Saltar apartados

FORMACIÓ CONTÍNUA 2018

 
PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT
 

CONVOCATÒRIA: RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2018, de la Direcció general de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat, per a l'any 2018. DOCV Núm. 8302 de 24/05/2018

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Del 25 de maig al 7 de juny inclusivament

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
 
RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS
 
RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS. ASSIGNACIÓ PER CURS

 

CURSOS PROGRAMATS 
 

 

Curs Dates Com Prof Hor Plac MOd Ponent Univ
Com tractar la realització del projecte docent 3a edició 14, 21 i 28 de setembre, de 10 a 14 hores MET PDI 20 20 M Martínez Segura, María José UMurcia
Iniciació a la llengua de signes espanyola per a l'atenció a l'alumnat sord 5, 6, 7 i 8 de novembre, de 16 a 18:30 h AD PDI 10 20 P Mar Galindo i Nizar Kasmi UA / Ext
Introducció al procés d'investigació quantitativa en les Ciències Socials 24 i 26 de setembre, de 10 a 14 h i 28 de setembre i 1 d'octubre, de 10 a 13:30 h INV PDI 15 20 P Chiner, Esther UA
Acreditacions, tàctiques, tècniques i estratègies per a sol·licitar-les 5, 6, 7, 12 i 13 de novembre, de 16 a 20 h INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
Trams o sexennis de recerca. Tècniques, tàctiques i estratègies per a sol·licitar-los 20,21, 22 i 27 de novembre, de 15 a 20 INV PDI 20 20 P Vicent Martines Peres UA
Anàlisi de superfícies per EDX 5 i 7 de novembre de 16 a 18h INV PDI 4 15 P STI UA
Microscòpia electrònica de transmisión (TEM) 17 i 19 de setembre, de 16 a 18 hores INV PDI 4 15 P STI-Cristina Almansa, Verónica López i Alba Pérez UA
Visibilitat d'investigador i la seua investigació: l'impacte acadèmic i social de les nostres publicacions, on publicar i que tenir en compte a l'hora de fer-ho Del 17 de setembre al 5 d'octubre INV PDI 20 45 O Mengual Andrés, Santiago UV
Gestió de la bibliografia amb “el nou”Refworks del 26 de novembre al 14 de desembre INV PDI  20 50 O Mengual Andrés, Santiago UV
Microscòpia òptica i de fluorescència 12 i 14 de novembre, de 16 a 18 hores INV PDI 4 15 P STI-Cristina Almansa i Alba Pérez UA
Introducció al mesurament de test i qüestionaris en l'àmbit de la investigació 3er quadrimestre INV PDI 12 20 P Veas Iniesta, Alejandro UA
Microscòpia electrònica d'escombratge (SEM) 15 i 17 d'octubre de 16 a 18h. INV PDI 4 15 P STI-Cristina Almansa, Verónica López i Alba Pérez UA
Curs d'introducció a l'anàlisi de xarxes socials  26 de novembre, de 9 a 14 i de 15 a 18 hores TEC  PDI  8  20  P Congosto Martínez, Mariluz EXT
Innovació educativa en la Universitat: fer realitat una necessitat  29 de novembre, de 11:30 a 14 i de 16 a 18:30 hores  MET  PDI  2,5  20  P  Gutiérrez Porlán, Isabel  EXT
Microscòpia confocal 10 i 12 de desembre, de 16 a 18 hores INV PDI 4 15 P STI-Cristina Almansa i Alba Pérez UA
Digital and linguistic tools for EMI teacher del 20 de novembre al 20 de desembre LING PDI 45 20 M personal de la UA UA
Disseny d'un projecte d'investigació educativa 11 de desembre INV PDI 2,5 20 P Carolina Álvarez Ext
De les dades lingüístiques a la interpretació use de tècniques estadístiques de visualització i validesa poblacional. 13 y 14 de decembre MET PDI 10 20 P Adrian Cabedo Nebot Ext.
L'avaluació formativa en l'ensenyament superior. ¿amb quines estratègies i recursos puc explicar?  3er quadrimestre MET PDI 20 20 P personal de la UA UA

Els dates dels activitats són susceptibles de modificacions posteriors

 
Nota: Programa de cursos publicat en  el DOCV Núm. 8302 de 24/05/2018

PDI: tot el PDI

NOV: PDI novell prioritàriament

 

COMPETÈNCIES:

MET COMPETÈNCIA METODOLÒGICA

LING COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

TEC COMPETÈNCIA TECNOLÒGICA

COM COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I INTERPERSONAL

INV COMPETÈNCIA INVESTIGADORA

CO COMPETÈNCIA ORIENTADORA

PAT COMPETÈNCIA PER A TREBALLAR EN EQUIP

DIR COMPETÈNCIA EN PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

AD COMPETÈNCIA PER A ATENDRE A la DIVERSITAT

SA COMPETÈNCIA SOCI-CULTURAL I SALUT

 

INFORMACIÓ GENERAL:

Destinataris:


Els activitats van dirigides al personal docent i investigador (PDI) en actiu de la Universitat d'Alacant.

Procediment d'inscripció:

La inscripció als cursos que ofereix l'Institut de Ciències de l'Educació és pot fer únicament per la via del formulari de la pàgina web (http://web.ua.es/es/ice/), en l'apartat "Programa de formació docent".


Criteris de selecció:

S'atendrà als següents criteris per ordre de prioritat:

1.1 Per a aquells cursos que tinguen requisits específics es comprovarà que efectivament els interessats i les interessades reuneixen aquests requisits.

1.2 S'atorgarà preferència a les peticions d'aquells i aquelles sol·licitants que no hagen realitzat un curs de similars característiques en els 3 últims anys.

1.3 Així mateix, s'atorgarà preferència, a qui no haja realitzat cursos de formació els 3 últims anys.

1.4 Tindran preferència durant un any, els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, (articule 60.1 d l'EL3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes).

 
1.5 S'haurà d'equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d'homes i dones en l'assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d'abril per a la igualtat de Dones i Homes.

1.6 En cas d'empat entre professorat sol·licitant en aplicació dels anteriors criteris, s'atendrà al rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds (dia/hora).

En la selecció haurà de tenir-se en compte, d'una banda, la reserva de places per a persones amb discapacitat, establida i l'article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d'altra banda, la reserva de places prevista en l'article 60.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a les empleades públiques, que reunisquen els requisits.
 

Relació d'admesos i admeses:

L'ICE comunicarà l'admissió personalment a les persones seleccionades, per correu electrònic, perquè confirmen l'assistència al curs.


Renúncies:

Si una persona seleccionada per a cursar una activitat no pot assistir per qualsevol motiu, ho ha de comunicar a l'ICE per a poder oferir la seua plaça a una altra persona interessada. Aquesta renúncia s'ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils abans del començament del curs, perquè la no asitencia no implique penalització.


Penalització:

Aquelles persones que no renuncien dins del termini fixat o que no completen l'assistència mínima estipulada en cada curs, seran penalitzades de manera que en les convocatòries següents dels cursos que s'inscriguen, ocuparen l'últim lloc en la llista d'espera.


Avaluació:

Als/les assistents els serà expedit per l'organisme convocant (Universitat d'Alacant) un certificat d'aprofitament, sempre que s'acredite l'assistència a un 85%, com a mínim, de la durada total del curs o seminari, així com, si escau, haver realitzat els tasques obligatòries fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.
En el cas dels cursos en modalitat on-line solament s'expediran certificats d'aprofitament


Protecció de dades:

Les dades personals quedaren inclosos en el fitxer automatitzat de formació contínua de l'ICE de la Universitat d'Alacant,  el qual es compromet a no fer un ús diferent d'allò per a açò han sigut sol·licitats, segons la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Es pot exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació davant el Gerent de la Universitat d'Alacant.

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464