Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Comunicació Digital

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El Màster Universitari en Comunicació Digital (MCD) pretén formar professionals que siguen capaços de, entre altres aspectes, dissenyar i executar plans de comunicació i proposar campanyes de publicitat online amb una visió global, integrada, estratègica, analítica i ètica.

L'MCD també incorpora entre les seues competències el desenvolupament de les habilitats de gestió i investigació en comunicació en aquest entorn, i el foment de la capacitat innovadora.

L'alumnat que acabe aquests estudis coneixerà, per tant, les claus per a l'elaboració de projectes en comunicació online proporcionant solucions eficaces i comprenent les oportunitats que ofereix el món digital.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria Crèdits
Obligatòries 45
Optatives 9
Pràctiques externes 0
Treball fi de Màster 6
Crèdits totals

60

 

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps complet.
 
Matèries (tipus) SM1 SM2
Societat digital i comportament de l'usuari (obligatòria) 6  
Màrqueting i Comunicació digital (obligatòria) 6  
Tecnologies de la Xarxa (obligatòria) 3  
Creativitat i disseny per a la comunicació digital (obligatòria) 3 3
Redacció i continguts digitals audiovisuals (obligatòria) 3 3
Investigació i mesurament en l'entorn digital (obligatòria) 6  
Mitjans publicitaris digitals (obligatòria) 3  
Marc jurídic, autoregulació i ètica professional (obligatòria)   3
Recursos per a la gestió i l'emprenedoria (obligatòria)   6
Estratègies en plataformes digitals (optativa)*   9
Pràctiques externes (optativa)*   6
Treball fi de màster (obligatòria)   6
Crèdits totals 30 30
     
  * A elegir 9 ECTS optatius entre els 15 ECTS oferits (3 assignatures de 3 ECTS i una de 6 ECTS). 

 

Planificació temporal de les matèries del títol. Alumnes a temps parcial. 

 

Matèries (tipus)
SM1 SM2 SM3 SM4
 Societat digital i comportament de l'usuari (obligatòria)  6      
 Màrqueting i Comunicació digital (obligatòria)  6      
 Tecnologies de la Xarxa (obligatòria)  3      
 Creativitat i disseny per a la comunicació digital (obligatòria) 3  3    
 Redacció i continguts digitals audiovisuals (obligatòria)    3  3  
Investigació i mesurament en l'entorn digital (obligatòria)      6  
 Mitjans publicitaris digitals (obligatòria)      3  
 Marc jurídic, autoregulació i ètica professional (obligatòria)    3    
Recursos per a la gestió i l'emprenedoria (obligatòria)    6    
 Estratègies en plataformes digitals (optativa)*    3    6
Pràctiques externes (optativa)*        6
Treball de fi de màster (obligatòria)        6
Crèdits totals  18 18  12  12

* A elegir 9 ECTS optatius entre els 15 créditos oferitss (3 assignaturas de 3 ECTS i una de 6 ECTS)

 

Planificació general del pla d'estudis

El títol de Màster en Comunicació Digital té una orientació acadèmica amb un enfocament aplicat. El pla s'inicia exposant els marcs que influeixen en la comunicació digital que són, així mateix, el punt de partida per a comprendre els processos i la gestió de la comunicació. Continua amb els grans pilars d'aquesta comunicació des d'un enfocament estratègic: creativitat, continguts, disseny, medicióny mitjans. És fonamental, per tant, dominar els coneixements i competències relacionats amb aquests àmbits clau que són el punt de partida de la formulació d'estratègies i accions concretes en les diferents plataformes digitals. Les estratègies concretes i focalitzades en canals i plataformes digitals s'aborden a través de l'optativitat del Màster, que ofereix una major especialització en àrees de treball rellevants (cercadors, mitjans socials, comunicació mòbil) o àmbits professionals vinculats a la comunicació digital (pràctiques externes). A més, també és necessari tenir nocions sobre les tecnologies per a poder dissenyar estratègies òptimes i eficaces, monitorar i avaluar les accions realitzades i poder treballar en equips multidisciplinaris compartint un llenguatge bàsic comú. Referent a això, l'adquisició de competències professionals, de lideratge i coordinació d'equips, formen igualment una part important del títol per a tenir una actitud proactiva i emprenedora i dur a terme un adequat control i gestió dels processos i del temps. Així mateix, la regulació i autoregulació són coneixements centrals per a l'adequat acompliment professional en aquest àmbit. 

Els mòduls que formen aquest Màster organitzen i descriuen perfectament els anteriors continguts que són abordats al llarg del curs atesa una programació pedagògica precisa i planejada per a aconseguir totes les competències del títol.

Es presenten vuit mòduls:

  1. Comunicació en la societat digital.
  2. Tecnologies digitals.
  3. Contingut, Disseny i recursos en l'entorn digital.
  4. Investigació en comunicació digital i Mitjans digitals.
  5. Marc legal i deontologia professional.
  6. Habilitats professionals.
  7. Mòdul d'optatives.
  8. Treball de Fi de Màster.

Els mòduls estan formats per una o dues matèries i, al seu torn, aquestes matèries contenen d'una a tres assignatures de 3 crèdits cadascuna excepte “Pràctiques externes” (optativa de 6 crèdits) i “Treball de Fi de Màster” (obligatòria de 6 crèdits).

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

El títol de Màster proposat es dirigeix a satisfer les demandes d'especialització del sector professional directament relacionat amb la Publicitat i les Relacions Públiques. També complementa i perfila la formació d'altres/as estudiants d'altres Graus o Postgraus.

S'orienta cap a diferents àmbits, com ara: mitjà social/community management; posicionament digital (SEU, SEM); publicitat digital (Ads, programàtica); anàlisi, disseny i creació de pàgines web; redacció de continguts; o creació audiovisual i multimèdia per a web, entre altres.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici