CONVOCATÒRIA 20/21

PROGRAMA XARXES-I3CE D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 2020-2021

OBJECTIU

El programa Xarxes-I3CE s’emmarca en el Programa Institucional Innovació, Investigació, Internacionalització i Col·laboració en Educació (I3CE), 2016-2020, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant.

El programa Xarxes-I3CE manifesta la vocació de la Universitat d’Alacant, des del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa i a través de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), per la millora de la qualitat i la innovació educativa en l’Educació Superior a partir d’accions educatives concretes. El programa Xarxes-I3CE parteix de la premissa que la qualitat educativa s’ha d’arrelar en la investigació rigorosa i en la innovació per a millorar la relació docent/discent, i per a posar la creació i la transferència de coneixement al servei de la millora de l’Educació.

Aquest programa cerca que la docència, eix essencial de la Universitat, mantinga sinergies amb la investigació i la transferència de coneixement mitjançant la configuració de grups especialitzats de investigació en docència. Per a això, és necessari crear, promoure i reflexionar sobre les bones pràctiques en ensenyament que contribuïsquen al desenvolupament d’entorns i formats educatius al voltant de la innovació educativa i la qualitat. L’aposta d’aquesta convocatòria per la qualitat es materialitza en una nova modalitat, que cerca reforçar les accions de millora dels títols de cara als pròxims processos de seguiment extern i de reacreditació.

Aquesta convocatòria del Programa Xarxes-I3CE atendrà, així, projectes d’investigació en innovació i desenvolupament d’experiències i accions educatives referides a tècniques, mètodes, conceptes, entorns, formats, anàlisis, disseny, elaboració i experimentació, implementació d’estratègies i valors, metodologia, avaluació i processos de qualitat educativa. Es tracta d’explorar i proposar accions que facen repensar els processos d’ensenyament i aprenentatge universitaris des d’una perspectiva realista, racional i innovadora.

Aquesta convocatòria pretén millorar l’eficiència d’activitats d’innovació i investigació, l’enfortiment i la consolidació d’aquestes en una cultura col·laborativa de reflexió, diàleg i desenvolupament de propostes. La participació activa i coordinada, i la coresponsabilitat dels membres de la xarxa, es consideren elements clau per a contribuir a la generació de coneixement i a resultats d’èxit en el projecte.

Tenint en compte les circumstàncies especials del curs acadèmic 2020-2021, les accions que es desenvolupen en cada xarxa han de tenir en compte la modalitat de docència vigent a la universitat en cada moment (dual, en línia o presencial), segons les indicacions de les autoritats sanitàries o educatives, i hauran de preveure la possibilitat que hi haja canvis en el model de docència durant el transcurs de el curs acadèmic. Així, doncs, els projectes que concórreguen a la convocatòria present hauran de ser realitzables en un context de docència dual, en línia o presencial, amb les adaptacions que pertoquen.

 

LÍNIES DE PARTICIPACIÓ

Les propostes que es presentaran se centraran necessàriament en alguna de les línies de treball següents:

 • Estratègies i metodologies enfocades a la transferència del coneixement i de resultats de la investigació en innovació educativa, per a aconseguir un major impacte.
 • Estratègies i metodologies per a l’incentivament de GRUPS d’Alt Rendiment Acadèmic, en les titulacions on hi haja, i per a la implantació possible d’aquests on encara no se n’oferisquen.
 • Desenvolupament i posada en marxa d'experiències educatives relacionades amb la qualitat de les titulacions, com les derivades del seguiment i la reacreditació dels estudis, o les vinculades a l’obtenció de segells de qualitat.
 • Desenvolupament i implementació de metodologies basades en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), o les Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació (TAC).
 • Disseny, desenvolupament i innovació del currículum al voltant de processos d’ensenyament-aprenentatge inclusius, on es garantisca l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats.
 • Implementació de la perspectiva de gènere en els processos d’ensenyament-aprenentatge universitaris.
 • Desenvolupament i posada en marxa de metodologies que fomenten un aprenentatge més reflexiu, autònom, col·laboratiu, participatiu, significatiu, basat en l’emprenedoria i “aprendre a aprendre”.
 • Disseny i desenvolupament d’accions de suport, orientació, reforç i preparació inicial a l’alumnat per a aconseguir un nivell de formació més gran i èxit en els resultats d’aprenentatge.
 • Estratègies i metodologies en la implementació de l’avaluació formativa prenent com a evidència els resultats acadèmics o, si escau, els indicadors de qualitat.
 • Estratègies i metodologies que fomenten l’ensenyament universitari multilingüe.
 • Desenvolupament d’escenaris d’assaig de nous instruments metodològics i tècniques innovadores de millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Estratègies per a incorporar processos d’ensenyament dual o en línia en titulacions oficials.

 

MODALITATS DE PARTICIPACIÓ

D’acord amb les línies prioritàries anteriors, s’estableixen les modalitats de participació següents per a formar les corresponents Xarxes de Qualitat Educativa i Xarxes d’Innovació i Investigació en Docència Universitària.

Xarxes de Qualitat Educativa

MODALITAT A. Xarxes per al seguiment de la qualitat de les titulacions

L’objectiu primordial d’aquestes serà desenvolupar el que disposen els informes de seguiment extern i de reacreditació de les titulacions oficials de grau i màsters oficials, proposar estratègies i mecanismes per a esmenar els aspectes que cal millorar, elaborant els corresponents informes de seguiment semestral.

Aquestes xarxes hauran d’estar formades per tots els membres de la Comissió Acadèmica de la titulació, i coordinades pel president o la presidenta d’aquesta.

Participar en una d’aquestes xarxes serà compatible amb la participació en una altra modalitat, amb caràcter general, i no computarà en el total de xarxes de participació de cada sol·licitant.

La memòria que hauran de lliurar tindrà unes característiques específiques i diferents de la resta de modalitats (vegeu l’apartat "Memòria final").

La relació de xarxes aprovades d’aquesta modalitat, com també les memòries corresponents, serà remesa per part de l’ICE a la persona responsable de qualitat del centre, perquè en prengueu en tinguen coneixement i, si escau, posar-la en marxa.

Xarxes d’Innovació i Investigació en Docència Universitària

Condicions comunes per a xarxes de les modalitats B, C, D i E.

El tipus de projecte que es podrà presentar per a aquestes xarxes serà de recerca educativa específica o d’experiència educativa (acció educativa) innovadora i abarca les següents modalitats: modalitat B, modalitat C, modalitat D i modalitat E.

Així, doncs:

A. SI EL PROJECTE ÉS UNA RECERCA EDUCATIVA, s’haurà de seguir el corresponent procés:

 1. Delimitació del problema i objectius a partir de la corresponent fonamentació teòrica.
 2. Delimitació del mètode per a realizar la corresponent recerca empírica, tenint en compte el context, participants, instruments de recollida d’informació, tipus de mètode, etc. En aquest sentit, haurà de tractar-se d'una investigació empírica els participants de la qual seran membres de la Universitat d'Alacant.
 3. Anàlisi dels resultats, a partir de l’enfocament del mètode utilitzat (quantitatiu/qualitatiu/mixte).
 4. Discussió i conclusions a partir dels objectius, resultats i fonamentació teòrica.

La finalitat de la investigació serà proporcionar uns resultats i, amb això, proposar millores concretes i específiques per al desenvolupament d'algun dels estudis existents en la nostra universitat durant el present curs o el curs següent. En aquest sentit, no s'acceptaran projectes que es limiten a realitzar estudis sobre dades generals d'una titulació, curs o assignatura (matrícula, taxes d'èxit, taxes de presentats, etc.).

En la memòria s'haurà de detallar la relació d'assignatures on s'haja implementat o es vulga implementar per al curs següent, així com la millora docent concreta derivada de la investigació realitzada. En el projecte a presentar s'indicarà la previsió de la millora docent específica a desenvolupar.

B. SI EL PROJECTE ÉS UNA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA INNOVADORA (ACCIÓ EDUCATIVA), s’haurà de seguir el corresponent procés:

 1. Disseny de l'experiència o acció educativa. En aquesta fase es tracta de dissenyar els materials curriculars, els recursos, la seqüència d'ensenyament-aprenentatge que va a desenvolupar-se; delimitar el context, procediment, participants, etc.
 2. Implementació de l'experiència o acció educativa. Aquesta fase abasta el desenvolupament de l'acció educativa que s'ha dissenyat.
 3. Avaluació de l'experiència o acció educativa desenvolupada. No es tracta d'avaluar a l'alumnat, sinó d'avaluar l'experiència o acció que s'ha dissenyat i desenvolupat. Per a açò podrem aplicar qüestionaris a l'alumnat per a conèixer la seua opinió, grups de discussió, entrevistes, etc. amb la finalitat de proporcionar uns resultats i, amb això, proposar millores concretes i específiques en l'experiència desenvolupada per a poder integrar-la plenament en el desenvolupament de la/les assignatura/es corresponent/s.

 

MODALITAT B. Xarxes per a la millora de la qualitat docent en assignatures o cursos específics a partir de recerques educatives o experiències educatives innovadores

La finalitat d’aquestes xarxes serà investigar, dissenyar, implementar i avaluar accions educatives específiques a partir del treball en equip del professorat en les titulacions oficials, per a millorar aspectes concrets de coordinació. Les xarxes estaran referides, doncs, a investigacions educatives o bé al disseny, la implementació i l’avaluació d’experiències educatives destinades a la millora de la qualitat docent.

Els projectes han de complir les "condicions comunes per a xarxes de les modalitats B, C, D i E" (vegeu l'apartat corresponent).

No s'admetran projectes que facen referència a el desenvolupament de reunions de coordinació exposicions, observacions, resultats, acords i reflexions per part de professorat. Tampoc s'acceptaran projectes que es limiten a descriure o estudiar dades generals d'una titulació, curs o assignatura (matrícula, taxes d'èxit, taxes de presentats, etc.), sense que de l'anàlisi d'aquestes dades emanen unes propostes de millora concretes que s'hagen implementat. Només s'admetran projectes referits a una investigació educativa empírica específica o a una experiència educativa innovadora (acció educativa).

En cas de que siga una investigació educativa, caldrà explicitar a la memòria les millores concretes que es portaran a terme al següent curs acadèmic en les assignatures o cursos corresponents a partir dels resultats i conclusions de la recerca.

Aquestes xarxes podran estar formades per docents, estudiants i personal d’administració vinculat amb l’assignatura o les assignatures o cursos sobre els quals la xarxa treballe. Així doncs, podran formar-se xarxes horitzontals (d’un mateix curs) o verticals (d’assignatures de diversos cursos), i serà requisit que s’ajusten a les línies prioritàries descrites anteriorment.

 

MODALITAT C: Xarxes de grups de col·laboració en investigació

L’objectiu primordial d’aquestes serà la investigació i la innovació en els estudis oficials que es desenvolupen en la Universitat d’Alacant, tenint en compte el marc de referència de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Els projectes han de complir les "condicions comunes per a xarxes de les modalitats B, C, D i E" (vegeu l'apartat corresponent).

S’atendran les línies prioritàries anteriorment descrites. Es basaran en la coordinació i el treball en equip entre docents per a tractar investigacions o innovacions educatives sobre nous recursos, tècniques i mètodes educatius en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Si és una investigació educativa, haurà d’estar estructurada de forma sistematitzada segons el mètode científic aplicat a aquest àmbit educatiu. Igualment, si és una acció/experiència/innovació educativa, haurà d’estar estructurada en les fases corresponents al disseny, el desenvolupament/implementació i l’avaluació d’aquesta.

 

MODALITAT D: Xarxes sobre orientació, inclusió i accés a la Universitat

L’objectiu primordial d’aquestes serà facilitar la tasca de tutorització i orientació a l’alumnat, l’atenció a la diversitat i la inclusió educativa, i també l’adaptació del alumnat de nou ingrés als graus.

Els projectes han de complir les "condicions comunes per a xarxes de les modalitats B, C, D i E" (vegeu l'apartat corresponent).

Es basaran en la coordinació i el treball en equip entre docents per a tractar investigacions o innovacions educatives específiques d’aquesta temàtica.

Si és una investigació educativa, haurà d’estar estructurada de forma sistematitzada segons el mètode científic aplicat a aquest àmbit educatiu. Igualment, si és una acció/experiència/innovació educativa, haurà d’estar estructurada en les fases corresponents al disseny, el desenvolupament/implementació i l’avaluació d’aquesta.

 

MODALITAT E: Xarxes sobre l’aplicació de les Tecnologies (TIC o TAC) en l’Ensenyament Superior

L’objectiu primordial d’aquestes serà l’aplicació de les TIC (Tecnologies d’Informació i Comunicació) i les TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comunicació) en la docència, per a formar nous escenaris d’ensenyament i aprenentatge des d’una perspectiva innovadora.

L’ús de les TIC obri nous entorns d’aprenentatge, que exigeixen nous models d’ensenyament. La conjugació de la tecnologia i la metodologia corresponent causarà nous escenaris d’ensenyament i aprenentatge, que podran estar emmarcats tant en l’ensenyament presencial, com en la semipresencial (b-learning) i la no presencial (e-learning).

Els projectes han de complir les "condicions comunes per a xarxes de les modalitats B, C, D i E" (vegeu l'apartat corresponent).

Es basaran en la coordinació i el treball en equip entre docents per a tractar investigacions o innovacions educatives específiques d’aquesta temàtica.

Si és una investigació educativa, haurà d’estar estructurada de forma sistematitzada segons el mètode científic aplicat a aquest àmbit educatiu. Igualment, si és una acció/experiència/innovació educativa, haurà d’estar estructurada en les fases corresponents al disseny, el desenvolupament/implementació i l’avaluació d’aquesta.

 

PARTICIPANTS

Amb caràcter general, l’estructura bàsica de totes les xarxes tindrà un mínim de 5 membres i un màxim de 10, inclosa la persona que faça les funcions de coordinació, que necessàriament ha de ser PDI de la UA.

Per tractar-se de xarxes d’orientació docent, les xarxes estaran constituïdes principalment per personal docent de la UA, i es podran incorporar fins a dos estudiants i un membre del PAS en cada xarxa, sempre que es considere necessari per les característiques del projecte i el desenvolupament de la investigació.

En cadascuna d’aquestes xarxes podran participar fins a cinc docents externs a la UA, bé d’altres universitats, bé de cossos docents d’altres trams educatius diferents dels universitaris, o d’organismes dedicats a la formació del professorat o l’especialització professional, quan per la naturalesa del projecte que calga desenvolupar es considere necessari. Les persones externes hauran d’utilitzar el seu compte de correu electrònic institucional o professional.

Es podrà autoritzar, excepcionalment, un nombre superior de participants en una xarxa, sempre que en la sol·licitud estiga motivat de forma raonada, i sense que aquesta ampliació supose augmentar la dotació econòmica de la xarxa.

Els participants constaran en la xarxa amb el perfil que tenien en el moment en què es va sol·licitar la inclusió (estudiant de la UA, PDI, PAS o personal extern), fins i tot si hi haguera canvis en la seua situació al llarg de la durada d’aquesta.

Una mateixa persona solament podrà actuar com a coordinadora en una xarxa, excepte si es tractara de la modalitat A, en aquest cas podria coordinar una altra xarxa d'una modalitat diferent.

La participació estarà limitada a un màxim de tres xarxes per persona, i per a això no computaran les xarxes de la modalitat A.

No es podran sol·licitar subxarxes.

 

SOL·LICITUD: REQUISITS

Les sol·licituds es formalitzaran emplenant el formulari disponible en UACloud, a través d’un enllaç que es troba en la web de l'ICE: https://web.ua.es/va/ice/xarxes/2021/sol-licitud-xarxes.html

La sol·licitud es presentarà signada per tots els participants a través de l'eAdministració. En el cas de ser participant extern a la UA, el seu consentiment serà recaptat prèviament pel coordinador o coordinadora a través d'un document establit i disponible també en https://web.ua.es/va/ice/xarxes/2021/sol-licitud-xarxes.html

El termini de sol·licitud per a totes les modalitats finalitza el 16 de novembre de 2020.

 

SEGUIMENT DELS PROJECTES

El professorat participant, tant de la UA com extern, com també els estudiants i el PAS que s’incloguen en la xarxa, adquireix els compromisos següents:

 1. Assistir i participar en les reunions de la xarxa.
 2. Treballar en el disseny i el desenvolupament de la xarxa.
 3. Fer la memòria final, d’acord amb l’estructura i les característiques que estableix aquesta convocatòria.
 4. Assistir a seminaris i cursos específics programats per l’ICE que s’hagen sol·licitat per part de la xarxa.
 5. En el cas de la persona que faça la coordinació, facilitar l’estat de les dades econòmiques de la xarxa.

La persona que coordine la xarxa serà responsable de facilitar la documentació, emplenar la fitxa de seguiment intermedi vetlar pel bon funcionament del grup de treball, i també de la comunicació amb l’ICE. Aquest coordinador o aquesta coordinadora serà responsable de remetre a l’ICE la memòria final, subscrita per tots els membres de la xarxa, i les dades econòmiques en el format i terminis que se li notifique oportunament.

L’incompliment d’aquests compromisos podrà determinar, segons el parer de la Comissió de Valoració, la interrupció de l’ajuda al projecte i la no expedició de la certificació sobre la participació en aquest.

L’ICE farà un seguiment de tots els projectes seleccionats, i es compromet a facilitar, dins de les seues possibilitats, l’assessorament pertinent.

 

VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La selecció dels projectes serà feta per una Comissió de Valoració, formada pel vicerector de Qualitat i Innovació Educativa (que actuarà com a president), la directora de l’ICE, una coordinadora acadèmica de l’ICE, el director del Secretariat de Qualitat, la gestora en cap de l’ICE i un gestor o una gestora de l’ICE. Si fóra necessari, la comissió podrà requerir la presència d’avaluadores i/o avaluadors externs que emetran els informes corresponents.

La sol·licitud haurà d'estar correctament emplenada, tant formalment com el referit al contingut del projecte que es presenta. Per a açò, en la web https://web.ua.es/va/ice/xarxes/2021/sol-licitud-xarxes.html s'explicarà detalladament què s’ha d'incloure en cada apartat de la sol·licitud, amb la finalitat de que aquesta puga ser acceptada. Així, per exemple, en la sol·licitud hauran de constar explícitament i enumerats els objectius específics proposats, i s’hauran de correspondre amb una investigació o acció/experiència educativa.

Així mateix, en la sol·licitud hauran de constar explícitament les diverses fases del projecte, les quals es correspondran amb les fases pròpies d'una investigació o acció/experiència educativa:

 1. Si el projecte és una investigació educativa, directament han d'aparèixer les fases:1) delimitació del problema i objectius; 2) comprovació empírica, on s'indicarà la investigació empírica que es farà, el context, participants, instruments d'avaluació de la investigació, tipus de mètode, etc.; 3) anàlisi dels resultats; 4) discussió i conclusions.
 2. Si el projecte és una experiència educativa innovadora o una acció educativa, directament han d'aparèixer les fases: 1) disseny de l'experiència o acció educativa; 2) implementació de l'experiència o acció educativa, on s'indicarà el context, procediment, participants, etc.; 3) avaluació de l'experiència o acció educativa desenvolupada, on s'indicarà com va a avaluar-se l'experiència, quin instrument d'avaluació s'utilitzarà i què voldrà avaluar-se.

La valoració de les sol·licituds es farà d’acord als criteris:

 • Adequació a la finalitat de la convocatòria i a les línies prioritàries (40%)
 • Precisió i adequació dels objectius i la consistència metodològica (30%)
 • Coherència interna i viabilitat (15%)
 • Capacitat de transferència dels resultats a la millora de la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge (15%)

Una vegada publicada la resolució, hi haurà 7 dies hàbils per a fer al·legacions o esmenar deficiències detectades.

 

GESTIÓ DE LES AJUDES. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La gestió dels recursos econòmics es farà d’acord amb les normes i els procediments de gestió econòmica vigents (LOU, LOMLOU, Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, Llei General Pressupostària, Estatut de la Universitat d’Alacant, Bases d’Execució del Pressupost de la Universitat d’Alacant), i en tot cas la supervisió del compliment d’aquestes correspondrà a l’Oficina de Control Pressupostari.

L’ajuda assignada a cada xarxa s’ajustarà en els principis fonamentals al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

La dotació per a finançar aquesta convocatòria serà de 200.000 euros, amb càrrec a dues aplicacions pressupostàries: d'una banda, l'aplicació pressupostària 70402E0001, denominada “GE-PPUA2013-2017 PA PROGRAMA DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA”, i consignada en el capítol 2 del pressupost de l'Institut de Ciències de l'Educació per a l'exercici 2021; per un altre, una aplicació pressupostària per determinar, de nova obertura per a l'exercici 2021, consignada en el capítol 6 del pressupost de l'Institut de Ciències de l'Educació. Aquesta quantia es confirmarà quan es resolga la convocatòria de l'any anterior, i podria incrementar-se si es produïra un augment del crèdit disponible abans de la concessió de les ajudes.

L’execució d’aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

Les xarxes de la modalitat A tindran un finançament fix, amb independència del nombre d’integrants. Aquesta ajuda serà compatible amb la pertinença a altres xarxes i haurà de dedicar-se preferiblement a accions de millora de la titulació: xarrades d’orientació laboral, jornades de promoció, etc. L’ajuda es lliurarà al centre responsable de la titulació, i figurarà com a responsable de la clau el degà o la degana o el director o directora de l’escola. No podrà percebre remuneració el coordinador o la coordinadora de la Xarxa quan aquesta siga de la modalitat A.

En les altres modalitats, el finançament de cada xarxa es farà d’acord amb el nombre d’integrants d’aquesta. Si una mateixa participant o un mateix participant està adscrit a dos o més xarxes, només una d’aquestes rebrà l’ajuda corresponent a aquest participant, excepte si una és de la modalitat A.

La memòria haurà d’estar subscrita pels integrants de la xarxa que hi hagen participat. Si algun dels sol·licitants inicials no estiguera en la memòria com a autor o autora, s’entendrà que no ha participat o que renuncia a participar en la xarxa, i no es lliurarà la retribució econòmica que poguera correspondre-li.

Les ajudes es distribuiran d’acord amb el perfil o la categoria laboral dels integrants de les xarxes a la finalització del termini de sol·licitud d’aquesta convocatòria i una vegada comprovat el compliment dels compromisos adquirits.

L’ajuda concedida a la xarxa s’ingressarà en una clau pressupostària del departament a què pertanga la persona que coordine la xarxa, que es responsabilitzarà de la gestió d’aquests recursos. Només si està degudament justificat en el projecte, s’ingressarà en un altre centre de despesa a què estiga adscrita la persona que faça de coordinadora. Una vegada ingressada l’ajuda, no podran fer-se traspassos a una altra aplicació pressupostària, excepte per a compensar al departament corresponent per la compra de material inventariable amb càrrec a la xarxa.

A l’alumnat participant en una o diverses xarxes, se li reconeixeran tres crèdits ECTS d’acord amb el que disposa el Reglament per al reconeixement acadèmic d’activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d’Alacant (acord del Consell de Govern de 28-07-2020).

La persona del PAS inclosa en una xarxa podrà rebre un pagament a personal propi fins a 200€, i sempre d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’exercici econòmic corresponent.

En tot cas, s’exclou el pagament de retribucions personals al professorat de la Universitat d’Alacant.

Els participants d’altres universitats i/o d’altres àmbits educatius no percebran ajuda econòmica. Rebran orientació i assessorament per part de l’ICE quan ho sol·liciten i podran participar de totes les activitats que s’organitzen com a membres de xarxes.

La inversió o la distribució de l’ajuda s’haurà de decidir mitjançant acord col·legiat entre els components de la xarxa.

Les ajudes obtingudes podran ser destinades a finançar material fungible o inventariable, la inscripció i l’assistència a congressos i conferències, despeses bibliogràfiques, despeses derivades d’activitats de formació imprescindibles per a l’execució del projecte i d’organització d’activitats, etc.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat que concedisca l’ajuda, en acabar l’any natural següent al de la concessió. Els diners romanents en la clau pressupostària del departament/centre en què es va lliurar el pagament hauran de revertir a la mateixa aplicació d’origen (clau 70402E0001 centre de despesa ICE 7040).

 

MEMÒRIA FINAL

En el cas de les xarxes que pertanguen a la modalitat A, la memòria final estarà formada pels dos informes de seguiment semestral de la titulació, emplenats sobre una plantilla facilitada a aquest efecte pel Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa. Seran elevats a la Comissió de Valoració del Programa Xarxes-I3CE. Així mateix, la persona que coordine la xarxa remetrà la memòria final al responsable de qualitat del Centre a què estiga adscrita la titulació, perquè en prenga coneixement i tràmit oportú.

Respecte a la resta de modalitats, serà obligatori lliurar la memòria final corresponent i tindrà les característiques següents:

Memòria escrita amb informació sobre la xarxa i els seus resultats. Hi haurà dues opcions:

Opció 1. Memòria extensa. La xarxa fa una memòria extensa que detalle tot el treball fet a partir del projecte presentat. Aquesta memòria, que serà inèdita i original, contindrà necessàriament els apartats següents:

 • En el cas de referir-se a una acció o experiència educativa innovadora: títol (que serà el mateix que el del projecte), components de la xarxa (adreça de correu institucional, filiació i tasques desenvolupades en la xarxa), resum i paraules clau, introducció (que contindrà la justificació de l’experiència o acció educativa a desenvolupar, revisió de la literatura i objectius), context i participants, fases desenvolupades (disseny, implementació i avaluació de l’acció/experiència), resultats, discussió, conclusions, i referències bibliogràfiques. Es facilitarà una plantilla per part de l’ICE per a la redacció de la memòria.
 • En el cas de referir-se a una investigació: títol (que serà el mateix que el del projecte), components de la xarxa (adreça de correu institucional, filiació i tasques desenvolupades en la xarxa), resum i paraules clau, introducció (que contindrà el problema o qüestió específica objecte d’estudi, revisió de la literatura i objectius), mètode (descripció del context i dels participants, instruments d’avaluació, fases i procediment), resultats, conclusions, accions de millora per al curs vigent o per al següent curs acadèmic a partir de la recerca feta, i referències bibliogràfiques. Es facilitarà una plantilla per part de l’ICE per a la redacció de la memòria.

Opció 2. Memòria breu. En cas de triar aquesta opció, serà necessari atendre aquestes dues qüestions:

 • La xarxa fa una memòria breu que contindrà: títol (el mateix que el del projecte), components de la xarxa (correu electrònic institucional, filiació i tasques desenvolupades en la xarxa), resum i paraules clau, introducció, objectius, mètode, resultats, conclusions i referències bibliogràfiques. L’ICE facilitarà una plantilla per a la redacció de la memòria.
 • Si s’opta per aquesta opció 2, caldrà haver-hi almenys una publicació científica feta en el si de la xarxa i explícitament sobre el projecte i desenvolupament de la xarxa, entenent-se per publicació científica aquella no editada en publicacions divulgatives. Així, en el cas de llibres, ha de ser una editorial present en l’Scholarly Publishers Indicators Expanded (Scholarly Publishers Indicators (SPI)) (http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html) o equivalent; i en el cas de revistes, que tinguen algun tipus d’indexació científica.
  • No serà necessari que la publicació estiga signada per la totalitat dels components de la xarxa, però el contingut d’aquesta haurà de versar sobre el conjunt del projecte presentat. Aquesta publicació es referenciarà en la memòria breu presentada, amb un enllaç a l’article (ruta completa o bé amb el DOI). Si no està disponible en Internet, es facilitarà còpia en paper a l’ICE.
  • En aquesta publicació haurà de constar el text següent: “Aquest treball ha tingut una ajuda del Programa de Xarxes-I3CE d’investigació en docència universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat d’Alacant (convocatòria 2020-21). Ref.: [la corresponent segons la xarxa]”.
 1. En les dues opcions la memòria haurà d’estar subscrita per tots els integrants de la xarxa. La presència dels mateixos determinarà les certificacions corresponents i el pagament de l’ajuda econòmica que si escau procedisca.
 2. No s’admetran memòries que siguen simples recopilatoris d’actes o narracions de punts tractats i acordats en reunions realitzades. Les memòries han d’estar referides a investigacions educatives concretes o bé al disseny, la implementació i l’avaluació d’innovacions i accions educatives destinades a la millora de la qualitat docent, en qualsevol de les línies i modalitats indicades.
 3. La memòria contindrà el treball fet pels membres de la xarxa, i no activitats desenvolupades en els centres per altres membres de la comunitat universitària.
 4. La data límit de lliurament de la memòria final serà l'1 de juliol de 2021 per a les xarxes de modalitat B, C, D i E, i el 20 de juliol per a les xarxes de modalitat A.
 5. Les memòries finals de les xarxes de la modalitat A i B, seran remeses per part de l’ICE a les persones responsables de qualitat del centre i de la respectiva titulació, perquè en tinguen coneixement i, si escau, es posen en marxa les mesures apuntades.

 

CERTIFICACIÓ

L’ICE certificarà la participació i la coordinació, segons el cas, en el programa i en la respectiva xarxa. No s’emetran certificacions a persones que no consten en la memòria final de la xarxa en el termini establit per a això, o la documentació del qual no satisfaça els criteris mínims de qualitat segons el parer de la Comissió de Valoració o no s’haja lliurat en els terminis previstos.

El tancament de l’edició tindrà lloc el 30 de setembre de 2021. L’ICE certificarà la participació corresponent en totes les activitats que organitze.

 

PUBLICACIONS I PLA DE DIFUSIÓ DE LES INVESTIGACIONS

S’afavorirà un procés de comunicació fluït entre les xarxes que permeta un intercanvi de la investigació i experiències que redundaran, sens dubte, en la millora de la qualitat de la docència. Per a això, les memòries de les xarxes podran ser publicades per l’ICE, prèvia avaluació de la Comissió de Valoració, en format digital i inserides en el Repositori de la Universitat d’Alacant (RUA) i en la pàgina web de l’ICE.

D’una altra banda, a la fi del curs 2020-21 es faran les XIX Jornades de Xarxes de Investigació en Docència Universitària amb la finalitat de fomentar la difusió i la transferència de coneixement generat des d’aquesta convocatòria. Podran participar en aquestes jornades els integrants de les xarxes que siguen seleccionades en aquesta convocatòria.

Els treballs acceptats, prèvia avaluació, podran ser publicats en format digital per l’ICE.

L’ICE no emetrà certificacions sobre publicacions derivades d’aquesta convocatòria.

D’altra banda, es convida que cada xarxa difonga la investigació feta a través dels canals científics ordinàries: congressos, jornades, altres publicacions científiques, etc. En aquests treballs, les investigadores i els investigadors hauran de fer referència a la seua participació en el Programa Xarxes-I3CE de Investigació en Docència Universitària de l’Institut de Ciències de l’Educació (Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa) de la Universitat d’Alacant en l’edició 2020/21.

 

 

Més informació:

Projecte Xarxes-I3CE d’Investigació en Docència Universitària

Institut de Ciències de l’Educació

Telèfon: 96 590 34 00 (ext. 2882)

A/e: redes@ua.esAlacant, 2 d'octubre de 2019


Francisco Torres Alfosea

Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa

 

Convocatòries anteriors