Saltar apartados

NORMATIVA ELABORACIÓ MEMÒRIES XARXES

 

A partir de la convocatòria de Xarxes- I3CE, i amb l'objectiu de detallar el contingut que ha de contenir la memòria final, així com normalitzar la publicació d'aquesta, s'indica el següent:

 

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA MODALITAT A:

En el cas de les xarxes que pertanyen a la modalitat A, la memòria final estarà conformada pels dos informes de seguiment semestral de la titulació, emplenats sobre una plantilla facilitada a aquest efecte pel Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

Els informes (memòria) seran elevats a la Comissió de Valoració del Programa Xarxes-I3CE. Així mateix, la persona que coordine la xarxa remetrà la memòria final al responsable de qualitat del Centre al qual estiga adscrita la titulació, per al seu coneixement i tràmit oportú.

 

CONTINGUT DE LA MEMÒRIA DE LA RESTA DE MODALITATS (B, C, D I E):

La memòria de la xarxa estarà basada en una investigació en l'àmbit de la docència universitària. Podrà ser directament una investigació empírica o una investigació entorn d'una experiència o proposta educativa.

ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE:

La suspensió de classes presencials durant aquest curs acadèmic 2019-20 a causa del context de la pandèmia que hem patit pot haver provocat que els projectes de les Xarxes d'aquest curs s'hagen vist afectats i, en conseqüència, pot ser que no s'hagen pogut desenvolupar com estaven planificats inicialment.

Amb la finalitat de no perjudicar els participants en aquesta convocatòria, hem adaptat i flexibilitzat els requisits per a finalitzar satisfactòriament aquesta convocatòria. 

En concret, cada xarxa podrà triar una d'aquestes dues opcions:

 • OPCIÓ 1: existeix la possibilitat que una Xarxa sol·licite ajornar el desenvolupament del seu projecte per al curs 2020-21. En aquest cas, únicament haurà de remetre un email a redes@ua.es abans del dia 1 de juliol de 2020. Aquestes xarxes seran contemplades en la pròxima convocatòria i no hauran de tornar a sol·licitar el seu projecte. 
 • OPCIÓ 2: lliurar la memòria corresponent a la situació de la seua xarxa. Aquesta memòria s'ha adaptat a aquesta situació.
  • En cas de triar aquesta opció, no podrà sol·licitar-se en les pròximes convocatòries aquest mateix projecte (o un molt similar).
  • Cada xarxa ha de triar la plantilla que es correspon amb la situació de la seua xarxa i elaborar-la en base al que es requereix en cada apartat.
  • La memòria lliurada haurà de tenir exactament els apartats que apareixen en la plantilla, però podran afegir-se nous subapartats. 

En cas de triar l'OPCIÓ 2 (lliurament de memòria), es detallen a continuació els possibles casos que es contemplen respecte al desenvolupament de la xarxa:

1. Projectes de Xarxes no afectats (o poc afectats):

Si aquest és el cas d'una xarxa, cal recordar que, segons la convocatòria hi ha dues opcions per al lliurament de la memòria, segons es compte amb una publicació científica referida al desenvolupament del projecte de la xarxa o no.

 • S'entén per publicació científica aquella que no estiga editada en publicacions divulgatives. En el cas de llibres, que siga alguna de les editorials presents en el Scholarly Publishers Indicators Expanded (Scholarly Publishers Indicators (SPI)) (http://ilia.cchs.csic.es/spi/grafico10.html) o equivalent; i en el cas de revistes, que posseïsquen algun tipus d'indexació científica.
 • No serà necessari que la publicació estiga signada per la totalitat dels components de la xarxa, però el seu contingut versarà sobre el conjunt del projecte presentat. Aquesta publicació es referenciarà al final de la memòria presentada. L'ICE sol·licitarà una còpia de la publicació en cas de no poder tenir accés a ella a través d'Internet.
 • En aquesta publicació haurà de constar el següent text: “El present treball s'emmarca en el si del Programa de Xarxes-I3CE d'investigació en docència universitària del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa-Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant (convocatòria 2019-20), Ref.: [la corresponent segons la xarxa]”.

Per això, les opcions i, per tant, plantilles per a la memòria són:

1.a. Plantilla per a la memòria d'una xarxa que no haja publicat el seu desenvolupament en una altra publicació científica: plantilla memòria

1.b. Plantilla per a la memòria (breu) d'una xarxa que sí haja publicat el seu desenvolupament en una altra publicació científica: plantilla memòria

2. Projectes de Xarxes afectats parcialment: plantilla memòria
3. Projectes de Xarxes afectats totalment (o quasi totalment): plantilla memòria 

 

PER A TOTES LES MEMÒRIES:

Les memòries hauran d'estar signades pels integrants de la xarxa que han participat en aquesta. Aquesta composició delimitarà les corresponents certificacions i ajuda econòmica.

TERMINI IMPRORROGABLE: La data límit de lliurament de la memòria final serà l'1 de juliol de 2020 per a les xarxes de modalitat B, C, D i E, i el 20 de juliol per a les xarxes de modalitat A.

NORMES D'EDICIÓ:

Respecte a les normes d'edició del text de la memòria, bàsicament se seguiran les normes del  Manual d'estil de l'American Psychological Association (APA), en la seua 7a edició (http://www.apastyle.org/).

 

NORMES DE FORMAT

Document
 • Extensió del treball: s'indica a l'inici de les respectives plantilles.
 • Format del document: Word.
 • Idioma: castellà o valencià.
 • Interlineat: 1.5
 • Marges: 3 cm per al superior i inferior i 2,5 cm per als laterals.
 • Encapçalat i peu de pàgina: no incloure.
 • No paginar.
 • Notes a peu: No pot haver-hi notes a peu de pàgina.
 • Les taules, figures ... estaran incloses en el text i el títol descriptiu estarà situat damunt d'aquestes. Times New Roman, 10 punts, centrat. Les figures, taules o quadres no han d'ocupar més d'una pàgina. Les figures tipus imatge han de ser en format JPG, BMP o GIF amb una resolució acceptable que permeta veure clarament el seu contingut.
Primera pàgina
 • Títol: Times New Roman 14, negreta, centrada amb lletra inicial majúscula.
 • Inicial del nom i cognoms dels autors: Times New Roman 12 centrat.
 • Filiació (departament o centre i universitat): Times New Roman 12 cursiva, centrada.
 • Resum: el títol en Times New Roman 12 negreta i el text del resum en Times New Roman 10 i justificat en un només paràgraf sense sagnia.
 • Paraules Clau:  el títol en Times New Roman 10 negreta i el text de les paraules clau en Times New Roman 10 i justificat.
Apartats
 • Títols dels apartats: estaran numerats, situats a l'esquerra i justificats, el text en Times New Roman 12 majúscules i negreta per al primer nivell; els successius apartats estaran numerats correlativament en Times New Roman 12 tipus oració i amb numeració natural (1,2,3, ...)
 • Resta del text: en Times New Roman 12 justificat, sagnat especial primera línia 1.25 cm. i sense espais entre paràgrafs.
 • Bibliografia: format normativa APA (7a edició)

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464