Inspecció General de Serveis Inspecció General de Serveis

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Inspecció General de Serveis   Inspecció General de Serveis
Inspecció General de Serveis

Inspecció General de Serveis

La Inspecció General de Serveis de la Universitat d'Alacant va ser creada per acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2019. Depèn directament del rector i actua amb total independència respecte de les autoritats i els serveis dels quals supervise el funcionament.

Té com a missió essencial la valoració objectiva del funcionament dels centres, departaments, instituts i serveis universitaris de la Universitat d'Alacant sobre la base dels principis de responsabilitat, eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos disponibles, la realització de propostes i recomanacions per a la seua millora i la rendició de comptes del funcionament de la institució a la comunitat universitària i a la societat. Així mateix, ha de col·laborar en la instrucció dels expedients disciplinaris amb la finalitat de facilitar al rector la resolució d'aquests i l'aplicació de les sancions pertinents.

La Inspecció General de Serveis fa les seues funcions sobre els centres, departaments, instituts, serveis i altres unitats de la Universitat d'Alacant, i també sobre el seu personal, tant docent i investigador, com d'administració i serveis, i els seus estudiants.