Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Emergències i Catàstrofes

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El títol de Màster Universitari proposat pretén donar cobertura a una important necessitat d'especialització dels professionals sanitaris que atenen els ciutadans en situacions d'emergències sanitàries, hospitalàries i prehospitalarias. Possibilita, d'altra banda, un acostament entre la teoria i la pràctica i investigació sanitària en diferents contextos en els quals l'actuació de l'equip sanitari transdisciplinar és necessària per a atenció al pacient crític.

El pla d'estudis ha sigut dissenyat atenent la necessitat de formar professionals especialitzats i investigadors en l'àrea de les emergències i les catàstrofes. Aborda els processos de malaltia emergents i en l'àmbit d'accidents amb múltiples víctimes i catàstrofes, així com amb la utilització i el control del pacient en diferents mitjans de transport (aeri, terrestre i aquàtic) i el coneixement i el control del pacient davant diferents tipus de rescat.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

42

Pràctiques externes (OB)

8

Treball Final de Màster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ORGANITZACIÓ, LEGISLACIÓ, GESTIÓ I ÈTICA EN L'ASSISTÈNCIA EN LES EMERGÈNCIES.

OB

4 HABILITATS DE COMUNICACIÓ I RELACIÓ D'AJUDA EN L'EMERGÈNCIA.

OB

3
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ APLICADA.

OB

6 CATÀSTROFES I INCIDENTS DE MÚLTIPLES VÍCTIMES.

OB

6
EMERGÈNCIES RESPIRATÒRIES, CIRCULATÒRIES, NERVIOSES I ALTRES EMERGÈNCIES.

OB

4 PRINCIPIS GENERALS EN LES MISSIONS AMB HELICÒPTER DE SERVEIS D'EMERGÈNCIES.

OB

3
TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES.

OB

3 PRÀCTIQUES EXTERNES SAMU I URGÈNCIES HOSPITALÀRIES.

OB

8
SUPORT VITAL BÀSIC I AVAÇAT NEONATAL, PEDIÀTRIC I ADULT.

OB

3 TREBALL DE FI DE MÀSTER.

OB

10
TRACTAMENT INICIAL DEL PACIENT POLITRAUMATITZAT.

OB

3  

 

 
EMERGÈNCIES OBSTETRICOGINECOLÒGIQUES, NEONATALS I PEDIÀTRIQUES.

OB

4      
PRINCIPIS GENERALS I TIPOLOGIA DEL RESCAT.

OB

3      

 

Planificació general del pla d'estudis

Com a títol de màster universitari, aquest ensenyament té un pla d'estudis de 60 crèdits ECTS, estructurats en un curs acadèmic. Està planificat d'acord amb la normativa del RD 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i la modificació de 3 de juliol de 2010.

Aquest pla d'estudis s'ha dissenyat per a atendre la necessitat de formar professionals especialitzats i investigadors en l'àrea de les emergències i les catàstrofes, tal com apareix en les competències del Màster. Aquestes competències s'adquireixen transversalment amb totes i cadascuna de les assignatures. A més, les assignatures Metodologia de la Investigació Aplicada i Treball de Fi de Màster capaciten els alumnes com a investigadors. El perfil d'investigador se centra en l'àmbit de les ciències de la salut i del treball transdisciplinari, en equips d'alt rendiment en l'emergència per a aplicar les decisions clíniques basades en l'evidència.

Amb aquest pla, també apostem pel caràcter innovador i la necessitat de professionals qualificats i especialitzats en l'àmbit de l'atenció a les emergències en general i competents en les maniobres de suport vital avançat. Per això, el pla d'estudis aborda els processos de malaltia emergents i l'àmbit de les catàstrofes i els accidents amb múltiples víctimes. També s'hi estudia el tractament i control del pacient en diferents mitjans de transport (aeri, terrestre i aquàtic) i el coneixement i control del pacient en diversos tipus de rescat.

Considerem igualment essencial per a la formació d'aquests professionals, el fet de comptar amb una assignatura obligatòria de pràctiques externes (8 ECTS), que cal cursar en les unitats SAMU i urgències hospitalàries, tant públiques com privades, amb què la Facultat té convenis docents i investigadors. La finalitat d'aquestes pràctiques és experimentar l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en les assignatures teòriques i visibilitzar la repercussió de l'alta formació de professionals en les empreses compromeses amb una assistència eficaç, eficient i efectiva en les emergències i catàstrofes.

L'assignatura Treball de Fi de Màster (10 ECTS) està plantejada perquè l'alumat adquirisca la capacitat de dissenyar i dur a terme un projecte d'investigació, des de la fase conceptual fins a la comunicació dels resultats.

Inici

Trets d'identitat

Els segells d'identitat del Màster són:

  • Equip transdisciplinar de professors (metges, infermeres, bombers, tècnics i uns altres), tots professionals experts i altament capacitats en l'atenció a les emergències en general, la qual cosa suposa una fortalesa perquè aporten excel·lència clínica a la titulació.
  • Professors de la Universitat d'Alacant (metges, infermeres i psicòlegs), doctors que estan desenvolupant investigacions en el camp de les emergències i catàstrofes i donaran suport als estudiants en els seus projectes de Treball Fi de Màster. Actualment, diversos estudiants diplomats del màster estan realitzant les seues tesis doctorals en aquest camp.
  • Ús d'una metodologia d'ensenyament-aprenentatge centrada en l'alumne com la simulació clínica d'alta fidelitat, que permet adquirir les competències per a formar part d'equips transdisciplinars d'alt rendiment en l'emergència. Cada estudiant adoptarà el rol que haurà de realitzar com a professional (metge o infermera) en la resolució de casos simulats (actuació en suport vital avançat, atenció al politraumatisme, emergències respiratòries, cardíaques o neurològiques), per la qual cosa es podran entrenar escenaris molt similars als que trobaran en la realitat.

És intensa la formació en habilitats tècniques diagnòstiques i terapèutiques com, per exemple: intubació, drenatge toràcic, via intraòssia, ecografia o desfibril·lació, així com l'adquisició d'habilitats de coordinació, lideratge o comunicació entre membres de l'equip, i en intervenció en crisi davant emergències i catàstrofes.  

Inici

Recursos i instal·lacions

El Màster d'Emergències i Catàstrofes compta amb les infraestructures que ofereix la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant (Biblioteca, Hemeroteca, Salas d'ordinadors, Saló de Graus, Centre de simulació clínica, etc.) i altres espais i instal·lacions de la universitat com a esplanades per a realitzar simulacres d'atenció a múltiples víctimes o la piscina per a entrenar rescat aquàtic. El màster compta també amb les instal·lacions del parc de bombers de Sant Vicent (torre de descens i automòbils) per a realitzar el taller d'extricación.

El Centre de simulació clínica està format per diverses aules equipades amb la tecnologia necessària per a realitzar sessions de simulació clínica d'alta fidelitat: maniquins amb resposta fisiològica tant d'adult com infantil, ordenadors, càmeres per a enregistrament i posterior visualització per part de l'alumnat, que permet la reflexió i el debriefing sobre l'actuació realitzada per l'equip.

Pot dir-se, per tant, que els mitjans materials són els adequats per a garantir el funcionament dels serveis corresponents als ensenyaments impartits, permetent les grandàries de grups pràctics reduïts i l'ajust de les metodologies d'ensenyament-aprenentatge.

Les pràctiques amb empresa es realitzen en les unitats SAMU de la província d'Alacant.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici