Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Emergències i Catàstrofes

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

El Màster s'adreça a les titulacions oficials d'infermeria i medicina, des d'una perspectiva de treball en equips pluridisciplinars d'alt rendiment quano a lideratge, compromís, coordinació i desenvolupament assistencial, amb una planificació dels ensenyaments d'alt nivell i idèntica per als dos col·lectius.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

Oferta de 30 places (10 para llicenciats/as i graduats/as en Medicina i 20 para diplomats/as i graduats/as en Infermeria). Les possibles vacants d'un col·lectiu passarien a l'altre.

La Comissió Acadèmica del Màster es reunirà en començar el curs, per a baremar les sol·licituds d'admissió. Tindrà en compte el títol de grau, o equivalent, que el candidat presente:

Ciències de la salut: infermeria i medicina (4 punts).

Les assignatures dels expedientes acadèmics d'accés es baremen així:

 • Aprovat: 1
 • Notable: 2
 • Excel·lent: 3
 • Matrícula d'honor: 4

Criteris d'admissió

 • Expedient acadèmic (s'hi valoraran especialment les matèries relacionades amb el Màster): 70 %
 • Carta en què l'aspirant exposa els motius pels quals vol cursar el Màster: 20 %
 • Formació de postgrau relacionada amb el Màster (transport sanitari medicalitzat, postgrau en infermeria o extrahospitalària, etc.): 10 %

En aquest procés d'admissió es fa, en primer lloc, una preinscripció o sol·licitud de plaça en el Màster, d'acord amb la planificació temporal establida per la UA. A l'amne, en la preinscripció, se li poden sol·licitar la documentació escaient per a poder valorar el criteri de selecció.

El procés de selecció tindrà lloc si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides pel programa. En cas contrari, s'hi admetrà tots els aspirants que complisquen el perfil. El nombre màxim d'estudiants admesos és 20 i el mínim per a impartir el Màster 15.

 

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2016-17 30
2017-18 30
2018-19 30
2019-20 20
2020-21 30

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Just abans de realitzar l'automatrícula, l'o l'estudiant realitzarà, si escau, la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

En el cas de procedir de FP Superior indicar com a assignatura d'origen la pròpia titulació de FP, ja que el reconeixement serà, si escau, a partir de la titulació completa.

NO HAS DE MATRICULAR-TE de les assignatures que sol·licites reconèixer.

Es recomana que la sol·licitud siga para tots els cursos de la titulació, en lloc de realitzar una sol·licitud cada any. D'aquesta manera, la resolució serà global i única.

Procediment telemàtic de sol·licitud: a través d'UACloud: i-Administració - Reconeixement de crèdits.

Per cada petició que faces, el programa generarà un JUSTIFICANT REGISTRE amb les dades de la sol·licitud. Documentació a presentar:

 • Certificat de l'expedient acadèmic. Per a estudis realitzats en la Universitat d'Alacant és suficient amb aportar una Fitxa informativa de l'estudiant, segellada pel centre d'origen.
 • Pla d'estudis publicat en el BOE.
 • Programes de les assignatures, segellats pel departament o centre d'origen.
 • L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu superior només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Només es tramitaran aquelles sol·licituds que vagen acompanyades de tota la documentació requerida.

Taxes: Una vegada fet l'estudi del reconeixement i comunicat el nombre de crèdits que es van a reconèixer, perquè puguen ser incorporats a l'expedient s'haurà d'abonar el 25% del cost dels crèdits (100% en el cas de reconeixement per experiència laboral o professional).

Després de la resolució de reconeixement, l'estudiant podrà sol·licitar modificar la seua matrícula en el termini de 5 dies després de la notificació de la seua resolució.

Nota per als sol·licitants de beca: Els crèdits reconeguts no es consideren crèdits matriculats a l'efecte de compliment de requisits establits en les convocatòries de beques.

Taules de reconeixement: Abans de sol·licitar el reconeixement, consulte les següents taules d'equivalència per si apareixen els seus estudis d'origen. Aquestes taules són orientatives, no vinculants (resoldrà la comissió de reconeixement de crèdits). En el cas d'aparèixer en les taules no es precisa dels programes de les assignatures. A més, pot sol·licitar reconeixements que no apareguen en aquestes taules.

Observacions: per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

+info:

Inici