Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El Màster Oficial en Direcció i Planificació del Turisme és un programa formatiu adaptat al nou model d'educació superior a Europa, fruit del denominat procés de Bolonya que va finalitzar en 2010 amb la configuració de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Entre els objectius d'aquest nou marc educatiu superior figura el suport a la mobilitat de l'alumnat, a través de la transparència i la coherència curricular en els plans d'estudi, i l'aprenentatge centrat en l'i l'estudiant, mitjançant l'aplicació del crèdit europeu (European Credit Transfer System, ECTS), que implica l'adequació de la metodologia docent a l'aprenentatge presencial i no presencial i computa el temps i l'esforç realitzat per l'alumnat en el procés d'aprenentatge. 

Aquest Màster constitueix la primera titulació superior de segon cicle, amb caràcter oficial, en matèria turística. El programa té com a finalitat la formació de professionals i investigadors/as d'alt nivell per a la direcció i planificació d'empreses, activitats i institucions turístiques. Per a això, s'estableixen els següents objectius formatius:

  • Preparar professionals per a la presa de decisions en llocs d'alta responsabilitat en empreses, activitats i institucions de turisme.
  • Capacitar als i les professionals per a donar resposta a les exigències de sostenibilitat, diversitat i qualitat dels mercats turístics
  • Formar en l'aplicació de mètodes, instruments i pràctiques per al desenvolupament i la gestió eficient de les activitats turístiques.
  • Facilitar la incorporació de solucions tecnològiques en la gestió d'establiments, activitats i destinacions.
  • Desenvolupar perfils d'especialització que tinguen en compte la innovació en la gestió turística.

La Universitat d'Alacant participa en la Xarxa Interuniversitària de Postgraus en Turisme (Xarxa Intur) creada per a la coordinació dels plans d'estudi de Màsters Oficials amb l'objectiu de facilitar la mobilitat dels i les estudiants i permetre la seua especialització en alguna de les Universitats que integren la xarxa. Així mateix, la Universitat d'Alacant ha signat convenis amb universitats estrangeres amb idèntic objectiu.

El Màster en Direcció i Planificació del Turisme està dirigit a Diplomats/es i Graduats/es en Turisme i titulats/es universitaris/es en disciplines econòmiques, socials i jurídiques que desitgen adquirir una formació especialitzada en llocs de direcció i gestió d'empreses i organitzacions turístiques.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

27

Optatives (OP) 

21

Pràctiques externes

6

Treball de Fi de Màster (TFM)

 6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

Planificación temporal de las materias del título

Alumnos tiempo completo

Materias (tipo) CT1 CT2
Módulo de formación básica en dirección y planificación del turismo 27  
Módulo optativo de dirección del turismo/Módulo optativo de planificación del turismo   18
Módulo de optatividad general 3  
Prácticas externas   6
Trabajo fin de máster   6

 

Alumnos tiempo parcial

Materias (tipo)
CT1 CT2 CT3 CT4
Módulo de formación básica en dirección y planificación del turismo 15   12  
Módulo optativo de dirección del turismo   15   3
Módulo optativo de planificación del turismo
Módulo de optatividad general     3  
Prácticas externas       6
Trabajo fin de máster       6

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El Màster en Direcció i Planificació del Turisme té una orientació acadèmica, amb aquesta estructura de pla d'estudis:

TIPUS DE MATÈRIES MÒDULS  ECTS
Matèries obligatòries Formació bàsica en
direcció i planificació
del turisme.
27 ECTS

Matèries optatives.
L'alumnat ha d'elegir el mòdul

complet de Direcció del Turisme

o el de Planificació del Turisme.

Direcció del Turisme 18 ECTS
  Planificació del Turisme  

Matèries optatives.
L'alumant ha d'elegir una
assignatura de les tres del

mòdul d'optativitat general.

Optativitat general 3 ECTS
Treball de fi de màster Treball de fi de màster 6 ECTS
Pràctiques externes Pràctiques externes 6 ECTS

Per a obtenir el títol, cal cursar i superar 60 crèdits, 27 dels quals són obligatoris per a tot l'alumnat. Igualment, els i les alumnes poden triar entre dos mòduls (el de Direcció o el de Planificació) i cursar-ne els 18 crèdits.

A més, cal cursar 3 crèdits optatius addicionals dels 9 que s'ofereixen a tots l'alumnat, independentment del mòdul cursat. Així, es completen els 27 crèdits obligatoris i 21 d'optatius (18 del mòdul escollit més 3 dels 9 optatius addicionals). Finalment, cal cursar els 6 crèdits del treball de fi de màster i 6 de pràctiques externes.

Inici

Trets d'identitat

El màster en Direcció i Planificació del Turisme és eminentment pràctic, complementant-se les classes teòriques amb unes altres on la participació dels i les estudiants és fonamental per a la seua formació. L'ús de treballs individuals i en grup donen suport a les explicacions de les classes teòriques i permeten aprofundir en la seua comprensió. Mereix també indicar-se que moltes de les classes pràctiques es fan amb l'ús d'equips informàtics en aules específiques que compten amb aquestes instal·lacions.

L'ús de l'aplicació UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet als i les estudiants punt tenir accés, immediat i des de qualsevol punt, a tota la informació (guia docent) i tots els materials relacionats amb la mateixa (presentacions, material complementari, etc.).

El màster presenta dos itineraris formatius: Planificació del turisme i Direcció del Turisme, permetent a l'alumnat especialitzar-se en algun d'ells.

El contacte amb el teixit empresarial i la gestió pública del turisme està garantit i les pràctiques externes constitueixen un dels punts forts d'aquesta titulació. En el Màster en Direcció i Planificació del Turisme, les pràctiques curriculars són obligatòries i posen en contacte a les i els futurs diplomats amb empreses i institucions públiques, la qual cosa es converteix en un factor fonamental per a completar la seua formació acadèmica i facilitar la seua posterior inserció laboral. A més, es compta amb la col·laboració d'un elevat nombre d'empreses i organismes públics, que assegura una important oferta de pràctiques a la disposició de l'alumnat i, també, diversa perquè dins d'ella estan representats tots els àmbits de l'activitat turística, podent l'alumnat triar aquella que més li interesse. Amb la finalitat de garantir la qualitat i el bon funcionament de les pràctiques, el Vicedeganat de Pràctiques Externes compta amb una xarxa de tutors acadèmics que supervisen el desenvolupament d'aquestes, vetlen pel seu correcte progrés i avalen el contacte fluid entre les nombroses empreses i institucions col·laboradores i la Facultat.

La realització del màster dóna la possibilitat d'accés a l'alumnat al programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme, en el qual participen les Universitats d'Alacant, Màlaga, Rei Joan Carles i Sevilla.

El Màster en Direcció i Planificació del Turisme compta amb el suport i coordinació en el si de la Xarxa Interuniversitària de Postgraus en Turisme (REDINTUR), formada per 30 Universitats amb estudis de postgraus en Turisme, la qual ha sigut qualificada en el Pla Nacional de Turisme 2012-2015 del Ministeri d'Energia, Indústria i Turisme, dins de l'apartat de Talent i Emprenedoria, com una fortalesa, destacant el seu funcionament i programes formatius en Turisme. 

El màster es nodreix de la majoria de professorat que forma part de l'Institut Universitari d'Investigacions Turístiques, que desenvolupen importants línies d'investigació donant lloc a publicacions nacionals i internacionals de primer nivell, així com a la participació en projectes d'investigació tant en convocatòries públiques com amb empreses i organismes. Tota la informació relativa a aquest àmbit pot consultar-se https://iuit.ua.es/es/investigacion/lineas/lineas-de-investigacion.html.

El Rànquing Acadèmic de les Universitats del Món (ARWU-FIELD) 2018, conegut com a Rànquing de Shanghái, mostra anualment el llistat de les millors universitats del món creuant dades de 4.000 centres d'educació superior. En aquest rànquing els estudis de turisme de la Universitat d'Alacant apareixen de forma destacada, situant-se en la posició 31 del món.

Inici

Recursos i instal·lacions

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials compta amb instal·lacions en diversos edificis del campus, sent els més representatius l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l'edifici Germà Bernàcer i l'edifici de Ciències Socials. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

En l'edifici de la Facultat de CC. Econòmiques i Empresarials es disposa de departaments que imparteixen docència en la titulació, despatxos de professors, seminaris docents i d'investigació, la sala Vicens Vives, la sala Ernest Lluch, dues aules d'informàtica, dues sales de juntes i una sala d'actes.

En l'edifici Germà Bernàcer es troba la Secretaria Administrativa del Centre, un arxiu, el despatx de Relacions internacionals, el despatx de Pràctiques en empreses, el despatx del Degà, el despatx del Secretari de la Facultat i una sala de Juntes.

La docència del Màster en Direcció i Planificació del Turisme s'imparteix fonamentalment en l'Aulari II. En el desenvolupament de les classes pràctiques s'utilitzen les instal·lacions generals amb les quals la Universitat compta per a l'ús d'equips informàtics. Les mateixes estan dotades amb aplicacions.

Seminaris

En les dependències de la Facultat es disposa d'un total de sis seminaris (quatre en l'edifici de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i dues en el de Ciències Socials), la sala Vicens Vives i la sala Ernest Lluch, tots ells habilitats per a docència, investigació, defenses de TFG i TFM, reunions, etc.

Biblioteca

La Biblioteca d'Econòmiques compta amb una superfície de 1.500 m², 300 llocs de lectura, 8 llocs informatitzats, 86.702 monografies i 97 subscripcions a revistes en paper.

A la Biblioteca d'Econòmiques, com a part de la Biblioteca Universitària, es pot accedir a un total de 189.521 llibres electrònics, a 66.328 títols de revesteixes electròniques subscrites i a 163 bases de dades.

Compta a més amb 2.977 metres lineals de prestatgeries de lliure accés; 364 metres lineals de prestatgeries depòsit de lliure accés; set ordenadore4s portàtils per a préstec en sala; i una fotocopiadora.

L'alumnat disposa, tant a la Biblioteca de la Facultat d'Econòmiques com en la resta de les biblioteques de la UA, de manuals de bibliografia recomanada pel professorat per a les diferents assignatures.

La Biblioteca Universitària ofereix a més els cursos CID Competencias d'Informació Digital.

Aquests cursos en línia s'estructuren en 3 nivells: bàsic, mitjà i avançat al llarg de tot el grau. I serveixen per a adquirir coneixements, com ara ús adequat de les TIC, recursos electrònics de la Biblioteca, cerca i avaluació d'informació, com citar, i com presentar un treball. Sent la seua fi última l'adequada elaboració del Treball Fi de Grau.

La biblioteca alberga el despatx arxive de Germà Bernàcer.

 aló de Graus

La Facultat disposa d'un Saló de Graus amb capacitat per a 100 persones, dotada amb un equip multimèdia.

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

El títol habilita per a l'exercici de les següents professions:

Planificador i gestor de destinacions: gerent de destinacions (Administracions, patronats, societats mixtes...), gerent de plans de destinacions, director de programes de destinacions, tècnic de planificació turística.

Director de Producte Turístic: gestor de productes específics, tècnic de desenvolupament del producte turístic.

Director corporatiu d'organitzacions: gerent d'entitats no lucratives de turisme, director de grup empresarial turístic (cadena hotelera, intermediació, corporacions d'oci...), director d'empresa turística, director de divisió turística d'un grup empresarial.

Director operatiu d'empresa turística: director d'informació, promoció i comercialització turística, director de producte dins d'una organització (serveis spa...) i director d'àrees de gestió.

Director d'I+D+I: consultor, assessor o analista. Professor i ajudant d'investigació.

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici