Avaluació del Programa

 

Uns dels aspectes bàsics del funcionament del Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) és el seguiment de la implementació que des dels diferents sectors participants es va fent, la qual cosa permet establir millores contínues. Se segueix una estratègia d'avaluació formativa, establint els tres moments claus:

1.- AVALUACIÓ INICIAL:

2.- AVALUACIÓ FINAL:

  • Informe Final del PROFESSORAT PAT UA Informe del tutor/a del PAT sobre el desenvolupament de la seua acció tutorial durant el curs.
  • Informe Final de l'Alumnat mentor PAT UA. Informe de l'alumne/a mentor/a del PAT sobre el desenvolupament de la seua acció tutorial durant el curs.
  • Memòria Final de la coordinació de Centre: Memòria final del desenvolupament de l'acció tutorial per part de els/les coordinadors/es de cada centre.