Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Ciberseguretat

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El Màster Universitari en Ciberseguretat ofeix formació especialitzada d'alt nivell, amb l'objectiu de millorar les competències específiques en l'àmbit professional de la seguretat informàtica. L'alumnat adquireix les habilitats i els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes de seguretat informàtica en organismes públics i privats.

La demanda social del Màster Universitari en Ciberseguretat es pot considerar molt alta si es tenen en compte aspectes com:

 • L'augment de la importància tant econòmica com estratègica del sector TIC en la societat.
 • La demanda laboral creixent, fins i tot escassetat, de professionals qualificats i especialitzats en ciberseguretat.
 • L'augment de la preocupació per la seguretat informàtica en tots els àmbits de la societat: ciutadans, empreses i institucions públiques.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Treballe Fi de Màster (TFM)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

CURS 1r

PRIMER SEMESTRE (30 ECTS)

SEGON SEMESTRE (30 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SISTEMES DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT

 OB

6 DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS SEGURES

OB

6
PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ

OB

6 HACKING ÈTIC I CONTRAMESURES OB  6
SEGURETAT EN ELS SISTEMES OPERATIUS

OB

6 ANÀLISIS FORENSE OB  6
SEGURETAT EN LES COMUNICACIONS

OB

6 TREBALL DE FI DE MÀSTER OB  12
SEGURETAT EN APLICACIONS I BASES DE DADES

OB

6      

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El Màster Universitari en Ciberseguretat de la Universitat d'Alacant es compon de 8 matèries obligatòries, que sumen un total de 48 crèdits ECTS, i del treball de fi de Màster (12 crèdits ECTS). Aquestes matèries ofereixen una visió àmplia dels diversos aspectes relacionats amb la ciberseguretat o seguretat informàtica. No hi ha continguts  optatius.

Totes les matèries s'imparteixen seguint una metodologia d'ensenyament i aprenentatge de caràcter semipresencial, en la qual es defineixen les següents activitats: classes teòriques en línia, pràctiques amb ordinador, treball de fi de Màster tutoritzat i treball autònom de l'alumne. En particular:

 1. En les activitats teòriques en línia es desenvolupa un aprenentatge experimental i creatiu amb material multimèdia per a la formació a distància. Aquesta activitat es desenvoluparà mitjançant la metodologia docent de classe invertida (flipped classroom), que sorgeix, en el marc de la docència semipresencial, com un sistema d'aprenentatge en què l'alumnat adquireix els nous coneixements a través de materials i recursos interactius a casa (en línia) per a, posteriorment, fer les activitats, els problemes i els debats a l'aula i amb el suport del professor. El terme suggereix la inversió de les classes tradicionals, en les quals els estudiants reben, a l'aula, les lliçons i els exercicis els realitzaven a casa. L'estudiant disposarà de materials i recursos de suport disponibles en línia, per a fer una consulta continuada, en qualsevol moment, i de canals per a comunicar-se amb els companys i el professorat. Entre els materials disponibles cal destacar els videos educatius en línia, els tutorials, les píndoles formatives, les classes gravades i els blocs. La Universitat d'Alacant disposa de la plataforma tecnològica necessària per a fer i subministrar el material multimèdia esmentat.
 2. Les classes presencials de pràctiques amb ordinador s'imparteixen a la Universitat d'Alacant. Es plantegen per a desenvolupar treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria o projectes de naturalesa col·laborativa. Dins de les pràctiques de totes les assignatures, a més de plantejar una sèrie de problemes i exercicis de desenvolupament, es realitza un projecte d'integració comú, en el què s'introdueixen noves característiques a mesura que se n'estudia la teoria. El Màster compta també amb professors convidats de diverses empreses, per a aprofundir en alguns casos pràctics de la vida real relacionats amb els continguts de les matèries. Aquest projecte es construeix incrementalment al llarg de tot el Màster i és independent del treball de fi de Màster, que es realitza en el segon quadrimestre i ha de ser personal i original.
 3. El treball de fi de Màster tutoritzat té l'objectiu de guiar, ajudar i aconsellar l'alumne en tot el procés d'elecció, disseny, desenvolupament i defensa pública del treball de fi de Màster. La tutorització és grupal.
 4. Una part del treball que cal fer es proposa amb aprenentatge autònom no presencial: el treball de fi de Màster mateix i els treballs encarregats per a avaluar determinades assignatures. Per això, totes les assignatures utilitzen tant l'UACloud de la Universitat d'Alacant, com la plataforma d'e-learning Moodle que, a més de permetre al professorat una estructuració del coneixement que ha d'adquirir l'alumnat, permet la introducció de fites per a sol·licitar els lliuraments que s'han de realitzar al llarg del curs. Així, s'ajuda l'alumnat a gestionar i organitzar els esforços fora de les aules.

Tots els sistemes d'avaluació de les assignatures són presencials, a la Universitat d'Alacant, i garanteixen, així, el control de la identitat dels estudiants. L'avaluació té l'objectiu fonamental de quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació té en compte aquests supòsits:

 • Hi ha normes predefinides i conegudes per l'alumnat.
 • És coherent amb els objectius fixats per endavant.
 • Abasta tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació amb cada matèria.
 • Hi ha diverses modalitats d'avaluació (proves i exàmens, avaluació de pràctiques realitzades individuals o en grup, etc.).

inici

Trets d'identitat

El tret d'identitat més representatiu del màster és que es tracta d'un màster enfocat totalment a la pràctica professional de la seguretat informàtica o ciberseguretat. L'orientació del màster és totalment pràctica proporcionant una formació especialitzada i avançada en ciberseguretat. El professorat té una dilatada experiència en el camp de la cieberseguridad tant en l'àmbit professional com en investigació. Totes les assignatures del màster compten amb seminaris externs impartits per empreses de reconegut prestigi en el sector de la ciberseguretat, com S2 Grup, Sabis (Banc de Sabadell), Verne Group, Thales, White Bears Solutions o Zoon Suite.

Grups d'investigació relacionats amb el màster:

 • Criptografia i seguretat computacional
 • Arquitectures Intel·ligents Aplicades
 • Informàtica Industrial i Xarxes de Computadors

El màster s'imparteix en modalitat semipresencial i compta amb materials online (llibres d'anotacions, vídeos, etc) per a la realització de les sessions no presencials.

 

Inici

Recursos i instal·lacions

Les sessions presencials del màster s'imparteixen de manera íntegra en el laboratori L15 de l'Escola Politècnica Superior I. El laboratori està equipat amb 24 ordinadors que permeten desenvolupar de manera íntegra les assignatures del màster.

OpenStack

El Màster Universitari en Ciberseguretat posa a la disposició dels alumnes una infraestructura privada de computació en el núvol basat en OpenStack. En aquesta plataforma cada alumne disposa d'un projecte en el qual podrà crear xarxes i instàncies de les màquines virtuals per a la realització de les pràctiques de les diferents assignatures. Cada projecte disposa de les capacitats de computació i emmagatzematge suficient per a la realització de les assignatures del màster.

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional

Perfil d'especialització del Títol

El Màster en Ciberseguretat complementa la formació tecnològica impartidad en les titulacions d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions i Enginyeria Multimèdia, proporcionant una especialització avançada en el camp de la ciberseguretat.

La demanda de professionals qualificats i especialitzats en ciberseguretat o de perfils relacionats amb la ciberseguretat és elevadíssima i creixent. La demanda prové principalment d'empreses de ciberseguretat a causa de l'augment de les inversions en serveis i tecnologies de ciberseguretat, però també hi ha una demanda enorme de les empreses de tots els sectors que volen augmentes els seus departaments de seguretat informàtica o contractar com a administradors a experts en ciberseguretat.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici