Saltar apartados

FAQ

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQ) SOBRE EL PROGRAMA XARXES-I3CE:

 

1.Puc incloure a una persona que no tinga vinculació amb la UA, i que no compleix els requisits per a ser extern/a?

No es pot incloure a una persona externa llevat que complisca els requisits indicats en la convocatòria abans de finalitzar el termini de sol·licituds. Tal com indica la convocatòria: "podran participar fins a cinc docents externs a la UA, bé d’altres universitats, bé de cossos docents d’altres trams educatius diferents dels universitaris, o d’organismes dedicats a la formació del professorat o l’especialització professional, quan per la naturalesa del projecte que calga desenvolupar es considere necessari."

2.Ha conclòs el termini de sol·licituds i he oblidat fer la meua, ¿què puc fer?

No pots fer res, el termini per a presentar les sol·licituds és improrrogable.

3.M'agradaria incloure més alumnes/PAS/externs dels quals la convocatòria estableix com a màxim, hi ha alguna forma de fer-ho?

L'aplicació li permetrà afegir més persones, però en el camp “observacions” de la sol·licitud ha de justificar per què aquest excés millora el treball de la xarxa, perquè siga valorat per la Comissió i accepte o no finalment aqueix augment de membres de la xarxa.

4.Hi ha una persona que en breu serà contractada com a PDI, atès que ha sigut seleccionada en un procés selectiu recent, com puc incloure-la si no puc trobar-la en la base de dades corresponent?

Segons la convocatòria, la inclusió de membres de la xarxa i la seua condició per la qual participen (PDI, alumnat, PAS o extern) està determinada per la finalització del termini de sol·licituds. Si una persona no és PDI en aqueix termini, no podrà incloure's amb aquest perfil, sinó per un altre que responga a la seua situació en aquest termini.

5.Vull incloure a un alumne o alumna, però no apareix en la base de dades corresponent, què he de fer?

En primer lloc, assegure's que ja ha formalitzat la matrícula. Si fóra així i no apareix, pose's en contacte amb nosaltres per email a redes@ua.es.

En cas de ser alumne de doctorat, el termini del qual de matrícula no ha finalitzat, incloure a l'alumne com a extern i, quan formalitze la matrícula, comunicar el canvi de perfil a xarxes per email a redes@ua.es.

6.Què ocorre si no conec totes les dades d'un professor o professora externa, puc donar-la d'alta prescindint d'ells?

Les dades que s'introduïsquen en la base de dades d'externs i externes seran els que apareguen al final del programa en les certificacions, per la qual cosa és molt important que s'emplene correctament el formulari.

7.Sóc professora associada, ¿puc coordinar una xarxa?

Sí, el requisit per a ser coordinadora o coordinador és ser persnal docent i investigador de la UA en el moment de presentar la sol·licitud.

8. Sóc col·laborador honorífic, ¿puc coordinar una xarxa?

Sí, però has d'estar nomenat com tal abans de la fi del termini de sol·licituds.

9. Anem a crear una xarxa de la Modalitat A (Xarxes per al seguiment de la qualitat de les titulacions), però la Comissió de Qualitat està formada per més de 10 persones, ¿què hem de fer?

Han d'incloure a la totalitat de la Comissió en la sol·licitud i aclarir en el camp “Observacions” la justificació de l'excés de membres. En aquest cas, indicar únicament que s'ha excedit el nombre perquè s'han inclòs a tots els membres de la Comissió.

10. És necessari redactar els apartats del formulari com s'indiquen en el mateix o és flexible i puc redactar sobre la base de com ho hem pensat?

És necessari i obligatori redactar tal com es demana cada apartat ja que així quedarà ben definit el projecte:

 • Si es demana enumerar objectius s'hauran d'enumerar de l'1 fins a l'últim amb l'enunciat corresponent. No es podrà redactar un text llarg on estiguen inclosos objectius. (veure faq 12)
 • Si es demana explicar una determinada fase,  serà descriure directament el que es farà.

11. Quines dades he d'incloure en la sol·licitud si anem a sol·licitar la creació d'una xarxa de la Modalitat A: Xarxes per a la millora de la qualitat general en una titulació oficial?

Aquesta modalitat té característiques molt diferents a la resta de modalitats. Per això, els camps del formulari referits a la descripció del projecte han de tractar-se també de forma diferent, ja que la redacció està més referida a la resta de modalitats.

És per això que s'indica a continuació una proposta per a les sol·licituds de les xarxes de la modalitat A:

 • Tipus de projecte sol·licitat: Experiència educativa innovadora

a) En el camp referit a l'enumeració dels objectius:

1. Coordinar la Comissión Acadèmica de la titulació X

2. Realitzar les corresponents reunions i tasques referides al seguiment de la titulació X

3. Dialogar, debatre i acordar aspectes de millora sobre la qualitat de la titulació X

 

b) Breu descripció de les fases de la recerca o acció que es vol dur a terme.

Disseny: Es planificaran les accions i cronograma a desenvolupar durant el curs acadèmic.

Implementació: Es duran a terme les accions següents:

1. Desenvolupar les reunions de la Comissió Acadèmica. Es convocaran i duran a terme les reunions de coordinació amb la finalitat d'abordar els corresponents assumptes vinculats a la qualitat de la titulació X.

2. Realitzar les accions necessàries derivades dels acords de la Comissió. En cada cas, el coordinador o la coordinadora guiarà o dirigirà el treball derivat dels acords que es prenguen en la Comissió.

3. Elaborar els informes de seguiment. Al final de cada semestre, s'elaborarà l'informe corresponent.

4. Elaborar la memòria final. El compendi dels dos informes de seguiment conformaran la memòria final de la xarxa.

Avaluació de l'experiència:

Es realitzaran les corresponents reunions de valoració del treball realitzat durant l'any acadèmic.

 

c) Instrument de recollida d'informació: es pot escriure exactament: "Com que es tracta de la modalitat A, no correspon".

d) Justificació del projecte 

(Aquest punt és obert: es tracta de dir per què es considera important tenir una comissió acadèmica en el centre que aborde les qüestions de qualitat de la titulació corresponent).

Nota: Com s'ha indicat anteriorment, aquests continguts dels respectius camps només són vàlids en el cas de les xarxes de Modalitat A.

12. Què he d'incloure en l'apartat del formulari “ENUMERACIÓ DELS OBJECTIUS CONCRETS" si el meu projecte no és de la modalitat A?

En aquest apartat únicament s'han d'enumerar els objectius concrets o específics de la recerca o experiència educativa a dur a terme, és a dir, directament escriure:

 1. (objectiu 1)
 2. (objectiu 2)
 3. Etc.

Recomanacions:

 • Uns 3-4 objectius són suficients.
 • Els objectius es formulen en infinitiu (exemples: investigar sobre X, dissenyar X, coordinar X, aplicar X, etc.). 
 • No és necessari indicar al principi l'objectiu general del projecte, però pot formular-se i, a partir d'ací, enumerar el llistat dels específics.

13. Què he d'incloure en l'apartat del formulari “ENUMERACIÓ I BREU DESCRIPCIÓ DE LES FASES DE LA RECERCA O ACCIÓ/INNOVACIÓ EDUCATIVA QUE ES PRETÉN DUR A TERME” si el meu projecte no és de la modalitat A?

A. SI EL PROJECTE ÉS UNA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA INNOVADORA O UNA ACCIÓ EDUCATIVA, s'ha de descriure què es realitzarà en cada fase:

 1. FASE DE DISSENY. En aquesta fase s'explicarà quines tasques es realitzarà per a preparar l'experiència educativa. 
 2. FASE D'IMPLEMENTACIÓ. En aquesta fase s'explicarà quines tasques es realitzarà per a dur a terme l'experiència educativa.
 3. FASE D'AVALUACIÓ. En aquesta fase s'explicarà quines tasques es realitzarà per a valorar l'experiència educativa: què s'avaluarà i com. 

De manera més concreta, cal indicar en cadascun dels apartats el contingut següent:

 1. FASE DE DISSENY. S'explicarà què es farà per a preparar l'experiència educativa: quin plantejament de la innovació es vol dur a terme, quins recursos s'elaborarà o s'utilitzarà, quina és la seqüència programada d'accions, etc. 
 2. FASE D'IMPLEMENTACIÓ. S'explicarà la implementació de l'experiència o acció educativa, és a dir, el desenvolupament de l'acció educativa que s'ha dissenyat. S'explicarà aquest fase indicant el context, els participants, cronograma d'activitats, etc. 
 3. FASE D'AVALUACIÓ. Es tracta de l'avaluació de l'experiència o acció educativa desenvolupada. No es tracta d'avaluar l'alumnat, sinó d'avaluar l'experiència o acció que s'ha dissenyat i desenvolupat. Per a fer-ho, podrem aplicar qüestionaris a l'alumnat per a conèixer-ne l'opinió, podem constituir grups de discussió, entrevistes, etc. amb l'objectiu de proposar millores en l'experiència desenvolupada i integrar-la plenament, d'aquesta manera, en el desenvolupament de l'assignatura o assignatures corresponents. S'explicarà com s'avaluarà l'experiència, quin instrument d'avaluació s'usarà i què es voldrà avaluar.

Quant a l'INSTRUMENT D'AVALUACIÓ: se citarà de nou en aquest apartat l'instrument d'avaluació que s'ha explicat amb detall en la fase d'avaluació.

B. SI EL PROJECTE ÉS UNA INVESTIGACIÓ, han d'aparèixer directament les fases pròpies del mètode científic:

 1. Delimitació del problema. S'indicarà breument la fundamentació teòrica del problema.
 2. Enumeració dels objectius
 3. Descripció del mètode. En aquesta part es detallarà la investigació empírica que es farà, el context, participants, tipus de mètode, com es durà a terme l'anàlisi dels resultats, etc.
 4. Instrument de recollida d'informació. De forma directa es pregunta sobre l'instrument que es considera en el mètode a utilitzar. Se citarà de nou l'instrument explicat en el mètode. 

14. En el formulari pose un nom de participant que sé que està en la base de dades, però no m'apareix. Què faig?

Fes diverses proves. Si no t'apareix quan escrius el seu nom complet, escriu sols un cognom, per exemple. En aquest cas t'apareixeran diverses persones i ja tries el que cercaves.

15. Sobre quin temàtiques es poden abordar les xarxes?

Aquesta convocatòria està dirigida a la millora de la pràctica docent en la universitat. És per açò que els projectes presentats han de fer al·lusió a recerques educatives vinculades explícitament amb l'Ensenyament Superior o bé a accions educatives concretes que vagen a desenvolupar-se en aquest àmbit.

No correspondria, doncs, realitzar estudis teòrics, propostes sense tenir un desenvolupament i una avaluació, elaboració de materials sense més, acords presos sense més, etc. Tampoc poden presentar-se projectes referits a altres nivells educatius sense que la corresponent recerca o acció educativa no estiga referida de forma explícita a l'Ensenyament Superior.

16. A quin període ha de fer referència la sol·licitud del projecte?

Cal pensar que cada convocatòria està referida a un curs acadèmic i que, a més, el programa té una data de tancament. És per açò que cada projecte ha de tenir en compte aquest aspecte.

En cas que hi haja alguna xarxa que treballa des d'anys anteriors o pensa treballar durant més d'un curs sobre un tema, no hi ha cap problema, però és important tenir en compte que:

- El projecte presentat ha de ser substancialment diferent a l'anterior (no tindria sentit concedir una nova ajuda a un projecte ja realitzat).

- En la sol·licitud ha d'indicar-se en els apartats d'objectius i fases el que, en concret, va a realitzar-se en el curs al que pertany la convocatòria. En l'apartat de justificació o altres observacions és on s'indicarà la relació amb el treball d'anys anteriors i futurs anys.

- Ha de tancar-se cada any la recerca realitzada o l'acció educativa. Fins i tot si forma part d'una recerca o acció de més d'un curs, aquestes tenen parts de les quals poden donar-se resultats parcials/accions finalitzades i avaluació del treball desenvolupat durant aquest curs. En si, doncs, constitueixen recerques o accions finalitzades i així han de constar en la sol·licitud i en la memòria corresponent.

 

17. Quines parts tindrà una memòria si s'ha realitzat una investigació educativa?

 • Resum: ha de contenir l'estructura de l'article així com la indentifcació del tipus d'estudi. També ha de descriure l'objectiu principal i les troballes.
 • Paraules clau: han d'identificar l'àrea de coneixement i el tema tractat, i que siguen útils per a donar visibilitat de l'article en els motors de cerca.
 • Introducció serveix per a situar el problema de la investigació, indicant les implicacions de l'estudi, antecedents i l'objectiu d'aquesta.
 • Metodologia en aquest apartat cal descriure l'enfocament i el mètode de la recerca: definir població d'estudi, el conteste, instruments utilitzats per a dur a terme la recerca. També el procés per a l'anàlisi de les dades arreplegades.
 • Resultats han de ser clars i correspondre's amb els objectius proposats i que es deriven de l'anàlisi de les dades.
 • Discussió ha d'haver-hi una correspondència amb els resultats, usar comparatives i propiciar les futures conclusions. Hem de ressaltar els límits de l'estudi, si existeixen, i l'abast dels resultats.
 • Conclusions i recomanacions que siguen concretes, que es corresponguen amb l'estudi, no repetir o resumir els resultats, i que aporten nous coneixements, corroboren els ja existents o els qüestionen.
 • Referències bibliogràfiques incloure solament els títols que s'hagen citat al llarg del text.
 

18. Quines parts tindrà una memòria si s'ha realitzat una experiència educativa?

 • Resum: ha de contenir l'estructura de l'article, així com la identificació del tipus d'estudi. També ha de descriure l'objectiu principal i les troballes.
 •  Mots clau: han d'identificar l'àrea de coneixement i el tema tractat, i han de ser útils per a donar visibilitat a l'article en els motors de cerca. 
 •  Introducció serveix per a situar l'experiència educativa, en concret, en la innovació que es duu a terme, explicant els fonaments teòrics i, partint d'aquests, els objetius plantejats.
 • Descripció de l'experiència:
  • FASE DE DISSENY. S'explicarà s'ha fet per a preparar l'experiència educativa.
  • FASE D'IMPLEMENTACIÓ. S'explicarà la implementació de l'experiència o acció educativa.
  • FASE D'AVALUACIÓ. Es tracta de l'avaluació de l'experiència o acció educativa desenvolupada. No es tracta d'avaluar l'alumnat, sinó d'avaluar l'experiència o acció que s'ha dissenyat i desenvolupat. Per a fer-ho, podrem aplicar qüestionaris a l'alumnat per a conèixer-ne l'opinió, podem constituir grups de discussió, entrevistes, etc. amb l'objectiu de proposar millores en l'experiència desenvolupada i integrar-la plenament, d'aquesta manera, en el desenvolupament de l'assignatura o assignatures corresponents. S'explicarà com s'ha avaluat l'experiència, quin instrument d'avaluació s'ha usat i què s'ha avaluat.
 • Resultats de l'avaluació de l'experiència educativa. Han de ser clars i correspondre's amb els objectius proposats.
 • Conclusions i recomanacions que siguen concretes, que es corresponguen amb l'estudi, no es tracta de repetir o resumir els resultats; han d'aportar coneixement nou, corroboren les hipòtesis ja existents o qüestionar-les. Caldrà indicar, així mateix, si es tracta d'una innovació a implementar en els cursos venidors.
 • Referències bibliogràfiques. Caldrà incloure solament els títols que s'haja citat al llarg del text.

 

Institut de Ciències de l'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3520-3521

Fax: (+34) 96 590 3684

Facebook: https://web.ua.es/es/repositorio/imagenes/logos/facebook_medi.png

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464