Saltar apartados

FORMACIÓ CONTÍNUA 2014

 
PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL Al SERVICI DE LA GENERALITAT
 

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció general de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servei de la Generalitat, per a l'any 2014. DOCV Num.7195/20.01.2014

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Del 21 de gener al 12 de febrer inclusivament.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS
 
RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS

 

CURSOS PROGRAMATS 

 

Curs

Dates

Amb

Prof

Ho

Pl

LV

Ponent

Modalitat

Univ.

Exposicions dinàmiques amb PREZI

02, 04, 09 i 11 de juny de 16 a 21 hores

MET

PDI

20

20

C

Ignasi Navarro

Presencial

UA

Lideratge i comunicació en l'aula

5 i 6 de juny. De 9 a 14 h

MET

Nov

10

20

C

Ernesto de los Reyes

 Presencial

UPV

Creació de webs i blogs docents. Disseny i manteniment

9, 10, 11, i 12 de juny de 16 a 18.30 hores

TEC

PDI

10

20

C

J.F. Fuster

 Presencial

Ext.

Disseny de docència en línia

1 d'octubre de 9 a 14 i 16 a 21 h i 2 d'octubre de 9 a 14 h

TEC

PDI

15

20

C

Julio Cabero Almenara

Presencial

O. de Sevilla

Tècniques vocals per a prevenir problemes de veu

Del 15 d'octubre al 14 de novembre (dimecres i divendres) de 10 a 12 hores.

SEG

Nov

20

20

C

Irene Bodelón Alonso i Trinidad Lopez de Letona

 Presencial

Ext.

Taller pràctic per a l'ús de recursos i eines de consulta per a avaluar la qualitat de les publicacions científiques

13, 15, 17, 20 i 22 d'octubre d'11.00 a 14.00 hores

TEC

Nov

15

20

C

María Dolores Marset i Ana Rosa Candela Hidalgo

 Presencial

UA

Creació de continguts i interacció docent amb Moodle

4, 5, 6, 7, i 11 de novembre de 16.00 a 20.00 hores

TEC

Nov

20

20

C

Francisco Arcos

 Presencial

UA

CURS SUSPÈS

Processos verbals i no verbals per a una comunicació eficaç

19, 20 i 21 de novembre. De 9 a 14 hores

MET

PDI

15

20

C

Jaume Llacuna Morera

 Presencial

UB

Como preparar comunicaciones orales en congresos

13 i 14 d'octubre. De 9 a 14 hores

INV

Nov

10

20

C

Fco. Pedroche

 Presencial

UPV

Il·lustracions d'alta qualitat per a docència 

21, 22, 28 i 29 d'octubre de 15 a 20 h.  MET  PDI  20  20  C Basilio Pueo   Presencial  UA

 

Els dates dels activitats són susceptibles de modificacions posteriors

 
Nota: Programa de cursos publicat en  el DOCV Num.7195/20.01.2014

PDI: tot el PDI

NOV: PDI novell prioritàriament

TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament

XARXES: PDI del Programa Xarxes prioritàriament

MET: Formació metodològica. Continguts docents i pedagògics

TEC: Formació en tecnologia educativa. Continguts d'aplicació de TIC

INV: Formació en investigació. Continguts d'investigació educativa

PAT: Formació de tutors/es. Continguts d'acció tutorial.

XARXA: Formació sol·licitada pel Programa de Xarxes

DIR: Formació en habilitats directives

SEG: Formació en seguretat i salut

LV: Llengua vehicular
 

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/es/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".


Criteris de selecció:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 S'atorgarà preferència a les peticions d'aquells i aquelles sol·licitants que no hagen realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

1.3 Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de formació els 3 últims anys.

1.4 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 d l'EL3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.5 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.6 En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos i admeses:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau , haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464