PROGRAMA ACCIÓ TUTORIAL antiga

PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL

Presentació

Logo PAT

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) és una acció educativa que es duu a terme des de diversos cursos amb l'objectiu de proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària. El/la titular del vicerectorat amb competències en Innovació Educativa serà el responsable últim del Programa d'Acció Tutorial, mentre que l'Institut de Ciències de l'Educació ostenta la coordinació i supervisió del programa. En aquest cas, el PAT s'emmarca en el Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I³CE), 2016-2020, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant, i dóna lloc al denominat Programa PAT-I³CE.

L'acció tutorial proporcionada pel PAT respon a dues necessitats prioritàries del nostre alumnat universitari: d'una banda, l'acolliment i la inclusió en el context universitari i de l'altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament de l’itinerari acadèmic i professional d’aquest.

Podem destacar els tres moments claus d'implementació del PAT:

 • En el moment d'ingrés a la Universitat.
 • Durant els anys de permanència.
 • Quan finalitzen els estudis.

Modalitats del PAT en la Universitat d'Alacant:

 • PAT General

Participants: l'alumnat matriculat, a temps complet o parcial, en titulacions de la Universitat d'Alacant.

 • PAT-Mobilitat

Participants: l'alumnat que s'incorpora o és beneficiario de programes de mobilitat, tant acollits en la UA com enviats a institucions sòcies.

Per a fer efectiu el programa es compta amb professorat i alumnat amb formació adequada i una dedicació específica, adscrits voluntàriament, que es responsabilitzaran de desenvolupar les activitats i tasques programades. Té una durada anual, encara que se li dóna continuïtat d'un any a un altre per a evitar retards en la implementació i pèrdua d'efectivitat.

L'estructura de treball del programa està formada per la coordinació general de l'ICE, que genera un pla de treball marc en el qual s'integra la supervisió, la provisió de recursos formatius i d'orientació, i l'avaluació del Programa, i la coordinació de Centre (facultats i Escola) que assumeix les responsabilitats directes en el si de cada Centre, i s'encarrega, entre altres temes, d'adaptar el programa a les peculiaritats de cada Centre, per a aconseguir una major funcionalitat i rendibilitat. I els/les tutors/es que realitzen el treball amb l'alumnat.

Objectius del Programa

A partir de l'objectiu general del PAT s'han establit una sèrie d'objectius més concrets i específics:

 • Crear un marc institucional que planifique, coordine i supervise el PAT.
 • Establir unes directrius generals com a marc d'actuació per a totes les facultats, alhora que es faciliten orientacions flexibles que puguen ser adaptades al context de cada facultat.
 • Respondre a les necessitats d'acompanyament i orientació de l'estudiant universitari en l’adaptació al context universitari i en el desenvolupament acadèmic, personal i professional.
 • Parar atenció prioritària en l'acció tutorial a l'alumnat amb diversitat funcional associada a discapacitat.
 • Planificar i desenvolupar activitats tutorials individuals i grupals entre l'alumnat *tutoritzat.Potenciar les tasques tutorials del professorat universitari i la formació en l'acompliment d’aquestes.
 • Inclusió de les TIC en les activitats del PAT.

Desenvolupament del Programa

Les tasques bàsiques planificades per al desenvolupament del programa, dins dels tres àmbits de treball, coordinació general, coordinació de Facultat i tutora o tutor seran:

 • Reunions de treball amb coordinadores/coordinadors i tutores/tutors per a accions d'informació i formació.
 • Programació d'activitats individuals o grupals amb alumnat per a treballar temes específics proposats en el programa o que ells sol·liciten.
 • Elaboració de materials per al desenvolupament de l'acció tutorial que arrepleguen:
  • Informació sobre aspectes organitzatius i de funcionament de la vida universitària.
  • Orientació en les dificultats acadèmiques i d'aprenentatge de l'alumnat.
  • Assessorament en la trajectòria curricular de l'alumnat i orientació sobre eixides professionals.
 • Avaluació del programa una vegada desenvolupades les activitats planificades.

Participants del Programa

En aquest programa els participants seran personal pertanyent als següents col·lectius de la Universitat d'Alacant.

 • Respecte al professorat:
  • Personal docent i investigador de la UA
 • Respecte a l'alumnat:
  • Alumnes i alumnes de la UA