FORMACIÓ CONTÍNUA 2016

  PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL Al SERVICI DE LA GENERALITAT
 

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 23 de març de 2016, de la Direcció general de Funció Pública per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, para el año 2016. DOCV Núm. 7755 de 07.04.2016

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: fins al 20 d'abril inclusivament.

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (termini finalitzat)

 

RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS
  RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS

 

CURSOS PROGRAMATS 
Curs Dates Amb Prof Hores Places LV Modalitat Ponent Univ.
Afrontament efectiu davant persones difícils. Aprenent a ser assertius amb la intel·ligència emocional 16 i 17 de maig de 15,30 a 20,30 hores MET NOV 10 20 C Presencial Joaquín Cantó Ext.
Adaptació curricular de la Universitat d’Alacant: casos i estratègies d’aplicació

Presencial: 24 de maig, de 9.30 a 14 hores.

Online: setmana del 30 de maig al 3 de juny, 5,5 hores.

MET PDI 10 20 C Mixta José Mª  Fernández Gil i Domingo Martínez UA
Lideratge i comunicació a l’aula 2 i 3 de juny MET NOV 10 20 C Presencial E. de los Reyes Ext.
Introducció al poderós i versàtil entorn R: programari lliure per a anàlisis estadístiques i generació de gràfics 14 i 16 de juny, de 9 a 14 hores INV PDI 15 20 C Mixta Juan Ramón Rico UA
Taller de coaching: eines de treball en equip 8 de juliol MET PDI 10 20 C Presencial Juan Fernando Bou Ext.
L’anglès com a mitjà d’aprenentatge (EMI) en la universitat 5 i 6 de setembre de 10 a 13 i de 16 a 19 hores i 8 de setembre de 9 a 13 i de 15 a 19 hores. MET PDI 20 20 C-I Presencial Teresa Morell Moll UA
Anglès acadèmic per a l’ensenyament i presentacions Del 19 al 28 de setembre  MET NOV 20 20 C-I Presencial Teresa Morell Moll UA
Taller d’entrenament per a prevenir l’estrès 3-10-17-24 octubre i 7-14-21-28 novembre SEG PDI 16 20 C Presencial Carlos Mateo UA
Estratègies de redacció en llengua anglesa per a la investigació en humanitats i ciències socials 24, 26, 28 d'octubre, 2 i 4 de novembre de 9.30 a 13.30 h. MET PDI 20 20 C-I Presencial Isabel Balteiro i M.A. Campos UA
Com preparar comunicacions orals en congressos 26 i 27 d'octubre INV NOV 10 20 C Presencial Fco. Pedroche Ext.
Presentacions eficaces aplicades a la docència Del 7 al 10 de novembre, de 9 a 13 hores MET PDI 20 20 C Mixta Juan Angel Conca Ext.

 

Les dates dels activitats són susceptibles de modificacions posteriors

 
Nota: Programa de cursos publicat en  el DOCV Núm. 7755 de 07.04.2016

PDI: tot el PDI

NOV: PDI novell prioritàriament

TUT: PDI del Programa d'Acció Tutorial prioritàriament

XARXES: PDI del Programa Xarxes prioritàriament

MET: Formació metodològica. Continguts docents i pedagògics

TEC: Formació en tecnologia educativa. Continguts d'aplicació de TIC

INV: Formació en investigació. Continguts d'investigació educativa

PAT: Formació de tutors/es. Continguts d'acció tutorial.

XARXA: Formació sol·licitada pel Programa de Xarxes

DIR: Formació en habilitats directives

SEG: Formació en seguretat i salut

LV: Llengua vehicular
 

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Les activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació es pot fer únicament per la via del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/es/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".


Criteris de selecció:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 S'atorgarà preferència a les peticions d'aquells i aquelles sol·licitants que no hagen realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

1.3 Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de formació els 3 últims anys.

1.4 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 d l'EL3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.5 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.6 En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos i admeses:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau , haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.


Protecció de dades:

Les dades personals queden incloses en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer-ne un ús diferent de l'ús per al qual han sigut sol·licitades, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.