Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

L'objectiu general del programa proposat és impartir uns estudis que permeten obtenir la titulació de màster en Automàtica i Robòtica, complementable amb la investigació necessària per a adquirir el títol de doctor per la Universitat Alacant. Es pretén també formar en el programa professional al màxim nivell en investigació i desenvolupament en aquestes disciplines, per a satisfer una demanda que en els pròxims trenta o quaranta anys creixerà de manera progressiva.

Més concretament, s'estableixen com a objectius del programa els següents:

  • Proporcionar una formació sòlida en temes avançats d'automatització, que servisquen com a complement als coneixements adquirits pels estudiants durant el títol de grau i els prepare tant per a iniciar-se en la investigació científica com per a exercir la seua activitat en empreses d'alta especialització.
  • Proporcionar a l'estudiant una orientació principalment pràctica, amb freqüents sessions de laboratori i gran quantitat de seminaris impaertits per experts professionals de la matèria. Possibilitar les pràctiques en empresa, en les quals els estudiants tenen l'oportunitat d'aplicar tots els coneixements teòrics adquirits.
  • Els estudiants adquiriran coneixements i habilitats teòriques i pràctiques per a la concepció de sistemes i per a l'automatització de processos, incloent-hi aspectes d'anàlisis, disseny i control per a augmentar el rendiment, la producció, la competitivitat, la qualitat i l'optimització dels recursos energètics i humans en un ampli espectre de sectors com l'industrial, els recursos naturals i energètics, els agroalimentaris, els de serveis, etc.
  • Els egressats en aquesta titulació tindran uns amplis coneixements de totes les tecnologies implicades en automàtica i la robòtica. La metodologia docent que s'utilitzarà, amb un elevat contingut de laboratori i disseny, i amb mètodes innovadors d'ensenyament  i aprenentatge (utilització de les TIC, potenciació real del treball individual i en grup dels estudiants, etc.) dotarà els egressats de l'habilitat d'abordar sense dificultats problemes reals, tant de disseny com d'ús de sistemes comercials. Tot això com a complement de l'objectiu fonamental del programa que és formar investigadors en les àrees de l'automàtica i la robòtica.
  • Formar postgraduats amb competències en tots els temes que s'infereixen d'aquestes matèries, com són la instrumentació, l'automatització (PLC, màquines...), robòtica, inspecció, control de processos, informàtica en temps real, integració de sistemes, etc.
  • Formar al màxim nivell professionals en les àrees d'automàtica i robòtica, dedicats a la recerca i a exercir funcions de responsabilitat en els departaments de R+D de les empreses.
  • Formar experts capacitats per a projectar i gestionar tota mena d'instal·lacions en el camp de l'automatització, amb capacitat per a prestar serveis en qualsevol empresa o departament d'investigació.
  • Ser una referència com a nucli de desenvolupament de l'automàtica i la robòtica, tant per l'excel·lent preparació dels seus titulats com per la qualitat de les realitzacions dels grups que duen a terme la docència i investigació.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

30

Optatives d'especialització (OP)

18

Treball de Fi de Màster (TFM)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

AUTOMATITZACIÓ AVANÇADA

OBL

6

VISIÓ ARITIFICIAL AVANÇADA

OPT

3

INFORMÀTICA INDUSTRIAL

OPT

3

ROBÒTICA

OB

6

CONTROL I PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

OPT

3

SISTEMES DE CONTROL AUTOMÀTIC

OB

6

SISTEMES D'INTERACCIÓ HOME/MÀQUINA

OPT

3

APRENENTATGE AUTOMÀTIC

OPT

3

SISTEMES DE PERCEPCIÓ

OB

6

AUTOMATITZACIÓ PER AL SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL I DE SERVEIS

OPT

3

ADQUISICIÓ I TRACTAMENT ÒPTIC D'IMATGES

OPT

3

DISSENY I SIMULACIÓ DE ROBOTS

OB

6

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

OPT

6

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OBL

12

 

En el cas d'alumnes a temps parcial, es cursaran 18 crèdits d'assignatures obligatòries en el primer quadrimestre del primer curs i 12 crèdits d'assignatures obligatòries en el primer quadrimestre del segon curs (en la següent taula s'indiquen les assignatures que s'impartiran en cada quadrimestre). Quant als crèdits optatius es reparteixen de la següent manera: s'impartiran 12 crèdits en el segon quadrimestre del primer curs i 6 en el segon quadrimestre del segon curs. Cada assignatura optativa es podrà cursar en un quadrimestre o un altre a elecció de l'alumnat. En el cas que desitge cursar pràctiques externes es desenvoluparan en el segon quadrimestre del segon curs i tindrà l'equivalència a 6 crèdits optatius. Finalment, el Treball de finalització de Màster es cursarà durant el segon quadrimestre del segon curs.

Alumnes temps parcial

Materias (tipo)

CT1

CT2

CT3

CT4

Automatització avançada (ob)

6

 

 

 

Robòtica (ob)

6

 

 

 

Sistemes de control automàtic (ob)

 

 

6

 

Sistemes de percepció (ob)

6

 

 

 

Disseny i simulació de robots (ob)

 

 

6

 

Visió artificial avançada (opt)

 

3*

 

3*

Informàtica industrial (opt)

 

3*

 

3*

Control i programació de robots (opt)

 

3*

 

3*

Sistemes d'interacció home-màquina (opt)

 

3*

 

3*

Aprenentatge automàtic (opt)

 

3*

 

3*

Automatització per al sector residencial, comercial i de serveis (opt)

 

3*

 

3*

Adquisició i tractament òptic d'imatges (opt)

 

3*

 

3*

Pràctiques externes (opt)

 

 

 

6

Treball  de fi de màster

 

 

 

12

Nota: (ob) obligatòria; (opt) optativa.

* Aquestes assignatures es podran cursar en CT2 ó CT4 a elecció de'alumne.

 

 

Planificació general del pla d'estudis

Els 60 crèdits ECTS que constitueixen el pla d'estudis s'organitzen en un primer semestre en què l'alumne cursarà un total de 30 crèdits ECTS de matèries de formació bàsica obligatòries, i un segon semestre d'especialització en el qual l'alumne cursarà 18 crèdits ECTS de matèries optatives.

Les matèries obligatòries s'han dividit en un total de 5 amb 6 crèdits ECTS cadascuna i constitueixen la base fonamental formativa. Les matèries optatives seran seleccionades per part de l'alumne entre un total de 10 matèries que presenten 3 crèdits ECTS més 6 crèdits optatius de pràctiques externes. D'aquesta manera es permet a l'alumne configurar una línia curricular pròpia.

Per a finalitzar el pla d'estudis, cal destacar que l'alumne haurà de cursar els 12 crèdits ECTS del també obligatori Projecte de Final de Màster, que estarà orientat a l'avaluació global de les competències associades a la titulació.

La docència teòrica i pràctica de totes les matèries serà impartida en espanyol. Únicament de manera puntual es podran impartir seminaris en anglès per professors estrangers convidats als quals podrà assistir l'alumnat de manera optativa.

inici

Trets d'identitat

El Màster Universitari en Automàtica i Robòtica es caracteritza per oferir una àmplia formació pràctica que capacitarà a futurs professionals per a dirigir i fer tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes automatitzats, cèl·lules robòtiques, robòtica de serveis, robòtica asistiva i, en general, aplicacions i productes que resolguen problemes de qualsevol àmbit de l'Automàtica i la Robòtica, aplicant coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria. Això ha permès ja als més de 200 egressats millorar el seu Currículum de cara a obtenir llocs de treball en empreses relacionades amb l'automatització i la robòtica.

El Màster Universitari en Automàtica i Robòtica per la Universitat d'Alacant presenta com un dels seus trets més representatius la novetat de ser el primer Màster oficial d'Automàtica i Robòtica existent a la Comunitat Valenciana. S'imparteix des del curs 2010/11. Des d'aqueix primer curs, el Màster Universitari en Automàtica i Robòtica ha anat evolucionant, adaptant-se als temps d'una tecnologia que no per a de transformar-se. D'aquesta forma s'han afegit continguts d'intel·ligència artificial i disseny i simulació de sistemes robòtics al seu pla d'estudis.

En les classes expositives (classes de teoria que consisteixen bàsicament en lliçons impartides pel professorat i estan dedicades a l'exposició dels continguts teòrics i a la resolució de problemes o exercicis) es fomenta la participació activa de l'alumnat. En aquestes classes, el professorat utilitza diverses TIC, incloent presentacions interactives a l'aula, tutories virtuals i una altra sèrie d'utilitats a través de la intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud) que permeten, per exemple, la realització d'activitats no presencials d'aprenentatge autònom i el seu seguiment pel professorat (autoavaluació, debats, fòrums, etc…). L'ús d'UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet a l'alumnat des de qualsevol punt tenir accés a tota la informació (guia docent) i tots els materials relacionats amb la mateixa (presentacions, qüestions, material complementari, etc.).

En relació amb les classes pràctiques, cal esmentar que es realitzen atenent diferents tipus d'activitats:

Seminaris teòric/pràctics: Es realitzen activitats d'aplicació dels continguts teòrics, de desenvolupament d'aspectes complementaris de la matèria, de resolució de qüestions i problemes que el professorat proposa amb antelació a l'alumnat i que pretenen fomentar la participació activa i crítica de l'alumnat. També es realitzen seminaris d'empreses importants de la província, xarrades de professors convidats de reconegut prestigi, etc.

Classes pràctiques de laboratori: Són sessions en les quals es plantegen i desenvolupen diferents suposats i experiments amb sistemes reals. Requereixen de coneixements d'anàlisis, disseny, programació, integració, etc. D'aquesta forma, es pot obtenir una experimentació sobre els sistemes reals dels continguts vistos en les classes teòriques, fomentant així l'ús de la tecnologia que els estudiants es trobaran en l'àmbit laboral. Generalment, es lliuren els resultats obtinguts per a la seua posterior correcció i discussió en classe.

Tutories grupals: En elles es realitza un seguiment més directe i personal de l'alumnat que permet orientar-lo en la matèria, conèixer i desenvolupar les seues motivacions i actituds, treballar i discutir qüestions concretes, resoldre dificultats concretes i realitzar un seguiment del treball diari relacionat amb l'assignatura. 

L'avaluació dels aprenentatges es realitza primordialment de manera contínua al llarg del curs, permetent així dur a terme un seguiment del progrés de l'alumnat. Aquest seguiment es complementa amb el Pla d'Acció Tutorial promogut pel Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa, coordinat des de l'Institut de Ciències de l'Educació i dut a terme des de l'Escola Politècnica Superior. L'objectiu general del Pla d'Acció Tutorial consisteix a oferir a l'alumnat una persona de referència que els done suport i orient en el seu desenvolupament acadèmic, personal i en l'adaptació al context curricular i social universitari.

La titulació compta amb sistemes de garantia de qualitat per a la millora contínua del procés d'ensenyament-aprenentatge basats en múltiples indicadors, entre els quals cal destacar les enquestes de satisfacció de l'alumnat i professorat. I en aquest context cap també destacar l'activa participació del professorat en nombrosos projectes d'innovació docent promoguts pel Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

Un altre gran tret d'identitat del Màster Universitari en Automàtica i Robòtica és la intensa activitat investigadora desenvolupada pels professors que imparteixen docència en la titulació, organitzats en grups d'investigació segons les diverses àrees científiques. Aquests grups, amb la seua activitat investigadora, contribueixen a mantenir els estudis del Màster Universitari en Automàtica i Robòtica de la Universitat d'Alacant al nivell acadèmic més alt, aportant innovació i actualitat en els continguts impartits. Es compta amb un total de 9 professors vinculats actualment a les tasques de supervisió que sumen 16 sexennis. També es compta amb professors associats que treballen en el sector i permeten transferir de manera més directa el coneixement adquirit en l'empresa en el sector de l'automàtica i la robòtica.

Un altre tret destacable de la titulació és l'organització de visites guiades de l'alumnat a empreses del sector industrial de la província, així com la possibilitat que els/as estudiants realitzen pràctiques externes en aquestes empreses i unes altres en l'àmbit de l'automàtica i la robòtica. Tot això ofereix a l'alumnat una via de contacte amb el teixit empresarial que es completa amb la possibilitat de fer el Treball Fi de Màster (TFM) en empreses amb les quals la Universitat d'Alacant contacta per a acordar i supervisar aquests TFM. Són els denominats projectes tecnològics, i tenen la finalitat de permetre que estudiants desenvolupen les seues TFM donant solució a problemes reals en les empreses.

Les dades disponibles indiquen una alta ocupabilitat de l'alumnat diplomat. Per a aquells alumnes que desitgen continuar els seus estudis, els programes de Doctorat en Física aplicada a les ciències i les tecnologies i Doctorat en Informàtica, que també s'ofereixen en la Universitat d'Alacant, són la continuïtat natural d'estudis per a les persones diplomades del Màster Universitari en Automàtica i Robòtica.

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de l'Escola Politècnica Superior

L'Escola compta amb 10 departaments que totalitzen més de 450 professors. En els seus edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de l'Escola i dels departaments que imparteixen docència en la titulació. L'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat d'Alacant compta amb diverses infraestructures que permeten una docència de qualitat. Dins de l'EPS trobem infraestructures pròpies de l'Escola, així com infraestructures pertanyents als departaments que s'utilitzen per a la docència. L'Escola Politècnica Superior d'Alacant gestiona laboratoris i sales situats en 5 edificis del campus, Escola Politècnica Superior I, Escola Politècnica Superior II, Escola Politècnica Superior III, Escola Politècnica Superior IV i el Pavelló Universitari 13.

L'EPS destina més de 3.000 m² a espais docents

Laboratoris

L'Escola Politècnica Superior d'Alacant gestiona 25 laboratoris d'informàtica situats en 2 edificis del campus, Escola Politècnica Superior I i Escola Politècnica Superior IV.

A més, gestiona un laboratori d'Electrònica i un altre de Robòtica situats en l'edifici Escola Politècnica Superior III, així com, un laboratori de Televisió i Vídeo situat en l'edifici del Pavelló Universitari 13.

Així mateix, existeix un laboratori en el qual els estudiants podran realitzar pràctiques lliures (sense professor) en qualsevol moment del dia (de 08.30 a 21.30).

De cara al Màster Universitari en Automàtica i Robòtica, cal destacar el laboratori de robòtica, de 103,42 m², dividit en dues parts, una per al treball dels estudiants i l'altra en la qual estan situats els robots, totes dues parts separades per una mampara transparent per a garantir la seguretat dels estudiants mentre utilitzen els robots.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Els sistemes robòtics i automàtics s'usen cada vegada més àmpliament en la nostra societat no sols en l'àmbit industrial, sinó també en l'àmbit assistencial i de serveis. Les últimes dades estadístiques pronostiquen un important creixement en el nombre de robots industrials i un augment encara major en la robòtica de serveis. Hi ha una clara tendència de la indústria cap a l'automatització i robotización dels seus processos productius tecnològics, i una progressiva integració dels sistemes robòtics i dels sistemes domòtics en la vida quotidiana.

D'aquesta manera, l'àmbit d'actuació de les persones diplomades d'aquest Màster no es redueix solament a la indústria sinó que constitueix un ampli ventall d'aplicacions diferents: medicina, logística, seguretat, neteja, restauració, manteniment, etc. A més, aquest Màster oficial permet l'accés a l'egressat a programes de Doctorat afins.

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici