Funcions de la Inspecció General de Serveis Inspecció General de Serveis

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Inspecció General de Serveis   Inspecció General de Serveis
Inspecció General de Serveis

Funcions de la Inspecció General de Serveis

a. Garantir el compliment efectiu de les normes que regulen el funcionament dels serveis i, en general, de l'activitat universitària.

b. Analitzar el funcionament de les diferents unitats de la universitat i formular-hi, si escau, propostes de millora.

c. Proposar a la rectora o el rector la incoació d'expedients disciplinaris, prèvia emissió de l'informe corresponent, quan s'aprecien irregularitats amb indicis de responsabilitat en l'actuació de qualsevol membre de la comunitat universitària.

d. Impulsar la instrucció dels expedients informatius i disciplinaris, i dels derivats dels protocols d'actuació de la Universitat d'Alacant.

e. A sol·licitud de la rectora o el rector informar sobre les peticions de compatibilitat en les quals s'entenga que concorren qüestions d'una complexitat o transcendència especial.

f. Col·laborar amb els òrgans de la Universitat d'Alacant en els programes de qualitat de la gestió en l'àmbit del personal docent i investigador i d'administració i serveis.

g. Fer el seguiment de les queixes i els suggeriments que es realitzen en relació amb el funcionament dels serveis administratius, i formular les propostes que convinga.

h. Proposar a la rectora o el rector l'elaboració, adaptació i actualització de normes, instruccions, circulars i protocols d'actuació, quan siga convenient per a millorar el funcionament de l'activitat inspeccionada. Especialment, l'elaboració del reglament de règim disciplinari recollit en l'article 196 de l'Estatut de la Universitat.

i. Oferir la seua cooperació, assistència i assessorament, en matèries motiu de la seua competència, a instàncies dels responsables de centres, departaments, instituts, òrgans, serveis i unitats de la Universitat d'Alacant.

j. Qualsevol altra que hi siga encomanada per la rectora o el rector en el marc d'actuació propi de la Inspecció General de Serveis.