Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El pla d'estudis del màster en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web s'elabora amb l'objectiu d'aconseguir que l'alumne siga capaç de desenvolupar sistemes informàtics basats en components per a la web i per a grans sistemes empresarials seguint les millors pràctiques de l'enginyeria del programari.

Per a aconseguir-ho, el màster, en la seua formació obligatòria, se centra principalment en una formació metodològica en el camp de l'enginyeria del programari que permeta l'aprenentatge en les metodologies de programari més rellevants i avançades (des de les tradicionals com Rational Unified Process, passant pels mètodes àgils, fins a arribar a l'aplicació de metodologies de desenvolupament dirigit per models), en què es faça ús de les eines necessàries per a la captura i validació correcta dels requisits que posteriorment seran plasmats en un disseny i, finalment, en una implementació del programari. El desenvolupament és dirigit per les bones pràctiques mitjançant l'aprenentatge i l'aplicació dels patrons d'anàlisi, arquitectura i disseny que ens permeten obtenir les millors solucions a les nostres aplicacions.

D'altra banda, es transmetran els principis d'usabilitat i disseny necessaris per a la definició d'un interfície d'usuari que complisca certs criteris de qualitat. I finalment s'establiran les pràctiques per a dur a terme una adequada fase de proves. En tot aquest procés s'estableix els models com els artefactes més importants del desenvolupament, i a partir d'aquests s'estableixen polítiques de traçabilitat que permeten obtenir l'aplicació final.

D'altra banda, un altre objectiu principal que persegueix el màster és la formació tècnica avançada, basada en les tecnologies pertanyents a les plataformes amb més projecció professional en l'actualitat. D'una banda, en el camp de les aplicacions web, són introduïdes amb profunditat les plataformes de Microsoft .NET i Java.

Això inclou des del coneixement en l'elaboració de la capa de persistència dels gestors de BBDD, com en la capa de lògica de negoci d'entorns distribuïts per a .NET i Java. I l'aprenentatge en la capa d'interfícies d'usuari per a entorns d'escriptori, per a entorns web, i per a dispositius mòbils.

A més, els últims anys han guanyat molta rellevància les aplicacions riques en internet (RIA) de les quals el màster impartirà solucions per a .NET i Java.

La formació es completa amb la definició de dos itineraris optatius, cadascun dels quals s'especialitzat en dos aspectes principals:

  • Anàlisi i Desenvolupament de Noves Tecnologies per a Internet
  • Desenvolupament de Grans Sistemes

L'itinerari en Anàlisi i Desenvolupament de Noves Tecnologies per a Internet se centra en l'aprenentatge de tecnologies que permeten una millora substancial de la interacció i usabilitat de les interfícies d'usuari de les aplicacions web tradicionals.

D'altra banda, l'itinerari de Desenvolupament de Grans Sistemes se centra en l'aprenentatge de dos tipus d'aplicacions, els sistemes de planificació de recursos empresarials i en el desenvolupament de grans sistemes mainframes.

En els dos casos s'adquiriran els coneixements teòrics i tècnics necessaris per a entendre i utilitzar aquest tipus d'aplicacions, el funcionament de les quals mai ha sigut abordat en el grau.

És important remarcar que l'objectiu del màster és actualitzar-se anualment en les tecnologies que apareixen en el mercat, i amb aquest propòsit anirà evolucionant introduint-ne de noves i substituint les que vagen quedant obsoletes o perden rellevància.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

52

  Treballe Fi de Màster (TFM)

 8

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

MATÈRIES

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

ENGINYERIA DEL PROGRAMARI AVANÇADA

METODOLOGIES AVANÇADES DE DESENVOLUPAMENT PROGRAMARI  

OB

3

ANÀLISI AVANÇADA DE SISTEMES PROGRAMARI 

OB

3

DISSENY DIRIGIT PER PATRONS 

OB

3

DISSENY D'INTERFÍCIES D'USUARI  

OB

2

PROVES I CONTROL DE QUALITAT  

OB

3

ARQUITECTURES DE SISTEMES PROGRAMARI  

OB

3

TECNOLOGIES DE SISTEMES PROGRAMARI 

PROGRAMACIÓ AVANÇADA EN ENTORNS D'ESCRIPTORI

OB

4

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

OB

3

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS DISTRIBUÏDES

OB

3

PROGRAMACIÓ DE DISPOSITIUS MÒBILS

OB

2

XML

OB

2

BASES DE DADES

OB

3

ADMINISTRACIÓ DE SERVIDORS 

SERVIDORS WEB

OB

2

SERVIDORS D'APLICACIONS

OB

2

ANÀLISI I DESENVOLUPAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES PER A INTERNET

ANÀLISI DE LES TENDÈNCIES EN INTERNET

OB

3

TECNOLOGIES D'INTERNET ORIENTADES AL NAVEGADOR

OB

3

DESENVOLUPAMENT D'INTERFÍCIES RICS PER A INTERNET

OB

5

PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE MÀSTER

PROJECTE D'UNA APLICACIÓ WEB DISTRIBUÏDA

OB

8

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El pla d'estudis es constitueix per 4 matèries són obligatòries. Concretament, es proposa a l'alumne uns fonaments teoricopràctics que li són proporcionats per les matèries obligatòries, i que li permetran el desenvolupament i distribució d'un projecte programari que anirà elaborant al llarg de tot el curs.

L'objectiu d'aquest d'estudis és l'aplicació d'un aprenentatge dirigit per projectes, on d'una banda, ISA els proporciona el coneixement teòric de l'enginyeria del programari per a desenvolupar un projecte utilitzant les millors pràctiques, i d'altra banda, TDS li proporciona l'aprenentatge de cadascuna de les tecnologies que necessiten conèixer per a aplicar el coneixement tecnològic del programari per a la seua realització. Finalment, i no menys important, la matèria d'ASA que permet dotar del coneixement d'administració de les aplicacions desenvolupades.

A més, es complementa la formació de l'alumnat amb dos itineraris optatius, centrats en aspectes molt diferents en el desenvolupament del programari però en ambdós casos molt importants en el món d'avui. Aquests són el desenvolupament d'aplicacions en grans sistemes i el desenvolupament d'aplicacions per a Internet mitjançant la utilització de les últimes tecnologies.

A continuació es descriu cadascuna de les matèries impartides en el màster:

  • Enginyeria del Programari Avançada: aquesta matèria té com a objectiu dotar l'alumnat del coneixement metodològic necessari per al desenvolupament d'aplicacions complexes, és a dir, amb arquitectures n-capa, amb una lògica de negoci distribuïda, un mapatge objecte relacional amb tractament de transaccions i processos batch i un interfície d'usuari interactiu i independent de la lògica. Per a això, la matèria es distribueix en 6 assignatures cadascuna de les quals fa èmfasi en les diferents disciplines que constitueixen l'enginyeria del programari: l'estudi dels processos programari, la captura de requisits i anàlisis, l'estudi de l'arquitectura del programari del sistema, el disseny mitjançant l'aplicació de patrons, la realització d'un bon disseny d'interfície d'usuari utilitzant les millors pràctiques d'usabilitat, i l'aplicació d'una fase de proves coherent i que aconseguisca millorar  i assegurar la qualitat de l'aplicació. És molt important destacar que aquestes assignatures fan especial èmfasi en aspectes no tractats anteriorment en assignatures de grau, com són l'aplicació de tècniques de desenvolupament dirigit per models, la utilització de metodologies de desenvolupament àgil, l'aplicació de patrons de disseny aplicats directament sobre les plataformes més rellevants com són .NET i Java. És molt important destacar que tot aquest aprenentatge és aplicat directament sobre el treball de finalització de màster, així que l'alumne comença el seu desenvolupament des del primer dia de classe, i segons el va desenvolupat anirà aplicant el coneixement adquirit.
  • Tecnologies de Desenvolupament Programari: aquesta matèria té com a objectiu l'aprenentatge de les tecnologies més importants per al desenvolupament d'aplicacions d'escriptori, Web i per a dispositius mòbils en entorns distribuïts. Consisteix en 6 assignatures cadascuna de les quals se centra en un tipus diferent d'aplicacions, i que es fonamenten en les plataformes més rellevants en l'actualitat com .NET i Java, i és clar en la utilització d'estàndards com XML i SQL. Els alumnes aprenen a desenvolupar aplicacions interactives per a diferents dispositius, des d'aplicacions d'escriptori, passant per aplicacions Web, fins a aplicacions per a dispositius mòbils. Totes permetent comunicacions remotes, i a més, amb l'aprenentatge de les tecnologies per al desenvolupaments de middleware, permeten desenvolupar aplicacions sota entorns distribuïts, siga mitjançant la utilització de trucades a procediments remots, siga mitjançant el paradigma MOM mitjançant la gestió de missatges asíncrons. A més, s'estén el coneixement a la gestió i manipulació de documents XML, imprescindible per a l'administració de molts frameworks, comunicacions remotes de dades, etc. I finalment, i no menys important, la gestió i utilització de la forma més eficient de l'accés i la gestió les bases de dades relacionals. De la mateixa manera que en la matèria ISA, es pretén que el coneixement adquirit sobre les diferents tecnologies programari en aquesta matèria siga aplicat directament sobre el treball de finalització de màster.
  • Administració de Servidors: aquesta matèria té com a objectiu formar l'alumnat en l'administració dels servidors d'aplicacions i servidors Web que permeten el desplegament de les diferents aplicacions Web distribuïdes que han estat desenvolupades. Amb això, s'adquireix el coneixement per a millorar aspectes tan importants com la seguretat, escalabilitat, rendiment, i la tolerància a fallades de les aplicacions que han estat desplegades en aquests servidors. De la mateixa manera que en la matèria ISA, es pretén que el coneixement a nivell d'administració adquirit en aquesta matèria s'aplicat directament sobre el treball de finalització de màster.
  • Anàlisi i Desenvolupament de Noves Tecnologies per a Internet. Aquesta matèria té com a objectiu que l'alumne es forme tant en el coneixement de les noves possibilitats que actualment ofereix Internet, com en les últimes tecnologies que permeten desenvolupar aplicacions per a Internet enriquides. Es compon de 3 assignatures, de les quals, Anàlisis de tendències en Internet se centra més en l'aspecte conceptual de la nova Web social i a plantejar als alumnes la possibilitat d'incorporar en els seus projectes aspectes que milloren la seua projecció en Internet. D'altra banda, les assignatures Tecnologies d'Internet orientades a navegador i Desenvolupament d'Interfícies Rics per a Internet, se centren en l'aprenentatge de tecnologies que permeten una millora substancial de la interacció i usabilitat de les interfícies d'usuari de les aplicacions Web tradicionals, siga mitjançant components que són proporcionats pel navegador com aquells que són instal·lats mitjançant aplicacions externes (plugins).

inici

Trets d'identitat

El Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web es caracteritza per una orientació eminentment pràctica, centrada especialment en la consecució de les habilitats necessàries per a un disseny integral d'aplicacions web, utilitzant les últimes tecnologies. El màster inclou tots els aspectes necessaris relacionats amb el desenvolupament d'aplicacions web, des dels aspectes tecnològics i llenguatges de programació, fins als aspectes metodològics que permeten als egressats analitzar, dissenyar i implementar aplicacions d'alta qualitat que solucionen problemes actuals per a una gran varietat de negocis.


El màster compta amb una llarga trajectòria de més de 10 anys en què ha demostrat la seua vigència, evolucionant al costat de la tecnologia i les tècniques per a facilitar a l'alumnat la visió més actual del desenvolupament d'aplicacions web. Així, el màster ha integrat aspectes que han emergit en el desenvolupament web, com ara la ciberseguretat, el disseny responsive i centrat en l'usuari, DevOps i el disseny d'aplicacions mòbils sobre middleware entre altres.

Cal destacar que l'orientació pràctica del màster queda reflectida en la seua organització docent i en el seu Treball de Fi de Màster.

Les classes del màster estan estructurades en classes de 5 hores, en les quals cada classe constitueix docència teoricopràctica en la qual els alumnes no sols atenen continguts teòrics sinó que els posen en pràctica en aqueix mateix moment en el context del desenvolupament web. Cada dia de la setmana està dedicat a una assignatura, de manera que es permeta treballar i posar en pràctica amb temps suficient els continguts vistos en cada sessió.

Aquesta orientació pràctica i activa es trasllada al Treball Fi de Màster, que consisteix en l'aplicació de tots els aspectes relacionats amb el desenvolupament web en la implementació d'una aplicació web completa, incloent aspectes d'usabilitat, seguretat, disseny mitjançant patrons, proves i control de qualitat, així com una versió client mòbil per a facilitar el seu accés. En aquest treball es fomenta la proactividad per part de l'alumnat, animant-li a realitzar les seues pròpies personalitzacions del treball o directament a proposar un projecte propi a realitzar.

La recepció dels alumnes del Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web entre les empreses és en general excel·lent, proposant-se anualment diverses ofertes de treball i comptant amb un acolliment molt positiu dels alumnes entre les empreses contractants.

A més, és possible compatibilitzar els contractes en pràctiques o a temps parcial amb el màster, gràcies a l'horari de vesprada, a partir de les 16.00 de les classes, la qual cosa permet disposar del matí lliure per a poder exercir qualsevol treball mentre es cursa el màster.

Inici

Recursos i instal·lacions

L'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat d'Alacant té adscrits 10 departaments i compta amb més de 500 professionals entre Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d'Administració i Serveis (PAS). No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de l'Escola i dels departaments que imparteixen docència en la titulació. L'EPS compta amb diverses infraestructures que permeten una docència de qualitat. Dins de la mateixa trobem infraestructures pròpies de l'Escola, així com infraestructures pertanyents als departaments que s'utilitzen per a la docència. L'EPS gestiona laboratoris de pràctiques, aules de teoria, aules d'estudis, salons d'estudis, sales d'actes, i altres estades dedicades a la docència i investigació en 5 edificis del campus, Escola Politècnica Superior I, Escola Politècnica Superior II, Escola Politècnica Superior III, Escola Politècnica Superior IV i el Pavelló Universitari 13, que suposen una superfície de més de 15.000m2.
 

Biblioteca de l'EPS

La Biblioteca de la Politècnica i Ciències de la Salut es troba situada en la planta baixa de l'edifici de la Biblioteca General. Compta amb més de 67.000 llibres, revistes, materials especials i accés a recursos electrònics. Disposa d'uns 900m2 i compta amb 263 llocs de lectura, 7 llocs informàtics, 3 sales de treball en grup i 7 ordinadors portàtils per a préstec en sala.

Institut Universitari d'Investigació Informàtica

L'Institut Universitari d'Investigació Informàtica es va crear l'any 2006 i està format per més de 120 persones amb una trajectòria investigadora de gran qualitat en diferents àrees relacionades amb la informàtica: arquitectura i tecnologies de computadors, biblioteques digitals, computació d'altes prestacions i paral·lelisme, criptologia i seguretat computacional, educació assistida per ordinador, informàtica industrial, enginyeria web i magatzems de dades, plataformes educatives, processament del llenguatge i sistemes d'informació, traducció automàtica, realitat virtual, xarxes de computadors, reconeixement de formes, robòtica, telecomunicacions, visió artificial, etc. A més, l'Institut és l'òrgan proponent del programa de doctorat en informàtica de la Universitat d'Alacant.

Convenis amb empreses i institucions per a la realització de pràctiques externes

Les pràctiques externes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada per l'alumnat universitari i supervisada per la Universitat, l'objectiu de la qual és permetre aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat d'emprenedoria. El grau en Enginyeria Informàtica disposa de dues assignatures de caràcter optatiu per a realitzar pràctiques externes. Actualment, el programa de pràctiques externes integra al voltant de 80 empreses que tenen conveni amb la Universitat d'Alacant. Durant el curs 2017-2018, es van signar 124 convenis per a pràctiques en empresa i 10 convenis per a TFG/M.

Convenis amb universitats per a intercanvi d'estudiants (Erasmus, SICUE i uns altres)

L'alumnat del grau en Enginyeria Informàtica de la Universitat d'Alacant gaudeix de la possibilitat de participar en programes d'intercanvi acadèmic amb nombroses universitats, dins dels programes Erasmus, SICUE, mobilitat no europea, etc. Així mateix, existeixen convenis en vigor amb 13 universitats espanyoles (SICUE), 34 universitats amb el programa Erasmus i 90 per al programa d'intercanvi no europeu.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional

Perfil d'especialització del títol

Especialització professional

Perfils professionals del títol

  • Professions per a les quals capacita: Analista, arquitecte programari, cap de projectes, dissenyador del programari, programador.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici