NORMATIVA ELABORACIÓ MEMÒRIES XARXES

 

A partir de la convocatòria de Xarxes- I3CE, i amb l'objectiu de detallar el contingut que ha de contenir la memòria final, així com normalitzar la publicació d'aquesta, s'indica el següent:

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA MODALITAT A:

En el cas de les xarxes que pertanguen a la modalitat A, la memòria final estarà formada pels dos informes de seguiment semestral de la titulació, emplenats sobre una plantilla facilitada a aquest efecte pel Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

Els informes (memòria) seran elevats a la Comissió de Valoració del Programa Xarxes-I3CE. Així mateix, la persona que coordine la xarxa remetrà la memòria final al responsable de qualitat del Centre a què estiga adscrita la titulació, perquè en prenga coneixement i tràmit oportú.

 

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA DE LA RESTA DE MODALITATS:

La memòria de la xarxa estarà basada en una investigació en l'àmbit de la docència universitària. Podrà ser directament una investigació empírica o una investigació entorn d'una experiència o proposta educativa.

Respecte a la modalitat, hi ha dues opcions:

Opció A. La xarxa elabora una memòria extensa detallant tot el treball realitzat a partir del projecte presentat. Aquesta memòria, que serà inèdita i original, contindrà: títol (el mateix que el del projecte), components de la xarxa, correu electrònic institucional, filiació i tasques desenvolupades a la xarxa, resum i paraules clau, introducció (que contindrà el problema o qüestió específica objecte d'estudi, revisió de la literatura i propòsit o objectius), mètode (que contindrà la descripció del context i dels participants, instruments, procediment), resultats, conclusions i referències bibliogràfiques. 

Opció B. En el cas d’elegir aquesta opció, s’atendrà les dues qüestions següents:

 • La xarxa elabora una memòria breu que contindrà: títol (el mateix que el del projecte), components de la xarxa, e-mail institucional, filiació i tasques desenvolupades a la xarxa, resum i paraules clau, introducció, objectius, mètode, resultats, conclusions i referències bibliogràfiques.
 • Haurà d’haver-hi, almenys, una publicació científica realitzada des de la xarxa. S'entén per publicació científica aquella que no estiga editada en publicacions divulgatives. Així, en el cas de llibres, que siga alguna de les editorials presents en el Scholarly Publishers Indicators Expanded (SPI) (http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html) o equivalent; i en el cas de revistes, que tinguen algun tipus d'indexació científica.

No serà necessari que la publicació estiga signada per la totalitat dels components de la xarxa, però el seu contingut versarà sobre el conjunt del projecte presentat. Aquesta publicació es referenciarà al final de la memòria presentada. L'ICE sol·licitarà una còpia de la publicació en cas de no poder tindre accés a aquesta a través d’Internet.

En aquesta publicació haurà de constar el text següent: “El present treball s'emmarca dins del Programa de Xarxes-I3CE d’investigació en docència universitària del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa-Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant (convocatòria 2019-20), Ref.: [la corresponent segons la xarxa]”

En les dues opcions, la memòria haurà d'estar signada pels integrants de la xarxa que han participat. Aquesta composició delimitarà les certificacions i ajuda econòmica corresponents.

TERMINI IMPRORROGLABLE: La data límit de lliurament de la memòria final serà l'1 de juliol de 2020 per a les xarxes de modalitat B, C, D i E, i el 20 de juliol per a les xarxes de modalitat A.

NORMES D'EDICIÓ:

Respecte a les normes d'edició del text de la memòria, bàsicament se seguiran les normes del  Manual d'estil de l'American Psychological Association (APA), en la seua 6ª edició de 2010 (http://www.apastyle.org/).

 

NORMES DE FORMAT

Document
 • Extensió del treball:
  • Opció A: entre 15 i 20 pàgines.
  • Opció B: entre 4 i 6 pàgines.
 • Format del document: word
 • Idioma: castellà o valencià.
 • Interlineat: 1.5
 • Marges: 3 cm per al superior i inferior i 2,5 cm per als laterals.
 • No incloure encapçalat i peu de pàgina.
 • No paginar.
 • Notes a peu: Times New Roman 10, justificada. Han d'evitar-se les notes aclaridores dins del text, i en cas d'existir han d'incloure's, numerades correlativament, al final del text, sota epígraf Notes.
 • Les taules, figures (dibuixos, esquemes,fotografies) o quadres estaran incluídas dins del text i numerades correlativament. El seu títol descriptiu es posarà just damunt d'aquestes (Times New Roman 10 punts, centrat). Les figures, taules o quadres no han d'ocupar més d'una pàgina. Les figures tipus imatge han de ser en format JPG, BMP o GIF amb una resolució acceptable que permeta veure clarament el seu contingut.
Primera pàgina
 • Títol: Times New Roman 14, negreta, centrada amb lletra inicial majúscula.
 • Inicial del nom i cognoms dels autors: Times New Roman 11 centrat
 • Filiació (departament o centre i universitat): Times New Roman 12 cursiva, centrada.
 • Resum: el títol en Times New Roman 12 negreta i el text del resum en Times New Roman 10 i justificat en un només paràgraf sense sagnia.
 • Paraules Clau:  el títol en Times New Roman 10 negreta i el text de les paraules clau en Times New Roman 10 i justificat.
Apartats
 • Títols dels apartats: estaran numerats, situats a l'esquerra i justificats, el text en Times New Roman 12 majúscules i negreta per al primer nivell; els successius apartats estaran numerats correlativament en Times New Roman 12 tipus oració i amb numeració natural (1,2,3, ...)
 • Resta del text: en Times New Roman 12 justificat, sagnat especial primera línia 1.25 cm. i sense espais entre paràgrafs.
 • Bibliografia: format normativa APA (6ª edició)