Procediment en casos d'actuació fraudulenta en proves d'avaluació Inspecció General de Serveis

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Inspecció General de Serveis   Inspecció General de Serveis
Inspecció General de Serveis

Procediment en casos d'actuació fraudulenta en proves d'avaluació

Aquest procediment està dissenyat perquè els responsables dels centres puguen sol·licitar l'emissió, si escau, d'informe per la Inspecció General de Serveis destinat a la iniciació d'expedient disciplinari a estudiants en casos d'actuació fraudulenta en proves d'avaluació.

L'article 14.4 del Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges aprovat per Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la seua sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2015 (BOUA de 9 de desembre de 2015) estableix que: «En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb qualificació numèrica de zero en aquesta prova, sense perjudici del procediment disciplinari que contra ell o l'estudiant es puga incoar i en el seu cas la sanció que fora procedent d'acord amb la legislació vigent.»

Quan un Centre considere que les actuacions fraudulentes, en una prova d'avaluació per part de l'alumnat d'una assignatura d'una titulació adscrita al centre, comporten la gravetat suficient per a ser objecte de procediment disciplinari, la persona responsable del centre haurà d'enviar una sol·licitud per la e-administració dirigida al Delegat del Rector per a la Inspecció General de Serveis, per a l'emissió, si escau, d'informe de la Inspecció General de Serveis al Rector amb la proposta d'iniciació d'expedient disciplinari.

A la sol·licitud haurà d'adjuntar-se, en tots els casos, la següent documentació:

    - Informe signat electrònicament del professorat/tribunal de l'assignatura, en el qual s'identifique l'estudiant (nom, cognoms i DNI) i es detallen els fets ocorreguts.

    - Còpia de la prova d'avaluació realitzada per l'estudiant on s'haja comès l'actuació fraudulenta.

    - Altres evidències que recolzen l'informe del professorat/tribunal.

A més, en el cas de proves d'avaluació telemàtiques, hauran de remetre's obligatòriament:

    - Còpia del correu electrònic remès a l'estudiant amb la prova d'avaluació a realitzar. En cas que la prova d'avaluació fora en un document adjunt al correu, ha de remetre's també una còpia d'aquest document.

    - Còpia del correu electrònic rebut de l'estudiant amb la prova d'avaluació realitzada. En cas que aquesta prova d'avaluació fora en un document adjunt al correu, ha de remetre's també una còpia d'aquest document.

    - En el seu cas, còpia de les imatges gravades, quan haja sigut sol·licitat l'enregistrament per l'alumnat o quan s'haja realitzat pel professorat en detectar un intent de suplantació d'identitat o l'ús de documentació acreditativa falsa.

Per a facilitar la tramitació de la sol·licitud, tots els documents que han d'adjuntar-se a la sol·licitud poden anar incorporats en una única carpeta en format zip.