Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

El Màster està dirigit preferentment a graduats/llicenciats en Administració i Direcció d'Empreses, diplomats en Ciències Empresarials, graduats/llicenciats en Economia, llicenciats en Ciències del Treball, graduats/diplomats en Turisme, graduats/diplomats en Relacions Laborals, enginyers tècnics/superiors i altres titulacions que requereixin formació directiva complementària.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

El barem que cal tenir en compte s'establirà sobre 10 puntos, que es distribuiran d'aquesta manera:

 1. Titulació de procedència: (4 punts com a màxim).
  • Estudis en direcció i administració d'empreses en les diverses variants a nivell de llicenciatura o grau: puntuació  4
  • Estudis en direcció i administració d'empreses en  les diverses variants a nivell de diplomat.
   • Llicenciatura o grau en Economia: 3.5 punts.
   • Enginyeries superiors industrials i afins: 3.5 punts.
  • Estudis en turisme i enginyeries tècniques: 3 punts.
  • Estudis en dret, ciències del treball, relacions laborals, publicitat i relacions públiques: puntuació 2.5 punts.
  • Altres ciències socials: puntuació 2 punts.
  • Altres titulacions: 1 punt.
 2. Expedient acadèmic de la titulació de procedència (4 punts com a màxim).

  D'acord amb aquesta regla de càlcul.

  Puntuació = (Nota mitjana – 5)*0.8

  Els alumnes certificaran la nota a través de la còpia de l'expedient acadèmic oficial, en la qual haurà de figurar, preferentment, la qualificació mitjana obtinguda.
  En aquells casos en els quals no s'adjunte l'expedient, no figure la seua nota mitjana, o no siga calculable, es considerarà una nota mitjana de 5, de manera que la puntuació d'aquest apartat serà zero.

 3. Experiència professional demostrada en direcció i administració d'empreses. (1 punt com a màxim)

  Es valorarà amb 1 punt quan l'alumne demostre tenir més d'un any d'experiència en treballs relacionats amb l'objecte de la titulació.

  Per a demostrar-ho haurà de presentar en qualsevol cas el curriculum actualitzat juntament amb una vida laboral o certificació d'aquesta experiència.

 4. Adequació del perfil del candidat al màster. (1 punt com a màxim)

  Els alumnes hauran d'emplenar un qüestionari. Aquest qüestionari ha de ser respost pel candidat abans del tancament de la preinscripció en curs. Si el candidat desitja rebre-ho prèviament ha de sol·licitar-la a master.ade@ua.es.

  En qualsevol cas, s'exigirà que l'alumnat tinga un clar domini del castellà que haurà d'acreditar presentant en el moment de la preinscripció una certificació oficial equivalent al B2 en el cas que el castellà no siga la seua llengua materna. A més d'aquesta certificació serà necessari contactar amb el coordinador del màster per a concertar una entrevista (via online o presencial) a través del correu master.ade@ua.es en la qual s'avaluarà aquest requisit imprescindible.

  En el cas que no s'acredite l'idioma ni es contacte per a l'entrevista, no es procedirà a l'avaluació de l'expedient.

La comissió estableix no seran admesos al màster tots aquells expedients que no obtinguen una puntuació mínima que vindrà determinada en funció de la demanda del curs.

Per a qualsevol aclariment sobre el barem es pot contactar a master.ade@ua.es

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 40
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40
2016-17 40
2017-18 40
2018-19 40
2019-20 40
2020-21 40

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial" (RD 1393/2007. Art. 6). És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació.

Dins de cada Memòria dels màsters s'indiquen els criteris específics. Seran objecte de reconeixement en funció de la similitud en càrrega lectiva, competències i continguts, respectant-se les següents regles:

 • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En cap cas, podrà ser objecte de reconeixement el Treball Fi de Màster.

Els criteris que les universitats han de seguir per a reconèixer crèdits estan arreplegats en la següent normativa de referència .

+info:

Inici