Pla de Treball

Curs 2020/2021
D'acord amb els objectius marcats en el PAT i per a donar resposta a aquests, s'estableixen una seriosa de tasques que conformen el pla de treball del PAT del curs 2020/2021 i es poden consultar en la "Guia del PAT" punxant l'enllaç.

Cronograma del Pla de treball del PAT-UA

D'acord amb els objectius marcats en el PAT-UA i per a donar resposta a aquests, s'estableixen a continuació les tasques que conformen el pla de treball del PAT-UA del curs 2020/2021:

Coordinació general
Coordinadors/Coordinadores
Facultats-Escola
Tutors i Tutores
 Tot el curs:

– Preparar i facilitar la informació, materials i suport que es requerisca per al desenvolupament del PAT.

– Informació, seguiment i assessorament en el desenvolupament del PAT.

– Continuar incrementant la visibilitat del PAT.

– Reunions de treball amb les i els coordinadors PAT de Centre.

– Sessions de treball en centres.

– Publicació dels materials útils per a l’acció tutorial en RUA del PAT.

 Tot el curs:

– Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

– Coordinació dels equips tutor i alumnat mentor.

– Assistència a les reunions de coordinació general en l’ICE.

– Coordinació i difusió de les activitats grupals temàtiques de PAT de Centre.

– Coordinació de la publicació de materials de les activitats o reunions temàtiques de l’acció tutorial

en el RUA del PAT.

Tot el curs:

– Reunions temàtiques sobre aspectes que interessen l’alumnat i la possible resposta des del PAT.

– Sessions individuals a demanda.

– Assistència a les reunions de coordinació PAT de Centre.

– Assistència a activitats formatives PAT.

– Comunicació a la coordinació del PAT de Centre de possibles incidències detectades.

– Coordinació amb la resta de l’equip tutor.

– Publicació de materials de l’acció tutorial en el RUA del PAT.

Setembre 2020:

– Visibilitat i difusió general del PAT-UA.

– Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT.

– Seguiment de les presentacions del PAT en cada centre.

Setembre 2020:

– Constitució de grup tutorial entre iguals (alumnat mentor).

– Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT del Centre.

– Difusió PAT en aules i/o jornades d'acolliment programades en els centres.

Setembre 2020:

– Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT.

– Planificació de tasques PAT per a l'alumnat mentor assignat.

– Actes de benvinguda i acolliment de l'alumnat universitari i difusió del PAT.

– Presentació presencial i virtual davant el grup assignat.

– Informació de l'horari dedicat a la tutoria PAT individual.

Novembre 2020:

– Planificació proposada activitat formativa tutors/as PAT.

– Recordatori Informe inicial seguiment PAT.

– Valoració de la informació arreplegada en els informes i memòries d'avaluació inicial del PAT.

Novembre 2020:

– Planificació proposada activitat formativa equip tutor.

– Realització i enviament de la memòria inicial de seguiment del PAT a través del formulari habilitat en la web de l'ICE.

Novembre 2020:

- Realització i enviament Informe inicial de tutores/és PAT a través del formulari habilitat en la web de l'ICE. (Del 2 al 6 de novembre)

Desembre 2020:

- Sessió de treball amb les coordinacions per a una primera avaluació del funcionament del PAT(desenvolupament inicial i possibles incidències).

Desembre 2020 - Gener 2021:

– Sessió grupal de treball per a una primera avaluació del funcionament del PAT (desenvolupament inicial i possibles incidències).

– Reunió en ICE, planificació seminari-taller-jornades PAT.

 

 

 

Gener 2021:

Reunió de treball amb les coordinacions per a planificació seminari-taller -jornades PAT.
   

Març - Abril 2021:

Assistència i participació en les Jornades PAT.

Març - Abril 2021:

Assistència i participació en les Jornades PAT.

Març - Abril 2021:

Assistència i participació en les Jornades PAT

Maig 2021:

– Convocatòria de selecció dels i les tutores PAT del pròxim curs.

– Recordatori dels informes i memòries d'avaluació final del PAT.

– Avaluació del programa entre l'alumnat PAT.

 

Maig 2021:

- Presentació de l'Informe Final PAT(Fins al 28 de maig)

Juny - juliol  2021:

– Difusió d'experiències del PAT– UA en les Jornades de Xarxes– Innovaestic.

– Avaluació final del PAT del curs.

– Planificació i disseny del PAT per al pròxim curs.

– Sol·licitud de col·laboració amb el PAT al professorat de les assignatures de referència.

– Comunicació i assessorament a les coordinacions de centre per a la revisió dels respectius PAT–C.

Juny - juliol  2021:

– Comunicació inicial amb les tutores i els tutors seleccionats després de la resolució definitiva derivada

de la convocatòria.

– Participació en experiències sobre el PAT en les Jornades de Xarxes–Innovaestic.

– Memòria final d'avaluació del PAT de Centre a través del formulari habilitat en la web de l'ICE.

– Planificació i disseny del PAT–C per al pròxim curs.

– Disseny de les activitats temàtiques grupals del PAT de Centre i la seua distribució entre l'equip tutor.

Juny - juliol  2021:

– Participació en experiències sobre el PAT en les Jornades de Xarxes– Innovaestic.

– Assistència i participació en les reunions de PAT de Centro en les que es dissenyarà el PAT del

pròxim curs.

– Conformació del nou equip tutor de centre seleccionat després de la convocatòria