Procediment per a la realització de visites d'inspecció destinades a comprovar el compliment de l'horari de classe Inspecció General de Serveis

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Inspecció General de Serveis   Inspecció General de Serveis
Inspecció General de Serveis

Procediment per a la realització de visites d'inspecció destinades a comprovar el compliment de l'horari de classe

a) Quan existisquen queixes reiterades de l'alumnat respecte a l'incompliment de l'horari de classe per part d'un membre del PDI, el responsable del centre emplenarà l'imprés de sol·licitud, li adjuntarà la documentació oportuna i el remetrà per correu electrònic al Delegat del Rector per a la Inspecció General de Serveis (dr.igs@ua.es) en una carpeta comprimida en format ZIP.

b) Amb la informació inclosa en la sol·licitud rebuda del centre, el personal de la IGS realitzarà tres visites d'inspecció per a comprovar el compliment de l'horari de classe per part del professorat implicat.

c) El personal de la IGS es personarà aleatòriament a l'aula/laboratori i franja horària que figure en Universitas XXI per a l’assignatura i grup de l'alumnat que ha realitzat la queixa.

d) El personal de la IGS s'identificarà davant el membre del PDI en el moment de la seua entrada o eixida de l'aula, posant en el seu coneixement el motiu i finalitat de la visita.

e) El personal de la IGS emplenarà una acta per cada visita. En l'acta es consignaran com a mínim les següents dades:

    - Titulació.

    - Assignatura i grup.

    - Aula, dia i hora de la visita d'inspecció.

    - Dades identificatives i signatura del PDI i del personal de la IGS presents.

    - Hora d'entrada i/o d'eixida del professorat.

f) Al professorat objecte de la visita se li facilitarà còpia segellada de l'acta.

g) Si el professorat no es presenta a l'aula en el dia de la visita d'inspecció, se li enviarà còpia de l'acta juntament amb un requeriment perquè justifique la seua absència.

h) Una vegada realitzades les visites, i d'acord amb el contingut de les actes i possibles justificacions del professorat en cas d'absència, la Inspecció General de Serveis emetrà un informe al rector en què comunicarà el resultat i, si escau, proposarà les mesures a adoptar.