CONVOCATÒRIA

CONVOCATÒRIA PER A FORMAR PART DE L'EQUIP DEL PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT UA) CURS 21/22

Resolución

Convocatòria curs 2021/2022

 • Enllaç a BOUA (14/05/2021)
 • Enllaç al formulari de sol·licitud de participació en la convocatòria
 • Enllaç al FORMULARI D'AL·LEGACIONS
 • Plantilla de l'autorització de la direcció del departament . Aquest document a adjuntar en la sol·licitud serà vàlid amb signatura digital o, en defecte d'això, presentant un emaill de l'o de la directora del departament del sol·licitant des del seu correu institucional en el qual faça constar aqueixa informació sobre el/la sol·licitant.
 • El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 28 de maig de 2020
 • La informació relativa al vigent curs 2020/21, serà l'estimada per les coordinacions PAT de centre en base al compliment dels indicadors de l'avaluació de l'acció tutorial. Els certificats de participació com a tutor o tutora del curs 2020/2021 no és necessari adjuntar-los, ja que és informació que ja tenen les comissions de valoració.
 • Serà necessari annexar la documentació que acredite l'aprofitament d'accions formatives PAT programades des de l'ICE fins al curs 2019/2020. Es pot sol·licitar fitxa informativa gratuïta a través d'UACLoud. (Ruta d'accés: UACloud > Expedient acadèmic > Consulta > Expedients> ACTIVITATS FORMATIVES DE L'ICE).

 

1. PRESENTACIÓ

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) és una acció educativa que es du a terme amb l'objectiu de proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la carrera universitària.

L'acció tutorial proporcionada per aquest programa dona resposta a dues necessitats prioritàries del nostre alumnat: d'una banda, l'acolliment i la inclusió en el context universitari i, d’una altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament del seu itinerari acadèmic i professional.

Cal dir que en el marc general d'acció tutorial de la Universitat d'Alacant es preveu, de manera específica, l'atenció a l'alumnat de qualsevol programa de mobilitat (tant l'alumnat estranger que rep aquesta Universitat com l'alumnat propi que es desplaça a altres universitats nacionals o estrangeres) a través del PAT-Mobilitat, que es desenvolupa des del Secretariat de Mobilitat i sota la direcció del vicerectorat amb competències en aquesta matèria. La selecció dels equips de tutors i tutores de PAT-Mobilitat no correspon, per tant, a aquesta convocatòria.

Aquesta convocatòria està referida únicament al PAT UA (d'ara endavant, PAT), és a dir, a l'acció tutorial de l'alumnat propi que cursa els estudis en la Universitat d'Alacant.

2. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DEL PAT

2.1. Estructura

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant s'organitza en una estructura piramidal coordinada que estableix diversos nivells de responsabilitat. Així, la promoció i el control del programa és responsabilitat del Vicerectorat de Transformació Digital, i és el màxim nivell de presa de decisions; la direcció, la supervisió, la coordinació i l’assessorament del Programa és tasca de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) a través de la directora, la coordinadora general de programa i un gestor administratiu; i en l'àmbit de cada centre hi ha una estructura encapçalada per la coordinadora o el coordinador del PAT en el centre, l'equip docent de tutors i tutores i l'alumnat mentor.

La gestió en l'organització i coordinació del PAT durant el curs acadèmic correspon a la Comissió General del PAT, que està formada per la coordinadora general del PAT en l'ICE i les coordinadors i els coordinadors del PAT de cada centre.

 

2.2. Desenvolupament

El marc de l'acció tutorial universitària, des del PAT es pretén oferir un servei d'acompanyament i tutorització a tot l'alumnat de la Universitat d'Alacant, buscar nous escenaris d'actuació que facen més visible i efectiva l'acció tutorial, com també un repartiment equitatiu entre el professorat tutor i l’estudiantat en funció de l'alumnat matriculat en cada centre.

Es poden destacar els tres moments clau d'implementació del PAT:

 • En el moment d'ingrés en la Universitat
 • Durant els anys de permanència
 • En finalitzar els estudis

Aquest procés es desenvolupa a través d'activitats tutorials amb les modalitats següents:

 • Modalitat presencial:
 • Tutoria grupal de presentació: acolliment i coneixement del grup, identificació de temes d'interès d'inici de curs
 • Activitats temàtiques grupals, segons interessos i necessitats
 • Tutoria individual: qüestions personals específiques
 • Modalitat no presencial: tutoria virtual

Amb la finalitat de planificar i desenvolupar el PAT, es prendrà com a referència una priorització d'atenció cap a l'alumnat de nou ingrés (en primer curs) i l'alumnat de quart curs amb necessitats d'orientació en eixides professionals i continuació de l'oferta acadèmica de postgrau en la mateixa universitat. Així mateix, hi haurà també atenció tutorial per a l'alumnat de segon i tercer curs, segons els interessos i les demandes. En definitiva, es tracta que tot l'alumnat de cada centre estiga informat de les activitats del PAT. A partir d'aquesta informació, podrà assistir-hi de manera voluntària aquell alumnat interessat en les respectives activitats programades.

Des d'aquest escenari, l'assignació i planificació tutor/a-alumnat tutoritzat es realitzarà en funció dels grups d'assignatures existents en les respectives titulacions. Amb la finalitat de poder organitzar aquesta assignació, els grups de referència seran d'assignatures bàsiques o obligatòries del primer quadrimestre, a les quals denominarem assignatures de referència, amb grups concrets i aules. A aquestes aules podrà accedir el professorat tutor amb la finalitat d'informar-ne de manera col·lectiva.

Serà fonamental la presentació en les respectives aules de cada tutor o tutora a l'inici de cada curs i, a partir d'això, iniciar la tasca tutorial.

3. OBJECTIUS

El PAT es considera una acció educativa d'orientació i suport per a l'alumnat que ofereix la Universitat d'Alacant en tots els centres i es destina a la millora de la qualitat educativa. L'objectiu d'aquesta convocatòria és la selecció de les tutores i dels tutors PAT en cada centre per al curs acadèmic 2021/2022. S'estableix per a fer-ho un marc general del perfil idoni del professorat tutor del PAT i les seues funcions i tasques; s’intenten garantir tasques tutorials de qualitat i que responguen a les necessitats de l'alumnat de la UA.

A tal fi, es realitza aquesta convocatòria perquè cada centre puga seleccionar el professorat que conformarà el seu equip PAT i, alhora, que el professorat que vulga exercir aquesta acció tutorial conega les funcions i les tasques que hi ha de realitzar.

4. SOL·LICITANTS I REQUISITS

Les persones sol·licitants han de tindre vinculació funcionarial o contractual com a personal docent i investigador amb la Universitat d'Alacant i estar en servei actiu. Aquest requisit s'ha de complir en el moment de la sol·licitud i durant tot el curs acadèmic 2021/2022.

El personal docent i investigador el resultat de l'avaluació del qual en DOCENTIA haja sigut desfavorable en el curs 2019/2020 no podrà ser tutor/a del PAT en aquesta convocatòria.

El professorat seleccionat, una vegada complides totes les obligacions que es generen de les funcions i les tasques establides, rebrà una certificació per part de l'ICE en què constarà la pertinença al Programa d'Acció Tutorial del curs 2021/2022. Cada sol·licitant podrà optar a formar part de l'equip del PAT d'un únic centre.

El programa PAT preveu la figura de l'alumnat mentor per al desenvolupament de la tutoria entre iguals. La selecció d'alumnat mentor serà desenvolupada per cada centre en els termes que considere més adequats. L'alumnat mentor seleccionat que complisca les funcions i tasques assignades podrà tenir la certificació de la participació en el PAT per part de l'ICE.

5. COMPROMÍS DEL PROFESSORAT EN L'ACCIÓ TUTORIAL DEL PAT

El professorat seleccionat adquireix una sèrie de compromisos, funcions i tasques que haurà d'assumir. L’incompliment podrà comportar, segons el parer del centre, la no percepció de l'ajuda econòmica i la no expedició de la certificació de la participació.

La situació, l’evolució i les perspectives de la COVID-19 no permeten assegurar que en el curs 2021/2022 no siguen necessàries mesures de seguretat que requerisquen un cert grau de combinació entre la presencialitat i la virtualitat en la docència universitària. Si fora així, el PAT, a través dels equips tutorials de cada centre, assistirà a l'alumnat també mitjançant l'orientació, l’acompanyament i l’assessorament virtuals. En eixe cas, les funcions i les tasques que ací es descriuen s'adaptaran a format no presencial a través de les possibilitats de comunicació en UACloud de les tutores i els tutors PAT amb l’alumnat PAT, com també d'altres eines i plataformes tecnològiques que es consideren adequades per al PAT.

5.1. Funcions del professorat PAT en l'acció tutorial

Cada tutor o tutora haurà de complir les funcions següents de l'acció tutorial PAT:

 • Participar en les reunions PAT de la facultat o escola.
 • Participar en activitats formatives del PAT.
 • Exercir la funció tutorial en el grup assignat (tutories presencials i virtuals, grupals i individuals). Informar, orientar i assessorar l'alumnat en temes acadèmics, administratius, professionals i personals.
 • Informar el/la coordinador/a PAT de la facultat o escola del seguiment del PAT: relació d'alumnat tutoritzat, sessions tutorials, incidències, baixes i propostes formatives i de millora.
 • Realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT.
 • Realitzar i presentar un informe final que reflectisca totes les tasques tutorials realitzades i l'avaluació del PAT.

5.2. Tasques del professorat del PAT en l'acció tutorial

 • Assistència a les reunions de coordinació PAT de la facultat o escola.
 • Assistència a activitats formatives sobre l'acció tutorial.
 • Presentació davant el grup que ha de tutoritzar, tant de manera presencial a l'aula com de manera virtual.
 • Planificació i realització de tutories individuals i reunions temàtiques amb el grup tutoritzat.
 • Informació i orientació de temàtiques en funció del curs i titulació.
 • Dedicació a través d'un acompanyament més personalitzat durant l'execució d'adaptacions curriculars no significatives amb l'alumnat.
 • Col·laboració en les tasques que s'establisquen dins el PAT de cada centre, com també en activitats transversals per a tot l'alumnat organitzades per l'equip docent PAT del centre.
 • Realització i presentació dels informes sol·licitats (Informe inicial i Informe final) pel coordinador o per la coordinadora PAT del centre. La data de lliurament de l'Informe inicial serà entre el 22 i el 26 de novembre del 2021, mentre que la data límit de l'Informe final serà el 27 de maig del 2022. Els dos informes es realitzaran a partir del formulari disposat en la pàgina web de l'ICE: https://web.ua.es/va/ice/tutorial/evaluacion-del-programa.html

6. AVALUACIÓ

En finalitzar el curs acadèmic es realitzarà una avaluació del PAT amb la finalitat de valorar i realitzar-hi millores.

Es realitzarà una enquesta a l'alumnat participant, als tutors i les tutores, i a la coordinació del PAT. De la mateixa manera, en els informes realitzats pels respectius coordinadors i coordinadores, com també per part dels tutors i les tutores i l’alumnat mentor, es podrà avaluar qualsevol aspecte referit al PAT.

Igualment, amb l'objectiu de realitzar un seguiment de l'acció tutorial exercida per tots els membres participants de la comunitat universitària, es realitzarà un seguiment de les accions tutorials implementades a partir dels indicadors següents.

6.1. Indicadors d'avaluació de l'acció tutorial

De manera específica, s'estableixen una sèrie d'indicadors que seran utilitzats per a avaluar el compliment dels compromisos dels tutors i de les tutores de l'acció tutorial del PAT. S'estableixen indicadors el compliment dels quals es verificarà per part de l'ICE:

 • Presentació dels informes sol·licitats en les dates indicades.
 • Participació en les activitats formatives sobre PAT organitzades per l'ICE.

I també indicadors l'incompliment dels quals es verificarà en l'apartat corresponent de les memòries finals remeses a l'ICE per les coordinadores i els coordinadors PAT de centre:

 

 • Assistència a les reunions de coordinació PAT de la facultat o escola.
 • Assistència a la presentació a l'aula amb el grup tutoritzat.
 • Adequació de la tasca del/de la tutor/a amb l’alumnat pel que fa als objectius del PAT.
 • Presentació i realització d'activitats tutorials d'acord amb la temàtica del PAT.
 • Comunicació al/a la coordinador/a PAT de centre de l'horari de l'acció tutorial per a coneixement de l'alumnat.
 • Comunicació al/a la coordinador/a PAT de centre de la planificació de les reunions temàtiques que cal realitzar amb el grup tutoritzat.
 • Informació al/a la coordinador/a PAT de centre de les incidències o aspectes destacables, si n’hi ha.
 • Realització de propostes de millora de l'acció tutorial al/a la coordinador/a PAT de centre.
 • Col·laboració i participació en les tasques grupals organitzades pel/per la coordinador/a PAT de centre.
 • Col·laboració amb el/la coordinador/a per al bon funcionament del PAT del centre.

L'incompliment d'aquests indicadors o la valoració negativa serà objecte de la no continuïtat per a formar part de l'equip de l'acció tutorial PAT, com també de la no percepció de l'ajuda econòmica ni de la certificació corresponent.

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud es realitzarà emplenant el formulari disponible en l’enllaç següent:

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=109315&idioma=ca

Les sol·licituds hauran de tenir l'aprovació de la direcció del departament al qual pertanga el personal docent investigador de la Universitat d'Alacant en la qual s'indique que la realització no interfereix en les tasques docents, incloent-hi les tutories acadèmiques. En la pàgina web de l'ICE es troba disponible la plantilla d'aquest document: https://web.ua.es/va/ice/tutorial/convocatoria.html

El termini de sol·licitud és de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

Les qüestions i els dubtes relatius a aquesta convocatòria es remetran a l'Institut de Ciències de l'Educació (programas.ice@gcloud.ua.es), responsable del seguiment, i caldrà indicar en l'assumpte del missatge [CONVOCATÒRIA PAT].

8. SELECCIÓ I BAREMACIÓ

La selecció de les candidatures presentades serà duta a terme en els respectius centres per la Comissió de Selecció PAT de centre, d'acord amb els criteris no excloents següents:

 1. Professorat que impartisca docència en alguna de les titulacions del centre del qual sol·licita ser tutor o tutora.
 2. Professorat adscrit al centre del qual sol·licita ser tutor o tutora.
 3. Professorat amb experiència en el PAT en altres cursos i que haja demostrat una trajectòria positiva en el compliment de les funcions en l'acció tutorial.
 4. Professorat que haja participat en accions formatives sobre l'acció tutorial PAT programades des de l'ICE.
 5. Adequació al perfil de tutor o tutora específic i idoni per a cada centre en funció de les titulacions que s'impartisquen.

Cada centre, i prèviament a la reunió de la Comissió de Selecció PAT de centre, elaborarà i publicarà la baremació que s'utilitzarà en el procés de selecció, i indicarà, si escau, si els criteris són excloents i la puntuació que cal obtindre en cadascun. Si fora necessari, cada centre podrà establir criteris de baremació addicionals als esmentats.

9. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS

L'avaluació i la selecció de les sol·licituds presentades correspondrà a la Comissió de Selecció PAT de centre formada per:

Presidència: degà/degana de la facultat o director/directora d'escola, o persona en qui delegue.

Secretaria: El coordinador o la coordinadora PAT del centre, o persona en qui delegue.

Vocalia: un o una estudiant, designat/da pel/per la degà/degana de la facultat o director/directora d'escola.

En el procés d'avaluació i selecció de les sol·licituds rebudes quedaran garantits la igualtat d'oportunitats, el respecte als principis de mèrit i capacitat i el principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, com també la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat. Es procurarà, en la mesura que siga possible, la composició igualitària entre dones i homes en els equips tutorials del PAT.

Aquesta Comissió de Selecció PAT de centre avaluarà les sol·licituds rebudes tenint en compte els criteris d'adjudicació que conté aquesta convocatòria i el barem publicat en el centre. El centre farà arribar a l'ICE la resolució provisional, i serà publicat en la pàgina web de l'ICE:  https://web.ua.es/va/ice/tutorial/convocatoria.html

A partir de l'endemà d’aquesta publicació, les persones interessades disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions per qualsevol de les formes previstes en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les al·legacions es presentaran en la pàgina web de l'ICE: https://web.ua.es/va/ice/tutorial/convocatoria.html.

L'ICE remetrà a cada centre les al·legacions rebudes dins de termini perquè cada Comissió de Selecció PAT de centre les resolga i envie a l'ICE la resolució definitiva.

Una vegada transcorregut aquest termini, es publicarà en la pàgina web de l'ICE la resolució definitiva de la Comissió de Selecció PAT de centre: https://web.ua.es/va/ice/tutorial/convocatoria.html

Cada centre podrà elaborar una bossa de reserva de tutores i tutors PAT amb les sol·licituds excloses per si de cas fora necessària durant el curs.

10. GESTIÓ DE LES AJUDES. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La gestió de les ajudes es realitzarà de conformitat amb les normes i procediments de gestió econòmica vigents (LOU, LOMLOU, Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana, Llei general pressupostària, Estatut de la Universitat d'Alacant, Bases d'execució del pressupost de la Universitat d'Alacant) i, en tot cas, la supervisió del compliment d’aquestes correspondrà a l'Oficina de Control Pressupostari.

L'ajuda assignada a cada tutor/tutora s'ajustarà en els principis i els procediments a allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que aquesta convocatòria estableix.

La dotació màxima per a finançar aquesta convocatòria serà de 30.000 € i es troba consignada en la clau 70402E0002 (Pla d'Acció Tutorial) del pressupost de l'ICE en el pressupost general de la Universitat. Aquesta quantitat es podrà incrementar si es produïra un augment del crèdit disponible abans de la concessió de les ajudes.

L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

Quant a la distribució, aquesta s'ajustarà a la proporció del pressupost total següent:

 1. a) Centres amb un major nombre d'alumnat (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 19,4%); Facultat de Dret; Facultat d'Educació; Escola Politècnica Superior; Facultat de Filosofia i Lletres: 16,6% per a cada centre.
 2. b) Centres amb un menor nombre d'alumnat (Facultat de Ciències i Facultat de Ciències de la Salut): 7,1% per a cadascun.

Les ajudes seran canalitzades a través de cada centre. Es realitzarà el corresponent traspàs des de l'ICE a la secretaria del centre. A tal fi s'obrirà per a cada centre una única clau pressupostària per a aquestes ajudes.

El coordinador o la coordinadora del PAT de cada centre, a partir del compliment de les obligacions dels tutors o les tutores, informarà el centre de la distribució del pressupost. La secretaria del centre realitzarà els pagaments corresponents.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al vicerectorat que concedeix l'ajuda en acabar l'any natural següent al de la concessió. Els diners romanents en la clau pressupostària del departament/centre en què es va lliurar el pagament haurà de ser revertits a la mateixa aplicació d'origen (70402E0002).

11. CERTIFICACIÓ

L'ICE certificarà la participació i coordinació, segons el cas, en el PAT. No s'emetran certificacions a persones que no hagen complit les funcions i obligacions en el termini establit per a fer-ho.

El tancament d’aquesta edició tindrà lloc el 31 de juliol del 2022.

12. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, es comunica que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades en aquest formulari, com també les contingudes en la documentació que l'acompanyen, amb la finalitat de registrar i gestionar acadèmicament i administrativament la participació en la convocatòria de selecció de tutores i tutors del Programa d'Acció Tutorial (PAT) per al curs acadèmic 2021/2022. Les dades personals també seran tractades amb finalitats estadístiques d'avaluació de qualitat, i s’hi podrà avaluar qualsevol aspecte referit al PAT.

La legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió d'interès públic, o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participació.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades no podran ser cedides excepte obligació legal. Les dades es facilitaran al Vicerectorat de Transformació Digital, a l'ICE, a la Comissió de Selecció PAT de centre, als tutors i a les tutores i a l'alumnat mentor. Així mateix, es comunicaran les resolucions corresponents en la pàgina web indicada en la convocatòria.

Us informem que podeu exercir els vostres drets pel que fa al tractament de les vostres dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d’altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els vostres drets i la política de privacitat de la Universitat d'Alacant en l’enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privacidad.html, així com també en aquests altres enllaços: https://web.oa.es/es/ice/tutorial/21-22/informacion-ampliada-lpd-convocatoria-pat.pdf

https://web.ua.es/va/ice/tutorial/21-22/informacio-ampliada-lpd-convocatoria-pat.pdf

13. RECURSOS

Contra la convocatòria i quants actes administratius que se’n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d’aquesta convocatòria davant la rectora, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant les actuacions definitives de la Comissió podrà interposar-se un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015 en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre’l.

No es podrà presentar recurs davant aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

Per a més informació:

Institut de Ciències de l'Educació

Telèfon: 96 590 28 82

Correu electrònic: programas.ice@gcloud.ua.es

La rectora,

P.D. (resolució rectoral de 22/12/2020),

El vicerector de Transformació Digital

Rafael Molina Carmona

Convocatòries anteriors