Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Els objectius generals del màster poden resumir-se en els dos següents:

  1. Oferir a l'estudiant una formació avançada, de caràcter especialitzat, teòrica i pràctica, sistemàtica i completa i interdisciplinària en matèria de dret ambiental, amb una funcionalitat polivalent, susceptible de ser aprofitada tant en l'exercici de diferents professions jurídiques o relacionades amb la protecció ambiental com al servei de la investigació en el camp del dret ambiental.
  2. Despertar vocacions i formar investigadors en el camp del dret ambiental, i proporcionar en aquest sentit els estímuls, l'exemple i els continguts, a més de les eines metodològiques necessàries.

Aquests dos grans objectius generals es poden concretar i detallar de la manera següent. L'estudiant que curse el màster pot esperar, i nosaltres ens comprometem a garantir, el compliment dels objectius següents:

  1. Formació especialitzada, sistemàtica i completa en el camp del dret ambiental. Amb aquesta finalitat, el Pla d'Estudis del màster cobreix totes les grans àrees de la disciplina, ordenades sistemàticament en quatre grans mòduls: fonaments, instruments generals, tutela dels elements ambientals i règim dels factors de contaminació, i integració del medi ambient en les polítiques sectorials. D'aquesta manera s'ofereix a l'alumne visió panoràmica de la disciplina que completa les llacunes de la seua formació prèvia en el grau i li permet interrelacionar tots els grans apartats i tècniques del dret ambiental, per a poder aplicar aquesta visió sistemàtica a la resolució de problemes reals i complexos.
  2. Formació jurídica de caràcter interdisciplinari i oberta també a altres àrees de coneixement. En el màster estan presents totes les àrees de coneixement jurídiques que fan una contribució significativa en el camp del dret ambiental, fonamentalment les àrees de dret públic, i en particular, el dret administratiu, organitzador i responsable dels ensenyaments, però també el dret internacional, comunitari europeu, civil, penal, financer i tributari, etc. D'altra banda, l'especialització que ofereix el màster és de caràcter eminentment jurídic, però el jurista necessita, especialment en matèries com el dret ambiental, estar ben informat, saber com treballen i s'enfoquen els problemes des d'altres branques del saber, saber treballar conjuntament amb aquestes àrees i comprendre quina pot i deu ser la seua aportació. A aquest efecte, no amb el de formar especialistes ambientals en altres camps, el màster compta també amb l'aportació d'altres ciències afins, com l'economia i l'ecologia.
  3. Formació polivalent, de caràcter teòric i pràctic. El màster no té un perfil profesionalitzador, el seu objectiu no és preparar professionals específicament en alguna de les professions jurídiques (siga l'advocacia, la judicatura o l'administració); la seua vocació és polivalent, de manera que els ensenyaments rebuts seran indiscutiblement útils i profitosos, no solament per a la investigació, sinó també en qualsevol d'aquestes professions, o fins i tot per a professionals d'altres àmbits de la protecció ambiental que han de treballar en estreta relació amb el món del dret (economistes, biòlegs, ciències ambientals, etc.). Ara bé, una bona formació jurídica especialitzada, fins i tot al servei de la investigació, ha de tenir necessàriament teòrica i pràctica, ja que cap investigació aliena o allunyada de la realitat pot ser valuosa. Totes les matèries del màster combinaran aquesta doble perspectiva i, si escau, comptaran per a fer-ho amb el concurs de professionals del món del dret en activitats de seminari.
  4. Formació comparatista, oberta especialment al món iberoamericà. El dret ambiental té un marcat perfil internacional, atesa la magnitud també internacional de molts dels problemes ambientals, i en l'àmbit europeu, un clara empremta comunitària, atesa la competència i el lideratge que la Unió Europea exerceix en aquest àmbit. La perspectiva comparada és especialment útil en el camp del dret ambiental. En l'àmbit europeu, per a saber com, a partir d'un mateix denominador comú normatiu, es plantegen i resolen els problemes en altres països de la Unió. I en l'àmbit internacional, per a saber com s'afronten els mateixos problemes en contextos diferents o s'hi executen les obligacions internacionals compartides. El màster ofereix, així, una formació especialitzada sobre el dret ambiental espanyol, que avui dia equival a dir comunitari europeu, però sense perdre de vista aquesta visió comparada, especialment en relació amb el dret ambiental dels països d'Amèrica Llatina, cosa que ens obliga a fer també la procedència iberoamericana de bona part dels nostres alumnes.
  5. Formació avançada, crítica i d'alta qualitat. El màster garanteix una formació d'elevada qualitat, raó per la qual compta amb un professorat experimentat, competent i del major prestigi científic en el camp del dret ambiental, procedent tant de la Universitat d'Alacant com d'altres universitats espanyoles i estrangeres. Aquesta circumstància garanteix també la permanent actualització dels continguts, amb la incorporació als ensenyaments dels temes més actuals i les investigacions més recents del professorat. En relació amb això, i com correspon als estudis d'un màster universitari, el nostre es proposa formar especialistes amb un agut sentit reflexiu i crític, a través de classes molt participatives, basades en l'aportació prèvia a l'alumne de materials per a l'estudi, lectura i discussió.
  6. Formació d'investigadors en el camp juridicoambiental. El màster constitueix el període de formació d'un Programa de Doctorat en Dret Ambiental més ampli; per aquest motiu, la seua prioritat, encara que no la seua finalitat exclusiva, és la formació de futurs doctorands i investigadors en el camp del dret ambiental. La metodologia d'investigació, com a matèria obligatòria del màster, troba ací el seu fonament. Però no és només per aquesta via que es pretén encoratjar i formar els futurs investigadors. El foment de vocacions investigadores i la formació dels futurs doctorands constitueix un component essencial de totes les matèries del màster. La manera d'aconseguir-ho es basa en tot l'anterior: en la qualitat dels professors, que per la seua condició d'investigadors reconeguts servisquen als estudiants d'exemple i guia; en la metodologia de les classes, basada en la reflexió, la participació, el debat i la crítica; en la metodologia d'avaluació de les matèries, basada en bona mesura en treballs creatius, documentats, que servisquen d'iniciació a la investigació, i especialment i amb aquestes característiques, en el plantejament del treball final de màster. I finalment, mitjançant l'exemple d'antics alumnes del Programa de Doctorat i del Màster, ja doctors o en procés d'elaboració de la seua tesi, als quals es convida amb freqüència a participar en la classes i a exposar davant de les noves promocions els resultats de la seua investigació.
  7. Preparació i motivació per a l'aprenentatge continu, el treball en equip i l'esperit cooperatiu. Un altre dels objectius del màster, que sempre ens hem proposat i pensem mantenir, és generar en l'alumne una forta motivació per a seguir vinculats a la temàtica ambiental, actitud que només pot ser el resultat d'una profunda satisfacció per haver cursat el màster. La clau per a aconseguir-ho és, en primer lloc, la qualitat dels ensenyaments, així com l'esforç i la dedicació de la direcciäo i de tot l'equip organitzador del màster. Però també, la realització d'activitats complementàries, estimulants i atractives, com, per exemple, la participació dels alumnes en visites organitzades i en altres activitats científiques del departament, com els ja esmentats congressos nacionals de dret ambiental, així com la publicació selectiva dels seus treballs en la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental o en la pàgina web del màster.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

54

Treball Final de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

TEORIA GENERAL DEL DRET AMBIENTAL

OBL

4,5

AIGÜES CONTINENTALS I MARINES

OBL

4,5

ORGANITZACIÓ I FONTS DEL DRET AMBIENTAL

OBL

4,5

ATMOSFERA, SOROLL I RADIACIONS

OBL

3

AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL I CONTROL INTEGRAT DE LA CONTAMINACIÓ

OBL

4,5

SÒL, RESIDUS I SUBSTÀNCIES PERILLOSES

OBL

3

SISTEMES DE RESPONSABILITAT AMBIENTAL

OBL

4,5

BIODIVERSITAT I ESPAIS PROTEGITS

OBL

4,5

RÈGIM DE LA CIUTADANIA AMBIENTAL

OBL

4,5

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PROTECCIÓ DEL PAISATGE

OBL

4,5

INSTRUMENTS ECONÒMICS I SOCIALS

OBL

3

INTEGRACIÓ DEL MEDI AMBIENT EN ALTRES POLÍTIQUES SECTORIALS

OBL

4.5

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ

OBL

4,5

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

6

 

 

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El pla s'estructura en sis mòduls, subdividits en catorze matèries o assignatures.

Quatre d'aquests mòduls responen a una sistematització científica dels continguts del dret ambiental, i es descomponen després en matèries o assignatures de continguts parcials. Són els mòduls I (Fonaments), II (Instruments Generals), III (Tutela dels Elements Ambientals i Règim dels Factors de Contaminació) i IV (Integració del Medi Ambient en les Polítiques Sectorials).

Els dos mòduls restants, integrats cadascun per una única matèria o assignatura, responen a una perspectiva diferent, que no necessita una explicacióv, perquè es tracta d'una exigència comuna de tot màster (mòdul VI. Treball de Final de Màster) o perquè deriva del nostre perfil principal d'especialització (mòdul V. Metodologia d'investigació).

El pla que es proposa és un pla homogeni, sense branques o especialitats ni optativitat, en el qual tots els mòduls i matèries o assignatures són obligatoris.

Els diferents mòduls i matèries o assignatures es distribueixen homogèniament entre els dos semestres del curs (a raó de 30 crèdits ECTS per semestre), seguint un ordre lògic, dictat pels continguts o pel tipus d'activitat. En efecte, per raó dels continguts, els mòduls I i II (Fonaments i Instruments Generals, de 9 i 16,5 crèdits ECTS respectivament), que integren la part general del Dret Ambiental, s'inclouen en el primer semestre; mentre que els mòduls III i IV (Tutela dels Elements Ambientals i Règim dels Factors de Contaminació; i Integració del Medi Ambient en les Polítiques Sectorials, de 15 i 9 crèdits ECTS, respectivament), que representen la part especial, s'insereixen en el segon. En canvi, el tipus d'activitat és el que aconsella allotjar en el segon semestre el mòdul VI, relatiu al Treball de Final de Màster, la realització del qual pressuposa un nivell de coneixements i habilitats per part de l'alumne (6 crèdits ECTS); situant en canvi en el primer el mòdul V, de Metodologia de la Investigació (4,5 crèdits ECTS), amb la finalitat que l'alumne vaja adquirint ja en una fase inicial part de les habilitats necessàries per a la realització adequada d'aquest treball.

 

 

 

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Acadèmica i d'investigació

Perfil d'especialització del títol

Acadèmica i d'investigació

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici