Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Ciència de Materials

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 • Facilitar als estudiants una formació de postgrau que cobrisca aspectes bàsics i aplicats de la ciència dels materials (incloent-hi els  identificats com a nanomaterials).
 • Formar doctors en l'àrea de la Ciència dels Materials que puguen dur a terme la seua activitat professional en investigació, en el sector industrial o en docència.
 • Obrir vies a l'alumnat per al desenvolupament de la seua activitat professional, aprofitant la ja notable col·laboració entre la Universitat d'Alacant i la indústria.
 • Facilitar a l'alumnat el contacte amb altres universitats i centres d'investigació actius en l'àrea dels materials.
 • Consolidar i potenciar la investigació científica i tecnològica en l'àrea de la Ciència i la Tecnologia de Materials.

Inici

Estructura dels Estudis

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

18

  Optatives (OP)

27

  Treball de Fi de Màster (TFM)

15

TOTAL CRÈDITS

 60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE (18 ECTS)

18 ECTS OBLIGATORIS

MATÈRIES (MÒDUL FONAMENTAL)

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

 

ESTAT SÒLID

 

QUÍMICA DE L'ESTAT SÒLID

OBL

6

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID

OBL

6

QUÍMICA FÍSICA DE SUPERFÍCIES

QUÍMICA FÍSICA DE SUPERFÍCIES

OBL

6

 

SEGON SEMESTRE (42 ECTS)

27 ECTS OPTATIUS + 15 ECTS OBLIGATORIS DE TREBALL DE FI DE MÀSTER

MATÈRIA (MÒDUL FONAMENTAL)

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ

TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ I: DISPERSIÓ DE RAJOS X, NEUTRONS I ELECTRONS, MICROSCOPIES

OPT

6

TÈCNIQUES DE CARACTERITZACIÓ II: ESPECTROSCOPIES I TÈCNIQUES DE SUPERFÍCIE

OPT

6

MATÈRIES (MÒDUL ESPECIALITZACIÓ)

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

MATERIALS DE CARBÓ

INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS DE CARBÓ

OPT

3

APLICACIONS DELS MATERIALS DE CARBÓ

OPT

3

FONAMENTS D'ADSORCIÓ I CATÀLISI

OPT

3

CATÀLISI HETEROGÈNIA

OPT

3

TÈCNIQUES TRANSITÒRIES APLICADES A L'ESTUDI DE LA INTERACCIÓ SÒLID-GAS

OPT

3

ANÀLISI TÈRMICA

OPT

3

CATÀLISI HETEROGÈNIA I SÒLIDS POROSOS

FONAMENTS D'ADSORCIÓ I CATÀLISI

OPT

3

CATÀLISI HETEROGÈNIA

OPT

3

TÈCNIQUES TRANSITÒRIES APLICADES A L'ESTUDI DE LA INTERACCIÓ

OPT

3

ANÀLISI TÈRMICA

OPT

3

ESPECTROSCOPIES VIBRACIONALS IN SITU PER A LA CARACTERITZACIÓ D'INTERFASES

OPT

3

MATERIALS FUNCIONALS I ESTRUCTURALS

MATERIALS MAGNÈTICS I SUPERCONDUCTORS: FENOMENOLOGIA I FONAMENTS

OPT

3

NOUS MATERIALS I NANOMATERIALES EN ANÀLISI QUÍMICA

OPT

3

SEMICONDUCTORS: FONAMENTS I DISPOSITIUS

OPT

3

MATERIALS  COMPOSTS

OPT

3

POLÍMERS CONDUCTORS. FONAMENTS I APLICACIONS

OPT

3

MATERIALS PER A APLICACIONS MEDIAMBIENTALS I ENERGÈTIQUES

OPT

3

MÈTODES D'ANÀLISI DE MATERIALS POLIMÈRICS

OPT

3

CIÈNCIA DE POLÍMERS

OPT

3

 

 

 

 

 

 

MATERIALS ELECTROQUÍMICS

ELECTROQUÍMICA DE SUPERFÍCIES

OPT

3

ELECTROQUÍMICA DE MATERIALS SEMICONDUCTORS

OPT

3

ELECTROCATÁLISI, MATERIALS ELECTROCATALÍTICOS I APLICACIÓ EN PROCESSOS ELECTROQUÍMICS

OPT

3

ESPECTROSCOPÍAS VIBRACIONALES IN SITU PER A LA CARACTERITZACIÓ D'INTERFASES

OPT

3

CORROSIÓ I PROTECCIÓ

OPT

3

POLÍMERS CONDUCTORS. FONAMENTS I APLICACIONS

OPT

3

MATERIALS PER A APLICACIONS MEDIAMBIENTALS I ENERGÈTIQUES

OPT

3

 

SIMULACIÓ I COMPUTACIÓ EN CIÈNCIA DE MATERIALS

MODELITZACIÓ EN CIÈNCIA DE MATERIALS: INTRODUCCIÓ A LES SIMULACIONS ATÒMIQUES I MÈTODES MONTE CARLO

OPT

3

CÀLCUL COMPUTACIONAL D'ESTRUCTURES MOLECULARS

OPT

3

INTRODUCCIÓ A la TEORIA DEL FUNCIONAL DE DENSITAT

OPT

3

TÈCNIQUES DE CÀLCUL NUMÈRIC APLICADES A LA FÍSICA I A LA QUÍMICA

OPT

3

 

 

 

MATERIALS POLIMÈRICS

CIÈNCIA DE POLÍMERS

OPT

3

MÈTODES D'ANÀLISIS DE MATERIALS POLIMÈRICS

OPT

3

POLÍMERS CONDUCTORS: FONAMENTS I APLICACIONS

OPT

3

ADHESIÓ I PROCESSOS D'UNIÓ DE MATERIALS

OPT

3

 

 

 

 

 

MEDI AMBIENT I ENERGIA

NOUS MATERIALS I NANOMATERIALES EN ANÀLISI QUÍMICA

OPT

3

APLICACIONS DELS MATERIALS CARBONOSOS

OPT

3

FONAMENTS D'ADSORCIÓ I CATÀLISI

OPT

3

POLÍMERS CONDUCTORS: FONAMENTS I APLICACIONS

OPT

3

MATERIALS PER A APLICACIONS MEDIAMBIENTALS I ENERGÈTIQUES

OPT

3

CATÀLISI HETEROGÈNIA

OPT

3

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OBL

15

 

Planificació general del pla d'estudis

Els ensenyaments del màster en Ciència de Materials presenten aquesta estructura:

 • Mòdul fonamental
 • Mòdul d'especialització
 • Treball de fi de màster

Les matèries obligatòries del màster, que corresponen a 18 crèdits ECTS, es troben en el mòdul fonamental. Les matèries optatives, 27 crèdits ECTS, es troben tant en el mòdul fonamental com en el d'especialització.

Cal indicar que el mòdul fonamental està compost per matèries de formació bàsica i fonamental en l'àrea de la Ciència de Materials.

El mòdul fonamental s'organitza en assignatures de 6 crèdits ECTS (5 teòrics + 1 pràctic).

El mòdul d'especialització s'organitza en 7 matèries, relacionades amb les línies d'investigació dels grups implicats en el màster. Aquestes matèries són:

 • Materials de carbó
 • Catàlisi heterogènia i sòlids porosos
 • Materials funcionals i estructurals
 • Materials electroquímics
 • Simulació i computació en ciència de materials
 • Materials polimèrics
 • Medi ambient i energia

Cadascuna d'aquestes matèries es desenvolupa a través de diverses assignatures optatives, cadascuna de 3 crèdits ECTS. Cal destacar que hi ha assignatures que són comunes a diverses matèries. L'alumne haurà de cursar com a mínim 3 assignatures d'una mateixa matèria.

Els ensenyaments del màster es completen amb la realització d'un Treball de Fi de Màster (TFM). Es tracta d'un treball tutelat en el qual l'alumne es veurà obligat a abordar problemes des del punt de vista pràctic i aplicat, cosa que possibilita l'inici a la investigació en alguna de les línies dels grups que participen en el màster. Així mateix, aquest treball permet aplicar les competències adquirides en els mòduls anteriors.

Inici

Trets d'identitat

El Màster Universitari en Ciència de Materials proporciona un coneixement ampli, fonamental i aplicat sobre els materials més rellevants en àrees d'interès científic i industrial, com són les relacionades amb l'energia, el medi ambient, la millora de processos d'anàlisis i la innovació en materials funcionals (polímers, sensors, materials compostos, etc.). Les bases de la Ciència de Materials s'aprenen mitjançant assignatures de caràcter fonamental recolzades en àrees de coneixement de la Física i la Química i, gràcies a l'àmplia oferta d'assignatures optatives, és possible aprofundir en l'estudi de diferents tipus de materials, de tècniques de caracterització i de mètodes teòrics. A més de les assignatures fonamentals i optatives, es fa un treball de fi de màster, que en la majoria dels casos està vinculat a les línies d'investigació dels professors del màster, per la qual cosa suposa una bona oportunitat perquè l'estudiant tinga una iniciació a la investigació en grups d'investigació de gran activitat i reconeixement científic. Cal esmentar que l'Institut Universitari de Materials d'Alacant (IUMA) va col·laborar en l'elaboració de la proposta del Màster Universitari en Ciència de Materials i que la coordinació acadèmica d'aquest es duu a terme des d'aquest Institut.

Les competències del Màster en Ciència de Materials abasten un conjunt de coneixements, procediments i actituds que es complementen entre si. L'adquisició d'aquestes competències prepara, en gran manera, per al desenvolupament de l'activitat investigadora, la qual pot enfocar-se tant a la realització d'una Tesi Doctoral, com a l'acompliment d'activitats d'I+D en centres tecnològics i empreses dedicades a l'àrea de Materials.

D'acord amb els informes de rendiment que realitza la Universitat d'Alacant, els egressats del Màster Universitari en Ciència de Materials presenten una elevada taxa d'ocupabilitat en llocs relacionats amb els estudis realitzats.

Els paràgrafs anteriors permeten identificar de manera concisa els següents trets d'identitat:

 • Pla d'estudis complet i versàtil, amb continguts de caràcter fonamental i d'especialització.
 • Treballe fi de màster amb gran component investigadora, recolzat en grups d'investigació de gran activitat i prestigi.
 • Coordinació acadèmica i suport per part de l'Institut Universitari de Materials d'Alacant (IUMA).
 • Enfocament a la formació per a activitats d'I+D+i.
 • Elevada taxa d'ocupabilitat.

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

cent

     

 

Aules

Es compta amb 12 aules de grandàries entre 80 i 160 llocs en les quals té preferència la Facultat de Ciències per al seu ús en la docència de les seues titulacions. Totes les aules estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica. A més, en les consergeries es disposa de canó de projeccions, i ordinadors portàtils per a ser utilitzats en qualsevol espai de la Facultat prèvia sol·licitud.

aul2   

 

  aul3

 

Sales de treball i estudi

Així mateix, es disposa d'una sala de treball amb 30 llocs, dues sales d'ordinadors de lliure accés amb 15 equips, cadascuna, connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 160 llocs (Biblioteca). Aules d'informàtica. Es disposa de quatre aules d'informàtica equipades amb 25 llocs de treball cadascuna. Alguns departaments han dotat d'ordenadors espais propis, generalment prop dels seus laboratoris docents, a fi de compaginar l'ús d'ordinadors amb pràctiques de laboratori. Existeixen un total de quatre aules d'aquest tipus.

 

        esp4

 

Seminaris

En les dependències assignades als departaments amb docència en la titulació de Química hi ha un total d'11 espais habilitats per a cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. La majoria compta amb una xicoteta biblioteca que serveix a més com a lloc de reunió, celebració de consells de departament, etc. La utilització de seminaris i biblioteques de departament és gestionada pel propi departament, tenint prioritat les activitats desenvolupades pels seus professors. No obstant això, aquests espais estan a la disposició de la Facultat en l'horari restant.

 

                                   

    

Laboratoris

Els departaments de la Facultat que impartirien docència en el nou Grau en Química compten amb 64 laboratoris, amb capacitats compreses entre 10 i 64 alumnes, que totalitzen una superfície pròxima als 4000 m 2 .

Dotacions de laboratoris en els departaments que impartiran docència en la titulació: Biotecnologia, 2 (118 m 2 ); Agroquímica i Bioquímica, 2 (299 m 2 ) ; Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1 (95 m 2 ); Ecologia, 1 (109 m 2 ); Física Aplicada 4, (407 m 2 ); Enginyeria Química, 26 (716 m 2 ); Química Analítica, Nutrició i Bromatologia, 4 (475 m 2 ); Química Física 7 (738 m 2 ); Química Inorgànica, 6 (422 m 2 ); Química Orgànica, 11 (587); Total, 64 (3.966 m 2 ).

Cal destacar que també es disposa de plantes pilot en les quals es desenvolupen algunes pràctiques docents en les àrees de Química Física, Química Orgànica, Química Inorgànica i Enginyeria Química. Els equips instrumentals dels Serveis Tècnics d'Investigació s'utilitzen ocasionalment per a la docència pràctica d'assignatures optatives.

Els laboratoris i plantes pilot estan dotats amb els elements indispensables en matèria de seguretat i salut. Els residus tòxics generats en les pràctiques es guarden en recipients específics i els tècnics de laboratori gestionen el seu emmagatzematge i recollida dins d'un pla integral de la UA per a la recollida i tractament de residus que gestiona el Servei de Prevenció.

  lab2

     

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

          bib1    bib2

     

Sales d'actes

La Facultat disposa d'una Sala de Juntes amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia i pissarra tàctil. En l'edifici d'Òptica, adscrit a la Facultat de Ciències, es disposa d'una sala d'actes amb capacitat per a 200 persones. Recentment s'ha habilitat una nova sala de reunions amb capacitat per a 20 persones.

sal1      

    

Instituts Universitaris d'Investigació

En la Universitat d'Alacant existeixen diversos instituts universitaris orientats a la investigació en Química i matèries afins, en els quals participen professors i investigadors de la Facultat de Ciències: Institut Universitari de Síntesi Orgànica, Institut Universitari de Materials, Institut Universitari d'Electroquímica, Institut de l'Aigua, etc. Aquestes instal·lacions i infraestructures podran ser utilitzades de manera puntual en els ensenyaments de grau, en particular en relació amb assignatures optatives i realització de treballs de fi de grau.

 

inst1

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

D'investigació

Perfil d'especialització del títol

Iniciació a la investigació en ciència de materials.

Perfils professionals del títol

Professions per a les quals capacita:

Atès que l'orientació del màster en Ciència de Materials és la investigació, no està dirigit de manera particular a una o diverses professions. No obstant això, la formació que adquireix un estudiant a través d'aquest màster, a més de proporcionar les bases per al desenvolupament de l'activitat investigadora en la realització d'una tesi doctoral, el capacita per a dur a terme activitats d'R+D en centres tecnològics i empreses dedicades a l'àrea de materials. A més, pot considerar-se que es tracta d'una formació especialitzada i avançada en una àrea molt rellevant, tant des del punt de vista fonamental, com aplicat a la indústria. Així mateix, convé  remarcar la gran projecció científica i aplicada de l'estudi sobre materials, incloent-hi les noves línies d'investigació que tracten sobre nanomaterials.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici