Saltar apartados

FORMACIÓ CONTÍNUA 2012


PLA DE FORMACIÓ  DE LES EMPLEADES I ELS EMPLEATS PÚBLICS Al SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

 

CONVOCATÒRIA: Resolució de 10 d'abril de 2012, de la Direcció general de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servei de l'Administració de la Generalitat per a l'any 2012, DOCV Núm. 6752/12.04.2012 i CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 10 d'abril de 2012,  DOCV Núm. 6761/25.04.2012.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 26 d'abril al 14 de maig inclusivament.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS

RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS

 


CURSOS PROGRAMATS

TERCER QUADRIMESTRE

 

Curs Dates Àmbit Dirigit Hores Places

Disseny de docència on-line.

Julio Cabero Almenara. U. de Sevilla

11 de setembre de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores i 12 de setembre de 9 a 14 hores  TEC ATP  PDI  15  25
Programari auxiliar per a l'anàlisi qualitativa: Atlas.Ti. Miguel A. Sahagún. UAB 17, 18 i 19 de setembre de 9.00 a 14.00 hores  TEC ATP  Nov  15  25
Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu. Irene Bodelón Alonso i Trinidad López de Letona.

Del 3 de octubre al 16 de noviembre.

Miércoles 3 de octubre de 11 a 14 horas.

Miércoles 17, 24 y 31 de octubre de 10 a 12 horas.

Viernes 5, 19 y 26 de octubre de 13 a 15 horas.

Viernes 2, 9 y 16 de noviembre de 13 a 15 horas
MET Nov 21 25
Taller pràctic per a l'ús de recursos i eines de consulta per a avaluar la qualitat de les publicacions científiques. María Dolores Marset i Ana Rosa Candela Hidalgo. UA  15, 17, 19, 22 i 24 d'octubre d'11.00 a 14.00 hores  TEC ATP  Nov  15  15
Cerca i recuperació de la informació i els recursos d'informació electrònica disponibles en la biblioteca universitària de la UA. Ana Rosa Candela Hidalgo. Rosa Fernández Hierro. UA 5, 7, 9, 13, i 15 de novembre. De 10 a 14 hores. TEC ATP Nov 20 15

Creació de continguts i interacció docent amb Moodle.

Miguel Cazorla i Francisco Arcs. UA

5, 6, 7, 8 i 12 de novembre de 16.00 a 20.00 hores TEC APT Nov 20 25

Processos verbals i no verbals per a una comunicació eficaç. Jaume Llacuna Morera. UB

 

Convocatòria extraordinària segons articles 2 i 10.1 de la Resolució de 10 d'abril de 2012, de la Direcció general de Recursos Humans

21 a 23 de novembre de 9 a 14 hores MET PDI 15 25
Disseny d'una assignatura en modalitat semipresencial B-learning. Herminia Provencio; Mª José Rodríguez. UA 4, 5 i 11 de desembre de 9 a 14 hores  TEC ATP  NOV  20  25

 

Els dates de les activitats són susceptibles de modificacions posteriors
 

Nota: Programa de cursos publicat en el DOCV Núm. 6761/25.04.2012.


PDI: tot el PDI
NOV: PDI novell prioritàriament
TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament
XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: formació metodològica
INV: formació en investigació
ATP: aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació Teconólogica del Professorat (ATP-GITE) 2012

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris/es:


 Les activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/va/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".


Criteris de selecció:

Segons convocatòria:


Requisistos específics:

L'ordre de prioritat és el següent

-Personal docent contractat
-Personal docent funcionari

Requisits generals:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 S'atorgarà preferència a les peticions dels i de les  sol·licitants que no hagen realitzat un curs de similars característiques en els anys 2009, 2010 i 2011, excepte en aquells cursos que formen part d'un itinerari.

1.3 Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de formació i els anys 2009, 2010 i 2011.

1.4 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 d l'EL3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.5 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.6 En cas d'empat entre sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

    En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment als persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als assistents i a les assitents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau , haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464