PROGRAMA ACCIÓ TUTORIAL

PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) és una acció educativa que es duu a terme des de diversos cursos amb l'objectiu de proporcionar a l'alumnat universitari acompanyament i assessorament al començament i al llarg de la seua carrera universitària. El/la titular del vicerectorat amb competències en Innovació Educativa serà el responsable últim del Programa d'Acció Tutorial, mentre que l'Institut de Ciències de l'Educació competeix la coordinació i supervisió del programa.

L'acció tutorial proporcionada pel PAT donaria resposta a dues necessitats prioritàries del nostre alumnat universitari: d'una banda, l'acolliment i la inclusió en el context universitari i per una altra, el suport i l'orientació en el desenvolupament del seu itinerari acadèmic i professional.

Podem destacar els tres moments claus d'implementació del PAT:

 • En el moment d'ingrés en la Universitat.
 • Durant els anys de permanència.
 • En finalitzar els estudis.

 

A partir de l'objectiu general del PAT s'han establit una sèrie d'objectius més concrets i específics:

 • Crear un marc institucional que planifique, coordine i supervise el PAT.
 • Establir unes directrius generals com a marc d'actuació per a totes les Facultats i Escola alhora que es faciliten orientacions flexibles que puguen ser adaptades al context de cada Facultat o Escola.
 • Donar resposta a les necessitats d'acompanyament i orientació de l'estudiant universitari en la seua adaptació al context universitari i en el desenvolupament acadèmic, personal i professional.
 • Parar atenció prioritària en l'acció tutorial a l'alumnat amb diversitat funcional associada a discapacitat.
 • Planificar i desenvolupar activitats tutorials individuals i grupals entre l'alumnat tutoritzat.
 • Potenciar les tasques tutorials del professorat universitari i la formació en l'acompliment d'aquestes.
 • Inclusió de les TIC en les activitats del PAT.

Les tasques bàsiques planificades per al desenvolupament del programa, dins dels tres àmbits de treball, coordinació general, coordinació de Facultat i tutora o tutor seran:

 • Reunions de treball amb coordinadores/coordinadors i tutores/tutors per a accions d'informació i formació.
 • Programació d'activitats individuals i/o grupals amb alumnat per a treballar temes específics proposats en el programa i/o sol·licitats per ells.
 • Elaboració de materials per al desenvolupament l'acció tutorial que arrepleguen:
  • Informació sobre aspectes organitzatius i de funcionament de la vida universitària.
  • Orientació en les dificultats acadèmiques i d'aprenentatge de l'alumnat.
  • Assessorament en la trajectòria curricular de l'alumnat i orientació sobre eixides professionals.
 • Avaluació del programa una vegada desenvolupades les activitats planificades.
 • PAT General

Participants: l'alumnat matriculat, a temps complet o parcial, en titulacions de la Universitat d'Alacant.

 • PAT-Mobilitat

Participants: l'alumnat que s'incorpora o és beneficiari de programes de mobilitat,tant acollits en la UA com enviats a institucions sòcies.

Per a fer efectiu el programa es compta amb professorat i alumnat amb formació adequada i una dedicació específica, adscrits voluntàriament, que es responsabilitzaran de desenvolupar les activitats i tasques programades. Té una duració anual, encara que se li dóna continuïtat d'un any a un altre per a evitar retards en la implementació i pèrdua d'efectivitat.

L'estructura de treball del programa està formada per la coordinació general de l'ICE, que genera un pla de treball marc en el qual s'integra la supervisió, la provisió de recursos formatius i d'orientació, i l'avaluació del Programa, i la coordinació de Centre (Facultats i Escola) que assumeix les responsabilitats directes en el si de cada Centre, encarregant-se, entre altres temes d'adaptar el programa a les peculiaritats de cada Centre, per a aconseguir una major funcionalitat i rendibilitat. I els tutors/es que fan el treball amb l'alumnat.

En aquest programa els participants seran personal pertanyent als següents col·lectius de la Universitat d'Alacant.

 • Respecte al professorat:
  • Personal docent i investigador de la UA
 • Respecte a l'alumnat:
  • Alumnat de la UA

VICERECTORAT DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Promoció i control del programa

Vicerector: Rafael Molina Carmona

INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

Direcció, supervisió i coordinació

Directora: Rosana Satorre Cuerda

Coordinadora Acadèmica: Rocío Díez Ros

Gestió administrativa: Sergio Mijangos Sánchez (programas.ice@gcloud.ua.es)

FACULTATS I CENTRES UNIVERSITARIS

Posada en pràctica del programa

Coordinadors/as de Centres

Professorat i alumnat participant

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa

 • Promoció i control del programa

Institut de Ciències de l'Educació

 • Direcció, supervisió, coordinació i assessorament

Facultats / Escoles Universitàries:

Coordinadors/Coordinadores:

Planificar, organitzar i coordinar el PAT en el seu centre.

Formar part de la Comissió General del PAT-UA (CG-PAT), assistint i participant en les reunions d'aquesta, així com en les activitats formatives del PAT.

Informar del seguiment del PAT: relació de tutors i tutores, alumnat mentor, relació de l'alumnat tutoritzat, incidències, baixes i propostes. Aquesta informació es remetrà a la coordinadora general del PAT.

Facilitar a l'equip tutor la informació necessària per al desenvolupament del PAT.

Supervisar i realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT en el primer trimestre del curs a la coordinació general del PAT, mitjançant una memòria de seguiment que es remetrà a l'ICE a través del formulari disponible en la pàgina web de l'ICE.

Realitzar propostes formatives i de millora del PAT a la CG-PAT.

Realitzar i presentar la Memòria final del PAT del seu centre, segons plantilla facilitada per l'ICE, i disponible en la pàgina web de l'ICE.

Tutores/Tutors:

Funcions

Tasques Implicades

Participar en les reunions PAT-Facultat o Escola.

Assistència a les reunions de coordinació PAT.

Participar en activitats formatives del PAT.

Assistència a activitats formatives sobre l'acció tutorial.

Exercir la funció tutorial en el grup assignat (tutories presencials i virtuals, grupals i individuals).

Presentació davant el grup a tutoritzar, tant de manera presencial a l'aula, com de manera virtual (anuncis). Planificació i realització de tutories individuals i reunions temàtiques amb el grup tutoritzat. Informació i orientació de temàtiques en funció del curs i titulació.

Informar, orientar i assessorar l'alumnat en temes acadèmics, administratius, professionals i personals.

Dedicació a través d'un acompanyament més personalitzat durant l'execució d'adaptacions curriculars no significatives amb l'alumnat objecte d'aquestes.

Informar al coordinador/a PAT de Facultat o Escola del seguiment del PAT: relació d'alumnat tutoritzat, sessions tutorials, incidències, baixes i propostes formatives i de millora.

Col·laboració en les tasques que s'establisquen dins del PAT de cada centre, així com en activitats transversals per a tot l'alumnat, organitzades per l'equip docent PAT del grau o d'altres centres.

Realitzar un seguiment inicial del desenvolupament del PAT.

Realització i presentació de l'informe inicial, a partir del formulari disposat en la pàgina web de l'ICE.

Realitzar i presentar un informe final que reflectisca totes les tasques tutorials realitzades i l'avaluació del PAT.

Realització i presentació de l'informe final, a partir del formulari disposat en la pàgina web de l'ICE.

Curs 2020/2021

D'acord amb els objectius marcats en el PAT i per a donar resposta a aquests, s'estableixen una sèrie de tasques que conformen el pla de treball del PAT del curs 2020/2021 i es poden consultar en la "Guia del PAT" punxant l'enllaç.

Cronograma del Pla de treball del PAT-UA

D'acord amb els objectius marcats en el PAT-UA i per a donar resposta a aquests, s'estableixen a continuació les tasques que conformen el pla de treball del PAT-UA del curs 2020/2021:

Coordinació general

Coordinadors/es Facultats-Escola

Tutors i Tutores

 Tot el curs

Tot el curs

Tot el curs

Preparar i facilitar la informació, materials i suport que es requerisca per al desenvolupament del PAT.

Informació i seguiment del desenvolupament del PAT.

Reunions temàtiques sobre aspectes que interessen a l'alumnat i la seua possible resposta des del PAT.

Informació, seguiment i assessorament en el desenvolupament del PAT.

Coordinació dels equips tutors i alumnat mentor.

Sessions individuals a demanda.

Continuar incrementant la visibilitat del PAT.

Assistència a les reunions de coordinació general en l'ICE.

Assistència a les reunions de coordinació PAT de Centre.

Reunions de treball amb les i els coordinadors PAT de Centre.

Coordinació i difusió de les activitats grupals temàtiques de PAT de Centre.

Assistència a activitats formatives PAT.

Sessions de treball en centres.

Coordinació de la publicació de materials de les activitats o reunions temàtiques de l'acció tutorial en el RUA del PAT.

Comunicació a la coordinació del PAT de Centre de possibles incidències detectades.

Publicació dels materials útils per a l'acció tutorial en RUA del PAT.

 

Coordinació amb la resta de l'equip tutor.

   

Publicació de materials de l'acció tutorial en el RUA del PAT.

Setembre 2021

Setembre 2021

Setembre 2021

Visibilitat i difusió general del PAT-UA.

Constitució de grup tutorial entre iguals (alumnat mentor).

Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT.

Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT.

Sessió grupal de treball per a planificació i posada en marxa del PAT del Centre.

Planificació de tasques PAT per a l'alumnat mentor assignat.

Seguiment de les presentacions del PAT en cada centre.

Difusió PAT en aules i/o jornades d'acolliment programades en els centres.

Actes de benvinguda i acolliment de l'alumnat universitari i difusió del PAT.

   

Presentació presencial i virtual davant el grup assignat.

   

Informació de l'horari dedicat a la tutoria PAT individual.

Novembre 2021

Novembre 2021

Novembre 2021

Planificació proposada activitat formativa tutors/es PAT.

Planificació proposada activitat formativa equip tutor.

Realització i enviament Informe inicial de tutors/es PAT a través del formulari habilitat en la web de l'ICE. (Del 22 al 26 de novembre)

Recordatori Informe inicial seguiment PAT.

Realització i enviament de la memòria inicial de seguiment del PAT a través del formulari habilitat en la web de l'ICE.

 

Valoració de la informació arreplegada en els informes i memòries d'avaluació inicial del PAT.

   

Desembre 2021

Desembre 2021 - Gener 2022

 

Sessió de treball amb les coordinacions per a una primera avaluació del funcionament del PAT (desenvolupament inicial i possibles incidències).

Sessió grupal de treball per a una primera avaluació del funcionament del PAT (desenvolupament inicial i possibles incidències).

 

 

Reunió en ICE, planificació seminari-taller-jornades PAT.

 

Gener 2022

   

Reunió de treball amb les coordinacions per a planificació seminari-taller -jornades PAT.

   

Març - Abril 2022

Març - Abril 2022

Març - Abril 2022

Assistència i participació en les Jornades PAT.

Assistència i participació en les Jornades PAT.

Assistència i participació en les Jornades PAT

Maig 2022

 

Maig 2022

Convocatòria de selecció dels i les tutores PAT del pròxim curs.

 

Presentació de l'Informe Final PAT(Fins al 27 de maig)

Recordatori dels informes i memòries d'avaluació final del PAT.

   

Avaluació del programa entre l'alumnat PAT.

   

Juny - juliol  2022

Juny - juliol  2022

Juny - juliol  2022

Difusió d'experiències del PAT-UA en les Jornades de Xarxes- Innovaestic.

Comunicació inicial amb les tutores i els tutors seleccionats després de la resolució definitiva derivada de la convocatòria.

Participació en experiències sobre el PAT en les Jornades de Xarxes-Innovaestic.

Avaluació final del PAT del curs.

Participació en experiències sobre el PAT en les Jornades de Xarxes-Innovaestic.

Assistència i participació en les reunions de PAT de Centre en les que es dissenyarà el PAT del pròxim curs.

Planificació i disseny del PAT per al pròxim curs.

Memòria final d'avaluació del PAT de Centre a través del formulari habilitat en la web de l'ICE.

Conformació del nou equip tutor de centre seleccionat després de la convocatòria.

Sol·licitud de col·laboració amb el PAT al professorat de les assignatures de referència.

Planificació i disseny del PAT-C per al pròxim curs.

 

Comunicació i  assessorament a les coordinacions de centre per a la revisió dels respectius PAT

Disseny de les activitats temàtiques grupals del PAT de Centre i la seua distribució entre l'equip tutor.

 

Materials per a l'Acció Tutorial

Aquest model de funcionament del Programa d'Acció Tutorial ha sigut possible gràcies al treball col·laboratiu entre participants del PAT: coordinadores i coordinadors i tutors i tutores. De manera coordinada des de l'ICE, cada centre dissenya el Programa d'Acció tutorial més convenient per al seu alumnat -i sens dubte necessitarà disposar de materials PAT específics-, però també treballem conjuntament en l'elaboració d'un banc de materials PAT sobre aspectes generals, que puguen ser compartits per totes les persones participants del PAT-UA. Aquests materials estan publicats en el Repositori de la Universitat d'Alacant.  Si vols publicar en aquest apartat del RUA nous materials del teu centre, pots escriure a programas.ice@ua.es. 

Materials de treball (per a tutors/es i coordinadors/es)

Per a tutors/es:

Per a coordinadors/es

Memòria Final Coordinació.

Materials publicats en les Jornades PAT realitzades

Curs 2021/22

 • El Programa d'Acció Tutorial (PAT-UA): Recursos per a fomentar l'emprenedoria i l'ocupabilitat entre l'alumnat. 9 de setembre de 2021. En línia. Rocío Díez Ros, Institut de Ciències de l'Educació (Directora del curs); Nuria Olga Grané Teuel , delegada de la Rectora per al Centre d'Ocupació de la UA; María del Carmen Tolosa Bailèn, coordinadora PAT Facultat Ciències Econòmiques i Empresarials; María Felicidad Tabuenca Cuevas, coordinadora PAT Facultat d'Educació; Altea Asensi Meras, coordinadora PAT Facultat de Dret; Rocío Juliá Sanchís, coordinadora PAT Facultat Ciències de la Salut; Arantzazu Valdés García, coordinadora PAT Facultat de Ciències; Silvia Spairani Berrio, coordinadora PAT Escola Politècnica Superior; Verónica Mateo Ripoll, coordinadora PAT Facultat Filosofia i Lletres

Curs 2020/21

* Segons la CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE TUTORES I TUTORS DEL PROGRAMA D'ACCIÓ TUTORIAL (PATI3CE) PER Al CURS 2020/2021 (BOUA 15/5/2020), en el seu apartat 5, les i els tutors PAT han d'assistir i participar en almenys una de les accions formatives PAT planificades des de l'ICE per al curs 2020/2021. El no compliment de les funcions i tasques assumides en formar part del programa, pot comportar l'avaluació negativa i la no certificació a la tutora o el tutor. Est curs ICE "El Programa d'Acció Tutorial (PAT-UA): recursos per a la seua adaptació a la no presencialitat", és una de les accions formatives per al present curs.

Curs 2019/20

Curs 2018/19

Curs 2017/18

Curs 2016/17

 

Curs 2015/16

 • Les "7E" del Benestar Emocional. Francisco Torregrosa Ivorra. Maestro, Psicopedagog, Especialista Universitari en Gestió de Conflictes, Especialista Universitari en Mediació, Màster en Gestió de Conflictes i Mediació, Màster en Investigació Educativa. Doctorant en Prevenció i Intervenció de Conflictes Escolars. Juny 2016
 • Com gestionar la comunicació i l'efectivitat en les sessions tutoritzades del PAT? Joaquín J. Cantó Moya. Professor i psicòleg en grup hospitalari Quirón Salut. Màster d'investigació en Psicologia de la Salut. Clínic EMDR. Coach. Núria Alberquilla de la Cruz. Psicòloga, formadora i coach executiu professional i d'equips. Metodologia CORAOPS. Juny 2016
 • Tallers Formatius per a l'Alumnat TutorJoaquín J. Cantó Moya. Professor i psicòleg en grup hospitalari Quirón Salut. Màster d'investigació en Psicologia de la Salut. Clínic EMDR. Coach. Núria Alberquilla de la Cruz. Psicòloga, formadora i coach executiu professional i d'equips. Metodologia CORAOPS. Abril 2016:
  • Taller 1: Generar confiança: base per a la relació tutor/a-alumne/a.
  • Taller 2: Gestió emocional en la relació tutor/a-alumne/a.
  • Taller 3: Eines per a una comunicació  eficaç.
  • Taller 4: Mindfulness: obtingues més profit per a l'elecció.
 • Principis Psicològics de persuasió i tàctiques d'influència; biaixos i heurísitca en la presa de decisionsJoaquín J. Cantó Moya. Professor, Màster d'Investigació en Psicologia de la Salut i Clínic EMDR. Febrer de 2016.
 • Les TIC com a suport a la nostra acció tutorial. Ignasi Navarro Soria. Departament psicologia evolutiva i didàctica. Setembre 2015
 • Taller del PAT 3: Formació de tutors/as. Núria Alberquilla de la Cruz. Psicòloga, Formadora i Coach Executiu Professional i d'Equips. Certificada per ICF i AECOP-EMCC. Metodologia CORAOPS. Setembre 2015

 

JORNADES PAT

 

Uns dels aspectes bàsics del funcionament del Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant (PAT) és el seguiment de la seua implementació que des dels diferents sectors participants es va fent, la qual cosa permet establir millores contínues. 

INFORME INICIAL:

AVALUACIÓ FINAL:

 

El PAT mobilitat té com a participants a l'alumnat que s'incorpora o és beneficiari de programes de mobilitat,tant acollits en la UA com enviats a institucions sòcies. 

Relació de tutors PAT-Mobilitat ordenats per centres per al curs 2020/21:

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Escola Politècnica Superior

Fuster Olivares, Antonio (Coordinador)

García Rodríguez, José (Coordinador)

Santacreu Fernández, Oscar Antonio (Coordinador SICUE)

Andújar Montoya, María Dolores

Benito Chicote, Francisca

Baeza De Los Santos, Francisco Javier

Casado Díaz, Ana Belén

García Mayor, María Clara

De Juana Espinosa, Susana Amalia

Gimeno Nieves, Encarnación

Driha, Oana Madalina

González Avilés, Ángel Benigno

Fabregat Cabrera, María Elena

Juan Gutiérrez, Pablo Jeremies

Hidalgo Marí, Tatiana

Martí Ciriquian, Pablo

Mira Grau, Francisco Javier

Nolasco Cirugeda, Almudena

Orgilés Amorós, Macarena

Oliver Ramírez, José Luis

Ortiz Noguera, Guadalupe

Parra Martínez, José

Pérez Belda, María Carmen

Puente Méndez, Santiago Timoteo

Rodríguez Sánchez, Carla

Ruiz Femenia, José Rubén

Sánchez Olmos, Candelaria

Sánchez Merina, Francisco Javier

Sancho Esper, Franco Manuel

Sempere Tortosa, Mireia Luisa

Turino, Francesco

Serrano Estrada, Leticia

Facultat d'Educació

Sirvent Pérez, Cessar Daniel

Tabuenca Cuevas, María F. (Coordinadora)

Vázquez Pérez, Sonia

Del Olmo Ibáñez, María Teresa

Facultat de Dret

Limiñana Morcillo, Rubén

Moya Ballester, Jorge (Coordinador)

Menargues Marcilla, María Asunción

Basterra Hernández, Miguel

Penichet Tomás, Alfonso

Berenguer Albaladejo, María Cristina

Facultat de Filosofia i Lletres

Carbonell Jiménez, Javier

Lapiedra Gutiérrez, Eva (Coordinadora)

Gil García, Elizabeth

Bernabé Pons, Luis Fernando

Gimeno Bevià, José Vicente

Botella Tejera, Carla María

Romero Tarín, Adela

Calvo Ferrer, José Ramón

Sabater Sempere, Vicente

Celdrán Bernabeu, Marco Antonio

Sánchez Moraleda Vilches, Natalia

Espinosa Seguí, Ana

Facultat de Ciències de la Salut

Gallego Hernández, Daniel Emilio

González Rodríguez, Estela (Coordinadora)

García Atienzar, Gabriel

Gabaldón Bravo, Eva María

Llorens Simón, Eva María

Juliá Sanchís, Rocío

Lozano Sañudo, Belén

Sospedra López, María Isabel

Maestre Brotons, Antoni

Facultat de Ciències

Martí, Alexandra

Martínez Espinosa, Rosa María (Coordinadora)

Martínez Blasco, Iván

Caballero Caballero, María Teresa

Méndez Santos, María del Carmen

Chiappe Acosta, Guillermo

Ortega Herráez, Juan Miguel

Girela López, José Luis

Such Climent, Mari Paz

Grindlay Lledó, Guillermo

Valero Cuadra, María Del Pi

Jordá Guijarro, Juana Dolores

Villarrubia Zúñiga, María Soledad

Rodríguez Álvarez, Margarita

 

Valle Pérez, Carlos