 •      BENEITO PEREZ, JUAN MIGUEL
 •      BENITEZ BOLORINOS, MANUEL
 •       DIEZ ROS, ROCIO
 •      FERNANDEZ PEREZ, NURIA
 •      FONT ESCAMILLA, ALICIA
 •      GALLEGO HERNANDEZ, DANIEL
 •      GARCIA IRLES, MAGDALENA
 •      GIL MACIA, LORENZO
 •      LLORCA TONDA, Mª ANGELES
 •      LOPEZ RICHART, JULIAN
 •      MARTIN PASCUAL, LLUCIA
 •      MORA LOPEZ, JUAN
 •      OLAYA LOPEZ, MARIA DEL MAR
 •      PALLARES I MAIQUES, MAJO
 •      PEREZ SANCHO, CARLOS
 •      SANCHEZ MARTINEZ, FELIPE
 •      SEBASTIA ALCARAZ, RAFAEL
 •      SEBASTIA MARHUENDA, JORGE
 •      SEGOVIA HUERTAS, YOLANDA
 •       TONDA MONLLOR, EMILIA
 •      TORRES DIAZ, MARIA CONCEPCION
 •      VARO GALVAÑ, PEDRO JOSE


Qui no figuren en aquesta relació i van sol·licitar l'admissió al curs, estan en llista d'espera.

En el cas de no assistir al curs i no comunicar-lo abans que comence a la Secretaria de l'ICE, no podrà participar en cap curs organitzat per aquest Institut en l'any en curs.

BIBLIOGRAFIA:

Aleson, Carbonell, M., J . Bueno Alonso, V. Domínguez Lucena, M. García Seppere, L . Gómez García, C. Marimón Llorca, T. Morell Moll, C. Puche López, F. Ramos López, C. Segura Llopes (2005) "Perfils professionals i competències per a les filologies". En M. J. Frau Llinares i N. Sauleda Parés (eds.) Investigar en disseny curricular. Xarxes de docència en l'Espai Europeu d'Educació Superior. . Vol. II. Alcoi: Ivori; 125-155.
ANECA (2003) Programa de Convergència Europea. El crèdit europeu. Madrid.
Barberà, I., Bautista, G., Espasa, A. i Guasch, T. (2006). Portfolio electrònic: desenvolupament de competències professionals en la Xarxa. Revista d'Universitat i Societat del Coneixement, 3 (2), 55-66.
Bernabeu Pastor, G., i N. Sauleda Parés (eds.) (2004) Investigar en l'Espai Europeu d'educació Superior. Alacant: UA %[CDROM].
Butlletí Educaweb (2001) Formar les competències professionals. Butlletí Educaweb. 12 de març de 2001, nombre 71. %[www document]: URL: http://www.educaweb.com/esp/serveis/boletin/but010312/editorial.asp
Bologna Declaration (1999) Bologna Declaration. Pot trobar-se en la pàgina web del SIB: www.esib.org
Bueno Alonso, J, M. García Seppere, L. Gómez García, C. Marimón Llorca, T. Morell Moll, C. Puche López, F. Ramos López, C. Segura Llopes (2004) "Els crèdits ECTS en filologia. Anàlisi de problemes específics i consideracions metodològiques". En Martínez Ruiz, M.A. i V. Carrasco Embuena (eds.) Espais de participació en la investigació de l'aprenentatge universitari (I). Alcoi: Ivori; 287-307.
Bueno González, A. i J.M. Nieto García (2009) "English Language Teaching in the European Higher Education Area (EHEA): Towards Uniformity or Diversity?" En M.L. Pérez Cañado (ed.) English Language Teaching in the European Credit Transfer System. Facing the Challenge. Bern: Peter Lang; 55-72.
Carrasco Embuena, V. i C. Lapeña Pérez (2005) "L'acció tutorial en la Universitat d'Alacant". En M. J. Frau Llinares i N. Sauleda Parés (eds.) Investigar en disseny curricular. Xarxes de docència en l'Espai Europeu d'Educació Superior. . Vol. II. Alcoi: Ivori; 329-358.
Celce, M. i Olshtain, I. (2000). Discourse and Context in Language Teaching. A Guide for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.
Colen, M., Giné, N. i Imbernon, F. (2006). La carpeta d'aprenentatge de l'alumnat universitari. Barcelona: Octaedro.
Comissió Europea (1998) European Credit Transfer System ECTS Users' Guide. Publicat per la Comissió Europea (DG d'Educació i Cultura) i disponible en la seua pàgina web: http://europa.eu.int/comm/education/Socrates/ects.html
Comissió Europea (2001) ECTS Extensió "Questions and Answers". Disponible en la pàgina web de la Comissió Europea http://europa.eu.int/comm/education/Socrates/ectsfea.html
Corominas, I. (2001) "Competències genèriques en la formació universitària". Revista d'Educació 325: 299-331.
Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment. Cambridge: C.O.P. (veure http: //www.coe.int)
Crespo, I. i Martínez Lirola, M. (en premsa) "Convergència europea, motivació i actuació docent en l'aula universitària". Revista d'Ensenyament Universitari 31.
"Declaració conjunta dels Ministres Europeus d'Educació", Bolonya, 19 de juny de 1999.
Escobar, C. (2001). L'avaluació. En L. Nussbaum i M. Bernaus (Eds.), Didàctica de les llengües estrangeres en l'Educació Secundària Obligatòria (pàg. 325-358). Madrid: Síntesi.
Esteban, M. i Madrid, J. M. (2007, Febrer). Formació per a la Investigació i la Innovació docent (Institut de Ciències de l'Educació. Universitat de Múrcia). Xarxa O. Revista de Docència Universitària, nombre 1. En http://www.um.és/redu/1.
Esteve, J.M. (2003) La tercera revolució educativa. L'educació en la societat del coneixement. Barcelona: Paidos.
Estatut de la Universitat d'Alacant (2004) Alacant. Universitat d'Alacant
Gómez García, L. et al. (2004) Crèdits ECTS en Filologia. En M. A. Martínez (coord.) Investigar colaborativamente en docència universitària. Alacant: Universitat d'Alacant 1-116.
González J i R. Wagenaar (2003) Tuning Educational Structures in Europe. Informe final. Projecte Pilot-Fase 1. Bilbao: Universitat de Deusto.
Klenowski, V. (2005) Desenvolupament de portfolios per a l'aprenentatge i la qualitat. Madrid: Narcea.
Lasnier, F. (2000) Réussier la formation parell compétences. Montréal: Guérin.
Levy-Leboter, C. (2003) Gestió de les competencies. Barcelona: Edicions Gestió 2000.
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats. BOE 24 desembre 2001.
López, V. M. (2006). Qüestions claus sobre avaluació, docència universitària i Convergència Europea. L'avaluació formativa com alternativa més coherent. En http://www.ugr.és/magister/ECTS%20web/Documents/professorat/ponència.  Evaluacion.pdf
Martínez Lirola, M. (2008a) "L'ús del portfolio com eina metodològica i avaluadora en el procés de convergència europea". Professorat, Revista de currículum i formació del professorat, 12 (2): 1-12.
Martínez Lirola, M. (2008b) "Una proposta d'avaluació en el EEES: l'ús del portfolio en una classe d'idiomes". Porta Linguarum. Revista Internacional de Didàctica de les Llengües Estrangeres, 9: 23-34.


Martínez Lirola, M. (2007) "El nou paper del professor universitari en el procés de convergència europea i la seua relació amb la interacció, la tutoria i l'aprenentatge autònom". Porta Linguarum. Revista Internacional de Didàctica de les Llengües Estrangeres, 7: 31-43.
Martínez Lirola, M. (en premsa) "La importància de les noves maneres d'avaluació en el EEES. Una aproximació als avantatges de l'ús del portfolio". Revista d'Ensenyament Universitari 31.
Martínez Lirola, M. i I. Crespo Fernández (2007) "L'avaluació en el marc del  EEES: l'ús del portfolio en Filologia Anglesa". Xarxa-O, Revista de Docència Universitària, 2: 1-15.
Martínez Lirola, M., I. Crespo Fernández, S. Caporale Bizzini i M. Tabuenca Cuevas (2007) "Disseny i implementació de procediments d'avaluació acords amb el sistema ECTS".  En M. J. Frau Linares i N. Sauleda Parés (eds.) Models d'organització de professors en l'educació universitària. Xarxes d'Investigació Docent- Espai Europeu d'Educació Superior. Vol. II. Alcoi: Ivori; 95-109.
Martínez Lirola, M. i Crespo, I. (2008) "Explorant les variables incidents en la motivació de l'alumne de Filologia Anglesa en l'àmbit de l'Espai Europeu d'Educació Superior". En Minvament Molina, G. I Pastor Verdú, F. (coords.) Aportacions curriculars per a la interacció en l'aprenentatge. Xarxes d'Investigació Docent- Espai Europeu d'Educació Superior. Vol. I. Alcoi: Ivori; 119-135.
Martínez Lirola, M. i I. Crespo (2009)  "La tutoria universitària en el model de la convergència europea". En Gómez Lucas, C. i S. Grau Company (eds.) Propostes de disseny i innovacions curriculars i metodologia en el EEES. Alcoi: Ivori; 451-466.
Martínez Lirola, M. i F. Rubio (2009) "Students' Beliefs about Portfolio Evaluation and its Influence on their Learning Outcomes to Develop EFL in a Spanish Context". International Journal of English Studies (IJES) 9(1): 91-111.
Martínez Lirola, M. i  F. D. Rubio Alcalá (en premsa) "L'avaluació en l'aprenentatge integrat de continguts en llengües estrangeres". En Casal, S. (ed.) La Llengua Estrangera com eina d'Aprenentatge en centres educatius bilingües. Màlaga: Aljub.
Martínez Lirola, M. i  F. D. Rubio Alcalá (en premsa) "L'autoavaluació, el portafolio, el paper del professor i el tractament de l'error en el procés d'avaluació en AICLE". En Casal, S. (ed.) La Llengua Estrangera com eina d'Aprenentatge en centres educatius bilingües. Màlaga: Aljub.
Martínez Ruiz, M. A. i V. Carrasco Embuena (eds.) (2004) Espais de participació en la investigació de l'aprenentatge universitari (I). Alcoi: Ivori.
Martínez Ruiz, M.A. i N. Sauleda Parés (2005a) "La investigació basada en el disseny i el disseny del crèdit europeu". En Martínez Ruiz, M.A. i V. Carrasco Embuena (eds.) Investigar en disseny curricular. Xarxes de docència en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Vol. I. Alcoi: Ivori; 7-22.
Martínez Ruiz, M.A. i N. Sauleda Parés (2005b) "Les universitats davant la necessitat dual de canvi i estabilitat". En M. J . Frau Llinares i N. Sauleda Parés (eds.) Investigar en disseny curricular. Xarxes de docència en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Vol. II. Alcoi: Ivori; 5-21.
MECD (2003) La integració del sistema universitari espanyol en l'espai europeu d'ensenyament superior. Document marc. Madrid. Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. (veure  http://www.eees.us.és/)
Miguel, M. (2006). "Mètodes i modalitats d'ensenyament superior". en Metodologies d'ensenyament i aprenentatge per al desenvolupament de competències. Madrid. Aliança; 21-26.
Montanero, M, R. Allunye, V. Gómez, J.L. Plans i V. Mateos (2005) Orientacions per a l'elaboració del Pla Docent d'una matèria (Guia abreujada). Universitat d'Extremadura: Oficina de Convergència Europea. Servei d'Orientació i formació docent.
OCDE (2002) Definition and Selection of Competences-DESSEQUE. Strategy Paper.
Pagani, R. (2002) Informe Tècnic. El crèdit europeu i el sistema educatiu espanyol.  (veure http://www.eees.ua.és/)
Pagani, R. (2002). El crèdit europeu i el sistema educatiu espanyol. En  http://www.eees.ua.és
Pla d'Ordenació Integral de la Universitat d'Alacant (2006) Alacant. Universitat d'Alacant.
Perrenoud, P. (1999) Dix nouvelles competénces pour enseigner. Paris: ESF editor.
Prieto Navarro, Leonor (coord.) (2008) L'ensenyament universitari centrada en l'aprenentatge. Barcelona: Octaedro.
Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre de 2003, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. B.O.I. núm. 224 del 18 de setembre de 2003.
Reial decret 55/2005, de 21 de gener de 2005, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris de Grau. B.O.I núm 21, del 25 de gener de 2005.Reial decret 56/2005, de 21 de gener de 2005, pel qual es regulen els estudis universitaris de Postgrau.
Rico, M. i Rico, C. (2004). El Portfolio Discente. Alcoi: Ivori.
Rychen, D.S. i L. Hersh (2001) Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers. The Tuning Educational Structures in Europe Project (2002) (veure http://www.eees.ua.és/)
Tuning Project (2002) Pàgina web: www.let.rug.nl/TuningProject o www.relint.deusto.ers/TuningProject/
Zabalza, M. A. (2002). Disseny curricular en la Universitat. Competències del docent universitari. Madrid: Narcea.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464