Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Economia Quantitativa

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

L'objectiu fonamental d'aquest màster és proporcionar als estudiants una formació avançada en Economia que els permeta realitzar treballs de recerca en aquest camp. En concret es pretén situar els alumnes en la frontera de la investigació en diverses àrees de l'Economia, de manera que, una vegada finalitzat el màster, els estudiants estiguen en condicions d'elaborar amb èxit la seua tesi doctoral.

Els estudiants que finalitzen el màster en Economia Quantitativa han de conèixer en profunditat els conceptes avançats i les metodologies més recents per a abordar l'anàlisi de problemes econòmics complexos, la qual cosa permet l'aplicació del marc conceptual a situacions particulars dels agents econòmics: individus, empreses i institucions. Aquest coneixement no pot prescindir del domini de les eines quantitatives, tant de matemàtiques, com d'estadística o econometria. Això justifica l'especial enfocament en l'ensenyament de Mètodes Quantitatius.

El pla formatiu ha de dotar l'estudiant que finalitze el màster en Economia Quantitativa graduat en Economia d'una capacitació adequada per al desenvolupament de la seua activitat acadèmica o professional. En la formulació de les competències genèriques i específiques del màster s'ha treballat amb les recomanacions del Tuning Project (Tuning Educational Structures in Europe. La contribució de les universitats al procés de Bolonya, 2006). També ha estat objecte d'especial atenció elSubject Benchmark Statements. Economics de l'Agència de Qualitat Universitària Britànica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education).

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

65

Optatives (OP) 

45

Treballe Fi de Màster (TFM)

 10

TOTAL CRÈDITS

120

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

PRIMER ANY

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MATEMÀTIQUES

OB

6

MACROECONOMIA II

OB

6

MACROECONOMIA I

OB

6

MACROECONOMIA I

OB

6

ECONOMETRIA I

OB

6

ECONOMETRIA II

OB

6

ESTADÍSTICA

OB

6

MICROECONOMIA II

OB

6

MICROECONOMIA III

OB

6

MICROECONOMIA I

OB

6

           

 

SEGON ANY

TRIMESTRE 4

TRIMESTRE 5 i 6

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA

OB

5

TREBALL FI DE MÀSTER

OB

10

ASSIGNATURES OPTATIVES(1)

 

(1) Optativitat. Cada any s'oferiran com a màxim 18 assignatures optatives de la següent llista d'assignatures agrupades en matèries. Totes les assignatures optatives corresponen a 5 crèdits ECTS. L'oferta concreta d'assignatures de cada any dependrà de les preferències dels estudiants i de la disponibilitat dels professors externs i interns amb els quals compte aquest any el Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. Els estudiants hauran de triar 9 d'aquestes assignatures. S'aconsella que els estudiants cursen tres assignatures cada trimestre.

ASSIGNATURES OPTATIVES AGRUPADES PER MATÈRIES

MATÈRIA

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

TEORIA ECONÒMICA AVANÇADA

TEORIA DE JOCS

OP

5

TEORIA DE CONTRACTES

OP

5

SUBHASTES I DISSENY DE MERCATS

OP

5

TEMES AVANÇATS EN TEORIA ECONÒMICA

OP

5

ECONOMIA DEL COMPORTAMENT, EXPERIMENTAL I XARXES

ECONOMIA DEL COMPORTAMENT

OP

5

ECONOMIA EXPERIMENTAL

OP

5

XARXES SOCIALS

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ECONOMIA DEL COMPORTAMENT, EXPERIMENTAL I XARXES

OP

5

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I

OP

5

ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL II

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL

OP

5

ECONOMIA PÚBLICA I ECONOMIA POLÍTICA

ECONOMIA PÚBLICA I

OP

5

ECONOMIA PÚBLICA II

OP

5

ECONOMIA POLÍTICA

OP

5

ECONOMIA LABORAL

ECONOMIA LABORAL I

OP

5

ECONOMIA LABORAL II

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ECONOMIA LABORAL

OP

5

ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT

MICROECONOMIA I ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT

OP

5

MACROECONOMIA I ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT

OP

5

ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA

ECONOMIA INTERNACIONAL I

OP

5

ECONOMIA INTERNACIONAL II

OP

5

ECONOMIA REGIONAL I URBANA

OP

5

MACROECONOMIA AVANÇADA

MACROECONOMIA AVANÇADA I

OP

5

MACROECONOMIA AVANÇADA II

OP

5

MACROECONOMIA I MERCATS FINANCERS

OP

5

MACROECONOMIA I POLÍTICA MONETÀRIA

OP

5

TEMES AVANÇATS EN MACROECONOMIA

OP

5

ECONOMETRIA

SÈRIES TEMPORALS

OP

5

MACROECONOMETRIA

OP

5

MICROECONOMETRIA

OP

5

ECONOMETRIA AVANÇADA

OP

5

TEMES AVANÇATS EN ECONOMETRIA

OP

5

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El màster universitari en Economia Quantitativa consta de 120 crèdits ECTS que està previst que es cursen en dos anys acadèmics. En el primer any, els estudiants cursen 10 assignatures obligatòries de 6 crèdits ECTS cadascuna. En el segon any els alumnes cursen una assignatura obligatòria d'Introducció a la Investigació en Economia de 5 crèdits ECTS i han de triar 9 assignatures optatives de 5 crèdits ECTS cadascuna. A més han de desenvolupar el Treball de Final de Màster de 10 crèdits ECTS.

Els estudis del màster universitari en Economia Quantitativa s'organitzaran en trimestres. Els trimestres tindran una durada de 12 setmanes excepte el primer trimestre de primer any que tindrà una durada de 15 setmanes. Durant les primeres 10 setmanes de cada trimestre (13 setmanes en el cas del primer trimestre de primer any) els estudiants assistiran a les classes teòriques i pràctiques de cadascuna de les assignatures i en les dues últimes setmanes es faran els exàmens finals. El primer any, els estudiants cursaran quatre matèries obligatòries: Matemàtiques, Microeconomia, Macroeconomia i Econometria. Les Matemàtiques són una eina en Economia i es proposa que aquesta matèria estiga formada per una assignatura de 6 crèdits ECTS que s'impartirà en el primer trimestre. Les altres tres matèries de primer any constaran de tres assignatures de 6 crèdits ECTS cadascuna. Cada trimestre els estudiants cursaran una assignatura de cadascuna d'aquestes tres matèries. En el primer trimestre del segon any els estudiants cursaran l'assignatura obligatòria d'Introducció a la Investigació en Economia de 5 crèdits ECTS. En aquest segon any, els alumnes triaran 9 assignatures optatives entre la llista de 18 assignatures que s'oferiran com a màxim cada any. Les assignatures triades hauran de correspondre almenys a tres matèries diferents. Cada any podrà variar l'oferta concreta d'assignatures i la seua assignació a trimestres depenent de les preferències dels estudiants i de la disponibilitat dels professors externs i interns amb els quals compter aquest any el Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica. Finalment, durant els dos últims trimestres del segon any els estudiants faran el Treball de Final de Màster sota la supervisió d'algun professor del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica o d'algun dels professors externs que col·laboren aquest any en el programa de màster.

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Acadèmica i d'investigació

Perfil d'especialització del títol

  • Investigació en Economia
  • Serveis d'estudis de Bancs i Organismes Internacionals
  • Consultoria econòmica

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici