Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Economia Quantitativa

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

Aquests estudis van destinats principalment a estudiants titulats en Economia, encara que també podran ingressar titulats en Matemàtiques, Física, Enginyeria i Administració i Direcci'o d'Empreses, entre altres disciplines. 

Els estudiants que no tinguen com a primer idioma l'anglès han de proporcionar proves recents que el seu domini de l'anglès escrit i parlat és l'adequat perquè el seu progrés acadèmic no es veja obstaculitzat per les seues dificultats linguísticas.

D'acord amb els paràmetres europeus establits a aquest efecte, aquest coneixement de l'Inglés ha de ser equivalent a:

 1. International English Language Testing System (IELTS): qualificació global de 6,5 amb un mínim de 6.0 en cadascun dels apartats.
 2. Test Of English as a Foreign Language (TOEFL): puntuació de 580, més en l'Examen d'Inglés Escrit (TWE).

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari: 

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

La selecció d'estudiants es basarà en els criteris següents:

 • Les qualificacions obtingudes en els estudis previs, sobretot en les matèries relacionades amb el màster (60%).
 • Cartes de referència (30%).
 •  Altres mèrits, com ara cursos de formació o treballs de recerca relacionats amb algunes de les matèries del màster (10%).

Els estudiants han de pre-registrar-se en línea i adjuntar els següents documents:.

 • Declaració de propòsits (o recerca).
 • Expedients acadèmics oficials de cada universitat en la qual van realitzar estudis superiors. Si els expedients acadèmics originals no estan redactats en anglès o castellà, hauran de ser acompanyats d'una traducció.
 • Diplomes acadèmics oficials de cada universitat en la qual van realitzar estudis superiors. Si els expedients acadèmics originals no estan redactats en anglès o castellà, hauran de ser acompanyats d'una traducció.
 • Curriculum Vitae.
 • Dues cartes de recomanació.
 • Còpia del passaport.

Les cartes de recomanació han de ser enviades directament pels avaluadors signataris a qed@ua.es

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 25
2013-14 25
2014-15 25
2015-16 25
2016-17 25
2017-18 25
2018-19 25
2019-20 25
2020-21 25

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial" (RD 1393/2007. Art. 6). És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació.

Dins de cada Memòria dels màsters s'indiquen els criteris específics. Seran objecte de reconeixement en funció de la similitud en càrrega lectiva, competències i continguts, respectant-se les següents regles:

 • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En cap cas, podrà ser objecte de reconeixement el Treball Fi de Màster.

Els criteris que les universitats han de seguir per a reconèixer crèdits estan arreplegats en la següent normativa de referència .

+info:

Inici