Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

 

Taula de reconeixement de crèdits entre el master Universitari en Economia Aplicada i el programa de doctorat Problemes Actuals i Històrics de l'Economia.

 

Assignatures master
Universitari
en Economia Aplicada
 

 

Nombre de crèdits

Assignatures programa de
doctorat
Problemes actuals i Històrics
de l'Economia

 

Nombre de crèdits

Desenvolupament Econòmic i Benestar

5

- Desenvolupament Econòmic i
Cooperació (55252)
- Benestar Segles XIX i XX
(61602)

3

 

3

Economia del Mercat de
Treball

5

-Treball i Territori: els Mercats de Treball Espanyols (62621)
-Anàlisis Demogràfiques: Metodologia i Demografia Econòmica (63584)

3

 

 

3

Factors de competitivitat en
el llarg termini
5 - Estratègies i Polítiques de
Desenvolupament Local (61220)
- Regulació Econòmica dels
Sectors Liberalitzats (63490)

3

 

3

Federalisme Fiscal 5 - Fiscalitat territorial (62551)
- Hisendes Públiques Espanyoles
i Desenvolupament (62624)

3

 

3

Entorn Global de l'Economia,
Coneixement i Noves
Tecnologies
5 - Noves Tecnologies i
Innovació (62533)
- Economia Internacional (55255)

3

 

3

 

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Durant el curs acadèmic 2009-2010, ja no s'haurà oferit el primer curs (Període de Docència) de l'antic programa de doctorat del Departament (Problemes Actuals i Històrics de l'Economia), i en 2010-2011, coincidint amb la posada en marxa del màster, tampoc s'oferirà el segon curs (Període d'Investigació), de manera que l'extinció de l'antic programa de doctorat del Departament és prèvia a la implantació del màster.

 

Inici