Saltar apartados

FORMACIÓ CONTÍNUA 2013

 
PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL Al SERVICI DE LA GENERALITAT
 

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2013, de la Direcció general de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servei de la Generalitat, per a l'any 2013. DOCV Núm. 6944/16.01.2013

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Del 17 de gener al 8 de febrer de 2013.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS
 
RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS

 


CURSOS PROGRAMATS 

TERCER QUADRIMESTRE

 

Curs Dates Àmbit Dirigit Hores Places LV
Disseny de docència en línia. Julio Cabero Almenara. U. de Sevilla 4 de setembre de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores i 5 de setembre de 9 a 14 hores TEC ATP PDI 15 25 C
Programari auxiliar per a l'anàlisi qualitativa: Atles.ti. Juan Muñoz Justicia. UAB

SUSPÈS

18, 19, 20 de setembre de 9.00 a 14.00 hores

TEC ATP Nov 15 25 C
El professorat universitari com a "coach". Una nova situació docent en grups xicotets. Jaume Llacuna Morera. UB  25, 26 i 27 setembre. De 9 a 14 hores. MET Nov  15 25  C
Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu. Irene Bodelón Alonso i Trinidad Lopez de Letona. Del 2 d'octubre al 15 de novembre (dimecres i divendres). De 13 a 15 h. MET Nov 21 25 C
Taller pràctic per a l'ús de recursos i eines de consulta per a avaluar la qualitat de les publicacions científiques. María Dolores Marset i Ana Rosa Candela Hidalgo. UA 14, 16, 18, 21 i 23 d'octubre d'11.00 a 14.00 hores TEC ATP Nov 15 15 C
Processos verbals i no verbals per a una comunicació eficaç. Jaume Llacuna Morera. UB 20 a 22 de novembre. De 9 a 14 hores. MET PDI 15 25 C
Disseny d'una assignatura en modalitat semipresencial B-learning. Herminia Provencio; Mª José Rodríguez. UA 15, 18 i 19 de novembre de 9 a 14 hores TEC ATP Nov 20 25 C

Com preparar comunicacions orals en congressos. Francisco Pedroche. UPV.

Convocatòria extraordinària.

27 i 28 de novembre. De 9 a 14 hores  INV  PDI  10  25  c
 Creació de continguts i interacció docent amb Moodle. Miguel Cazorla i Francisco Arcos. UA Del 9 a 13 de desembre de 16 a 20 hores. TEC ATP Nov 20 25 C

 

Els dates de les activitats són susceptibles de modificacions posteriors
 

Nota: Programa de cursos publicat en  el DOCV Núm. 6944/16.01.2013


PDI: tot el PDI
NOV: PDI novell prioritàriament
TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament
XARXES: PDI de Xarxes prioritàriament

MET: formació metodològica
INV: formació en recerca
ATP: aquest curs és vàlid per als càlculs relatius a l'obtenció de l'Acreditació Teconólogica del Professorat (ATP-GITE) 2013

LV: Llengua vehicular

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/es/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".


Criteris de selecció:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 S'atorgarà preferència a les peticions d'aquells i aquelles sol·licitants que no hagen realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

1.3 Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de formació els 3 últims anys.

1.4 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 d l'EL3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.5 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.6 En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

    En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos i admeses:

L'I.C.E. comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'I.C.E. per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau , haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'I.C.E. de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464