Saltar apartados

Programa de Formació Docent

PROGRAMA DE FORMACIÓ DOCENT
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (ICE)
UNIVERSITAT D'ALACANT

   
El Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), promou anualment el Programa de Formació Docent de la Universitat d'Alacant.

El programa Formació-I3CE s'emmarca en el Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat d'Alacant.

INTRODUCCIÓ

La formació docent és una de les àrees fonamentals de treball de l'ICE, i a través d'aquesta es pretén, com a objectiu bàsic, proporcionar al PDI de la Universitat d'Alacant la possibilitat d'una formació que done resposta a les seues inquietuds i necessitats. El nostre referent de planificació seran els temes relacionats amb les demandes educatives universitàries actuals d'innovació, noves tecnologies, i adaptació metodològica, atenent de forma prioritària les propostes específiques, però també oferint una oferta formativa que des del nostre punt de vista puga ser útil al PDI en el desenvolupament de capacitats i competències docents.

Per a fer efectiu aquest Programa comptarem amb professionals de reconegut prestigi de diferents universitats les línies d'actuacióde les quals estiguen en concordança amb les necessitats expressades pels participants d'edicions anteriors. De la mateixa manera s'administrarà a la totalitat del professorat de la Universitat d'Alacant un qüestionari elaborat per a l'ocasió a través del qual pretenem conèixer les necessitats de formació que el col·lectiu universitari demanda.

És intenció d'aquest Institut tenir per al nou projecte la participació d'altres centres de formació del professorat. Tant per a impartir cursos, com per a participar en els cursos programats al professorat no universitari. Aquesta nova línia d'actuació se sustenta en la creença que l'intercanvi d'experiències i opinions entre professionals que tenen com a fi últim, la formació pot enriquir a tots dos col·lectius. Es farà especial incidència en l'oferta de formació generada entre els professionals de la Universitat d'Alacant.

La posada en pràctica d'aquest projecte es desenvolupa entorn de dues unitats formatives complementàries:

El disseny i desenvolupament dels cursos s'organitzarà sobre la base de la classificació de competències que hem realitzat després de la revisió del Projecte Tunnig Europa i Tunning Amèrica Llatina i que han de ser adquirides pel professorat universitari. Estructura similar a la que s'ha desenvolupat en l'oferta formativa de diferents universitats espanyoles.

Així doncs, els cursos quedaran organitzats a partir de les següents competències:

 1. Competència metodològica
 2. Competència lingüística
 3. Competència tecnològica
 4. Competència comunicativa i interpersonal
 5. Competència investigadora
 6. Competència orientadora
 7. Competència per a treballar en equip
 8. Competència en planificació i gestió
 9. Competència per a atendre a la diversitat
 10. Competència sociocultural i salut

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El Programa de Formació Docent es planteja els següents objectius:

 1. Proporcionar al professorat de la Universitat d'Alacant un projecte de formació contínua adequat als seus interessos i necessitats.
 2. Facilitar l'accés a la formació contínua al major nombre de professorat possible.
 3. Establir un Programa de Formació global, variat, flexible i obert, que contribuïsca al desenvolupament de les competències genèriques i bàsiques de les diferents titulacions impartides en la Universitat d'Alacant.
 4. Coordinar amb els diferents agents formatius docents universitaris i no universitaris, les accions formatives.
 5. Facilitar al professorat que ho necessite l'accés a les eines formatives i metodològiques adequades per a millorar els resultats en el procés d'ensenyament-aprenentatge.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

El Programa de Formació Docent serà elaborat per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), que posteriorment estudiarà i aprovarà el Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa. El punt de partida està en la informació subministrada per l'avaluació de cursos d'exercicis anteriors, les demandes rebudes pel part del professorat i els resultats de l'aplicació del qüestionari Necessitats de Formació en Docència Universitària.

La programació dels cursos es realitza amb periodicitat anual, planificant les accions formatives a desenvolupar en l'interval gener-desembre. Aquests cursos estan supeditats a la convocatòria de l'oferta formativa realitzada a principis de cada any per la Generalitat Valenciana.

Una vegada aprovat el Programa anual es publicarà en la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), amb la finalitat de facilitar al professorat l'organització a llarg termini de la seua formació permanent.

Els cursos apareixeran agrupats, d'una banda en funció de la competència que desenvolupen i, de l'altra, segons el perfil de professorat al qual van dirigits. I queden organitzats de la forma següent:

 

 1. PER COMPETÈNCIES
  1. Competència metodològica (MET). Els continguts dels cursos estaran orientats a incrementar estratègies i eines encaminades a la millora de la tasca docent.
  2. Competència lingüística (LING). L'objectiu dels cursos agrupats entorn d'aquesta competència pretenen que el professorat siga capaç d'utilitzar les llengües, tant estrangeres com les oficials de la Comunitat Valenciana, en els processos docents i investigadors.
  3. Competència tecnològica (TEC). Formació en utilització d'eines tecnològiques aplicades als diferents àmbits de coneixement.
  4. Competència comunicativa i interpersonal (COM). Formació per a establir i millorar relacions socials. Adquirir eines que possibiliten les actituds positives en la comunitat universitària.
  5. Competència investigadora. (INV). Les eines i estratègies pròpies de la investigació bàsica i aplicada, seran els continguts que es desenvoluparan entorn d'aquesta competència
  6. Competència per a treballar en equip (CO). Formació per a poder integrar-se i desenvolupar projectes en comú.
  7. Competència per a atendre a la diversitat (AD). Els continguts propis d'aquests cursos estan orientats a dotar el professorat de les competències necessàries per a la presa de decisions i implementació d'estratègies en l'ensenyament-aprenentatge amb grups heterogenis.
  8. Competència orientadora (PAT). Els continguts d'aquests cursos estan orientats al desenvolupament d'estratègies referides al treball col·laboratiu. Especialment, estan referits als integrants del programa de Pla d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant organitzat per l'ICE. La participació de professorat i alumnat en  el Programa d'Acció Tutorial, requereix una formació específica que poden adquirir realitzant els cursos que s'agrupen en aquesta categoria. Així els continguts que s'hi tracten estaran orientats a assessorar, orientar i informar a l'alumnat sobre temes acadèmics i professionals.
  9. Competència en planificació i gestió (DIR). La gestió és una activitat que a vegades pot arribar a desenvolupar el professorat i compaginar aquesta activitat amb la docència i investigació. Per això la realització de cursos que desenvolupen aquest tipus d'activitats permetran al professorat l'adquisició d'aquesta competència.
  10. Competència sociocultural i salut (SA). El desenvolupament laboral del docent implica, no solament la formació permanent referida a estratègies i competències acadèmiques, sinó també les referides al benestar propi, amb la finalitat de conjuminar ment i cos en pro d'una millor qualitat docent.

A més s'hi incorporaran els cursos i/o tallers sol·licitats pel Programa XARXES que no tinguen cabuda en cap de les de les competències esmentades.

 1. PER CATEGORIES ADMINISTRATIVES
  1. PDI: Dirigit a tot el professorat.
  2. NOV: Prioritari professorat novell (menys de 5 anys).
  3. TUT: Dirigit prioritàriament a professorat del Programa Tutorial.
  4. DOC: Dirigit de forma prioritària al professorat que requerisca millorar els resultats de la seua activitat docent.

 

S'arreplegaran específicament les accions formatives dirigides al desenvolupament dels diferents programes que desenvolupa l'ICE (Programa d'Acció Tutorial i Programa de Xarxes I3CE d'Investigació en Docència Universitària).

D'aquesta forma es pretenen arreplegar les diferents necessitats del professorat, individualment i com a membres de programes de l'ICE, i coordinar totes les actuacions internes de l'ICE.

El professorat que haja sigut inscrit per a rebre alguna activitat formativa i no puga desenvolupar-la, ha de comunicar a l'ICE aquesta incidència, per a poder assignar la seua plaça a una altra persona que es trobe en llista d'espera. Açò possibilita que un nombre major de professorat puga assistir a cursos de formació.

Qualsevol altra incidència metodològica sobre el desenvolupament del Programa de Formació s'arreplega en el protocol d'actuació elaborat per a mantenir els paràmetres de qualitat que un projecte d'aquesta envergadura requereix. (Annex)
ELABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA

Les tasques bàsiques realitzades per a planificar i desenvolupar el programa, seran:

 • Control i valoració de la informació rebuda sobre propostes i necessitats formatives de la Universitat.
 • Reunions informatives de treball, i per a aconseguir recursos de formació.
 • Accions de comunicació amb els demandants de formació i els possibles agents de formació docent.
 • Elaboració de documents de planificació i estadístics sobre les propostes formatives de l'ICE una vegada treballats els aspectes anteriors.
 • Reunions institucionals per a aprovar i fer el seguiment del Programa.
 • Contactes amb els professionals encarregats de la formació i planificació adequada de les seues actuacions.
 • Supervisió de les gestions administratives per a la posada en pràctica del Programa aprovat.
 • Avaluació del Programa una vegada desenvolupades les activitats planificades.
RESPONSABLES DEL PROGRAMA
COMISSIÓ DE FORMACIÓ

 

VICERECTORAT DE QUALITAT I INNOVACIÓ EDUCATIVA

Promoció i control del programa

Vicerector:

 Francisco José Torres Alfosea

 

 

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

Direcció, supervisió i coordinació

Directora: Rosabel Roig Vila

Coordinador acadèmic: Jordi M. Antolí Martínez

Gestió administrativa: M. José Martínez Domenech

 

 

INSTITUCIONS DE FINANÇAMENT

Proporcionen els recursos materials i econòmics

ICE: Programa propi de formació docent

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES

Programa de Formació Contínua del Personal al Servei de la Generalitat

 

 

COORDINADORS D'INSTITUCIONS I PROGRAMES

Demandants de formació

FACULTATS I ESCOLES

PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL

PROGRAMA XARXES

 

PLA DE TREBALL

DATA

ACTIVITAT

CONTINGUT

De l'1 al 30 de setembre

Avaluació del Programa

Desenvolupament del programa

Reunió de la Comissió

Programa general del curs.

De l'1 al 30 d'octubre

Avaluació del Programa

Desenvolupament del programa

Recollida de propostes formatives

Programa general del curs.

Del 2 al 14 de novembre

Avaluació del Programa

Desenvolupament del programa

Reunió de la Comissió

Programa general del curs

Del 15 al 30 de novembre

Elaboració Programa

Desenvolupament del programa

Estudi esborrador Vicerectorat

Programa general del curs

De l'1 al 23 de desembre

Publicació Programa

Desenvolupament del programa

Aprovació i Publicació. Vicerectorat

Del 9 al 31 de gener

Resolució de la convocatòria

Període de matriculació *

*Convocatòria Generalitat. Ofereix Pla de Formació Empleats Públics

De l'1 al 28 de febrer

Desenvolupament del programa

Període matriculació *

Cursos i tallers

*Convocatòria Generalitat.

De l'1 de març al 12 d'abril

Desenvolupament del programa

Informe de seguiment **

Cursos i tallers

**3r quadrimestre

Del 13 de març al 28 d'abril

Desenvolupament del programa

 

Cursos i tallers

Reunió de la Comissió

Del 2 al 12 de maig

Desenvolupament del programa

Cursos i tallers

Del 15 al 31 de maig

Desenvolupament del programa

Informe de seguiment ***

Cursos i tallers

***1er quadrimestre

De l'1 al 16 de juny

Desenvolupament del programa

Cursos i tallers

Del 19 al 30 de juny

Desenvolupament del programa

Avaluació del programa

Cursos i tallers

Reunió de la Comissió

Del 3 al 14 de juliol

Desenvolupament del programa

Avaluació del programa

Cursos i tallers

Informe al Vicerectorat

Del 17 al 28 de juliol

Informe de seguiment ****

Desenvolupament del programa

**** Segon quadrimestre

 

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA

L'avaluació del programa es realitzarà, valorant la quantitat i qualitat d'activitats realitzades, a través de:

 1. De l'AVALUACIÓ DE L'ICE
 2. De l'AVALUACIÓ DEL PROFESSORAT PARTICIPANT
OBSERVACIONS

A través de la pàgina web de l'ICE es mantindrà actualitzada la informació, i s'anirà proporcionant al professorat els diferents materials de suport i documents per al desenvolupament del programa formatiu.

El procés d'elaboració del Programa de Formació està subjecte a un protocol que es presenta en l'Annex III.

CRITERIS D'ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA FORMATIVA

Treball previ:

 1. Elaboració de la Proposta Formativa per part de la Coordinadora Acadèmica (setembre).
 2. Reunió de treball de la Comissió de Formació de l'ICE per a avaluar el funcionament general de cada curs (setembre).
 3. Reunió de treball amb la directora de l'ICE i la gestora en cap de l'ICE per a analitzar la proposta de treball elaborada (octubre).
 4. Gestió del calendari i les dates de programació dels cursos. En alguns casos encara està pendent el tancament de dates, però s'ha contactat amb ponents.

Es treballa sobre la base de diversos criteris generals:

 1. Planificació de cursos que han tingut una bona acceptació (matrícula, llista d'espera, percentatge d'aptes, i valoració dels usuaris).
 2. Substitució de cursos amb baixa acceptació o suprimits, per accions formatives noves propostes al llarg del curs i que segons el parer de la Comissió poden resultar d'interès per al professorat.
 3. Priorització de l'oferta formativa impartida per professorat de la Universitat d'Alacant.
 
FORMACIÓ PAS-PDI

S'inclouen en l'oferta formativa tallers o cursos organitzats juntament amb la Unitat de Formació i Internacionalització del PAS destinats al PAS i PDI de la UA de manera conjunta.

 

CURS D'APTITUD PEDAGÒGICA
Segons estableix el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre (BOE de  28 de  novembre de 2008), a partir del curs acadèmic 2009/10 s'implanten els ensenyaments de màster que substitueixen els cursos del CAP, que no es tornaran  a convocar.

El Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària que substitueix els cursos del CAP s'ofereix dins dels estudis de la Facultat d'Educació.

 

pujar

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464