Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

L'objectiu central del títol és formar investigadors altament especialitzats en l'anàlisi i estudi de l'economia, capaços de culminar amb èxit la tasca d'elaborar una tesi doctoral en el camp de l'Economia Aplicada.

Per a aconseguir-ho, l'egressat del Màster haurà d'aprendre a plantejar amb rigor acadèmic l'anàlisi dels problemes econòmics que pretén estudiar, i haurà de conèixer les metodologies que ha d'utilitzar per a abordar aquesta anàlisi, de manera que siga capaç d'aplicar el marc conceptual que vaja adquirint a les situacions particulars que constituïsquen el seu objecte d'estudi. També haurà de ser capaç d'identificar els problemes econòmics en qualsevol situació concreta, de discutir alternatives que en faciliten la resolució, de seleccionar les més adequades per a aconseguir els objectius, i d'avaluar els resultats als quals condueixen.

L'estudiant cursarà com a obligatòries assignatures més generals amb la finalitat d'obtenir una bona base metodològica i coneixement de matèries bàsiques d'economia aplicada, incloent-hi aspectes nacionals i internacionals. Les assignatures optatives ofereixen a l'investigador la possibilitat d'aprofundir en uns quants dels sectors econòmics més destacats de la realitat espanyola, sector turístic, compra de l'habitatge i la construcció, recursos naturals, mercat laboral, factors de competitivitat i fiscalitat.

El pla formatiu ha de dotar al posseïdor del títol de màster d'una capacitació adequada per al desenvolupament d'investigacions acadèmiques altament especialitzades, que sempre es desenvoluparan: a) des del respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, b) des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tots, c) d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

35

Optatives (OP)

15

Treball Final de Màster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

TÈCNIQUES D'ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA I

OB

5

TÈCNIQUES D'ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA II

OB

5

RELACIONS ECONÒMIQUES INTERNACIONALS

OB

5

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

10

L'alumne haurà de cursar 3 assignatures optatives d'entre les següents:

ENTORN GLOBAL DE L'ECONOMIA, CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES

OB

5

FEDERALISME FISCAL

OP

5

ECONOMIA DEL MERCAT DE TREBALL

OP

5

COMPETITIVITAT I INTERNACIONALITZACIÓ

OB

5

ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS

OP

5

ECONOMIA DE L'HABITATGE I DEL SECTOR IMMOBILIARI

OP

5

SISTEMA FINANCER

OB

5

FACTORS DE COMPETITIVITAT EN EL LLARG TERMINI

OP

5

ECONOMIA DE LA SALUT

OP

5

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I BENESTAR

OP

5

ECONOMIA DEL TURISME

OP

5

 

 

Planificació general del pla d'estudis

El pla d'estudis que es proposa per al màster en Economia Aplicada està estructurat en matèries, que agrupen assignatures des d'un punt de vista disciplinari, la qual cosa afavoreix la coordinació en els continguts i les competències que l'alumne adquireix al llarg de la seua formació.

En concret, la proposta consta de 4 matèries, 2 obligatòries completes (Tècniques per a l'Anàlisi Econòmica i la Investigació, amb 10 crèdits i el Treball de Final de Màster, amb 10 crèdits més) , una altra matèria amb 5 assignatures obligatòries, i una optativa (Globalització de l'Economia i Internacionalització de l'Empresa), i una última matèria optativa (Sectors Productius), que consta de 5 assignatures de 5 crèdits, d'entre les quals, juntament amb l'optativa de la matèria Globalització de l'Economia i Internacionalització de l'Empresa, els alumnes hauran de triar-ne 3.

Aquestes quatre matèries s'han definit amb l'ànim d'oferir a l'alumne blocs temàtics coherents, necessari per a adquirir la capacitació adequada en l'àmbit de la investigació en Economia Aplicada.

A continuació, es fa una breu descripció de les diferents matèries.

  • La matèria Tècniques per a l'Anàlisi Econòmica i la Investigació compta amb dues assignatures: Tècniques d'Anàlisi Econòmica Aplicada I (5 crèdits) i Tècniques d'Anàlisi Econòmica Aplicada II (5 crèdits). Aquesta matèria pretén proporcionar als alumnes una formació especialitzada en la utilització dels instruments fonamentals per a l'anàlisi econòmica, així com una elevada qualificació per a l'ús d'aquells que resulten més pertinents per a l'elaboració de treballs acadèmics en les diferents matèries incloses en el programa. Amb aquestes assignatures, s'utilitzen metodologies economètriques apropiades per a l'anàlisi de dades econòmiques en els seus diferents formats, amb la finalitat d'ensenyar a l'alumne la seua aplicació pràctica en l'estimació de models per a la investigació. S'oferirà als alumnes suport per a l'elaboració del treball de finalde màster, i se'ls proporcionarà formació suficient per a ajudar-los en la definició del seu futur projecte de tesi doctoral. 
  • La matèria Globalització de l'Economia i Internacionalització de l'Empresa consta de cinc assignatures obligatòries: Relacions Econòmiques Internacionals, Desenvolupament Econòmic i Benestar, Competitivitat i internacionalització, Entorn Global de l'Economia, Coneixement i Noves Tecnologies i Sistema Financer, i una optativa Federalisme Fiscal, totes de 5 crèdits. A través de les obligatòries es pretén que els alumnes coneguen amb detall la situació de l'economia mundial i l'evolució de l'entorn, cada vegada més globalitzat, en el qual es mouen les empreses, així com les causes del desenvolupament econòmic i els factors determinants del subdesenvolupament. L'assignatura optativa ofereix a l'estudiant l'opció d'aprofundir en el sistema fiscal regional, nacional i internacional, tant de les administracions públiques com del sistema empresarial.
  • La matèria Sectors Productius consta de 6 assignatures optatives: Economia del Turisme, Economia de l'Habitatge i del Sector Immobiliari, Economia dels Recursos Naturals, Economia del Mercat de Treball,  Factors de Competitivitat en el Llarg Termini i Economia de la Salut, totes de 5 crèdits, a través de les quals s'oferirà als alumnes la possibilitat de conèixer les principals línies d'investigació que se segueixen en el camp de l'Economia Aplicada, en relació amb tots aquests sectors.
  • Finalment, el treball de finalització de màster permetrà completar l'adquisició de les competències previstes, de manera que l'alumne estiga adequadament format per a iniciar futures tasques d'investigació en l'àmbit de l'Economia Aplicada, i siga capaç de culminar amb èxit el treball consistent en l'elaboració de la seua tesi doctoral.

L'alumne haurà de cursar totes les matèries obligatòries (Relacions Econòmiques Internacionals, Desenvolupament Econòmic i Benestar, Competitivitat i Internacionalització, Entorn Global de l'Economia, Coneixement i Noves Tecnologies, Sistema Financer, Tècniques d'Anàlisi Econòmica Aplicada I i Tècniques d'Anàlisi Econòmica Aplicada II), en total 35 crèdits en els dos quadrimestres, i de les 6 assignatures optatives (Economia del Turisme, Economia de l'Habitatge i del Sector Immobiliari, Economia dels Recursos Naturals, Economia del Mercat de Treball, Factors de Competitivitat en el Llarg Termini i Federalisme Fiscal), l'alumne haurà de triar-ne 3, per a sumar 15 crèdits. Finalment, l'estudiant elaborarà el seu Treball de Finali de Màster, que compta amb 10 crèdits més.

inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

D'investigació.

Perfil d'especialització del títol

El títol de màster formarà investigadors en el coneixement de l'anàlisi econòmica moderna, capaços d'aplicar les seues capacitats a la investigació de problemes econòmics complexos. Per a això, l'egressat haurà de tenir una formació sòlida, adequada a les exigències que comporta el treball acadèmic rigorós. De la mateixa manera, haurà de distingir-se per una formació humanista que li permeta abordar qüestions com ara l'assignació dels recursos escassos, problemes d'eficiència i productivitat, solidaritat social i justícia distributiva, entre moltes altres.

Els perfils generals associats a aquest títol són els següents:

  1. Docència i investigació
  2. Serveis d'estudis i planificació
  3. Organismes internacionals
  4. Consultoria econòmica

Per tant, les eixides inclouen tant els sectors privat i públic (serveis d'estudis d'empreses o bancs, consultores, administració en els seus diferents nivells territorials) com els organismes internacionals (OCDE, FMI, Banc Mundial o Institucions de la Unió Europea).

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici