Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Desenvolupament Local i Innovació Territorial

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Els objectius generals del màster en Desenvolupament Local i Innovació Territorial són:

  1. La formació especialitzada d'experts i personal tècnic qualificat en desenvolupament local per a satisfer la demanda actual d'administracions públiques i institucions privades sense ànim de lucre (fundacions, organitzacions no governamentals, etc.).
  2. L'anàlisi dels processos de desenvolupament local cada vegada més relacionats amb els fenòmens globals de caràcter no solament econòmic sinó també social, cultural i formatiu.
  3. La difusió de l'Estratègia Europea per l'Ocupació i la Gestió del Territori i l'aplicació a l'àmbit local.
  4. L'estudi de les estratègies i instruments útils i eficaços capaços de diversificar el teixit productiu, revaloritzar els recursos endògens i generar una dinàmica de creixement sostenible del territori a escala comarcal i local en qualsevol país o regió del planeta, amb especial interès en les zones més desfavorides.
  5. La iniciació a l'activitat investigadora en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial, siga amb una perspectiva sectorial o integrada.

En definitiva, es tracta de proporcionar als estudiants, des d'una perspectiva aplicada, els instruments necessaris per a incentivar i promoure el desenvolupament endogen sostenible, mitjançant l'aprofitament i revalorització dels recursos territorials existents.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Treball Fi de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ Al DESENVOLUPAMENT LOCAL I LA INNOVACIÓ TERRITORIAL

OBL

6

LES ACTIVITATS INDUSTRIALS I COMERCIALS. IMPLICACIONS TERRITORIALS

OBL

6

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA APLICADA Al DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

OBL

6

EL TURISME I LES SEUES IMPLICACIONS TERRITORIALS

OBL

6

ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

OBL

6

DINÀMIQUES I ESTRUCTURES DE LA POBLACIÓ. ELS NOUS JACIMENTS D'OCUPACIÓ

OBL

6

LES ACTIVITATS AGROPECUÀRIES I LES SEUES IMPLICACIONS TERRITORIALS

OBL

6

MERCATS LOCALS I PROMOCIÓ D'OCUPACIÓ

OBL

6

 

 TREBALL FINAL DE GRAU

OBL

12

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El pla d'estudis del màster universitari en Desenvolupament Local i Innovació Territorial compta amb un total de 60 ECTS a impartir en un curs acadèmic, distribuïts en dos quadrimestres de 30 ECTS cadascun.

El pla d'estudis s'ha estructurat en tres mòduls que coincideixen amb les matèries obligatòries. Els dos primers mòduls s'imparteixen el primer quadrimestre, mentre que el tercer, juntament amb el treball final de master, es desenvolupa el segon quadrimestre.

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Acadèmica i d'investigació

Perfil d'especialització del títol

D'acord amb els objectius generals, hi ha dos possibles perfils d'especialització per als egressats: un d'acadèmic i un altre d'iniciació a la investigació.

  1. Perfil acadèmic, ja que als egresados se'ls faciliten els instruments i coneixements més actualitzats en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial. Aquesta especialització pot ajudar-los a millorar en la seua activitat professional en el camp del desenvolupament local i la innovació territorial quan facen tasques com a consultors, documentalistes, mediadors i assessors en relacions amb organismes nacionals i supranacionals, experts en avaluació de projectes, programes i plans de desenvolupament regional, o bé com a tècnics de l'administració pública en institucions de planificació o desenvolupament territorial, tècnics o responsables d'organismes públics o privats de desenvolupament local i innovació territorial, o com a docents en cursos de formació ocupacional.
  2. Perfil d'iniciació a la investigació, ja que el màster es concep com el període de formació del Programa de Doctorat de Desenvolupament Local i Innovació Territorial de la Universitat d'Alacant.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici