Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 

El principal objectiu del Màster Universitari en Dret de Danys és proporcionar una formació especialitzada en matèria de responsabilitat civil extracontractual des d'una perspectiva integradora de les diferents branques del saber jurídic tant a acabats de titular com a professionals ja exercents.

OBJECTIUS

Habilitat per a aplicar els coneixements especialitzats adquirits a la resolució de problemes en matèria de danys.

Comprendre la importància de l'evolució i les funcions que compleix el Dret de danys.

Capacitat per a identificar les diferències entre la responsabilitat contractual i la responsabilitat civil extracontractual.

Capacitat per a conèixer les normes aplicables a la responsabilitat civil derivada del delicte.

 

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

42

Pràctiques externes (OB)

9

Treball Final de Màster (OB)

9

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONAMENTS I DELIMITACIÓ DEL DRET DE DANYS

OB

6 RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE LA RELACIÓ LABORAL

OB

3
L'ASSEGURAMENT DE LA RESPONSABILITAT CIVIL

OB

3 TÈCNIQUES I INSTRUMENTS EN L'EXERCICI DEL DRET DE DANYS

OB

5
DELICTE I RESPONSABILITAT CIVIL

OB

4 ARGUMENTACIÓ JURÍDICA I DRET DE DANYS

OB

4
ASPECTES PROCESSALS DE LES ACCIONS DE RESPONSABILITAT CIVIL

OB

5 PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

9
RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

OB

5 TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

 9
RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DELS DANYS CAUSATS PER COSES I SERVEIS

OB

4  

 

 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

OB

3      

 

 

Planificació general del pla d'estudis

Aquesta proposta de màster està integrada per 10 assignatures obligatòries, que sumen un total de 42 ECTS, un treball de fi de màster (9 ECTS) i la realització de pràctiques externes (9 ECTS). No s'hi ofereix cap contingut optatiu. L'estudi del dret de danys es fa agrupant les assignatures en cinc grans matèries:

  1. Part general del dret de danys.
  2. Part especial del dret de danys.
  3. Aplicació del dret de danys.
  4. Pràctiques externes.
  5. Treball de fi de màster.

Aquests matèries ofereixen una visió àmplia dels diversos aspectes del dret de danys.

Les assignatures de la part general del dret de danys proporcionen a l'alumnat les eines imprescindibles per a endinsar-se en l'estudi d'aquest sector de l'ordenament jurídic. Per això és la primera part. La fonamentació i delimitació del dret de danys, l'assegurament de la responsabilitat civil, l'estudi de la responsabilitat civil derivada del delicte i l'anàlisi dels aspectes processals de les accions de responsabilitat civil permeten una aproximació completa i interdisciplinar als grans temes que avui té plantejats el dret de danys.

Les assignatures del segon bloc (part especial del dret de danys) ofereixen a l'alumnat una visió directament relacionada amb sectors concrets de l'activitat. La responsabilitat civil professional, la responsabilitat civil derivada dels danys causats per coses o serveis, la responsabilitat civil derivada de la relació laboral i la responsabilitat civil de les administracions públiques són tipologies concretes de danys i una important font de litigis; requereixen un estudi especialitzat.

Les assignatures que integren la matèria d'aplicació del dret de danys proporcionen a l'alumnat les destreses i habilitats necessàries per a preparar i comunicar situacions, casos o problemes relacionats amb el dret de danys, a més de plantejar, argumentar i defensar possibles solucions davant les autoritats i tribunals públics i dels clients. Això s'aconsegueix a partir de l'estudi de les diverses tècniques d'oratòria i interrogatori i de l'anàlisi de les estratègies i els mètodes argumentatius.

D'altra banda, les pràctiques externes permeten traslladar els resultats de l'aprenentatge, obtinguts en les assignatures anteriors, a una experiència real d'exercici professional. La realització d'aquestes pràctiques està garantida per l'existència de diversos convenis de la Facultat de Dret amb despatxos professionals, empreses i organismes públics.

Finalment, el treball de fi de màster té l'objectiu de verificar l'adquisició de les competències proposades pel Màster. Consisteix a fer i defensar un treball amb què acaba el cicle formatiu. S'hi avalua la capacitat per a relacionar els coneixements teòrics i les competències associades a la titulació.

Totes les matèries s'imparteixen amb una metodologia d'ensenyament i aprenentatge presencial, amb classes teòriques i pràctiques.

En les activitats teòriques es desenvolupa un aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat amb exercicis i debats. També es preveu, en determinades assignatures, la intervenció puntual de magistrats de l'alt tribunal i d'especialistes internacionals sobre la matèria a través de videoconferència.

Les classes pràctiques es plantegen per a fer treballs d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria o per a desenvolupar projectes col·laboratius. A més, una part de l'activitat que l'alumne ha de dur a terme es proposa amb un aprenentatge no presencial, com ara els treballs per a avaluar determinades assignatures. Per això, totes les assignatures fan servir el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant que, a més de permetre al professorat estructurar els coneixements que ha d'adquirir l'alumne, possibilita la introducció de fites per a sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs. Això ajuda l'alumnat a gestionar i organitzar l'esforç fora de l'aula

Finalment, l'avaluació té la missió fonamental de quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. S'hi aplica el sistema d'avaluació contínua, combinat amb proves finals de coneixements i avaluació de treballs, memòries o informes.

 

 

 

 

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

 

Exercici de l'Advocacia amb especialització en Dret de Danys

Serveis jurídics en asseguradores

Consultories especialitzades en responsabilitat civil extracontractual

Màster oficial que dóna accés als estudis de Doctorat

 

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici