CONVOCATÒRIA 17/18

PROGRAMA XARXES-I3CE D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 2017-2018

BOUA: 25/09/2017

Resolució definitiva de xarxes aprovades

Data de publicació 05/12/2017

OBJECTIU

El programa Xarxes-I3CE s’emmarca en el Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant.

El programa Xarxes-I3CE manifesta la vocació de la Universitat d’Alacant, des del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i a través de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), per la millora de la qualitat i la innovació educativa en l’Educació Superior a partir d’accions educatives concretes. El programa Xarxes-I3CE parteix de la premissa que la qualitat educativa s’ha d’arrelar en la investigació rigorosa i en la innovació per a millorar la relació docent/discent, i per a posar la creació i la transferència de coneixement al servei de la millora de l’Educació.

Aquest programa cerca que la docència, eix essencial de la Universitat, mantinga sinergies amb la investigació i la transferència de coneixement mitjançant la configuració de grups especialitzats de investigació en docència. Per a això, és necessari crear, promoure i reflexionar sobre les bones pràctiques docents/discents que contribuïsquen al desenvolupament d’entorns i formats educatius al voltant de la innovació educativa i la qualitat. L’aposta d’aquesta convocatòria per la qualitat es materialitza en una nova modalitat, que cerca reforçar les accions de millora dels títols de cara als pròxims processos de seguiment extern i de reacreditació.

Aquesta convocatòria del Programa Xarxes-I3CE atendrà, així, projectes d’investigació en innovació i desenvolupament d’experiències i accions educatives referides a tècniques, mètodes, conceptes, entorns, formats, anàlisis, disseny, elaboració i experimentació, implementació d’estratègies i valors, metodologia, avaluació i processos de qualitat educativa. Es tracta d’explorar i proposar accions que facen repensar els processos d’ensenyament i aprenentatge universitaris des d’una perspectiva realista, racional i innovadora.

Aquesta convocatòria pretén millorar l’eficiència d’activitats d’innovació i investigació, l’enfortiment i la consolidació d’aquestes en una cultura col·laborativa de reflexió, diàleg i desenvolupament de propostes. La participació activa i coordinada, i la coresponsabilitat dels membres de la xarxa, es consideren elements clau per a contribuir a la generació de coneixement i a resultats d’èxit en el projecte.

LÍNIES DE PARTICIPACIÓ

Les propostes que es presentaran se centraran necessàriament en alguna de les línies de treball següents:

Estratègies i metodologies enfocades a la transferència del coneixement i de resultats de la investigació en innovació educativa, per a aconseguir un major impacte.

Estratègies i metodologies per a l’incentivament de GRUPS d’Alt Rendiment Acadèmic, en les titulacions on hi haja, i per a la implantació possible d’aquests on encara no se n’oferisquen.

Estratègies per a desenvolupar accions relacionades amb la qualitat de les titulacions, com les derivades del seguiment i la reacreditació dels estudis, o les vinculades a l’obtenció de segells de qualitat.

Desenvolupament i implementació de metodologies basades en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), o les Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació (TAC).

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum al voltant de processos d’ensenyament-aprenentatge inclusius, on es garantisca l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats.

Implementació de la perspectiva de gènere en els processos d’ensenyament-aprenentatge universitaris.

Desenvolupament i posada en marxa de metodologies que fomenten un aprenentatge més reflexiu, autònom, col·laboratiu, participatiu, significatiu, basat en l’emprenedoria i “aprendre a aprendre”.

Disseny i desenvolupament d’accions de suport, orientació, reforç i preparació inicial a l’alumnat per a aconseguir un nivell de formació més gran i èxit en els resultats d’aprenentatge.

Estratègies i metodologies en la implementació de l’avaluació formativa prenent com a evidència els resultats acadèmics o, si escau, els indicadors de qualitat.

Estratègies i metodologies que fomenten l’ensenyament universitari multilingüe.

Desenvolupament d’escenaris d’assaig de nous instruments metodològics i tècniques innovadores de millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Estratègies per a incorporar processos d’ensenyament semipresencial, o completament no presencial, en titulacions oficials.

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

D’acord amb les línies prioritàries anteriors, s’estableixen les modalitats de participació següents per a formar les corresponents Xarxes de Qualitat Educativa i Xarxes d’Innovació i Investigació en Docència Universitària.

Xarxes de Qualitat Educativa

MODALITAT A. Xarxes per a la millora de la qualitat general en una titulació oficial

L’objectiu primordial d’aquestes serà desenvolupar el que disposen els informes de seguiment extern i de reacreditació de les titulacions oficials de grau i màsters oficials, proposar estratègies i mecanismes per a esmenar els aspectes que cal millorar, elaborant els corresponents informes de seguiment semestral.

Aquestes xarxes hauran d’estar formades per tots els membres de la Comissió Acadèmica de la titulació, i coordinades pel president o la presidenta d’aquesta.

Participar en una d’aquestes xarxes serà compatible amb la participació en una altra modalitat, amb caràcter general, i no computarà en el total de xarxes de participació de cada sol·licitant.

La memòria que hauran de lliurar tindrà unes característiques específiques i diferents de la resta de modalitats (vegeu l’apartat MEMÒRIA FINAL).

La relació de xarxes aprovades d’aquesta modalitat, com també les memòries corresponents, serà remesa per part de l’ICE a la persona responsable de qualitat del centre, perquè en prengueu en tinguen coneixement i, si escau, posar-la en marxa.

MODALITAT B. Xarxes per a la millora de la qualitat docent en assignatures o cursos específics

La finalitat d’aquestes xarxes serà dissenyar, implementar i avaluar accions educatives específiques a partir del treball en equip del professorat en les titulacions oficials, per a millorar aspectes concrets de coordinació. Les xarxes estaran referides, doncs, a investigacions educatives o bé al disseny, la implementació i l’avaluació d’accions educatives destinades a la millora de la qualitat docent.

No s’admetran projectes que només es referisquen al desenvolupament de reunions de coordinació i a reflectir els acords adoptats.

El projecte haurà de tenir un pla d’acció educativa concret, format per uns objectius que cal aconseguir i les corresponents fases de disseny, desenvolupament i avaluació de l’acció educativa corresponent.

Aquestes xarxes podran estar formades per docents, estudiants i personal d’administració vinculat amb l’assignatura o les assignatures o cursos sobre els quals la xarxa treballe. Així doncs , podran formar-se xarxes horitzontals (d’un mateix curs) o verticals (d’assignatures de diversos cursos), i serà requisit que s’ajusten a les línies prioritàries descrites anteriorment.

La relació de xarxes aprovades d’aquesta modalitat, i també les memòries corresponents, seran remeses per part de l’ICE a la persona responsable de qualitat del centre i de la respectiva titulació, perquè en prengueu en tinguen coneixement i, si escau, posar-la en marxa.

Xarxes d'Innovació i Investigació en docència universitària

MODALITAT C: Xarxes de grups de col•laboració en investigació

L’objectiu primordial d’aquestes serà la investigació i la innovació en els estudis oficials que es desenvolupen en la Universitat d’Alacant, tenint en compte el marc de referència de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

S’atendran les línies prioritàries anteriorment descrites. Es basaran en la coordinació i el treball en equip entre docents per a tractar investigacions o innovacions educatives sobre nous recursos, tècniques i mètodes educatius en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Si és una investigació educativa, haurà d’estar estructurada de forma sistematitzada segons el mètode científic aplicat a aquest àmbit educatiu. Igualment, si és una acció/experiència/innovació educativa, haurà d’estar estructurada en les fases corresponents al disseny, el desenvolupament/implementació i l’avaluació d’aquesta.

MODALITAT D: Xarxes sobre orientació, inclusió i accés a la Universitat

L’objectiu primordial d’aquestes serà facilitar la tasca de tutorització i orientació a l’alumnat, l’atenció a la diversitat i la inclusió educativa, i també l’adaptació del alumnat de nou ingrés als graus.

Es basaran en la coordinació i el treball en equip entre docents per a tractar investigacions o innovacions educatives específiques d’aquesta temàtica.

Si és una investigació educativa, haurà d’estar estructurada de forma sistematitzada segons el mètode científic aplicat a aquest àmbit educatiu. Igualment, si és una acció/experiència/innovació educativa, haurà d’estar estructurada en les fases corresponents al disseny, el desenvolupament/implementació i l’avaluació d’aquesta.

MODALITAT E: Xarxes sobre l'aplicació de les Tecnologies (TIC o TAC) en l'Ensenyament Superior

L’objectiu primordial d’aquestes serà l’aplicació de les TIC (Tecnologies d’Informació i Comunicació) i les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació) en la docència, per a formar nous escenaris d’ensenyament i aprenentatge des d’una perspectiva innovadora.

L’ús de les TIC obri nous entorns d’aprenentatge, que exigeixen nous models d’ensenyament. La conjugació de la tecnologia i la metodologia corresponent causarà nous escenaris d’ensenyament i aprenentatge, que podran estar emmarcats tant en l’ensenyament presencial, com en la semipresencial (b-learning) i la no presencial (e-learning).

Es basaran en la coordinació i el treball en equip entre docents per a tractar investigacions o innovacions educatives específiques d’aquesta temàtica.

Si és una investigació educativa, haurà d’estar estructurada de forma sistematitzada segons el mètode científic aplicat a aquest àmbit educatiu. Igualment, si és una acció/experiència/innovació educativa, haurà d’estar estructurada en les fases corresponents al disseny, el desenvolupament/implementació i l’avaluació d’aquesta.

PARTICIPANTS

Amb caràcter general, l’estructura bàsica de totes les xarxes tindrà un mínim de 5 membres i un màxim de 10, inclosa la persona que faça les funcions de coordinació, que necessàriament ha de ser PDI de la UA.

Per tractar-se de xarxes d’orientació docent, les xarxes estaran constituïdes principalment per personal docent de la UA, i es podran incorporar fins a dos estudiants i un membre del PAS en cada xarxa, sempre que es considere necessari per les característiques del projecte i el desenvolupament de la investigació.

En cadascuna d’aquestes xarxes podran participar fins a cinc docents externs a la UA, bé d’altres universitats, bé de cossos docents d’altres trams educatius diferents dels universitaris, o d’organismes dedicats a la formació del professorat o l’especialització professional, quan per la naturalesa del projecte que calga desenvolupar es considere necessari.

Es podrà autoritzar, excepcionalment, un nombre superior de participants en una xarxa, sempre que en la sol·licitud estiga motivat de forma raonada, i sense que aquesta ampliació supose augmentar la dotació econòmica de la xarxa.

Els participants constaran en la xarxa amb el perfil que tenien en el moment en què es va sol·licitar la inclusió (estudiant de la UA, PDI, PAS o personal extern), fins i tot si hi haguera canvis en la seua situació al llarg de la durada d’aquesta.

La participació estarà limitada a un màxim de tres xarxes per persona, i per a això no computaran les xarxes de la modalitat A.

No es podran sol·licitar subxarxes.

SOL·LICITUD: LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les sol·licituds es faran emplenant el formulari disponible en l’enllaç següent:

https://web.ua.es/va/ice/xarxes/2018/sol-licitud-xarxes.html

La sol·licitud es presentarà signada per tots els participants en el Registre General de la UA, o en els registres situats en les secretaries de centre i en la Seu de la Universitat a Alacant, dirigida al Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa. Si és participant extern a la UA i no pot signar la sol·licitud, el seu nom haurà d’aparèixer en la sol·licitud i, a més, caldrà remetre un correu electrònic des del seu compte de correu professional a redes@ua.es en què indicarà la voluntat de participar en la xarxa corresponent, com també el codi, títol de la xarxa i nom del coordinador o coordinadora.

El termini de sol·licitud per a totes les modalitats finalitza el 17 d’octubre de 2017.

SEGUIMENT DELS PROJECTES

El professorat participant, tant de la UA com extern, com també els estudiants i el PAS que s’incloguen en la xarxa, adquireix els compromisos següents:

- Assistir i participar en les reunions de la xarxa.

- Treballar en el disseny i el desenvolupament de la xarxa.

- Fer la memòria final, d’acord amb l’estructura i les característiques que estableix aquesta convocatòria.

- Assistir a seminaris i cursos específics programats per l’ICE que s’hagen sol·licitat per part de la xarxa.

- En el cas de la persona que faça la coordinació, facilitar l’estat de les dades econòmiques de la xarxa.

La persona que coordine la xarxa serà responsable de facilitar la documentació, emplenar la fitxa de seguiment intermedi vetlar pel bon funcionament del grup de treball, i també de la comunicació amb l’ICE. Aquest coordinador o aquesta coordinadora serà responsable de remetre a l’ICE la memòria final, subscrita per tots els membres de la xarxa, i les dades econòmiques en el format i terminis que se li notifique oportunament.

L’incompliment d’aquests compromisos podrà determinar, segons el parer de la Comissió de Valoració, la interrupció de l’ajuda al projecte i la no expedició de la certificació sobre la participació en aquest.

L’ICE farà un seguiment de tots els projectes seleccionats, i es compromet a facilitar, dins de les seues possibilitats, l’assessorament pertinent.

VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La selecció dels projectes serà feta per una Comissió de Valoració, formada pel vicerector de Qualitat i Innovació Educativa (que actuarà com a president), la directora de l’ICE, una coordinadora acadèmica de l’ICE, el director del Secretariat de Qualitat, la gestora en cap de l’ICE i un gestor o una gestora de l’ICE. Si fóra necessari, la comissió podrà requerir la presència d’avaluadores i/o avaluadors externs que emetran els informes corresponents.

La valoració de les sol·licituds es farà d’acord als criteris:

  • Adequació a la finalitat de la convocatòria i a les línies prioritàries (40%)
  • Precisió i adequació dels objectius i la consistència metodològica (30%)
  • Coherència interna i viabilitat (15%)
  • Capacitat de transferència dels resultats a la millora de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge (15%)

Una vegada publicada la resolució, hi haurà 7 dies hàbils per a fer al·legacions o esmenar deficiències detectades.

GESTIÓ DE LES AJUDES. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La gestió dels recursos econòmics es realitzarà de conformitat amb les normes i procediments de gestió econòmica vigents (LOU, LOMLOU, Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, Llei General Pressupostària, Estatut de la Universitat d'Alacant, Bases d'Execució del Pressupost de la Universitat d'Alacant), i en qualsevol cas la supervisió del compliment de les mateixes correspondrà a l'Oficina de Control Pressupostari.

L’ajuda assignada a cada xarxa s'ajustarà en els seus principis fonamentals al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establerts per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

El finançament d'aquesta convocatòria es realitzarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 60931003 (centre de despesa 040100), denominada “GE-PPUA2013-2017 PA PROGRAMA DE XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA” i consignada en el Capítol 2 del pressupost de l'Institut de Ciències de l'Educació per a l'exercici 2018. La quantia podria incrementar-se si es produís un augment del crèdit disponible abans de la concessió de les ajudes.

L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

Les xarxes de la modalitat A tindran un finançament fix, amb independència del nombre d'integrants. Aquesta ajuda serà compatible amb la pertinença a altres xarxes i haurà de dedicar-se preferiblement a accions de millora de la titulació: xarrades d'orientació laboral, jornades de promoció… L'ajuda es lliurarà al Centre responsable de la titulació, i figurarà com a responsable de la clau el degà/na o director/a de l'Escola. No podrà percebre remuneració el coordinador o coordinadora de la Xarxa quan aquesta siga de la modalitat A.

En les altres modalitats, el finançament de cada xarxa es realitzarà en funció del seu nombre d'integrants. En el cas que el participant estiga adscrit a dos o més xarxes, sols una d’aquestes rebrà l'ajuda corresponent a aquest participant, excepte si una és de la modalitat A.

La memòria haurà d'estar subscrita pels integrants de la xarxa que hi hagen participat. En cas que algun dels sol•licitants inicials no estigués en la memòria com a autor/a, s'entendrà que no ha participat o que renuncia a participar-hi, i no es lliurarà la retribució econòmica que pogués correspondre-li.

Les ajudes es distribuiran conforme al perfil o categoria laboral dels integrants de les xarxes a la finalització del termini de sol•licitud d'aquesta convocatòria i una vegada comprovat el compliment dels compromisos adquirits.

L'ajuda concedida a la xarxa s'ingressarà en una clau pressupostària del centre de despesa al que pertany la persona que coordina la xarxa, que es responsabilitzarà de la gestió d'aquests recursos. No podran realitzar-se traspassos a una altra aplicació pressupostària, excepte per compensar al departament corresponent per la compra de material inventariable amb càrrec a la xarxa.

A l'alumnat participant en una o diverses xarxes, se li reconeixeran tres crèdits ECTS conforme al que es disposa en el Reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant (resolució Consell de Govern de 25-07-2017).

La persona del PAS inclosa en una xarxa podrà rebre un pagament a personal propi de fins a 200€, i sempre concorde a la disponibilitat pressupostària de l'exercici econòmic corresponent.

En tot cas s'exclou el pagament de retribucions personals al professorat de la Universitat d'Alacant.

Els participants d'altres universitats i/o d'altres àmbits educatius no rebran ajuda econòmica. Rebran orientació i assessorament per part de l’ICE quan ho sol•liciten i podran participar de totes les activitats que s'organitzen com a membres de xarxes.

La inversió o distribució de l'ajuda haurà de decidir-se mitjançant un acord col•legiat entre els components de la xarxa.

Les ajudes obtingudes podran ser destinades a finançar material fungible o inventariable, inscripció i assistència a congressos i conferències, despeses bibliogràfiques, despeses derivades d'activitats de formació imprescindibles per a l'execució del projecte i d'organització d'activitats, etc.

En acabar l'any natural següent al de la data de concessió de l'ajuda, els diners romanents en la clau pressupostària del departament en la qual es va lliurar el pagament hauran de revertir a la mateixa aplicació d'origen (clau 60931003; centre de despesa 040100). Una vegada fet, la clau del departament podrà ser tancada, o aprofitada per a xarxes futures amb la mateixa coordinació.

MEMÒRIA FINAL

En el cas de les xarxes que pertanguen a la modalitat A, la memòria final estarà formada pels dos informes de seguiment semestral de la titulació, emplenats sobre una plantilla facilitada a aquest efecte pel Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa. Seran elevats a la Comissió de Valoració del Programa Xarxes-I3CE. Així mateix, la persona que coordine la xarxa remetrà la memòria final al responsable de qualitat del Centre a què estiga adscrita la titulació, perquè en prenga coneixement i tràmit oportú.

Respecte a la resta de modalitats, serà obligatori lliurar la memòria final corresponent i tindrà les característiques següents:

1. Memòria escrita amb informació sobre la xarxa i els seus resultats. Hi haurà dues opcions:

Opció 1. Memòria extensa. La xarxa fa una memòria extensa que detalle tot el treball fet a partir del projecte presentat. Aquesta memòria, que serà inèdita i original, contindrà necessàriament els apartats següents:

- En el cas de referir-se a una acció, innovació o experiència educativa: títol (que serà el mateix que el del projecte), components de la xarxa (adreça de correu institucional, filiació i tasques desenvolupades en la xarxa), resum i paraules clau, introducció (que contindrà la justificació de l’experiència o acció educativa a desenvolupar, revisió de la literatura i objectius), context i participants, fases desenvolupades (disseny, implementació i avaluació de l’acció/experiència), resultats, discussió, conclusions, i referències bibliogràfiques Es facilitarà una plantilla per part de l’ICE per a la redacció de la memòria.

- En el cas de referir-se a una investigació: títol (que serà el mateix que el del projecte), components de la xarxa (adreça de correu institucional, filiació i tasques desenvolupades en la xarxa), resum i paraules clau, introducció (que contindrà el problema o qüestió específica objecte d’estudi, revisió de la literatura i objectius), mètode (descripció del context i dels participants, instruments d’avaluació, fases i procediment), resultats, conclusions, i referències bibliogràfiques. Es facilitarà una plantilla per part de l’ICE per a la redacció de la memòria.

- L’extensió en els dos casos serà de 15-20 pàgines i tindrà entre 3.500 i 5.500 paraules sense comptar la bibliografia.

Opció 2. Memòria breu. En cas de triar aquesta opció, serà necessari atendre aquestes dues qüestions:

− La xarxa fa una memòria breu que contindrà: títol (el mateix que el del projecte), components de la xarxa (correu electrònic institucional, filiació i tasques desenvolupades en la xarxa), resum i paraules clau, introducció, objectius, mètode, resultats, conclusions i referències bibliogràfiques. L’ICE facilitarà una plantilla per a la redacció de la memòria i tindrà una extensió aproximada de 4 pàgines.

− Si s’opta per aquesta opció 2, caldrà haver-hi almenys una publicació científica feta en el si de la xarxa, entenent-se per publicació científica aquella no editada en publicacions divulgatives. Així, en el cas de llibres, ha de ser una editorial present en l’Scholarly Publishers Indicators Expanded (Scholarly Publishers Indicators (SPI)) (http://ilia.cchs.csic.es/spi/grafico10.html) o equivalent; i en el cas de revistes, que tinguen algun tipus d’indexació científica.

No serà necessari que la publicació estiga signada per la totalitat dels components de la xarxa, però el contingut d’aquesta haurà de versar sobre el conjunt del projecte presentat. Aquesta publicació es referenciarà en la memòria breu presentada, amb un enllaç a l’article (ruta completa o bé amb el DOI). Si no està disponible en Internet, es facilitarà còpia en paper a l’ICE.

En aquesta publicació haurà de constar el text següent: “Aquest treball va tenir una ajuda del Programa de Xarxes-I3CE d’investigació en docència universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant (convocatòria 2017-18). Ref.: [la corresponent segons la xarxa]”.

2. En les dues opcions la memòria haurà d’estar subscrita per tots els integrants de la xarxa. La presència dels mateixos determinarà les certificacions corresponents i el pagament de l’ajuda econòmica que si escau procedisca.

3. No s’admetran memòries que siguen simples recopilatoris d’actes o narracions de punts tractats i acordats en reunions realitzades. Les memòries han d’estar referides a investigacions educatives concretes o bé al disseny, la implementació i l’avaluació d’innovacions i accions educatives destinades a la millora de la qualitat docent, en qualsevol de les línies i modalitats indicades.

4. La memòria contindrà el treball fet pels membres de la xarxa, i no activitats desenvolupades en els centres per altres membres de la comunitat universitària.

5. La data límit de lliurament de la memòria final serà el 15 de juliol de 2018, excepte en les memòries de la modalitat A, que serà el 27 de juliol de 2018.

6. Les memòries finals de les xarxes de la modalitat B, seran remeses per part de l’ICE a les persones responsables de qualitat del centre i de la respectiva titulació, perquè en tinguen coneixement i, si escau, es posen en marxa les mesures apuntades.

CERTIFICACIÓ

L’ICE certificarà la participació i la coordinació, segons el cas, en el programa i en la respectiva xarxa. No s’emetran certificacions a persones que no consten en la memòria final de la xarxa en el termini establit per a això, o la documentació del qual (memòria final i memòria econòmica) no satisfaça els criteris mínims de qualitat segons el parer de la Comissió de Valoració o no s’haja lliurat en els terminis previstos.

El tancament de l’edició tindrà lloc el 30 de setembre de 2018. L’ICE certificarà la participació corresponent en totes les activitats que organitze.

PUBLICACIONS I PLA DE DIFUSIÓ DE LES INVESTIGACIONS

S’afavorirà un procés de comunicació fluït entre les xarxes que permeta un intercanvi de la investigació i experiències que redundaran, sens dubte, en la millora de la qualitat de la docència. Per a això, les memòries de les xarxes podran ser publicades per l’ICE, prèvia avaluació de la Comissió de Valoració, en format digital i inserides en el Repositori de la Universitat d’Alacant (RUA) i en la pàgina web de l’ICE.

D’una altra banda, a la fi del curs 2017-18 es faran les XVI Jornades de Xarxes de Investigació en Docència Universitària amb la finalitat de fomentar la difusió i la transferència de coneixement generat des d’aquesta convocatòria. Podran participar en aquestes jornades els integrants de les xarxes que siguen seleccionades en aquesta convocatòria.

Els treballs acceptats, prèvia avaluació, podran ser publicats en format digital per l’ICE.

L’ICE no emetrà certificacions sobre publicacions derivades d’aquesta convocatòria.

D’altra banda, es convida que cada xarxa difonga la investigació feta a través dels canals científics ordinàries: congressos, jornades, altres publicacions científiques, etc. En aquests treballs, les investigadores i els investigadors hauran de fer referència a la seua participació en el Programa Xarxes-I3CE de Investigació en Docència Universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Alacant en l’edició 2017/18.   

 

Més informació:

Projecte Xarxes-I3CE d’Investigació en Docència Universitària

Institut de Ciències de l’Educació

Telèfon: 96 590 34 00 (ext. 2882)

A/e: redes@ua.esAlacant, 25 de setembre de 2017


Francisco Torres Alfosea

Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa