Saltar apartados

Accés

REQUISITS

Segons la Normativa de la Universitat d'Alacant (BOUA de 20 de desembre de 2012), per a accedir als ensenyaments oficials de Màster Universitari serà necessari:

  1. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPAÑOL o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
  2. Estar en possessió d'un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de PAÏSOS ALIENS A l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El Títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (CONTÍNUA - Centre de Formació Contínua), pel qual s'haurà d'abonar la taxa corresponent (155,22 %u20AC - Informació extreta del Decret 107/2013, de 26 de juliol, DOCV de 29 de juliol de 2013).
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

1.- Sistema d'admissió

El perfil acadèmic i personal d'ingrés recomanat seria, d'una banda, titulats universitaris que estiguen realitzant la seua activitat laboral en empreses o institucions de desenvolupament local i innovació territorial; i, per una altra, egressats de titulacions de grau de la branca de Ciències Socials més vinculades amb el desenvolupament local i la innovació territorial, com són Geografia, Economia, Administració i direcció d'empreses, Turisme o Sociologia.

2.- Criteris de valoració

Únicament en cas que el nombre de preinscritos supere el nombre de places oferides, llavors la Comissió Acadèmica del màster procedirà a baremar als candidats mitjançant el següent sistema:

CONCEPTE A VALORAR

Puntuació màxima

Expedient acadèmic en titulacions de grau prioritàries

4 punts

Expedient acadèmic en altres titulacions de grau

2 punts

Possessió de titulacions de postgrau o cursos d'especialització en desenvolupament local i innovació

2 punts

Experiència professional en el camp del desenvolupament local i innovació territorial

2 punts

Entrevista personal

2 punts

Els estudiants procedents de titulacions de grau no prioritàries i que no acrediten activitat professional prèvia en el camp del desenvolupament local i innovació territorial per a poder ser admesos en el Màster han d'haver adquirit prèviament una formació complementària de 12 crèdits de Geografia i 12 crèdits d'Economia. En cas de no haver cursat en les seues titulacions d'origen crèdits suficients d'aquestes matèries, els crèdits pendents de superar podran escollir-se d'entre l'oferta d'assignatures que el Coordinador del Màster seleccionarà cada curs acadèmic en les titulacions dels graus de Geografia i Economia de la Universitat d'Alacant.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un Màster Oficial en la UA, haurà de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

En el procediment de matrícula, els documents expedits en l'estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts, més informació:

OFERTA DE PLACES

25 places per al curs 2014/2015

Master Oficial en Desarrollo Local e Innovación Territorial


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464