Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Biomedicina

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

L'objectiu general d'aquest màster és formar professionals en l'àmbit de la investigació en biomedicina. El màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda, algunes de les quals de naturalesa interdisciplinària. Es persegueix una orientació multidisciplinària, que és de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement, i facilitar la seua participació en projectes d'investigació d'alt nivell, que cada dia requereixen en major mesura una actuació sinèrgica de diferents grups d'investigació amb aproximacions experimentals diferents. Els estudiants es familiaritzaran amb alguna de les diferents línies d'investigació que duen a terme els grups d'investigació implicats en la docència d'aquest màster.

En conseqüència, l'objectiu final d'aquest màster és formar professionals amb sòlids coneixements de biomedicina molecular i cel·lular que els permeta d'una banda desenvolupar investigació biomèdica bàsica d'excel·lència, i d'altra banda promoure una investigació traslacional competitiva, que contribuïsca a conèixer millor l'etiopatogenia i fisiopatologia de les malalties i a millorar-ne el tractament. Els objectius generals que es plantegen són:

 1. Aprofundir en el coneixement de les causes i els mecanismes moleculars i cel·lulars implicats en la fisiopatologia de malalties per a adquirir una visió integradora.
 2. Adquirir les destreses avançades per al treball en el laboratori experimental dins de l'àmbit de la biomedicina molecular i cel·lular.
 3. Conèixer les utilitats i limitacions de les tecnologies amb més rellevància actual en la investigació, diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties.
 4. Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes, buscar solucions pràctiques i saber aplicar-les en un context d'investigació o d'activitat professional dins de l'àmbit de la biomedicina.
 5. Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte d'investigació dins de l'àmbit de la biomedicina.
 6. Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics de manera oral i escrita amb claredat i concisió.
 7. Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatge al llarg de tota la vida d'una manera autònoma i autodirigida.
 8. Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora a través de la realització del doctorat o per a desenvolupar tasques professionals en l'àmbit de la biomedicina que no requerisquen un títol de doctor o d'un títol oficial de metge.

Inici

Estructura dels Estudis

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

15

Optatives d'itinerari (MOI) (OP)

22

Optatives-Lliure Elecció (MOLE) (OPT) (annex 1)

8

 Treball de Fi de Màster (OBL)

 15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PATENTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ D'EMPRESES (SPIN-OFF)

OBL

3

TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

OBL

15

SEMINARIS DE BIOCIÈNCIES

OBL

2

DOCUMENTACIÓ, COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ EN BIOCIÈNCIES

OBL

3

DISSENY EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES DE LA SALUT

OBL

3

TÈCNIQUES DE PROCESSAMENT D'IMATGE I ANÀLISI DE SENYAL EN BIOCIÈNCIES

OBL

3

ASPECTES SOCIALS, ETICS I LEGALS EN BIOMEDICINA I TECNOLOGIAS PER A la VIDA

OBL

1

OPTATIVITAT

OPT

15

OPTATIVITAT

OPT

15

 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI (MOI)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIES

OPT

2

1

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

OPT

3

1

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA

OPT

2

1

MODELS ANIMALS EN EXPERIMENTACIÓ

OPT

1

1

TÈCNIQUES FUNCIONALS DE DIAGNÒSTIC

OPT

2

1

INTRODUCCIÓ A TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MOLECULAR I DIAGNÒSTIC

OPT

3

1

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER AL DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

OPT

4

2

SENYALITZACIÓ INTRA I INTERCEL·LULAR

OPT

2

2

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: DE LA BIOFÍSICA A LA PATOLOGIA DELS CANALS IÒNICS

OPT

3

2

GENÈTICA HUMANA: DIAGNÒSTIC GENÈTIC I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

OPT

3

2

NUTRICIÓ EN LA SALUT I EN LA MALALTIA

OPT

2

2

AUDIOLOGIA CLÍNICA

OPT

2

2

AVANÇOS EN TÈCNIQUES CEL·LULARS I TISSULARS

OPT

2

2

AVANÇOS EN CULTIUS CEL·LULARS

OPT

2

2

ANÀLISIS CLÍNIQUES: BIOQUÍMIQUES I MICROBIOLÒGIQUES

OPT

2

2

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

PROGRAMA FORMATIU DE POSTGRAU EN BIOMEDICINA I CIÈNCIES PER A LA VIDA (MOLE)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

MÒDUL OPTATIU DE BIOTECNOLOGIA

LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA

8

ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE PROTEÏNES

2

PROTEÒMICA I GENÒMICA FUNCIONAL

2

MARCADORS MOLECULARS I LES SEUES APLICACIONS EN CIÈNCIES DE LA VIDA

2

MICROBIOLOGIA MOLECULAR

2

SENYALITZACIÓ I REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA 

2

MODIFICACIÓ GENÈTICA D'ORGANISMES

2

ENGINYERIA DE PROTEÏNES I DISSENY MOLECULAR

2

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

2

BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS

2

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

2

MÒDUL OPTATIU DE L'ITINERARI DE QUIMICA MEDICA 

TRANSFORMACIONS BIOORGÀNIQUES

3

ANÁLÍSI BIOORGÀNICA A TRAVÉS D'ESPECTROMETRIA DE MASSES

3

SÍNTESI AMB COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS

3

CATÀLISI ASIMÈTRICA: ORGANOCÀTÀLISI I CATÀLISI AMB METALLS

4

METODOLOGIES EN SÍNTESI ASIMÈTRICA

2

LA FACTORIA CEL·LULAR: ENGINYERIA I FARMACOGNÒSIA DE PRODUCTES NATURALS BIOACTIUS

4

SINTESI EN FASE SÒLIDA, QUÍMICA COMBINATÒRIA I ANÀLISI D'ACTIVITAT BIOLÒGICA

3

MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS

3

QUÍMICA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL

3

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER AL DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

4

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR AVANÇADA

3

PROCEDIMENTS OPTOMÉTICROS CLÍNICS

3

REHABILITACIÓ VISUAL

6

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

6

CONTACTOLOGIA AVANÇADA

3

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

3

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

6

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

3

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estructura del màster en Biomedicina consta de tres mòduls: un mòdul de matèries fonamentals amb 15 crèdits, un mòdul de 30 crèdits de mòdul específic i un treball de final de màster que constarà de 15 crèdits. El màster queda enquadrat dins d'un Programa Formatiu Comú(vegeu annex 1) (Biomedicina i Tecnologies per a la Vida), i es permet cursar a l'alumne fins a un màxim de 8 crèdits optatius d'assignatures afins a l'àrea de coneixement d'altres màsters del programa.

El Mòdul Fonamental incorpora matèries amb continguts transversals per a la iniciació a la investigació en Biociències (Documentació, Comunicació i Divulgació en biociencias (DCBD), Patents, Propietat Intel·lectual i Desenvolupament i Gestió d'Empreses (spin-off) (PPIGE), Bioètica: Aspectes Socials, Ètics i Legals (BE)), al costat d'altres amb un caràcter instrumental (Tècniques de Processament d'Imatge i Anàlisi de Senyals en Biociències (TPIAS), Disseny Experimental i Bioinformática (DEB)) i seminaris en biociencias (SB) que permetran als alumnes entrar en contacte directe amb especialistes de prestigi internacional i aprendre d'ells. La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar a l'alumne eines fonamentals per a poder dur a terme tasques d'investigació en ciències.

El mòdul de Matèries Específiques inclou totes les matèries pròpies de la biomedicina Els objectius i continguts d'aquestes matèries es desenvolupen en les corresponents fitxes verifica.

Finalment, el treball de recerca constitueix un mòdul independent, en el qual l'alumne desenvoluparà una tasca investigadora en la qual haurà de posar en joc els coneixements que ha adquirit, tant en les matèries del mòdul fonamental com en les matèries del mòdul específic.

 

ANNEX I: PROGRAMA FORMATIU DE BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

El títol de Màster Universitari en Biomedicina de la Universitat d'Alacant està dissenyat per a formar part d'un Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, coordinat per la Facultat de Ciències. La implementació d'aquest Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida es fonamenta en la necessitat dels recentment graduats en titulacions de la branca de Ciències i de Ciències de la Salut d'ampliar els seus coneixements i habilitats per a la seua especialització en aquest camp i per a l'adquisició d'una formació que els permeta continuar els estudis de doctorat específics. L'oferta de títols de postgrau s'ha de caracteritzar per criteris de qualitat i de sostenibilitat, d'acord amb els objectius formatius, científics i socials d'una institució pública i, a més, les propostes de títols han de tenir en compte els recursos disponibles en la institució que els organitza, en aquest cas en la Universitat d'Alacant. En aquest context, amb la finalitat d'aprofitar millor les infraestructures disponibles i la multidisciplinarietat que ens ofereix l'estructura actual de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, que inclou programes formatius de les branques de Ciències i Ciències de la Salut, hem reunit en una proposta comuna les diferents orientacions formatives relacionades amb la Biomedicina i les Tecnologies per a la Vida, que consta de 4 màsters coherents en estructura i interrelacionats: en Biomedicina, en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat, i en Química Mèdica. L'objectiu final és proporcionar una oferta formativa àmplia, atractiva i d'excel·lència, dirigida a un alumnat de perfil heterogeni però interessat en els diferents aspectes de la biomedicina o tecnologies per a la vida, atesa la gran rellevància científica i social que tenen en l'actualitat els coneixements d'aquests camps.

Atès que el màster de Biomedicina està integrat en el Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Ciències per a la Vida, hi ha un últim bloc d'optativitat de lliure elecció (8 crèdits com a màxim) en el qual l'estudiant podrà seleccionar assignatures relacionades amb l'àrea de la biomedicina (assessorat sempre pel tutor acadèmic de l'estudiant): mòdul optatiu de lliure elecció de Biotecnologia (CEB Txx), i mòdul optatiu de lliure elecció de Química Mèdica (CEQMxx).

Inici

Trets d'identitat

La Biomedicina aborda l'estudi dels aspectes biològics de la Medicina. El seu objecte fonamental és la investigació dels mecanismes moleculars, bioquímics, cel·lulars, genètics i fisiològics implicats en l'origen i progressió de les malalties humanes. Permet, així, el desenvolupament d'avanços en el diagnòstic i el tractament de malalties: generació de nous fàrmacs i disseny de noves teràpies. Per això, constitueix un sector estratègic de recerca i desenvolupament d'indubtable interès científic i social.

L'objectiu general d'aquest Màster és formar professionals en l'àmbit de la investigació en Biomedicina. Es persegueix una orientació multidisciplinària, que resultarà de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional que és extremadament dinàmic, i facilitar la seua participació en projectes d'investigació d'alt nivell.

Orientació del Màster

El Màster Universitari en Biomedicina ve impartint-se en la Universitat d'Alacant des del curs 2010-11, i posseeix una orientació preferentment investigadora, enfocada a proporcionar als estudiants una formació avançada, tant teòrica com experimental, en el camp de la Biomedicina. Està dirigit a llicenciats, graduats i diplomats en els diversos títols de Ciències Experimentals (Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, etc.), de la Salut (Medicina, Farmàcia, Infermeria, Nutrició Humana, Veterinària, etc.), i en general a tots aquells titulats en disciplines relacionades directament amb les Ciències de la Vida.

Aquest Màster pretén formar professionals amb sòlids coneixements de Biomedicina molecular i cel·lular, que els permeten d'una banda desenvolupar una investigació biomèdica bàsica d'excel·lència, i d'altra banda promoure una investigació traslacional competitiva. Tot això ha de contribuir a un millor coneixement de l'etiopatogenia i fisiopatologia de les malalties i a millorar el seu tractament. Durant el desenvolupament del Màster els estudiants es familiaritzaran amb les diferents línies d'investigació que duen a terme els professors i grups implicats en la impartició de la seua docència. La formació adquirida en aquest Màster li resultarà útil a l'alumnat diplomat per a iniciar una carrera investigadora mitjançant la realització d'una tesi doctoral relacionada amb aquest camp de coneixement.

Estructura del Pla d'estudis

Aquest Màster forma part de l'anomenat Programa Formatiu en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, integrat pels tres Màsters següents de la Facultat de Ciències:

 • Màster Universitari en Biomedicina
 • Màster Universitari en Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat
 • Màster Universitari en Química Mèdica

El Pla d'estudis està estructurat en tres blocs d'assignatures: un bloc obligatori amb 15 crèdits ECTS, un bloc d'assignatures optatives específiques del Màster amb 30 crèdits, i un Treball de Fi de Màster (TFM) de 15 crèdits. L'alumnat pot triar fins a 8 crèdits d'entre les assignatures optatives específiques dels altres dos màsters del Programa Formatiu. El Màster comprèn quatre tipus de pràctiques: de laboratori, de problemes, d'ordinador i clíniques (externes), a més de les classes teòriques, els seminaris i les tutories grupals.

Segells de qualitat del Màster

El Màster ha obtingut la renovació de l'acreditació per part de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) ja dues vegades, havent emès aquesta última informe favorable en 2016 i en 2020.

La qualificació docent del professorat que imparteix el Màster és molt alta, sent un 100% dels professors que imparteixen el mòdul específic de Biomedicina (i un 97% del professorat total del Programa formatiu) doctors amb una elevada experiència docent i investigadora acumulada (nº medie de sexennis: 3,3). Addicionalment, en cada curs es conviden a participar com a conferenciants en el Màster a nombrosos investigadors de reconegut prestigi internacional.

Les taxa d'èxit, eficiència i rendiment del Màster són també molt elevades, del 97 al 100% any rere any. Tots els TFMs que es realitzen són de caràcter experimental i amb una gran qualitat científica. Excepcionalment, es realitzen TFMs de caràcter bioinformático i/o bibliogràfic de comú acord entre el tutor o tutora i l'estudiant. Les infraestructures i recursos amb què compta el Màster són generalment l'aspecte millor valorat per l'alumnat. En aquest context, cal ressaltar que les activitats experimentals del Màster es realitzen en els laboratoris docents dels quatre departaments implicats en la seua impartició i de la Facultat de Ciències, així com en els laboratoris dels diferents grups d'investigació als quals pertanyen els professors del Màster, i que es ressenyen a continuació.

Grups d'investigació

S'indiquen en aquesta secció els grups d'investigació en què es troben integrats tots els professors que imparteixen les assignatures del mòdul específic del Màster en Biomedicina, tant pertanyents a la Universitat d'Alacant com a hospitals i empreses situats fora del nostre campus:

Grup: Neurobiologia del sistema visual i teràpia de malalties neurodegeneratives.

Professors: Nicolás Cuenca Navarro, Pedro Lax Zapata, Victoria Maneu Flores, Agustina Noailles Gil, Laura Fernández Sánchez, Natalia Martínez Gil, Gema Esquiva Nebot.

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/neurobiologia-del-sistema-visual-y-terapia-de-enfermedades-neurodegenerativas-(neurovis)/587

http://imem.ua.es/es/quienes-somos/nicolas-cuenca-navarro.html

Grup: Fisiologia neuroendocrina.

Professors: Juan Martínez-Pinna López, Sergi Soriano Úbeda, Rocío Pérez Rodríguez.

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/fisiologia-neuroendocrina-(fine)/649

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/martinez-pinna-lopez-juan-enrique/6092

Grup: Genètica humana i de mamífers.

Professors: José Martín Nieto, Violeta Gómez Vicente.

http://imem.ua.es/es/quienes-somos/jose-martin-nieto.html

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/martin-nieto-jose/5822

Grup: Laboratori de genètica molecular, Unitat de consell genètic en càncer, Hospital General Universitari d'Elx.

Professors: Víctor M. Barberá Juan, José Luis Soto Martínez.

http://www.elche.san.gva.es/web/departamento_elche_hospital/genetica-molecular

Grup: Fisiologia de membranes.

Professors: Andrés Morales Calderón, Armando Alberola Die.

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/fisiologia-de-membranas/363

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/alberola-die-armando/19544

Grup: Bioquímica aplicada.

Professora: Rosa Mª Martínez Espinosa.

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/bioquimica-aplicada-applied-biochemistry-(appbiochem)/659

https://imem.ua.es/es/quienes-somos/rosa-maria-martinez-espinosa.html

 Grup: Alimentació i nutrició.Professora: Eva Ausó Monreal.https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/grupo-de-investigacion-en-alimentacion-y-nutricion-(alinut)/631 Grup: Microbiologia molecular.

Professors: Jesús García Martínez.

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/microbiologia-molecular/588

Grup: Malalties infeccioses, Hospital General Universitari d'Alacant. 

Professors: Mariano Andreu López.

https://microbiologia-alicante.umh.es/

Grup: Empresa Bioarray – Diagnòstic genètic, Parc Científic UMH, Elx.

Professors: Luis Alcaraz Mas.

http://bioarray.es/es/

Grup: Proteòmica i genòmica funcional de plantes.

Professor: Roque Bru Martínez.

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/proteomica-y-genomica-funcional-de-plantas/599

Grup: Nous materials i catalitzadors.

Professor: Albert Guijarro Pastor.

https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/nuevos-materiales-y-catalizadores-(matcat)/623

Revistes científiques internacionals

S'indiquen les revistes on els professors del Màster han publicat en els últims 5 anys (2015-20, tots dos inclusivament) un major nombre d'articles i/o amb un major índex d'impacte (IF; JCR 2019).

 

Revista

IF

Nº articles

 

Revista

IF

Nº articles

Acta Neuropathologica

14,25

1

 

Investigative Ophthalmology and Visual Science

3,47

5

Antioxidants

5,01

3

 

Journal of Biological Chemistry

4,24

2

Cancers

6,16

2

 

Journal of Clinical Microbiology

5,90

3

Frontiers in Cellular Neuroscience

3,90

2

 

Marine Drugs

4,07

4

Frontiers in Microbiology

4,24

2

 

Medicinal Research Reviews

9,30

1

Frontiers in Molecular Neuroscience

4,06

3

 

Movement Disorders

8,70

1

Gastroenterology

17,37

3

 

Nature Microbiology

15,54

1

Gut

19,82

1

 

PLoS One

2,74

9

Human Molecular Genetics

5,10

2

 

Progress in Retinal and Eye Research

14,86

1

International Journal of Molecular Sciences

4,56

5

 

Scientific Reports

4,00

10

 

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

cent

     

 

Aules

Es compta amb 12 aules de grandàries entre 80 i 160 llocs en les quals té preferència la Facultat de Ciències per al seu ús en la docència de les seues titulacions. Totes les aules estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica. A més, en les consergeries es disposa de canó de projeccions, i ordinadors portàtils per a ser utilitzats en qualsevol espai de la Facultat prèvia sol·licitud.

aul2   

 

  aul3

 

Sales de treball i estudi

Així mateix, es disposa d'una sala de treball amb 30 llocs, dues sales d'ordinadors de lliure accés amb 15 equips, cadascuna, connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 160 llocs (Biblioteca). Aules d'informàtica. Es disposa de quatre aules d'informàtica equipades amb 25 llocs de treball cadascuna. Alguns departaments han dotat d'ordenadors espais propis, generalment prop dels seus laboratoris docents, a fi de compaginar l'ús d'ordinadors amb pràctiques de laboratori. Existeixen un total de quatre aules d'aquest tipus.

 

        esp4

 

Seminaris

En les dependències assignades als departaments amb docència en la titulació de Química hi ha un total d'11 espais habilitats per a cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. La majoria compta amb una xicoteta biblioteca que serveix a més com a lloc de reunió, celebració de consells de departament, etc. La utilització de seminaris i biblioteques de departament és gestionada pel propi departament, tenint prioritat les activitats desenvolupades pels seus professors. No obstant això, aquests espais estan a la disposició de la Facultat en l'horari restant.

 

                                   

    

Laboratoris

Els departaments de la Facultat que impartirien docència en el nou Grau en Química compten amb 64 laboratoris, amb capacitats compreses entre 10 i 64 alumnes, que totalitzen una superfície pròxima als 4000 m 2 .

Dotacions de laboratoris en els departaments que impartiran docència en la titulació: Biotecnologia, 2 (118 m 2 ); Agroquímica i Bioquímica, 2 (299 m 2 ) ; Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1 (95 m 2 ); Ecologia, 1 (109 m 2 ); Física Aplicada 4, (407 m 2 ); Enginyeria Química, 26 (716 m 2 ); Química Analítica, Nutrició i Bromatologia, 4 (475 m 2 ); Química Física 7 (738 m 2 ); Química Inorgànica, 6 (422 m 2 ); Química Orgànica, 11 (587); Total, 64 (3.966 m 2 ).

Cal destacar que també es disposa de plantes pilot en les quals es desenvolupen algunes pràctiques docents en les àrees de Química Física, Química Orgànica, Química Inorgànica i Enginyeria Química. Els equips instrumentals dels Serveis Tècnics d'Investigació s'utilitzen ocasionalment per a la docència pràctica d'assignatures optatives.

Els laboratoris i plantes pilot estan dotats amb els elements indispensables en matèria de seguretat i salut. Els residus tòxics generats en les pràctiques es guarden en recipients específics i els tècnics de laboratori gestionen el seu emmagatzematge i recollida dins d'un pla integral de la UA per a la recollida i tractament de residus que gestiona el Servei de Prevenció.

  lab2

     

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

          bib1    bib2

     

Sales d'actes

La Facultat disposa d'una Sala de Juntes amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia i pissarra tàctil. En l'edifici d'Òptica, adscrit a la Facultat de Ciències, es disposa d'una sala d'actes amb capacitat per a 200 persones. Recentment s'ha habilitat una nova sala de reunions amb capacitat per a 20 persones.

sal1      

    

Instituts Universitaris d'Investigació

En la Universitat d'Alacant existeixen diversos instituts universitaris orientats a la investigació en Química i matèries afins, en els quals participen professors i investigadors de la Facultat de Ciències: Institut Universitari de Síntesi Orgànica, Institut Universitari de Materials, Institut Universitari d'Electroquímica, Institut de l'Aigua, etc. Aquestes instal·lacions i infraestructures podran ser utilitzades de manera puntual en els ensenyaments de grau, en particular en relació amb assignatures optatives i realització de treballs de fi de grau.

 

inst1

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

D'investigació.

Perfil d'especialització del títol

El perfil d'especialització del títol es focalitza en la iniciació a la investigació en els camps de la biomedicina. El primer procés que es persegueix és orientar i després subministrar a l'alumne una especialització més d'acord amb la formació ja adquirida amb anterioritat en el grau. Seguidament, s'instruirà l'estudiant en una iniciació a la investigació en aquesta àrea.

Perfil professional del títol

No es tracta d'un màster amb competències professionals associades.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici