Funcions

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa

  • Promoció i control del programa

Institut de Ciències de l'Educació

  • Direcció, supervisió, coordinació i assessorament

Facultats / Escoles Universitàries:

Coordinadors/Coordinadores:

  • Planificar, organitzar i coordinar el PAT en el seu centre.
  • Formar part de la Comissió General del PAT-UA (CG-PAT), assistint i participant en les reunions d'aquesta, així com en les activitats formatives del PAT.
  • Informar del seguiment del PAT: relació de tutors i tutores, alumnat mentor, relació de l'alumnat tutoritzat, incidències, baixes i propostes. Aquesta informació es remetrà a la coordinadora general del PAT.
  • Facilitar a l'equip tutor la informació necessària per al desenvolupament del PAT.
  • Supervisar i realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT en el primer trimestre del curs a la coordinació general del PAT, mitjançant una memòria de seguiment que es remetrà a l'ICE a través del formulari disponible en la pàgina web de l'ICE.
  • Realitzar propostes formatives i de millora del PAT a la CG-PAT.
  • Realitzar i presentar la Memòria final del PAT del seu centre, segons plantilla facilitada per l'ICE, i disponible en la pàgina web de l'ICE.

Tutors/Tutores:

Funcions Tasques Implicades

Participar en les reunions PAT  Facultat o Escola.

Assistència a les reunions de coordinació PAT.

Participar en activitats formatives del PAT.

Assistència a activitats formatives sobre l'acció tutorial.

Exercir la funció tutorial en el grup assignat (tutories presencials i virtuals, grupals i individuals).

 

 

 

Informar, orientar i assessorar l'alumnat en temes acadèmics, administratius, professionals i personals.

Presentació davant el grup a tutoritzar, tant de manera presencial a l'aula, com de manera virtual (anuncis). Planificació i realització de tutories individuals i reunions temàtiques amb el grup tutoritzat. Informació i orientació de temàtiques en funció del curs i titulació.

 

Dedicació a través d'un acompanyament més personalitzat durant l'execució d'adaptacions curriculars no significatives amb l'alumnat objecte d'aquestes.

Informar el coordinador/a PAT de Facultat o Escola del seguiment del PAT: relació d'alumnat tutoritzat, sessions tutorials, incidències, baixes i propostes formatives i de millora. Col·laboració en les tasques que s'establisquen dins del pat de cada centre, així com en activitats transversals per a tot l'alumnat, organitzades per l'equip docent pat del grau o d'altres centres.
Realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT. Realització i presentació de l'informe inicial, a partir del formulari disposat en la pàgina web de l'ICE.
Realitzar i presentar un informe final que reflectisca totes les tasques tutorials realitzades i l'avaluació del PAT. Realització i presentació de l'informe final, a partir del formulari disposat en la pàgina web de l'ICE.