Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 • Facilitar l'accés a un programa de doctorat com l'ECyT amb les suficients garanties de formació bàsica i aplicada en el camp de l'electroquímica que permeta continuar nodrint, en el futur, els grups d'investigació amb doctors que desenvolupen la seua activitat en el camp de l'Electroquímica.
 • Contribuir a formar especialistes en Electroquímica, matèria que en l'actual disseny de Grau ha quedat molt minorada i que constitueix un dels pilars fonamentals en el desenvolupament dels nous reptes tecnològics.
 • Promoure la mobilitat i la interacció entre els estudiants del Màster en el camp de l'electroquímica i el contacte amb altres Universitats, centres d'investigació i empreses actius en l'àrea.

Inici

Estructura dels Estudis

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

35

  Optatives (OP)

10

  Treball de Fi de Màster (TFM)

 15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONAMENTS DE L'ELECTROQUÍMICA I

OB

6

EXPERIMENTACIÓ AVANÇADA DE L'ELECTROQUÍMICA

OB

5

FONAMENTS DE L'ELECTROQUÍMICA II

OB

4

*ASSIGNATURES OPTATIVES

 

OP

 

10

APLICACIONS TECNOLÒGIQUES DE L'ELECTROQUÍMICA I

OB

6

APLICACIONS TECNOLÒGIQUES DE L'ELECTROQUÍMICA II

OB

4

EXPERIMENTACIÓ BÀSICA DE L'ELECTROQUÍMICA

OB

10

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TFM

15

 

*ASSIGNATURES OPTATIVES

ECTS

Universitat

Introducció a la recerca

10

UAB

Experimentació en espectroelectroquímica

5

UBu

Voltametría cíclica aplicada

3

UMu

Electroquímica Aplicada

4

US

Electropolimerización

3

UPCT

Propietats biomiméticas en l'electroquímica de materials blans

3

UPCT

Dispositius electroquímics i biomiméticos

4

UPCT

Sensors i biosensores

3

UMu

Mètodes teòrics i experimentals en Química Física

4

UCo

Acumulació d'Energia i Piles de Combustible

6

UAM

Electroquímica de Superfícies

3

UA

Electrocatálisis; materials electrocatalíticos i aplicació en processos electroquímics

3

UA

Electroquímica de materials semiconductors

3

UA

Vector energètic hidrogen II: usos

3

UA

Construcció de sensors i biosensores serigrafiados

5

UBu

Conversió fotovoltaica i Fotoelectroquímica

5

UAM

Preparació de materials

6

UB

Tècniques de caracterització

6

UB

Catalitzadors per a l'energia i el medi ambient

5

US

Química teòrica i computacional

3

UMu

Macromolècules: estructura i propietats

3

UMu

Síntesi i aplicacions de nanomaterials inorgànics

4

UCo

Tècniques en Química Fina i Nanoquímica

4

UCo

Pràctiques en empresa

6

UVEG

Competències transversals

4

UVEG

Cinètica química de processos de transferència de càrrega

4

US

Hidrogen, producció, acumulació i ús

6

UAM

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis es troba estructurat en tres mòduls:

 • Fonamental
 • Especialització
 • Treball de Fi de Màster

1. MÒDUL FONAMENTAL: Integrat per tres matèries obligatòries (teòric- pràctiques) :

 1. Fonaments de l'Electroquímica (10 ECTS)
 2. Aplicacions tecnològiques de l'Electroquímica (10 ECTS)
 3. Experimentació bàsica de l'Electroquímica (10 ECTS)

La matèria de "Fonaments de l'Electroquímica" consta de dues assignatures de caràcter fonamental relacionades amb el camp de l'Electroquímica i que permeten  fixar  i  anivellar  als    diferents  alumnes,  independentment  de la  seua procedència (òbviament que accedisquen des de l'àrea de les ciències experimentals). És necessari, posar l'accent que en els actuals graus la presència de la "Electroquímica" és pràcticament inexistent, d'ací la necessitat d'una matèria d'aquestes característiques en un màster com aquest i amb dues assignatures com són "Fonaments de l'Electroquímica I"  (6 ECTS)  i "Fonaments de l'Electroquímica II" (4 ECTS).  La segona matèria de què consta el mòdul és "Aplicacions tecnològiques de l'Electroquímica" i amb un caràcter marcadament de tecnologia i aplicacions es desenvolupa a través de 2 assignatures "Aplicacions tecnològiques de l'Electroquímica I" (6 ECTS) i "Aplicacions de l'Electroquímica II" (4 ECTS).

Aquestes dues matèries es desenvoluparien, de manera intensiva, en una única universitat durant un període de 6 setmanes. L'alumne podrà desenvolupar una part del seu treball d'estudi en aquesta universitat i la resta a través del seu treball fora d'aquest període on podrà utilitzar la tutoria virtual a través de les TIC's. La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster triarà en cada curs acadèmic la seu universitària que acollirà el desenvolupament intensiu d'aquestes dues matèries per al curs següent.

La tercera matèria "Experimentació bàsica de l'Electroquímica" es compon d'una única assignatura de caràcter exclusivament pràctic i la denominació del qual és la mateixa que la de la matèria i que comprèn 10 ECTS.  La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster, en  funció d'aspectes econòmics relacionats amb la mobilitat, podrà acordar que es duga a terme en la mateixa universitat en la qual es desenvolupen les dues primeres matèries d'aquest mòdul o en una altra de les conformen el títol conjunt.

Amb aquest mòdul es pretenen obtenir una sèrie de competències bàsiques i específiques comunes a tots els alumnes del Màster. També es pretén proporcionar a l'alumne una formació multidisciplinària que li permeta abordar la resolució de problemes des de diferents punts de vista.

2.  MÒDUL D'ESPECIALITZACIÓ: Conté 6 matèries optatives que es componen d'una sèrie d'assignatures optatives fins a un màxim de 118 crèdits.  Aquestes assignatures són el compendi de les assignatures que entre totes les universitats poden oferir.  De manera que l'alumne haurà de triar, almenys, 10 crèdits ECTS en assignatures per a completar el mòdul d'especialització. Aquesta oferta li permetrà, en funció de les seues preferències i possibilitats de mobilitat, optar entre una oferta variada del conjunt de les universitats.

3.  TREBALL DE FI DE MÀSTER: de 15 ECTS.

Inici

Trets d'identitat

L'Electroquímica posseeix en l'actualitat gran importància tecnològica, tant a nivell nacional com internacional. L'electroquímica està present en una gran varietat d'aplicacions tecnològiques: acumulació i conversió d'energia (piles, bateries i acumuladors); tractaments superficials (galvanització, depòsit de metalls); producció industrial (alumini, zinc, níquel i clor/dessaborida entre altres); tractament d'aigües residuals i desenvolupament de tècniques analítiques (sensors i biosensores).

Aquest màster conjunt de les universitats d'Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, Alacant, Barcelona, Burgos, Còrdova, Múrcia, València (Estudi General) i Politècnica de Cartagena permet a l'estudiant formar-se específicament en la disciplina de l'Electroquímica, adquirint coneixements i habilitats que li permetran estar en disposició d'afrontar futures activitats en els camps ressenyats anteriorment que són molt actius tant a nivell nacional com internacional.

D'altra banda, el caràcter interuniversitari d'aquest Màster ofereix un benefici addicional en permetre conjuminar, en un mateix títol, professorat amb gran nivell d'especialització en els diversos continguts a impartir, promovent una interacció i unes vies de col·laboració tan necessàries en la societat actual.

Per a finalitzar, destacar que aquest màster compta amb el suport, patrocini i cobertura que li proporciona el Grup Especialitzat d'Electroquímica de la Reial Societat Espanyola de Química que està format per més de 250 electroquímics de l'àmbit universitari i empresarial de l'estat espanyol.

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

cent

     

 

Aules

Es compta amb 12 aules de grandàries entre 80 i 160 llocs en les quals té preferència la Facultat de Ciències per al seu ús en la docència de les seues titulacions. Totes les aules estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica. A més, en les consergeries es disposa de canó de projeccions, i ordinadors portàtils per a ser utilitzats en qualsevol espai de la Facultat prèvia sol·licitud.

aul2   

 

  aul3

 

Sales de treball i estudi

Així mateix, es disposa d'una sala de treball amb 30 llocs, dues sales d'ordinadors de lliure accés amb 15 equips, cadascuna, connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 160 llocs (Biblioteca). Aules d'informàtica. Es disposa de quatre aules d'informàtica equipades amb 25 llocs de treball cadascuna. Alguns departaments han dotat d'ordenadors espais propis, generalment prop dels seus laboratoris docents, a fi de compaginar l'ús d'ordinadors amb pràctiques de laboratori. Existeixen un total de quatre aules d'aquest tipus.

 

        esp4

 

Seminaris

En les dependències assignades als departaments amb docència en la titulació de Química hi ha un total d'11 espais habilitats per a cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. La majoria compta amb una xicoteta biblioteca que serveix a més com a lloc de reunió, celebració de consells de departament, etc. La utilització de seminaris i biblioteques de departament és gestionada pel propi departament, tenint prioritat les activitats desenvolupades pels seus professors. No obstant això, aquests espais estan a la disposició de la Facultat en l'horari restant.

 

                                   

    

Laboratoris

Els departaments de la Facultat que impartirien docència en el nou Grau en Química compten amb 64 laboratoris, amb capacitats compreses entre 10 i 64 alumnes, que totalitzen una superfície pròxima als 4000 m 2 .

Dotacions de laboratoris en els departaments que impartiran docència en la titulació: Biotecnologia, 2 (118 m 2 ); Agroquímica i Bioquímica, 2 (299 m 2 ) ; Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1 (95 m 2 ); Ecologia, 1 (109 m 2 ); Física Aplicada 4, (407 m 2 ); Enginyeria Química, 26 (716 m 2 ); Química Analítica, Nutrició i Bromatologia, 4 (475 m 2 ); Química Física 7 (738 m 2 ); Química Inorgànica, 6 (422 m 2 ); Química Orgànica, 11 (587); Total, 64 (3.966 m 2 ).

Cal destacar que també es disposa de plantes pilot en les quals es desenvolupen algunes pràctiques docents en les àrees de Química Física, Química Orgànica, Química Inorgànica i Enginyeria Química. Els equips instrumentals dels Serveis Tècnics d'Investigació s'utilitzen ocasionalment per a la docència pràctica d'assignatures optatives.

Els laboratoris i plantes pilot estan dotats amb els elements indispensables en matèria de seguretat i salut. Els residus tòxics generats en les pràctiques es guarden en recipients específics i els tècnics de laboratori gestionen el seu emmagatzematge i recollida dins d'un pla integral de la UA per a la recollida i tractament de residus que gestiona el Servei de Prevenció.

  lab2

     

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

          bib1    bib2

     

Sales d'actes

La Facultat disposa d'una Sala de Juntes amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia i pissarra tàctil. En l'edifici d'Òptica, adscrit a la Facultat de Ciències, es disposa d'una sala d'actes amb capacitat per a 200 persones. Recentment s'ha habilitat una nova sala de reunions amb capacitat per a 20 persones.

sal1      

    

Instituts Universitaris d'Investigació

En la Universitat d'Alacant existeixen diversos instituts universitaris orientats a la investigació en Química i matèries afins, en els quals participen professors i investigadors de la Facultat de Ciències: Institut Universitari de Síntesi Orgànica, Institut Universitari de Materials, Institut Universitari d'Electroquímica, Institut de l'Aigua, etc. Aquestes instal·lacions i infraestructures podran ser utilitzades de manera puntual en els ensenyaments de grau, en particular en relació amb assignatures optatives i realització de treballs de fi de grau.

 

inst1

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Perfil d'especialització i professional

Iniciació a la Investigació en Electroquímica. Ciència i Tecnologia amb els següents objectius fonamentals:

 • Facilitar l'accés a un programa de doctorat com el de ?Electroquímica. Ciència i Tecnologia? o uns altres, on es requerisca una formació de qualitat en l'àmbit de l'Electroquímica i tot això amb les suficients garanties de formació bàsica i aplicada en el camp de l'Electroquímica que permeta continuar nodrint, en el futur, els grups d'investigació amb doctors que desenvolupen la seua activitat en aquest camp.
 • Contribuir a formar especialistes en Electroquímica, matèria que en els actuals Graus de Química ha quedat molt minorada i que constitueix un dels pilars fonamentals en el desenvolupament dels nous reptes tecnològics i en l'ajuda per a la capacitació de professionals en sectors empresarials centrats en la fabricació de productes com: piles, bateries i acumuladors, sectors com el galvànic, producció de metalls com l'Alumini, zinc o níquel, producció de clor tan útil en la indústria química, tractament d'aigües residuals i un llarg etcètera, que justifica la necessitat d'una formació específica i d'alt nivell en el camp de l'Electroquímica.
 • Promoure la mobilitat i la interacció entre els estudiants del Màster en el camp de l'Electroquímica i el contacte amb altres Universitats, centres d'investigació i empreses actives en l'àrea.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici