Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Formar investigadors en l'àmbit de la disciplina historicoarqueològica i arqueòlegs per a l'exercici de la professió en un context interdisciplinari, plural i complex.

Es pretén proveir l'alumnat d'Instruments per al desenvolupament del treball, conceptes de disciplines afins, bases històriques per a la interpretació arqueològica, especificitats socioculturals en l'aplicació d'una metodologia i conceptes dels marcs professionals en els quals es desenvolupa la professió (empresa, territori, urbanisme).

 

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

 Obligatòries (OB)

33

 Optatives (OP)

9

 Pràctiques externes (OB)

6

  Treball Fi de Màster (OB)

 12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE (30 ECTS)

MÒDUL

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

1. PATRIMONI HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

BASES TEÒRIQUES

ARQUEOLOGIES DIACRÒNIQUES I ANTROPOLÒGIQUES

OBL

6

ARQUEOLOGIA I GESTIÓ DEL PATRIMONI

OBL

2

MODELS INTERPRETATIUS

OBL

3

2. FONAMENTS D'ARQUEOLOGIA

BASES INSTRUMENTALS I METODOLÒGIQUES

INSTRUMENTS, ESTRATÈGIES I ÀMBITS D'INTERVENCIÓ

OBL

6

INVENTARI I CATALOGACIÓ

OBL

12

TRACTAMENT, DIAGÓSTICO I CONSERVACIÓ DE LA CULTURA MATERIAL

OBL

2

3. APLICACIONS ARQUEOLÒGIQUES I PATRIMONIALS

PATRIMONI

PATRIMONI I GESTIÓ DE PROJECTES CULTURALS

OPT

9

ARQUEOLOGIA

TÈCNIQUES ARQUEOLÒGIQUES APLICADES

 

SEGON SEMESTRE (30 ECTS)

MÒDUL

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

4. BASES PER A LA INVESTIGACIÓ

TEORIA I PRÀCTICA

CONGRÉS DEL MÀSTER

OBL

2

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

12

5. PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTIQUES EXTERNES

PRÀCTICUM

OBL

6

 

Planificació general del pla d'estudis

El pla d'estudis inclou un primer bloc de continguts teoricopràctics de caràcter obligatori que ofereixen una formació integral que permeta la consecució dels objectius formatius.

El pla d'estudis es divideix en quatre mòduls de caràcter obligatori i un de caràcter optatiu.

Segons la selecció de les dues possibles assignatures que configuren el modul 3 optatiu es podrà escollir una orientació del màster; n'hi ha dos itineraris:

  • Un itinerari està dedicat als temes de gestió del patrimoni, amb l'assignatura Patrimoni i Gestió de Projectes Culturals.
  • Un segon itinerari amb la signatura Tècniques Arqueològiques Aplicades.

Tots dos perfils són de caràcter investigador i professional.

Per al desenvolupament de les pràctiques es compta amb una llista d'institucions i empreses amb els quals el Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, organitzador del màster, ha subscrit un conveni de pràctiques.

Inici

Trets d'identitat

El MAGIP té com a principal senyal d'identitat el seu enfocament profesionalizante, amb un el pla d'estudis que consta d'unes assignatures que cobreixen de manera íntegra formació de l'estudiant, tant per a continuar amb la investigació a través del programa de doctorat, com per a la realització de treballs arqueològics professionals o la conservació, difusió i posada en valor del patrimoni històric-arqueològic.

Un altre tret és la vinculació a l'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (https://inaph.ua.es/es/), del qual són membres la pràctica totalitat dels professors del Màster. La seua funció és la construcció d'un programa d'investigació que permeta generar i difondre coneixement sobre el passat des del present, adequant qualitat científica, innovació, assessorament, desenvolupament i formació a les demandes socials, i participant de manera paral·lela en la reflexió contemporània sobre la intervenció, conservació i gestió de les restes patrimonials. L'institut promou i desenvolupa una formació de qualitat en l'àmbit de l'Arqueologia i la gestió del Patrimoni mitjançant programes i estudis de postgrau amb marcat caràcter interdisciplinari, així com mitjançant cursos de formació i actualització.

Una altra característica del màster és que compta amb el jaciment universitari de l'Alcudia (Elx) com a espai d'investigació i realització de pràctiques de diverses assignatures del Màster. Això contribueix a desenvolupar el lloc arqueològic, en el qual va ser trobada la Dama d'Elx, com a espai d'investigació i difusió especialitzada, potenciant-ho com a recurs en el camp de l'activitat relacionada amb el patrimoni i la cultura.

Ha d'assenyalar-se també la possibilitat de la integració de l'alumnat en projectes d'investigació vius que desenvolupen els professors de la titulació durant el curs acadèmic. En aquest sentit, la profusió d'intervencions arqueològiques de diversa índole que es desenvolupen a la província, i que en molts casos estan coordinades pel professorat de la titulació, redunda en la formació eminentment professional dels egressats.

Ha de ressenyar-se també l'existència en la Facultat de laboratoris de Prehistòria i Arqueologia que, a part d'àmbits d'investigació, es converteixen durant la realització del Màster en espais docents. D'altra banda, la col·laboració dels museus arqueològics i col·leccions museogràfiques de la província d'Alacant i regions veïnes, així com dels professionals que els integren, doten al Màster d'un caràcter profesionalizante pròxim als diferents vessants que contempla.

Finalment, hem de recalcar l'existència de la revista “DAMA. Documents d'Arqueologia i Patrimoni Històric del Màster d'Arqueologia”, enfocada als alumnes del màster que s'estan iniciant en la investigació. Els TFM en molts casos representen molta faena i esforç i amb freqüència queden inèdits. L'objectiu d'aquesta revista és oferir un mitjà que facilite la publicació dels resultats dels TFM. L'edició es presenta en versió digital i compta amb el seu corresponent ISSN. Es publica de manera anual en el lloc web de la Universitat d'Alacant (http://web.ua.es/es/dama/) i en el seu repositori (RUA). Els articles publicats són descargables en format PDF.

Inici

Recursos i instal·lacions

El màster compta amb una àmplia plantilla humana, en la seua majoria docents del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, a més de col·laboradors d'altres departaments com a Geografia Física o investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric (INAPH).

El màster compta amb convenis de col·laboració específics per al desenvolupament de les pràctiques obligatòries. Entre elles, podem destacar el Museu Arqueològic d'Alacant (MARQ), així com la pràctica totalitat d'empreses dedicades a l'arqueologia de gestió i museus arqueològics amb seu a la província d'Alacant i en províncies veïnes. En aquest sentit, ha d'assenyalar-se que diversos dels tècnics d'aquestes institucions i empreses participen com a docents en diferents assignatures del títol.

El desenvolupament docent del Màster implica l'ús de noves tecnologies. Com a màster amb esperit profesionalizante, els estudiants del màster reben formació en el maneig de noves tecnologies imprescindible en el desenvolupament de l'activitat professional relacionada amb l'arqueologia professional i la gestió del patrimoni. En aquest sentit, reben formació en el maneig de diferents softwares associats a Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), restitucions fotogramètriques, digitalització de materials i estructures arqueològiques, entre altres. El Màster disposa, a més, d'una sèrie d'equipaments tècnics –GPS, GPS diferencial, Estació total, càmeres fotogràfiques calibrades per a fotogrametria, reproductors de realitat virtual– a través dels quals els estudiants poden aprendre a manejar aquestes eines, imprescindibles actualment en el desenvolupament de la professió. En aquest sentit, ha de recordar-se que la Universitat d'Alacant compta amb un ampli nombre d'aules d'informàtiques que amb llocs d'última generació. Aquests espais es converteixen en idonis per al desenvolupament dels processos d'ensenyament-aprenentatge en tant l'alumnat pot observar com es manejar i aplicar diferents softwares a casuístiques reals.

El Màster té accés als laboratoris docents del CTQ de la Facultat de Ciències, laboratoris en els quals es desenvolupen les classes associades a l'estudi i caracterització d'objectes arqueològics, emprant-se per a això diferents mitjans òptics.

El jaciment arqueològic de l'Alcudia d'Elx, propietat de la Universitat d Alacant, en un dels principals espais docents. La total disponibilitat d'aquest espai, així com els seus mitjans, personal i característiques arqueològiques fan d'aquesta “aula” un lloc d'especial rellevància per a l'ensenyament de qüestions relacionades amb l'arqueologia i la gestió i divulgació del Patrimoni històric-arqueològic.

El Màster compta, a més, amb un conveni de col·laboració específic amb el Museu Arqueològic d'Alacant (MARQ) que permet als estudiants rebre diferents nivells de docència en les seues instal·lacions, convertint les sales expositives del museu en aules docents. Així mateix, es té accés a tota la col·lecció de materials arqueològics, la qual cosa ofereix als estudiants la possibilitat d'aprendre sobre la cultura material del passat a través de peces d'alt valor històric. D'altra banda, el conveni també contempla la participació d'alguns dels professionals del museu com a docents. En aquest sentit, els alumnes reben formació associada no sols als aspectes més clàssics de l'arqueologia o la gestió patrimonial, sinó també associats a la restauració, la museografia o la divulgació científica a través dels museus, entre altres.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

D'investigació i professional.

 

Perfil d'especialització del títol

Iniciació a la investigació en arqueologia i gestió del patrimoni. Com a perfil secundari es preveu una orientació optativa de capacitació professional en arqueologia i gestió del patrimoni. 

Perfils professionals del títol

Orientacions professionals i llocs públics:

  • Investigadors
  • Arqueòlegs professionals.
  • Tècnics d'Arqueologia d'entitats públiques (municipis i diputacions).
  • Tècnics de Patrimoni Arqueològic d'entitats públiques.
  • Gestors i directors de museus arqueològic.
  • Directors de parcs culturals i arqueològics.

L'àmbit professional de l'arqueologia s'estén també per l'àmbit de les institucions públiques, ja que la professiøo de l'arqueologia s'exerceix en els càrrecs de tècnic arqueòleg municipal, en la gestió de museus, parcs arqueològics, etc., dins de l'ampli marc de gestió cultural demanat per la societat. 

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici