Estructura

RESPONSABLES DEL PROGRAMA

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant s'organitza sobre la base d'una estructura piramidal coordinada que estableix diversos nivells de responsabilitat.

COMISSIÓ GENERAL DEL PAT I³CE

VICERECTORAT DE TRASNFORMACIÓ DIGITAL

Promoció i control del programa

Vicerector: Rafael Molina Carmona

 

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

Direcció, supervisió i coordinació

Directora: Rosana Satorre Cuerda

Coordinadora acadèmica: Rocío Díez Ros

Gestió administrativa: Sergio Mijangos Sánchez (programas.ice@gcloud.ua.es)

 

 

FACULTATS I CENTRES UNIVERSITARIS

Posada en pràctica del programa

Coordinadors/ores de Centres

Professorat i alumnat participant

 

La funcionalitat d'aquest organigrama es defineix de la següent forma:

 1. La promoció i control del programa és responsabilitat del Vicerectorat de Transformació digital, i és el màxim nivell de presa de decisions.
 2. La direcció, supervisió, coordinació i assessorament del Programa és tasca de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), a través de la directora d'aquest, la coordinadora general de Programa, i un gestor administratiu.
 3. I l'en l'àmbit de cada Centre (facultats i Escola) generar una estructura encapçalada per la Coordinació de Centre, i que desenvolupe entre altres tasques:
  • Representar el Centre en la Comissió del Programa d'Acció Tutorial.
  • Informar el professorat del funcionament del Programa d'Acció Tutorial.
  • Organitzar el funcionament del Programa en el seu Centre.
  • Coordinar i supervisar el desenvolupament del Programa d'Acció Tutorial.
 4. Existirà una Comissió encarregada d'assumir aquestes tasques descrites de forma col·legiada, que estarà integrada per tots els elements personals descrits prèviament.
 5. Els responsables de la posada en pràctica del programa, el professorat tutor, part fonamental del projecte, bàsicament desenvoluparan les tasques de:
 • Participar activament en les reunions de treball programades.
 • Informar l'alumnat sobre aspectes universitaris del seu interès.
 • Orientar l'alumnat sobre temes acadèmics i d'aprenentatge.
 • Assessorar l'alumnat sobre aspectes curriculars i eixides professionals.
 • Realitzar un Informe final i avaluar el desenvolupament del programa.

 

 PROFESSORAT TUTOR DE TOTS ELS CENTRES