Sol·licituds

SOL·LICITUDS

Amb l'objectiu de satisfer les peticions dels investigadors, institucions científiques o alumnes que desitgen realitzar els seus estudis sobre els fons arqueològics i documentals depositats en la Fundació, així com per a sol·licitar la participació en les pràctiques d'arqueologia de camp, pràctiques de laboratori d'arqueologia, obtenir informació general, fotografies, etc., s'ha d'establir un protocol d'actuació.

Per a això, aquestes sol·licituds hauran de realitzar-se remetent un correu electrònic que continga la informació que a continuació es detalla i enviar-se a:

mercedes.tendero@ua.es

ana.ronda@ua.es

Dades personals del sol·licitant

Nom i cognoms :

Institució (si s'actua en representació):

DNI :

Adreça : Ciutat :

C.P. : Província :

Telèfon de contacte :

Persona de contacte (en cas d'empresa/institució) :

Fax : Correu electrònic :

Emplenar si el sol·licitant és una empresa/organisme públic:Nom :

Adreça :

Ciutat : CIF-NIF : Telèfon :

 

 

Informació del projecte Objecte de sol·licitud Documentació

 

Breu descripció del projecte que és pretén realitzar. Finalitat, justificació i objectius :

 

Objectes a investigar:

 

 

Data prevista:

Duració estimada:

 

Hora comence:

Hora fi :

 

La UNIVERSITAT D'ALACANT garanteix la confidencialitat dels dades personals i domiciliàries dels usuaris d'acord amb el que és disposa en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Perso-nal. Totes els dades facilitades pels nostres clients seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de la Gerència de la Universitat d'Alacant.Els dades registrades seran registrats per la UNIVERSITAT D'ALACANT exclusivament per als finalitats per als quals van ser requerits.Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancell·lació i oposició dels seues dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets haurà d'efectuar-es mitjançant comunicació escrita dirigida al Servei Jurídic de la Universitat d'Alacant, en el formulari que a aquest efecte s'arreplega en la pàgina de protecció de fitxers de dades de caràcter personal. L'exercici d'aquests drets no afectarà de cap manera l'accés a la pàgina web ni, en el seu cas, a la condició d'abonat de l'usuari