Seguiment de la qualitat

El Títol: documentació per a la verificació i implantació

Cada titulació, abans de la seua verificació i cada vegada que es reacredita, ha de complir una sèrie de criteris que són avaluats perquè siga aprovada la seua docència. Els informes o resolucions que han aprovat la implantació d'aquest màster són:

Seguiment: informes interns

El seguiment dels títols es considera un procés continu i periòdic que abasta des de la implantació del títol fins al moment en què aquest títol se sotmeta a l'avaluació per a la renovació de l'acreditació.

La Universitat d'Alacant analitza el seguiment a través dels informes de les titulacions.

Consulta els informes interns d'aquesta titulació ací:

La Universitat estableix procedimientos per a valorar el progrés i els resultats d'aprenentatge dels estudiants en termes de les competències descrites en l'apartadoc competències del títol. Entre ells es poden considerar resultats de proves externes, , treballs fi de màster, etc.

Inici

Seguiment: informes externs

 

Les agències avaluadores externes garanteixen la qualitat en la prestació del servei de l'Educació Superior, resultat d'aquest seguiment emeten periòdicament informes sobre cada titulació.

Consulta els informes externs d'aquesta titulació ací:

Inici

Indicadors de qualitat

Estimació de valors quantitatius per als indicadors que es relacionen a continuació i la justificació d'aquestes estimacions. No s'estableix cap valor de referència en aplicar-se aquests indicadors a institucions i ensenyaments de diverses característiques. En la fase d'acreditació es revisaran aquestes estimacions, ateses les justificacions aportades per la Universitat i a les accions derivades del seu seguiment.

  • Taxa de graduació: percentatge d'estudiants que finalitzen l'ensenyament en el temps previst en el pla d'estudis o en un any acadèmic més en relació a la seua cohort d'entrada.
  • Taxa d'abandó: relació percentual entre el nombre total d'estudiants d'una cohort de nou ingresse que degueren obtenir el títol l'any acadèmic anterior i que no s'han matriculat ni en aqueix any acadèmic ni en l'anterior.
  • Taxa d'eficiència: relació percentual entre el nombre total de crèdits del pla d'estudis als quals degueren haver-se matriculat al llarg dels seus estudis el conjunt de graduats d'un determinat any acadèmic i el nombre total de crèdits en els quals realment han hagut de matricular-se.
  • Taxa de rendiment del títol: relació entre crèdits ordinaris superats i matriculats.
  • Taxa de relació entre l'oferta i la demanda: relació percentual entre el nombre d'estudiants que sol·liciten cursar els estudis en 1a i 2a opció i les places oferides.
  • Taxa de matriculació: relació percentual entre els estudiants matriculats i les places oferides.
  • Taxa de PDI amb el títol de doctor.
  • Taxa de PDI a temps complet.
  • Estimació de la duració mitjana dels estudis: El valor estimat per a la duració mitjana dels estudis (relació entre la duració teòrica d'un títol T i la taxa d'eficencia dels graduats)

Pots consultar les dades en els informes interns o a través de la UA en xifres, publicació que arreplega les taxes i estadístiques de totes les titulacions de la Universitat d'Alacant.

Inici

Suggeriments, queixes i felicitacions

 

Inici