Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Seguint les recomanacions de la Quality Assurance Agency for Higher Education, el programa d'estudis que es presenta té la característica de ser un programa generalista que pretén oferir una visió àmplia, analítica i integrada de la direcció i administració d'empreses. D'aquesta forma serà possible que els i les estudiants que ho cursen tinguen un coneixement rellevant i demostrable sobre les organitzacions, el context extern en el qual es troben i la manera d'enfrontar-se a ell.

L'alumnat que finalitze el màster ha de ser capaç de demostrar un coneixement ampli i un enteniment sobre les organitzacions, de l'entorn en el qual operen i la manera d'enfrontar-se a ell, tal com hem esmentat abans. No obstant això, el més important és que l'alumnat estiga capacitat per a identificar, respondre i liderar canvis que demostren que es posseeix una àmplia capacitat per a integrar decisions relatives a les diferents àrees de l'organització.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

30

Optatives (OP)

22,5

Treball Final de Màster (OB)

7,5

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

1r SEMESTRE (30 ECTS)

2n SEMESTRE (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

OB

5

DIRECCIÓ DE PERSONES

OP

4,5

HABILITATS DIRECTIVES

OB

5

ESTRATÈGIA I NEGOCIS INTERNACIONALS

OP

4,5

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

OB

5

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DEL CONEIXEMENT

OP

4,5

FINANCES EMPRESARIALS

OB

5

ANÀLISI I VALORACIÓ D'EMPRESES

OP

4,5

COMPTABILITAT PER A DIRECTIUS

OB

5

GESTIÓ INTEGRAL D'ACTIUS I PASSIUS

OP

4,5

ANÀLISI DEL MERCAT

OB

5

GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS

OP

4,5

 

 

 

FISCALITAT DE L'EMPRESA

OP

4,5

 

 

 

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

OP

4,5

 

 

 

DIRECCIÓ D'EQUIPS COMERCIALS

OP

4,5

 

 

 

IMATGE I IDENTITAT EMPRESARIAL

OP

4,5

 

 

 

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

7,5

 

Planificació general del pla d'estudis

Per a deixar en clar el caràcter mixt de les matèries, en presentem a continuació un desglossament per assignatures, en què s'indica clarament l'obligatorietat o optativitat, la càrrega docent i la distribució temporal de l'assignatura.

MATÈRIES

ASSIGNATURES

TIPUS

 ECTS

CUAT.

ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ PER A LA INNOVACIÓ

OB

5

1r

HABILITATS DIRECTIVES

OB

5

1r

DIRECCIÓ DE PERSONES

OP

4,5

2n

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

OB

5

1r

ESTRATÈGIA I NEGOCIS INTERNACIONALS

OP

4,5

2n

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DEL CONEIXEMENT

OP

4,5

2n

GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT

FINANCES EMPRESARIALS

OB

5

1r

COMPTABILITAT PER A DIRECTIUS

OB

5

1r

ANÀLISI I VALORACIÓ D'EMPRESES

OP

4,5

2n

GESTIÓ INTEGRAL D'ACTIUS I PASSIUS

OP

4,5

2n

GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS

OP

4,5

2n

FISCALITAT DE L'EMPRESA

OP

4,5

2n

MÀRQUETING

ANÀLISI DEL MERCAT

OB

5

1r

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

OP

4,5

2n

DIRECCIÓ D'EQUIPS COMERCIALS

OP

4,5

2n

IMATGE I IDENTITAT EMPRESARIAL

OP

4,5

2n

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

7,5

2n

 

Els criteris d'agrupació d'assignatures per a configurar les matèries són fonamentalment disciplinars, atés que representen les diverses branques en què es divideix l'economia de l'empresa. El caràcter mixt es deu al fet que els alumnes  han de tenir uns  coneixements mínims de cadascuna d'aquestes àrees, que configuren la part obligatòria de la matèria, i alhora tenir la possibilitat d'aprofundir-ne, segons les seues preferències, en les diverses àrees (estratègica, màrqueting i comptable i financiera).

Finalment, aquest pla d'estudis ofereix la possibilitat de fer tres itineraris d'intensificació. Se n'obté la menció en cursar les tres assignatures indicades en cadascun:

ITINERARI

OPTATIVES A CURSAR

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

ESTRATÈGIA I NEGOCIS INTERNACIONALS

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DEL CONEIXEMENT

DIRECCIÓ DE PERSONES

COMPTABILITAT I FINANCES

GESTIÓ INTEGRAL D'ACTIUS I PASSIUS

GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS

ANÀLISI I VALORACIÓ D'EMPRESES

MÀRQUETING

DIRECCIÓ DE MÀRQUETING

DIRECCIÓ D'EQUIPS COMERCIALS

IMATGE I IDENTITAT EMPRESARIAL

 

L'alumne pot no fer cap itinerari i elegir lliuremet les assignatures que preferisca. Tampoc hi ha cap tipus de requisit per a accedir a un determinat itinerari.

inici

Trets d'identitat

El Màster Universitari en Administració i Direcció d'Empreses va sorgir com una demanda de diferents agents de la societat, que precisaven d'uns estudis de postgrau en l'àmbit d'empresa que permeteren, d'una banda, donar eixida als estudiants a nivell de doctorat i, per un altre, millorar les competències professionals i l'ocupabilitat d'estudiants de grau que volgueren obtenir una formació generalista en empresa amb independència dels seus estudis d'origen.

D'aquesta forma, el màster es constitueix com un complement ideal per a un ampli conjunt de titulacions, ja que en el cas dels estudiants d'ADE o ECO poden complementar els seus estudis amb un enfocament més pràctic i profund en les diferents àrees d'interès segons la seua preferència obtenint un notable avanç en el seu coneixement. D'altra banda, els estudiants d'altres branques de coneixement troben noves oportunitats amb les quals desenvolupar un lloc de més responsabilitat en ser experts en gestió, i fins i tot tenir la base necessària com per a oferir el seu coneixement en el seu propi negoci. Aquest és el motiu pel qual precisament un dels aspectes més característics del màster siga la capacitat de generar nous projectes empresarials des de zero i amb majors garanties d'èxit.

El fet de tractar-se d'un màster universitari oficial suposa una sèrie de limitacions de gestió important enfront d'altres programes d'estudis més professionals i que compten amb uns recursos majors. No obstant això, gràcies a la selecció de continguts inclosos en el màster, que segueix una estructura clàssica d'aquesta mena de programes d'estudis, com a l'equip de professors universitaris i de col·laboradors externs, s'ha aconseguit donar un enfocament més pràctic o aplicat sense deixar d'oferir un coneixement teòric i tècnic de qualitat. I és que el sistema que combina les classes tradicionals amb el desenvolupament de masterclass oferides per professionals o empresaris, aporta un rigor en termes de coneixement de la realitat.

D'altra banda, cal destacar el seu caràcter humà. És un màster fet per persones i per a persones, on el principal objectiu no és només conèixer tècniques o procediments, sinó entendre també l'impacte que tenen les decisions empresarials i personals en els diferents àmbits del negoci des d'una perspectiva global.

Precisament, un altre dels trets d'identitat més significatiu del màster és el seu caràcter internacional, plural, integrador i participatiu, ja que cada any un alt percentatge d'estudiants prové de diferents països de tot arreu del món i de diferents titulacions; el que lluny de ser un problema, s'ha convertit en un dels principals valors i atractius del màster. La multidisciplinarietat que aporten la diversitat d'estudis d'origen, juntament amb les aportacions culturals de les persones que provenen de diferents realitats permet a l'alumne pensar d'una manera diferent, comprendre que hi ha altres realitats i ampliar el seu nivell de pensament.

Encara que el màster no té pràctiques curriculars obligatòries o optatives, els alumnes tenen la possibilitat d'incorporar-se al sistema de pràctiques de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials que gaudeix d'un gran prestigi entre els centres del campus i que és reconegut com a excel·lent pels ocupadors, en posseir un dels sistemes de pràctiques més eficients i que millors resultats aporta a les organitzacions i en termes d'aprenentatge. En aquest sentit, els alumnes del màster tenen a la seua disposició una àmplia oferta de pràctiques en diferents tipus de llocs i sectors, i tot un equip de tutors acadèmics en la universitat i professionals en l'empresa que contribueixen al fet que la millora de la formació aplicada siga un èxit.

No en va, el programa d'estudis del màster està situat en una de les universitats de més prestigi a nivell nacional en l'àrea d'ADE i ECO d'acord amb diversos rànquings nacionals i internacionals entre els quals destaca el de la Fundació Everis, que la situa en el tercer lloc a nivell nacional l'any 2019. La formació en l'àmbit d'empresa en qualsevol dels nivells formatius en aquest centre és una garantia d'èxit perquè el màster s'alimenta de tota l'experiència i la qualitat de la gestió de l'equip decanal de la Facultat i del staff acadèmic i administratiu que li dóna aqueix caràcter diferenciador enfront d'altres universitats.  

A tall d'exemple del caràcter pràctic i vinculat a la realitat del màster, la Facultat organitza des del curs acadèmic 2010/2011 el joc de simulació empresarial "MÀNEGA: Management Game". Es tracta d'un concurs per equips dirigit a estudiants dels graus i màster de la Facultat, que té com a finalitat completar la formació pràctica dels estudiants en direcció empresarial, exercitant les habilitats més demandades: treball en equip, facultat d'anàlisi, creativitat, gestió del temps, visió estratègica en la presa de solucions, lideratge, etc.

Inici

Recursos i instal·lacions

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials compta amb instal·lacions en diversos edificis del campus, sent els més representatius l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l'edifici Germà Bernàcer i l'edifici de Ciències Socials. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

En l'edifici de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials es disposa de departaments que imparteixen docència en la titulació, despatxos de professors, seminaris docents i d'investigació, la sala Vicens Vives, la sala Ernest Lluch, dues aules d'informàtica, dues sales de juntes i una sala d'actes.

En l'edifici Germà Bernàcer es troba la Secretaria Administrativa del Centre, un arxiu, el despatx de Relacions internacionals, el despatx de Pràctiques en empreses, el despatx del Degà, el despatx del Secretari de la Facultat i una sala de Juntes.

La docència del Màster en Administració i Direcció d'Empreses s'imparteix fonamentalment en un dels seminaris de la pròpia Facultat de CC. Econòmiques. En el desenvolupament de les classes pràctiques s'utilitzen també s'empren a vegades les instal·lacions generals amb les quals la Universitat compta per a l'ús d'equips informàtics. Les mateixes estan dotades amb aplicacions.

Seminaris

En les dependències de la Facultat es disposa d'un total de sis seminaris (quatre en l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i dues en el de Ciències Socials), la sala Vicens Vives i la sala Ernest Lluch, tots ells habilitats per a docència, investigació, defenses de TFG i TFM, reunions, celebració de consells de departament, etc.

 Biblioteca

La Biblioteca d'Econòmiques compta amb una superfície de 1.500 m², 300 llocs de lectura, 8 llocs informatitzats, 86.702 monografies i 97 subscripcions a revistes en paper.

A la Biblioteca d'Econòmiques, com a part de la Biblioteca Universitària, es pot accedir a un total de 189.521 llibres electrònics, a 66.328 títols de revesteixes electròniques subscrites i a 163 bases de dades.

Compta a més amb 2.977 metres lineals de prestatgeries de lliure accés; 364 metres lineals de prestatgeries depòsit de lliure accés; set ordenadore4s portàtils per a préstec en sala; i una fotocopiadora.

L'alumnat disposa, tant a la Biblioteca de la Facultat d'Econòmiques com en la resta de les biblioteques de la UA, de manuals de bibliografia recomanada pel professorat per a les diferents assignatures.

La Biblioteca Universitària ofereix a més els cursos CID Competencias d'Informació Digital i de l'assessorament del personal tècnic per a les cerques d'informació.

La biblioteca alberga el despatx arxive de Germà Bernàcer.

Saló de Graus

La Facultat disposa d'un Saló de Graus amb capacitat per a 100 persones, dotada amb un equip multimèdia. Aquest saló s'usa, en particular, per a algunes sessions de ponents externs quan se'ls vol donar una rellevància especial i per a algunes de les activitats extraordinàries que es realitzen al llarg del curs com la presentació, la clausura o jornades concretes sobre alguna matèria.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

A partir de les quatre grans àrees que corresponen a les quatre àrees funcionals de l'empresa (Organització d'empreses, Comptabilitat, Finances i màrqueting), s'obtenen diversos perfils professionals amb àmplia demanda en la societat que poden ser desenvolupats, gràcies al màster, des d'un enfocament gerencial en el mitjà i llarg termini. La possibilitat de trobar un lloc tant en qualsevol de les àrees funcionals, com en l'àrea de direcció general, inclou un ampli ventall de llocs de diferents nivells organitzatius als quals dóna accés aquest programa d'estudis. 

Una altra eixida professional important és l'assessoria d'empreses, ja que el coneixement adquirit pot ser posat al servei de les empreses per a ajudar-los en el seu creixement des d'un punt de vista més estratègic, o per al desenvolupament de les seues activitats diàries, des d'un punt de vista més operatiu.

No obstant això, una d'eixides professionals que major demanda té és la de disseny i implantació de nous models de negoci, ja que l'egressat coneix cadascuna de les àrees que componen el pla d'empresa i pot desenvolupar-les i implementar-les amb majors garanties.

Una última eixida és el desenvolupament de la carrera investigadora dins d'universitats o altres centres d'investigació, fruit d'això és el creixent nombre d'alumnes que decideixen continuar els seus estudis en el doctorat en l'àmbit d'empresa o d'altres afins.

Inici

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici