Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Arquitectura

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

21

  Optatives (OP)

9

  Treballe Fi de Màster (TFM)

 30

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

1r CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTERVENCIÓ I MANTENIMENT EN L'EDIFICACIÓ

 OB

3 PROJECTE DE FI GRAU

OB

30
ENERGIA I ESPAI ARQUITECTÒNIC

OB

3      
DISSENY AVANÇAT D'ESTRUCTURES I

OB

3      
ESTRATÈGIES PER AL PROJECTE URBÀ I TERRITORIAL

OB

3      
APROXIMACIONS CONCEPTUALS AL PROJECTE I

OB

3      
CONTRAEDICIONS PER AL PROJECTE DE FI DE CARRERA

OB

6  

 

 
EINES GRÀFIQUES PER A L'ARQUITECTURA

OP

3      
EINES GRÀFIQUES PER A L'URBANISME

OP

3      
EINES GRÀFIQUES PER A LA TECNOLOGIA

OP

3      
APROXIMACIONS CONCEPTUALS AL PROJECTE II

OP

3      
CIUTAT I TERRITORI EN EL SEGLE XXI

OP

3      
DISSENY AVANÇAT D'ESTRUCTURES II

OP

3      
POLÍTIQUES DEL PROJECTE

OP

3      
REGISTRES TEÒRICS DEL PROJECTE

OP

3      
PROJECTE D'EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA

OP

3      

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El Màster Universitari en Arquitectura habilita per a exercir la professió d'arquitecte i té una durada d'un any acadèmic, en què s'imparteixen 60 crèdits ECTS (distribuïts en dos semestres de 30 crèdits). El primer semestre està concebut com una introducció al projecte de fi de carrera i el segon com el ple desenvolupament d'aquest.

Marc legal vigent d'aquest màster:

  • Reial Decret 861/2010 de 2 de juliol, d'acord amb el qual es modifica el Reial Decret 1393/2007 de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE 3 de juliol de 2010).
  • Resolució de 28 de juliol de 2010, de la Secretaria General d'Universitats, d'acord amb la qual es publica l'acord del Consell de Ministres de 23 de juliol de 2010, que estableix les condicions a què han d'ajustar-se els plans d'estudis per a obtenir de títols que habiliten per a exercir la professió regulada d'arquitecte (BOE 30 de juliol de 2010), i l'Ordre EDU/2075/2010 de 29 de juliol, que estableix els requisits per a verificar els títols universitaris oficials que habiliten per a la professió d'arquitecte (BOE 31 de juliol de 2010).

En aquesta ordre s'estableix l'estructura de la nova titulació d'arquitectura i s'assigna un determinat nombre de crèdits ECTS a cadascun dels mòduls principals:

  • Mòdul tècnic: construcció, estructura i instal·lacions (8 crèdits ECTS).
  • Mòdul projectual: composició, projectes i urbanisme (12 crèdits ECTS).
  • Mòdul projecte fi de carrera: 30 crèdits ECTS.
  • Igualment, en el disseny d'aquest màster s'han tingut en compte les directrius establides per l'ANECA (17 de juliol de 2013) i el protocol de modificació de plans d'estudis oficials de la Universitat d'Alacant.

inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

 

Perfil d'especialització del títol

 

Perfils professionals del títol

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici