Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils té com a objectiu l'especialització en el desenvolupament d'aplicacions per a les principals plataformes mòbils.

El màster té un caràcter fonamentalment pràctic, abastant totes les fases del desenvolupament d'aplicacions mòbils, des de la seua concepció i disseny, fins a la seua difusió i publicació. Es fa especial incidència en les característiques dels dispositius i les diferents tecnologies que incorporen, para d'aquesta forma desenvolupar la capacitat de dissenyar i implementar aplicacions que s'adapten de forma correcta a diferents tipus de dispositius i aprofiten les seues característiques de forma eficient i responsable.

S'estudia la forma de desenvolupar aplicacions i utilitzar en elles les característiques proporcionades pels dispositius tant mitjançant les principals plataformes natives de desenvolupament (Android i iOS), com mitjançant eines alternatives de desenvolupament multiplataforma (com per exemple Unity, Cocos2d-x, Ionic, Sencha Touch, PhoneGap, Tova AIR, etc), para d'aquesta manera ser capaç de seleccionar i utilitzar les tecnologies de desenvolupament adequades per a cada projecte.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Treball Final de Màster (OB)

 12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs 

 

Totes les assignatures tindran caràcter anual, però s'organitzaran en diferents blocs per a la seua correcta seqüenciació. D'aquesta forma, s'agruparan les dates d'impartició de manera que totes les assignatures del bloc A hagen finalitzat quan comencen a impartir-se les del bloc B i, d'igual forma, les del bloc B hagen finalitzat quan comencen les del bloc C.

 

Planificació temporal de les matèries del títol
Alumnes temps complet

ASSIGNATURES TIPUS CURS 1
Bloc A Bloc B Bloc C
Tecnologies per al desenvolupament
d'aplicacions per a mòbils
Obligatòria 6    
Interfície d'usuari en
dispositius mòbils
Obligatòria 6    
Persistència de dades en
dispositius mòbils
Obligatòria   6  
Programació hipermedia per a
mòbils
Obligatòria   6  
Gràfics i multimèdia Obligatòria   6  
Serveis de les plataformes
mòbils
Obligatòria     6
Programació optimitzada per a
dispositius mòbils
Obligatòria     6
Videojocs per a dispositius
mòbils
Obligatòria     6
Treball de fi de màster Obligatòria     12

 

Planificació temporal de les matèries del títol
Alumnes temps parcial 

ASSIGNATURES TIPUS CURS 1 CURS 2
A B C A B C
Tecnologies per al
desenvolupament d'aplicacions
per a mòbils
Obligatòria 6          
Interfície d'usuari en
dispositius mòbils
Obligatòria 6          
Persistència de dades en
dispositius mòbils 
Obligatòria         6  
Programació hipermedia
per a mòbils 
Obligatòria   6        
Gràfics i multimèdia  Obligatoria         6  
Serveis de les plataformes
mòbils 
Obligatòria     6      
Programació optimitzada
per a dispositius mòbils 
Obligatòria     6      
Videojocs per a
dispositius mòbils
Obligatòria          
Treball de fi de màster Obligatòria           12

 

Planificació general del pla d'estudis

La present proposta de màster es compon de 8 matèries obligatòries, que sumisquen un total de 48 crèdits ECTS, i d'un Treball Fi de Màster de 12 crèdits ECTS.

Aquestes matèries ofereixen una visió àmplia dels diferents aspectes del desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, i no s'ofereix cap contingut optatiu.

Totes les matèries s'imparteixen seguint una metodologia ensenyament-aprenentatge de caràcter semipresencial, en la qual es defineixen les següents activitats: teoria online, pràctiques amb ordinador, seminaris, tutories i treball autònom. En particular:

  1. La teoria online es desenvoluparà mitjançant la metodologia docent "classe invertida" (flippled classroom), que sorgeix en el marc de la docència semipresencial com un sistema d'aprenentatge en el qual els estudiants adquireixen els nous coneixements a través de materials i recursos interactius de manera online, per a posteriorment realitzar les activitats, problemes i debats en aula amb el suport del professor. El terme suggereix la inversió de les classes tradicionals en les quals a l'aula els estudiants rebien les lliçons i els exercicis els realitzaven a casa. L'estudiant disposarà de materials i recursos de suport disponibles en línia per a una consulta continuada en qualsevol moment, i de canals per a comunicar-se amb el professorat i amb els seus companys. Entre els materials disponibles cal destacar els vídeos educatius online, tutorials, píndoles formatives, classes gravades, sessions guiades i blogs. La universitat d'Alacant disposa de la plataforma tecnològica necessària per a l'elaboració i aprovisionament del material multimèdia esmentat (vegeu apartat 7 "Recursos materials i serveis").

  2. Les classes pràctiques s'impartiran de manera presencial en la Universitat d'Alacant. Es plantejaran per al desenvolupament de treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les activitats teòriques, o en el desenvolupament de projectes de naturalesa col·laborativa. Tenen un caràcter experimental i creatiu en el qual es potenciarà la participació de l'alumnat a través de, per exemple, el desenvolupament de casos pràctics en classe.

  3. Els seminaris que es desenvolupen en el programa serviran perquè els professors convidats provinents de diferents empreses puguen aprofundir en alguns casos pràctics relacionats amb les matèries del màster. Els seminaris s'impartiran de manera presencial en la Unversidad d'Alacant.

  4. Les tutories parell totes les assignatures del màster es podran realitzar tant de manera presencial com online. En el cas particular del Treball Fi de Màster, la tutorització té per objecte guiar, ajudar i aconsellar a l'estudiant en tot el procés d'elecció, disseny, desenvolupament i defensa pública del treball.

  5. Una part del treball que l'estudiant ha de realitzar, es proposarà mitjançant un aprenentatge autònom no presencial, com són el treball fi de màster i els treballs que s'encarreguen per a l'avaluació de determinades assignatures. Per això, totes les assignatures utilitzen tant el campus virtual de la Universitat d'Alacant (UACloud), com la plataforma d'e-learning Moodle, que a més de permetre als professors la realització d'una estructuració del coneixement que ha d'adquirir l'estudiant, permet la introducció de fites per a la sol·licitud de cadascuna dels lliuraments que han de realitzar al llarg del curs. Això ajuda a l'alumnat a gestionar i a organitzar els seus esforços fora de les aules.

L'avaluació tindrà com a objectiu fonamental quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. Tots els sistemes d'avaluació de les assignatures es realitzaran de manera presencial en la Universitat d'Alacant i així quedarà garantit el control de la identitat dels estudiants. A més, en totes les matèries, l'avaluació a realitzar tindrà en compte els següents suposats:

  • Existeixen normes predefinides i conegudes per endavant per l'alumnat.
  • És coherent amb els objectius fixats per endavant.
  • Abasta tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació a cada matèria.
  • Hi haurà diferents modalitats d'avaluació com a exàmens finals, avaluació de pràctiques realitzades de manera individual o en grup, avaluació de presentacions orals de treballs, etc.

Inici

Trets d'identitat

Es tracta d'un màster de caràcter fonamentalment pràctic el principal objectiu del qual és l'especialització en el desenvolupament d'aplicacions per a les principals plataformes de dispositius mòbils: Android i iOS. Se cerca que al llarg del màster els estudiants desenvolupen i publiquen diferents projectes complets d'aplicacions mòbils. Per a això compta amb professorat amb experiència en desenvolupament d'aplicacions tant en l'àmbit professional com en investigació. Entre els projectes d'investigació en els quals participa el professorat del màster es troba Navilens, un sistema per al guiat de persones invidents mitjançant codis BIDI, i MirBot, una aplicació de reconeixement d'objectes mitjançant tècniques de visió per computador. 
A més, el màster disposa d'una sèrie de dispositius mòbils per a ús en classe o per a préstec als estudiants, que poden ser utilitzats per a desenvolupar i provar els diferents projectes realitzats en les assignatures del màster. A més, es compta amb accés a les plataformes per a la publicació d'aplicacions en Google Play Store i App Store, permetent així als estudiants publicar les aplicacions desenvolupades. 
 
El màster s'imparteix en modalitat semipresencial, i compta amb diferents materials online (llibres d'anotacions, vídeos, sessions guiades d'exercicis, etc) per a la realització de les sessions no presencials. 

Inici

Recursos i instal·lacions

Les sessions presencials del màster s'imparteixen de manera íntegra en el laboratori L03 (Aula Mac) de l'Escola Politècnica Superior. Es tracta d'un laboratori equipat amb 24 ordinadors iMac, que ens permetran desenvolupar de manera nativa tant aplicacions iOS com Android. En aquesta aula es compta a més amb diferents dispositius mòbils (telèfons iOS i Android, tauletes, polseres intel·ligents, iBeacons i altres dispositius de l'àmbit de IoT) per al seu ús en classe i préstec als estudiants. El màster també compta amb diferents materials online elaborats pel professorat del màster, com a llibres d'anotacions (adaptats per a ser consultats tant en ordinadors com en mòbils i tauletes), sessions guiades d'exercicis, exemples de codi, vídeos i screencasts. Tots aquests materials es troben organitzats en les pàgines Moodle de les assignatures del màster. S'utilitzaran repositoris GitHub per a la gestió del codi dels exercicis i projectes, i es proporcionarà als estudiants accés a la consola de desenvolupadors de Google i d'Apple per a poder publicar els seus treballs en Google Play Store i App Store respectivament. 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional

Perfil d'especialització del títol

Aquest Màster complementa la formació tecnològica impartida en les titulacions d'Enginyeria Informàtica i Enginyeria Multimèdia i proporciona una especialització en el desenvolupament d'aplicacions orientades a plataformes mòbils.

Existeix una alta demanda en el mercat laboral de professionals especialitzats en el desenvolupament d'aplicacions dirigides a dispositius mòbils. A més, la formació impartida en aquest màster també permet la publicació d'aplicacions de forma autònoma en les diferents tendes online que ens ofereixen les diferents plataformes mòbils, com per exemple l'App Store o Google Play Market. Per tot açò, el perfil idoni per a aquest màster són aquelles persones que cerquen especialitzar-se en les principals tecnologies de desenvolupament per a mòbils tant per a accedir al mercat laboral com per a iniciar els seus propis projectes.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici