Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

El màster universitari en Dret Ambiental s'implantarà el curs 2010-2011. Durant aquest curs acadèmic s'impartiran simultàniament el nou màster d'un sol curs i 60 crèdits ECTS i el màster oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS) de dos cursos i 72 crèdits ECTS, que quedarà extingit a partir del curs 2011-2012.

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

El nou pla d'estudis coincideix substancialment amb l'anterior, però amb  dues  diferències fonamentals.  En primer lloc,  algunes  matèries  o assignatures veuen reduït el nombre de crèdits, en particular el treball de final de màster, que passa de 12 a 6 crèdits ECTS. I, en segon lloc, desapareix l'optativitat o dualitat d'itineraris (que es  perllongava en el treball de fi nal de màster), de manera que la matèria o assignatura de Metodologia de la Investigació passa a ser obligatòria.

Les altes taxes de graduació i eficiència de l'actual màster oficial en Dret Ambiental i de la Sostenibilitat (MADAS) van minimitzaran sens dubte els casos d'adaptació. Però amb la finalitat de considerar, com a resulta obligat, tots els supòsits possibles, convé diferenciar dos moments diferents: el del curs 2010-2011, en el qual se  simultanejaran els plans d'estudi, i a partir del curs 2011-2012, en què quedarà extingit el pla anterior.

A) Curs 2010-2011

En aquest curs, la situació normal serà la d'alumnes del MADAS que, havent iniciat els seus estudis el curs anterior (2008-2009), tenen aprovats els 60 crèdits del primer curs i inicien el segon i els resten tan sols per a completar el màster els 12  crèdits del Treball Final de Màster orientat a itinerari. Podria haver-hi també, (encara que aquesta situació serà menys freqüent), alumnes d'aquesta mateixa promoció o de promocions anteriors als quals, a més del treball final de màster, els quede pendent alguna altra matèria o assignatura.

En els dos casos  (amb la finalitat de simplificar  les  coses  i  sempre  en benefici de l'alumne)  proposem la mateixa solució: concedir a l'alumne l'opció d'acabar els estudis conformement al MADAS o bé adaptar-los al nou màster, seguint la taula d'adaptacions que recollim més endavant. En aquest segon cas, i en la situació normal, l'alumne que haja seguit l'itinerari 1 (pràctic) del MADAS, haurà lògicament, per a  completar l'adaptació al nou màster, de cursar no solament el treball final de màster, sinó també la matèria o assignatura Metodologia de la Investigació.

B) A partir del curs 2011-2012

Amb l'extinció del MADAS desapareix lògicament l'opció anterior, de manera que l'alumne que, procedent del MADAS, vulga continuar estudis haurà de fer l'adaptació de matèries o assignatures, d'acord amb la taula que es recull a continuació.

TABLA DE ADAPTACIONS

MADAS

Nre. de crèdits

MÀSTER EN DRET AMBIENTAL

Nre. de crèdits

Teoria General del Dret Ambiental i Bases del Desenvolupament Sostenible

4,5

Teoria General del Dret Ambiental

4,5

Polítiques  Ambientals i de Sostenibilitat Nacionals, Regionals i Internacionals

4,5

Organització i Fonts del Dret ambiental

4,5

Avaluació d'Impacte. Ambiental i Control Integrat de la Contaminació

Avaluació  d'Impacte.  

Ambiental   i Control Integrat de la Contaminació

4,5

Sistemes de Responsabilitat Ambiental

4,5

Sistemes de

Responsabilitat Ambiental

4,5

Règim de la

Ciutadania Ambiental

4,5

Règim de la Ciutadania Ambiental

4,5

Instruments

Econòmics i Socials

4,5

Instruments

Econòmics i Socials

3

Aigües Continentals i Narines

4,5

Aigües Continentals iMarines

4,5

Atmosfera, Soroll i Radiacions

4,5

Atmosfera, Soroll i Radiacions

3

Sòl, Residus i Substàncies Perilloses

4,5

Sòl, Residus i Substàncies Perilloses

3

Biodiversitat i Espais Protegits

4,5

Biodiversitat i Espais

Protegits

4,5

Ordenació del Territori i Habitatge

4,5

Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge

4,5

Integració Medi Ambient en Altres Polítiques Sectorials

4,5

Integració Medi Ambient en Altres Polítiques Sectorials

4,5

Pràctica Administrativa i

Judicial i Gestió Empresarial

6

----------

 

Metodologia de la Investigació Història de les Institucions Ambientals

6

Metodologia de la Investigació

4,5

Treball  Final de Màster orientat a l'itinerari 1

i Treball Final de Màster orientat a l'itinerari 2

12

Treball Final de Màster

6

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat.

Amb la implantació del màster Universitari en Dret Ambiental s'extingeix  el  màster  Oficial  en  Dret  Ambiental  i  de la Sostenibilitat (MADAS) de la Universitat d'Alacant, implantat el curs 2006-2007 a l'empara del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener.

Inici