La nostra Fundació

 

 

 

La Fundació Universitària L’Alcúdia d’Investigació Arqueològica es va crear l’any 1996, en virtut d’un acord entre la família Ramos, propietària fins llavors del jaciment, la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament d’Elx. Posteriorment s’hi han sumat la Diputació Provincial d’Alacant, la Generalitat Valenciana i la Universitat Miguel Hernández.

La intenció de la Fundació és investigar, conservar, difondre i divulgar el patrimoni historicoarqueològic de l’Alcúdia com a centre de recerca i docència. L’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH) de la Universitat d’Alacant col·labora amb la fundació en aquesta tasca.

 

Patronat

És l’òrgan superior de govern i administració de la fundació i li correspon l’exercici de les funcions i facultats que li són pròpies sense cap més limitació que les contingudes en la llei.

Està compost per tots els patrons i patrones de la fundació, i pel gerent, que hi participa amb veu però sense vot. Es reuneix dues vegades l’any de manera ordinària, i entre les seues funcions les principals hi ha les d’aprovar els pressupostos i retre de comptes anualment perquè siguen remesos a la Generalitat Valenciana.

 

Comissió Executiva

Correspon a la Comissió Executiva adoptar els acords necessaris per a la direcció i administració de la fundació, i l’execució dels acords de la Junta General del Patronat.

 

Consell científic

El Consell Científic ha sigut creat per la Universitat d’Alacant i està integrat per set professionals de prestigi reconegut en l’àmbit de l’arqueologia o disciplines afins.